Menu
Město Domažlice
Domažlice

96. schůze ze dne 29.08.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 96. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 29.08.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4362 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu č. 2, v budově čp. 115, v ulici Vojtěchova v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

4363 - neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 23, v budově č.p. 257 v ul. Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4364 - neschvaluje proplacení vložených investic do bytu č. 1, v budově č. p. 630, v ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

4365 - souhlasí se záměrem umístění nového rozvaděče v rámci stavby „RVDSL1801_C_P_DOMA16 -DOMA1HR_MET“ na pozemku p. č. 2583/14, k. ú. Domažlice dle situačního snímku 3(OSM)

 

4366 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4781/51, 4781/36, oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 247 29 035 v rámci stavby „Domažlice, Žižkova 300/2 – přeložka kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

4367 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnických podílů ve výši 3/9, 3/18 a 3/18 na pozemcích p. č. 2940/1, 2940/2 a 2941, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2, tedy za jednotlivé podíly ve výši 161.350 Kč, 80.675 Kč a 80.675 Kč, t. j. celkem 322.700 Kč

Termín splnění: 30.10.2017(OSM)

 

4368 - souhlasí s úhradou nákladů za odstranění části nefunkčního litinového vodovodu z pozemku p. č. 2446/22, k. ú. Domažlice ve výši 5.878 Kč(OSM)

 

4369 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 15965/38049 na pozemku p. č. st. 2604 v k. ú. Domažlice, Stavebnímu bytovému družstvu Domažlice, se sídlem Domažlice, Masarykova 486, IČ 00040088, za cenu ve výši 61.680 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6041/76098 na pozemku p. č. st. 2604 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 11.670 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2017(OSM)

 

4370 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.04.2012 mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o., se sídlem Na Viničce 3/446, Praha – Břevnov, PSČ 169 00, IČ 25234277, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4371 - stanovuje nájemné za pronájem částí pozemků p. č. 2338/1, 138/6, 3487/1, 4781/3, 3348/8, 2685/22, 2586/1, 2586/29, 2423/5, 298/1, 2583/2, 4976/1, 2403/1, 2322/3, 2390/3, 4921/1, 2311/16, 2311/1, 2311/41, 2294/3, 2311/2, 4819/1, 2311/68, 4827/23, 5529 a 2423/1, vše v k. ú. Domažlice, a části zdi v přízemí budovy čp. 1, Domažlice - Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 141 v k. ú. Domažlice, za účelem umístění poštovních odkládacích schránek, ve výši 100 Kč/m2/rok bez DPH(OSM)

 

4372 - doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o návrhu nového uspořádání pozemků zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Draženov a souhlasit s tímto návrhem

Termín splnění: 20.09.2017(OSM)

 

4373 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít smlouvu, na jejímž základě a) město prodá svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemkům p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, 2548/1, 4956/4, vše v k. ú. Domažlice p. ... - spoluvlastníkovi předmětných pozemků (za stejných podmínek, za kterých pozemky získalo od p. ..., tj. za cenu 789.000 Kč) a zároveň b) se p. ... zaváže do určité doby ode dne, kdy se stane výlučným vlastníkem výše zmíněných pozemků, pronajmout městu pozemky nacházející se v areálu dětského hřiště (pozemek p. č. 2543/14) za účelem umístění pozemní komunikace (asfaltové plochy) a její modernizace a pozemky tvořící zeleň v tomto areálu (pozemky p. č. 2543/11 a 2543/12) za účelem provozování dětského dopravního hřiště

Termín splnění: 02.10.2017

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít směnou smlouvu, kterou město nabude do svého výlučného vlastnictví spoluvlastnický podíl pana ... ve výši 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, vše v k. ú. Domažlice a zároveň pan ... nabude do svého výlučného vlastnictví pozemek určený k zástavbě pro bydlení dle platného územního plánu

Termín splnění: 20.09.2017

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavřít kupní smlouvu, kterou město nabude do svého výlučného vlastnictví spoluvlastnický podíl pana ... ve výši 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, vše v k. ú. Domažlice za cenu 500 Kč/m2

Termín splnění: 20.09.2017

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr vypořádat spoluvlastnictví k pozemkům p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, 2548/1, 4956/4, vše v k. ú. Domažlice jejich reálným rozdělením tak, jak bylo navrženo na jednání dne 17.07.2017

Termín splnění: 20.09.2017(OSM)

 

4374 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 29.04.2014 ke dni 31.12.2017(OSM)

 

4375 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na realizaci projektu „Vodní nádrže Na cvičáku“ Ing. Antonínu Kavanovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Nové Hamry 383, PSČ 362 21, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 35.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0524 § 2341 pol. 6121 + 35.000 Kč (zpracování a organizace zadávacího řízení "Vodní nádrže Na cvičáku")
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 35.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4376 - bere na vědomí informaci o rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j. 41933/2017-MZE-15111 ze dne 17.08.2017 o odvolání města Domažlice proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/7921/17 ze dne 05.06.2017(OSM)

 

