Menu
Město Domažlice
Domažlice

99. schůze ze dne 10.10.2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 99. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10.10.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4515 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

4516 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 4 nacházející se v budově č. p. 56 v ulici Branská v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

4517 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 23 v ul. Kozinova 236, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4518 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4519 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 1, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

4520 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 28, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

4521 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů (OSM)

 

4522 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" a na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 86/1 v ul. Kozinova, Domažlice za podmínky ukončení stávajícího nájmu bytu v majetku města Domažlice(OSM)

 

4523 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/25, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4524 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 246/1, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu za podmínky ukončení stávajícího nájmu bytu v majetku města Domažlice(OSM)

 

4525 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 54/3 ul. Poděbradova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4526 - a) bere na vědomí informaci z jednání přípravného výboru Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2017 o návrhu rozšíření konání stánkového prodeje v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě i na páteční den, tzn. na 3 dny

b) schvaluje konání stánkového prodeje konaného v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě v délce 3 dny, tzn. pátek, sobota, neděle, a to s účinností od r. 2018(OSM)

 

4527 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín IV-Podlomky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 40.000 Kč (DZR – připojení k distribuci el.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 40.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4528 - schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Zahořany, se sídlem Zahořany 7, IČ 00253880 nahrazující původní dohodu uzavřenou dne 07.09.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4529 - schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací dle předloženého návrhu(OSM)

 

4530 - schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Nevolice, se sídlem se sídlem Nevolice 4, IČ 00572187 nahrazující původní dohodu uzavřenou dne 13.12.2012 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4531 - schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4532 - schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Chrastavice, se sídlem Chrastavice 28, IČ 00572641, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4533 - a) schvaluje zadání zakázky a úhradu nákladů za výměnu kamerového systému v budově zimního stadionu v Domažlicích fyzické osobě podnikající Stanislavovi Harišovi, se sídlem Brněnská 26, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 01324292, v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou dne 30.05.2008 se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 32.919 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 39.832 Kč (Zimní stadion - kamerový systém)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 6.913 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 32.919 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4534 - a) schvaluje úhradu nákladů za opravu topení v šatnách budovy zimního stadionu v Domažlicích společností DOMONT s. r. o., se sídlem Janáčkova 490, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26348411, v souladu s nájemní smlouvou - přílohy č. 1 dodatku k nájemní smlouvě písm. h), uzavřenou dne 30.05.2008 se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 18.128 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 21.935 Kč (Zimní stadion - oprava topení)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 3.807 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.128 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4535 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3 v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132 v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

Termín splnění: 18.10.2017(OSM)

 

4536 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 625/3 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění orientační tabule(OSM)

 

4537 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou plynovodní přípojky v pozemcích p. č. 5042/1 a 5042/2, oba v k. ú. Domažlice a to v rámci stavby „Stavební úpravy objektu Domažlice, Žižkova 33 – plynovodní přípojka“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4538 - schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, kterým se prodlužuje doba nájmu ve vztahu k pozemku p. č. 2094/48 v k. ú. Domažlice do 30.09.2018(OSM)

 

4539 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 01461721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí uzavřené mezi městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1 PSČ 148 00 Praha 11, IČ 00020729, jejíž předmětem je dotace na pořízení vozidla s kombinovaným pohonem benzín/CNG dle předloženého návrhu(OSM)

 

4540 - souhlasí jako vlastník rybníku Babylon s podáním žádosti Krajského úřadu Plzeňského kraje o dotaci, realizací, udržitelností a publicitou v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.4. na zpracování parametrů zvláštních povodní tohoto rybníku(OSM)

 

4541 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 25.07.2017 mezi městem Domažlice a společností TELMO a. s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Praha 10, PSČ 102 00, IČ 47307781 na provedení rozšíření Městského kamerového dohledového systému – Domažlice IV. etapa dle předloženého návrhu(OSM)

 

4542 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí (přijetí daru) budovy č. p. 209 v ul. Břetislavova v Domažlicích - Dolejší Předměstí do vlastnictví města Domažlice, umístěné na pozemcích p. č. st. 686/1 a st. 3633, a pozemku p. č. 3633, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města Domažlice za podmínky využívání této budovy č. p. 209 pro poskytování nájemního bydlení seniorům a osobám se zdravotním postižením po dobu minimálně 20 let a uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018(OSM)

 

4543 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost České provincie Řádu sv. Augustina, se sídlem Josefská 8, Praha 1 o prodej pozemků ze dne 22.09.2017 a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 2170/7, 2172/2, 2179, 2180, 2170/2, 2170/14, 2172/1, 2181/1 a 4941, vše v k. ú. Domažlice České provincii Řádu sv. Augustina, se sídlem Josefská 8, Praha 1, neboť je (resp. jejich části) hodlá prodat třetí osobě, která zde rozšíří svůj stávající výrobní areál v souladu s územním plánem města Domažlice

b) ruší usnesení č. 4465 ze dne 26.09.2017

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat - pozemky p. č. 2170/7, 2172/2, 2179, 2180 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1, 2181/1 a 4941 vymezené přiloženým plánkem, vše v k. ú. Domažlice, za účelem rozšíření či vybudování výrobního areálu v souladu s územním plánem města Domažlice

