Menu
Město Domažlice
Domažlice

98. schůze ze dne 26.09.2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 98. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 26.09.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4460 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 412/3 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění předzahrádky (terasy) u domu č. p. 89 v ul. Boženy Němcové, Domažlice ve Steidlově parku na dobu 1 roku s možností prodloužení doby nájmu o dalších 5 let za předpokladu splnění smluvních podmínek, především způsobu provedení předzahrádky(OSM)

 

4461 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 36622016 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4462 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o stavu ve věci směny pozemků s Českou provincií Řádu sv. Augustina

Termín splnění: 18.10.2017(OSM)

 

4463 - ukládá odboru správy majetku vytipovat vhodné pozemky pro směnu dle návrhu České provincie Řádu sv. Augustina a zajistit za tímto účelem zpracování posouzení ceny v místě a čase obvyklé

Termín splnění: 30.10.2017(OSM)

 

4464 - bere na vědomí žádost společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem U Pískovny 308, Domažlice ze dne 01.08.2017 o koupi pozemků v lokalitě průmyslové zóny za kasárny a souhlasí s přípravou konceptu kupní smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4465 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat - pozemky p. č. 2170/7, 2172/2, 2179, 2180 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1, 2181/1 a 4941 vymezené přiloženým plánkem, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 29.09.2017(OSM)

 

4466 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu plnění smlouvy o zřízení práva stavby uzavřené dne 28.04.2016 mezi městem Domažlice a spolkem Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Palackého 379, IČ 00524123 a souhlasí s navrhovaným postupem(OSM)

 

4467 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o schůzce konané dne 26.10.2015 za účelem posouzení technického stavu budovy Augustiniánského kláštera v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným postupem(OSM)

 

4468 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o připravovaném vkladu předkupního práva k pozemkům v plochách vymezených pro veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, dle platného územního plánu Domažlice do katastru nemovitostí(OSM)

 

4469 - souhlasí s pokácením 1 kusu vzrostlé borovice, 1 kusu jeřábu, 1 kusu ořechu nacházejících se na pozemku p. č. 2586/36, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

4470 - ukládá organizaci DTS Domažlice, p. o. provést komplexní revitalizaci stromořadí topolů na pozemku p. č. 2651/4, k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů

Termín splnění: 31.03.2018(OSM)

 

4471 - a) bere na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ve věci odvolání města Domažlice proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č. j. 7 C 162/2016 ze dne 10.01.2017 a souhlasí s navrhovaným postupem

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 5192 + 20.000 Kč (soudní výlohy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4472 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2242/1 v k. ú. Domažlice, za cenu 11.400 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.11.2017(OSM)

 

4473 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 5185/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4474 - ukládá DTS, p.o. provést vykácení náletových dřevin na pozemku p. č. 5185/1 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30.11.2017(OSM)

 

4475 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou plynovodní přípojky v pozemcích p. č. 950 a 965/26, oba v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „plynovodní přípojka Domažlice, Jindřichova 138“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4476 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) umístění a provozování stavby „Bezbariérové úpravy trasy Branská ul. - nádraží ČD v Domažlicích, etapa 1“ na pozemku p. č. 5310/1 v k. ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností České dráhy a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha, PSČ 110 15, IČ 70994226 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4477 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2583/14, 4807/50, oba v k. ú. Domažlice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby „RVDSL1801_C_P_ DOMA16-DOMA1HR_MET“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

4478 - schvaluje zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynovodní přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4819/1 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567 na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH a uzavření smlouvy se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567 jakožto oprávněným a investory dle předloženého návrhu(OSM)

 

4479 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr darovat pozemek p. č. st. 2936 v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 za podmínky zachování poskytování sociálních služeb domova pro seniory v budově č. p. 583, ul. Baldovská, Domažlice, umístěné na tomto pozemku, a to minimálně ve stávajícím rozsahu, po dobu minimálně 20 let ode dne nabytí vlastnického práva a podmínky zřízení předkupního práva

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4480 - bere na vědomí průběh veřejné zakázky s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č. p. 595 – 596" realizovanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

4481 - a) vylučuje účastníka REVIT projekt s. r. o., se sídlem Tlučná, Hlavní 777, PSČ 330 26, IČ 29104530, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č. p. 595 - 596" realizovanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadávací řízení na veřejnou zakázku realizovanou v otevřeném podlimitním řízení s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č.p. 595 - 596"(OSM)

 

4482 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce lávky L-11 U Branky“ s Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 118.677 Kč (PD_rekonstrukce lávky L-11)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 118.677 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4483 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1756/20031 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.466 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 502/6677 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.691 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1169/13354 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.448 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 319/3642 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.455 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 502/6677 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.691 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3493/40062 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.398 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1003/13354 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.680 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

h) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6986/80124 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.398 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

i) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7018/80124 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.455 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

j) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1003/13354 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.680 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

k) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3493/40062 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.398 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4484 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na domov se zvláštním režimem Domažlicích“ uzavřené dne 05.06.2016 mezi městem Domažlice a společností BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň, IČ 40526151 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4485 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem vybudování veřejného dětského hřiště(OSM)

 

4486 - bere na vědomí žádost společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem U Pískovny 308, Domažlice ze dne 01.08.2017 o koupi pozemků v lokalitě průmyslové zóny za kasárny a ukládá odboru správy majetku připravit koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní v rozsahu dle upraveného návrhu

Termín splnění: příští jednání rady(OSM)