4377 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemku p. č. 4312/7 v k. ú. Domažlice za cenu 399.395 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2017(OSM)

 

4378 - a) bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 07.08.2017

b) nesouhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy k částem pozemků p. č. 2660/4 a 2660/40, oba v k. ú. Domažlice, dle žádosti (OSM)

 

4379 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemek p. č. 628/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 01.09.2017(OSM)

 

4380 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Bytové domy Domažlice – Kasárna II., dešťová kanalizace ŠA - ŠD“ uzavřené dne 19.04.2017 mezi městem Domažlice a Ing. Miroslavem Vondrašem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Baarova 289, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 74659804 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4381 - a) schvaluje zadání zakázky na zajištění podkladů k žádosti a vypracování žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu ohledně stavby „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k. ú. Domažlice, silnice III/19367 – Hadrovec – II. etapa – SO 201 – Lávka pro pěší a cyklisty“ Ing. Jitce Kovaříkové, fyzické osobě podnikající se sídlem Chodov 194, Trhanov, PSČ 345 33, IČ 42852706, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01 v rozsahu dle předložené nabídky (bez částky 3.000 Kč bez DPH za vyřízení potřebného povolení)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2333 pol. 5169 + 12.100 Kč (Akvadukt Havlovice – podklady pro žádost nakládání s vodami)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 12.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4382 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice takto:

Účet 521 – mzdové náklady + 37.000 Kč

Účet 524 – zákonné sociální pojištění + 13.000 Kč

Účet 527 – zákonné sociální náklady + 1.000 Kč(OF)

 

4383 - a) schvaluje vyřazení kamerového bodu č. 1 na věži z evidence majetku v hodnotě 317.438 Kč, vedeného pod inv. č. 930010

b) schvaluje vyřazení kamerového bodu č. 5 v ulici U Nemocnice z evidence majetku v hodnotě 142.520 Kč, vedeného pod inv. č. 930014

c) schvaluje vyřazení kamerového bodu č. 9 v Husově ulici z evidence majetku v hodnotě 180.731 Kč, vedeného pod inv. č. 930018(OF)

 

4384 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ13011 + 54.000 Kč (dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí)

org. 0230 § 6171 pol. 5137 ÚZ13011 + 42.078 Kč (dotace SPOD – výpočetní technika)

org. 0230 § 6171 pol. 5139 ÚZ13011 + 5.034 Kč (dotace SPOD – materiál)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 ÚZ13011 + 6.888 Kč (dotace SPOD – drobný hmotný majetek)(OF)

 

4385 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4116 ÚZ 34070 + 50.000 Kč (dotace MK Chodské slavnosti 2017)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 ÚZ 34070 + 50.000 Kč (MKS - dotace Chodské slavnosti 2017)(OF)

 

4386 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 200.000 Kč (dotace PK - Chodské slavnosti)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 200.000 Kč (MKS - dotace Chodské slavnosti)(OF)

 

4387 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 950.000 Kč (DTS Domažlice - platy, odvody)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 950.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 30.10.2017(OF)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

Účet 521 – mzdové náklady + 709.000 Kč

Účet 524 – zákonné soc. pojištění + 241.000 Kč(OF)

 

4388 - souhlasí s inzercí města Domažlice v Chamer Zeitung při příležitosti zvláštního vydání „50 let Chamer Zeitung“ dle předložené nabídky(OKS)

 

4389 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 68.000 Kč z fondu investic Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, na nákup šatních skříně(OKS)

 

4390 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo týkající se přestavby služebního motorového vozidla pro Městskou policii Domažlice se společností MTX spol. s. r. o., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 41197615 dle předloženého návrhu(MP)

 

4391 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Domažlice, Boženy Němcové, stavební úpravy knihovny na služebnu městské policie“, a to včetně vypracování položkového rozpočtu, výkazu výměr a obstarání podkladů pro vydání stavebního povolení s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 5311 pol. 6121 + 104.060 Kč (PD stav. úpravy knihovny na služebnu MP)
org. 264 § 6409 pol. 6901  - 104.060 Kč (investiční rezerva) (OSM)

4392 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků u řadových domů v OZ Na Bábě, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, tzn. výměnu plastových oken u řadových domů, vyjma B 1.15 a zadání této zakázky společnosti PROFIKO – stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 607.190 Kč bez DPH

b) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků u řadových domů v OZ Na Bábě, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, tzn. vybavení komínů řadových domů komínovým pláštěm Schiedel Absolut s omítkovou strukturou panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Horní 382, Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předložené nabídky ve výši 245.980 Kč bez DPH

c) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků u řadových domů v OZ Na Bábě, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, tzn. kompletní rekonstrukci skladby střech řadových domů B 1.14 (č.p. 321) a B 1.16 (č.p. 323) panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Horní 382, Kašperské Hory, IČ 49171895 dle předložené nabídky ve výši 506.856 Kč bez DPH

d) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků u bytového domu v OZ Na Bábě, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, tzn. kompletní rekonstrukci balkonů společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předložené nabídky ve výši 290.441 Kč bez DPH(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 4. 9. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)