Termín splnění: 27.10.2017(OSM)

 

4544 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků 2170/21, 2185/4, 2186/1, 4942/1 označených dle geometrického plánu č 4243-1262/2016 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. IČ 00869759 novými parcelními čísly 2185/4 a 2186/1, vše v k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 650 Kč/m2 zvýšenou o daň z přidané hodnoty a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle upraveného návrhu a kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4545 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 2170/2, 2170/14 a 2172/1 označených dle geometrického plánu č. 4309-1202/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. IČ 00869759 novým parcelním číslem 2172/3, vše v k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 490 Kč/m2, zvýšenou o daň z přidané hodnoty, a zřízení předkupního práva k předmětu koupě ve prospěch města Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle upraveného návrhu, neboť kupující zde rozšíří svůj stávající výrobní areál v souladu s územním plánem města Domažlice

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4546 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbu s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č.p. 502 - 504“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

4547 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4427/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 5.455 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4548 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. st. 4561 a 2446/44, oba v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2017(OSM)

 

4549 - schvaluje aktualizovanou vzorovou smlouvu na stavební práce s pozastávkou bez milníku, vzorovou smlouvu na stavební práce s pozastávkou s milníkem, vzorovou smlouvu na stavební práce s bankovní zárukou bez milníku, vzorovou smlouvu na stavební práce s bankovní zárukou s milníkem a použití vzorové smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace s platností od 10.10.2017 (nahrazující původní vzorové smlouvy schválené usnesením rady města č. 3559 ze dne 17.01.2017)(OSM)

 

4550 - a) bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pořízení a zavedení technologie RFID realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice - Město, Boženy Němcové 118, IČ 48344117 ve výši 64.480 Kč na pořízení a zavedení technologie RFID(OSM)

 

4551 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Územní studie veřejných prostranství pro městys Všeruby“ do výše 370.000 Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice na rok 2018

Termín splnění: 18.10.2017(OSM)

 

4552 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96 , PSČ 400 01, Ústí nad Labem, IČ 27295567 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plyn se společností innogy Energie, s. r. o., se sídlem Limuzská 3135/12, PS4 108 00, Praha 10, IČ 49903209 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239§ 4357 pol. 5153 + 90.900 Kč (DZR – zálohy na plyn)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 90.900 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4553 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci došlých žádostí o koupi pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit výběrové řízení s aukcí na prodej pozemků p. č. 260/27, 260/28, 260/29, 260/30,260/31 a části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/50, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky výběrových řízení s aukcí na prodej pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice a zřízení práva stavby dle předloženého návrhu s tím, že okruh účastníků je vymezen a vztahuje na ty, kteří podali svoji žádost do 06.10.2017 dle zveřejněného záměru

Termín splnění: 18.10.2017

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novými parcelními čísly 260/48, 260/49, 260/51 a 260/52, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k nim právo stavby za minimální kupní cenu ve výši 1.100 Kč/ m2 dle předloženého návrhu s podáním nabídky do 30.11.2017

Termín splnění: 30.10.2017(OSM)

 

4554 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Vodní nádrže Na cvičáku nabídku Petra Beneše, fyzické osoby podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 255, IČ 64409040 za cenu 5.823.721,07 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Vodní nádrže Na cvičáku s Petrem Benešem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 255, IČ 64409040 dle předloženého návrhu za předpokladu, že akce bude zastupitelstvem města zařazena do rozpočtu města Domažlice na rok 2018

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0524 § 2341 pol. 6121 + 242.000 Kč (Vodní nádrže Na cvičáku)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 242.000 Kč (investiční rezerva)

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění zafinancování akce Vodní nádrže Na cvičáku ve výši 6.804.702,50 Kč v rámci rozpočtu města Domažlice na rok 2018(OSM)

 

4555 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická

170, 344 01 Domažlice dle upraveného návrhu(OF)

 

4556 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 60.000 Kč na pořízení automobilu Citroen Jumpy(OF)

 

4557 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 pol. 4213 ÚZ 90992 + 50.000 Kč (dotace SFŽP – vozidlo městská policie)

org. 0222 § 5311 pol. 6123 ÚZ 90992 + 50.000 Kč (městská policie – pořízení vozidla)

org. 0222 § 5311 pol. 6123 - 50.000 Kč (městská policie – vozidlo, vl.prostředky)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 50.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4558 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na pořízení technického vybavení loutkového divadla - příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice

b) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace MKS v Domažlicích, nám. Míru 51, Domažlice do výše 973.000 Kč na pořízení technického vybavení loutkového divadla(OF)