 

4487 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 39112016 na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, IV. etapa“, uzavřené dne 04.10.2016 mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017(OSM)

 

4488 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice a společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2019, uděluje nájemci souhlas s umístěním reklamních panelů společností Plzeňský Prazdroj a. s., Bernard a. s., ELKO s. r. o., Chodovar spol. s r. o., Sodovkárna Kolín na předmětu nájmu a zvyšuje nájemné o 800 Kč/m2 bez DPH plochy každého jednotlivého reklamního panelu ročně, dle upraveného návrhu(OSM)

 

4489 - a) bere na vědomí dopis Klubu českých turistů odbor Domažlice, Mánesova 512, Domažlice týkající se špatného stavu bývalé vojenské jídelny na vrcholu Čerchova

b) ukládá odboru správy majetku zajistit vypracování cenové nabídky na demolici objektu bývalé jídelny na Čerchově

Termín splnění: 30.11.2017(OSM)

 

4490 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na servis výtahu se společností Výtahy Line s. r. o., se sídlem Blahoslavova 14/16, PSČ 370 04, České Budějovice, IČ 25174762 na zajištění servisní činnosti pro výtah v Domově se zvláštním režimem, Benešova ulice č.p. 97, dle předloženého návrhu (OSM)

 

4491 - bere na vědomí žádost ze dne 10.07.2017(OSM)

 

4492 - souhlasí se zhotovením asfaltového povrchu na části pozemku p. č. 2781 (v úseku cca 70 m, tzn. od hranice s pozemkem p. č. 2772/1 k místu napojení pozemku p. č. 2780/9), vše v k. ú. Domažlice na náklady žadatele s tím, že pokud s tímto a s nastavenými podmínkami žadatel souhlasí, bude mezi ním a městem uzavřena příslušná smlouva o právu k provedení stavby(OSM)

 

4493 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2017 v tomto složení:

Předseda: Bc. Stanislav Antoš

Členové: Ing. Jitka Heřmanová

Ing. Milena Vlčková

Ing. Alena Kučerová

Dagmar Krásná

b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2017 dle předloženého návrhu

c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2017 dle schváleného Plánu inventur

Termín splnění: 31.03.2018(OF)

 

4494 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu (OF)

 

4495 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 14.09.2017(OF)

 

4496 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 326.874 Kč (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 326.874 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

4497 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638 a uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-30559/2017-Ka(OF)

 

4498 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6310 pol. 2142 + 8.714 Kč (příjem dividenda za rok 2016 - UNIPETROL a. s.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 8.714 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

4499 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o vývoji cen akcií společnosti UNIPETROL a. s.(OF)

 

4500 - souhlasí s čerpáním fondu investic příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice do výše 900 tis. Kč na pořízení automobilu Renault Trafic(OF)

 

4501 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 11. září 2017

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 20. září 2017(OKS)

 

4502 - bere na vědomí informaci o uzavření Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 27.12.2017 až 02.01.2018(OKS)

 

4503 - souhlasí s vyřazením majetku - HP tiskárna, inv. č. DDHM 140, rok pořízení 2004, pořizovací cena 13.803,08 Kč - z evidence majetku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

4504 - souhlasí se záměrem Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace a ukládá ředitelce MŠ Domažlice změnit školní a jídelnu odloučeného pracoviště Palackého 224 na výdejnu s účinností od 01.10.2017(OKS)

 

4505 - a) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO obce Domažlice

b) schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

4506 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5161 - 10.000 Kč (Správa budov – poštovné)

org. 0229 § 6112 pol. 5167 + 10.000 Kč (Personální záležitosti – školení zastupitelé)(OKS)

 

4507 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 1 Územního plánu Domažlice

Termín splnění: 18.10.2017(OVÚP)

 

4508 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 07.09.2017

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise ze dne 18.09.2017

 

4509 - schvaluje Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě č. O2OP/174702 mezi O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

4510 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum Elišky Krásnohorské č. p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice“ s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3429 pol. 6121 + 99.644 Kč (PD - Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum Elišky Krásnohorské č. p. 373)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 17.294 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 82.350 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4511 - schvaluje záměr pronajmout budovu č. p. 97 na pozemcích p. č. st. 867/1, st. 867/2, st. 867/3, Týnské Předměstí, Domažlice, dále pozemky p. č. st. 867/1, st. 867/2, st. 867/3 a 2325/5, vše v k. ú. Domažlice příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, Domažlice - Týnské Předměstí, IČ 48344958 za účelem provozu domova se zvláštním režimem(OSM)

 

4512 - bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Venuše Klimentové na funkci ředitelky příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory k 31.01. 2018(OKS)

 

4513 - ukládá OKS připravit podklady pro vypsání výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory

Termín splnění: ihned(OKS)

 

4514 - schvaluje nájemné na rok 2018 za pronájem vodovodní a kanalizační infrastruktury společnosti CHVaK a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761 ve výši plných odpisů takto:

vodovodní infrastruktura (síť ) – stavební část 4,02 mil. Kč bez DPH

vodovodní infrastruktura – ostatní stavby 0,04 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV) – stavební část 3,19 mil. Kč bez DPH

čištění odpadní vody (ČOV technologie) – zařízení 6,89 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (síť) – stavební část 4,73 mil. Kč bez DPH

kanalizační infrastruktura (technologie) – zařízení 0,36 mil. Kč bez DPH(OF)

 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 2. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)