 

4559 - a) schvaluje ceník poskytovaných služeb pro veřejnost Městská sportovní hala s platností od 01.10.2017 dle předloženého návrhu

b) schvaluje ceník poskytovaných služeb pro veřejnost Městský stadion Střelnice – tréninkové hřiště, Domažlice s platností od 01.10.2017 dle předloženého návrhu

c) schvaluje ceník poskytovaných služeb pro veřejnost Městský stadion Střelnice – atletické sektory, Domažlice s platností od 01.10.2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

4560 - a) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, Domažlice ve výši 84.000 Kč na pořízení bezpečnostních štítků do knih

b) schvaluje dofinancování vlastního podílu dotace Ministerstva kultury ČR na pořízení snímačů terminálů ve výši 30.325 Kč z rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, Domažlice na rok 2017(OF)

 

4561 - nesouhlasí s úpravou rozpočtu na rok 2017 u příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle žádosti ředitele příspěvkové organizace ze dne 18.9.2017(OF)

 

4562 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v prezentační brožuře Domažlicko vydávané Robertem Fryčkem, Na Výsluní 680, Kralovice, PSČ 331 41, IČ 61133582(OKS)

 

4563 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha

Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 3. října 2017(OKS)

 

4564 - souhlasí s vyřazením majetku:

- kopírka Mita, inv. č. DDHM 142, rok pořízení 2003, pořizovací cena 35.087 Kč

- kuchyňský robot, inv. č. DDHM 145, rok pořízení 2003, pořizovací cena 18.500 Kč

z evidence majetku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

4565 - a) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Městského

centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu

b) jmenuje komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory v tomto složení:

Předseda: Bc. Stanislav Antoš

Členové: Ing. Jitka Heřmanová

Ing. Miroslav Mach

Ing. Marie Turková

Bc. Ilona Jelínková, DiS.

Ing. Hana Vaňková - tajemnice komise(OKS)

 

4566 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 02.12.2017 od 12.00 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

4567 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 150.000 Kč (rozpočtová rezerva )

org. 0229 § 6112 pol. 5173 + 150.000 Kč ( Personální záležitosti – cestovné zastupitelé)

org. 0229 § 6171 pol. 5169 - 5.000 Kč (Správa budov - služby)

org. 0229 § 6171 pol. 5038 + 5.000 Kč (Personální záležitosti – povinné pojistné zaměstnavatele)

b) schvaluje zahraniční cestu členům zastupitelstva města MUDr. Michala Havlovice, MUDr. Pavla Zemana, Vlastimila Konrádyho, JUDr. Miroslava Vokáče, Mgr. Kamila Jindřicha, Mgr. Václava Kozinu, Ing. Miroslava Macha, Bc. Stanislava Antoše a členů výboru pro spolupráci s partnerskými městy Romana Kalouse, Štěpána Thomayera ve dnech 29.06. - 05.07.2018 do partnerského města Two Rivers(OKS)

 

4568 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5172 + 12 100 Kč (programové vybavení)

org. 0230 § 6171 pol. 5168 + 62 920 Kč (služby zpracování dat)

org. 0230 § 6171 pol. 6111 - 74 920 Kč (programové vybavení)(OICT)

 

4569 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Realizační plán na rok 2017 a 2018

Termín splnění: 18.10.2017(OSVZ)

 

4570 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení omezení svéprávnosti(OSVZ)

 

4571 - a) doporučuje zastupitelstvu města zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

c) doporučuje zastupitelstvu města zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.10.2017(místostarosta)

 

4572 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 26.09.2017

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise ze dne 03.10.2017

c) bere na vědomí zápis z bytové komise ze dne 26.09.2017

 

4573 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2017(MP)

 

4574 - schvaluje návrh programu 34. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 18.10.2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4575 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace odvodnění pumptrackové dráhy Ing. Miroslavu Vondrašovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Baarova 289, Domažlice, IČ 746 59 804, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0529 § 3412 pol. 5169 + 5.700 Kč (pumptracková dráha – PD odvodnění)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.700 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4576 - bere na vědomí doručení předžalobní výzvy k plnění dle ustanovení § 142a zák. č. 99/1963 Sb. ve věci úhrady bezdůvodného obohacení a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

4577 - schvaluje zadání zakázky na zřízení nového kamerového bodu na stávající sloup veřejného osvětlení umístěného u severovýchodního rohu budovy Kulturního centra „Pivovar – Domažlice“ společnosti ABEL C&C s. r. o., se sídlem Severní 60/25, Plzeň, IČ 25233157 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 62.092 Kč vč. DPH(OSM)

 

4578 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 483 44958, do dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 – Plzeňský kraj“(OF)

 

4579 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a Mgr. Lucií Petříčkovou, se sídlem Mikulášské náměstí 509/15, 326 00 Plzeň, IČ 06236642 dle předloženého návrhu(OSVZ)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)