Menu
Město Domažlice
Domažlice

83. schůze ze dne 28. 3. 2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 83. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 28. 3. 2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3782 - bere na vědomí žádost ze dne 21.02.2017 a odkládá rozhodnutí o dané věci na příští jednání rady města(OSM)

 

3783 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 8 nacházející se v budově čp. 246, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3784 - bere na vědomí informaci společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. o sníženém nájmu za užívání bytové jednotky č. 13, v budově č. p. 115 v ul. Vojtěchova v Domažlicích(OSM)

 

3785 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

i) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

j) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3786 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 1, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3787 - a) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) vyřazuje žádost ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) vyřazuje žádost ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje ponechání žádosti v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3788 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 257/13, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3789 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/10, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3790 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 596/7, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3791 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 155/1, ul. Spálená, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3792 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 242/6, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3793 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 169/6, ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3794 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/31, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3795 - neschvaluje odpis pohledávek na nájemném a pohledávek spojených se soudním řízením dle předloženého návrhu v celkové výši 103.636 Kč(OSM)

 

3796 - bere na vědomí informaci o zveřejněné dražební vyhlášce, jejímž předmětem je prodej bytu č. 448/1 v Doubově ulici v Domažlicích(OSM)

 

3797 - mění a doplňuje Zásady pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice schválené usnesením rady města č. 972 ze dne 23. 6. 2015 takto:

1) v článku I. odstavcích 2 a 3 článku I. se opravuje administrativní chyba tak, že odrážky se označují písm. a)-d), resp. písm. a)-f);

2) v článku II. se odst. 2 písm b) nahrazuje tímto zněním: není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci určené k bydlení ani není nájemcem bytu v majetku města Domažlice;

3) v článku II. se do odst. 2 na jeho konec vkládá tato věta: Za účelem ověření splnění podmínky uvedené výše pod písm. d) jsou BK nebo RM prostřednictvím OSM oprávněni kdykoli vyzvat žadatele ke sdělení, zda je vůči němu jako dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, zda je vůči němu jako povinnému vedeno řízení o výkonu rozhodnutí, exekuční či jiné obdobné řízení, a ke sdělení podrobností ohledně takových řízení. Výzva podle předcházející věty (dále též jen „Výzva“) musí být písemná.;

4) v článku II. se odst. 4 nahrazuje tímto zněním: Žadatel, jehož Žádost je vedena v Evidenci, je povinen doručit OSM písemnou aktualizaci Žádosti (dále též jen „Aktualizace“) vždy v období od 1. ledna do 31. března každého kalendářního roku a dále vždy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy dojde ke změně kteréhokoliv z údajů uvedených v Žádosti.;

5) v článku III. se odst. 2 nahrazuje tímto zněním: Při rozhodování o zařazení Žádosti do Seznamu je opětovně prověřováno splnění podmínek uvedených v čl. II. odst. 2 písm. a) až d) těchto zásad a postupuje se podle těchto kritérií:;

6) článek V. se vypouští, následující články se přečíslovávají;

7) v článku V. (dříve článek VI.) se v odstavci 4 vypouští slova "čl. IV. odst. 3 písm. b)";

8) v článku V. (dříve článek VI.) se do odstavce 6 vkládá za větu začínající slovy "Informace o sociální situaci .... " nová věta s tímto zněním: V rámci tohoto sociálního šetření jsou pracovníci uvedení v předcházející větě oprávněni požadovat vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele ke zdravotnímu stavu žadatele, které nebude starší než 3 měsíce.;

9. v článku V. (dříve článek VI.) se v odstavci 7 v jeho první větě nahrazuje slovo "Centrum" slovem "DSN";

10. v článku V. (dříve článek VI.) se v odstavci 7 vypouští jeho poslední věta(OSM)

 

3798 - a) bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci stavby „Domažlice, parc. č. 5832, multifunkční objekt“ vypracovanou Ing. Zbyňkem Wolfem, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792, zak. číslo 22/2015 a projektovou dokumentaci dopravního řešení stavby „Domažlice – multifunkční objekt SO2 Dopravní řešení“ vypracovanou společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 zakázkové číslo 16/2016

b) souhlasí se stavbou „Domažlice, parc. č. 5832, multifunkční objekt“, jako vlastník sousedních pozemků p. č. 4815/1, 365/1, 365/3, st. 544, vše v k. ú. Domažlice, dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

c) souhlasí se stavbou „Domažlice, parc. č. 5832, multifunkční objekt“, jako vlastník dopravní a technické infrastruktury, dle § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jako vlastník pozemku p. č. 4815/1, v k. ú. Domažlice, dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na kterém má být požadovaný záměr v ul. Baldovská uskutečněn, za podmínky vybudování dostatečného počtu odstavných a parkovacích stání dle platné ČSN 73 6110 (navýšen o tři stávající parkovací stání v ul. Baldovská, která budou stavbou multifunkčního objektu zrušena), která budou veřejně přístupna minimálně v době otevírací doby provozoven umístěných v multifunkčním objektu a za předpokladu uzavření příslušné plánovací smlouvy dle předloženého návrhu

d) souhlasí s napojením stavby „Domažlice, parc. č. 5832, multifunkční objekt“, jako vlastník dopravní infrastruktury - tělesa místní komunikace ul. Baldovská, dle § 86 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na místní komunikaci dle projektové dokumentace dopravního řešení stavby „Domažlice – multifunkční objekt SO2 Dopravní řešení“ vypracované společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 zakázkové číslo 16/2016

e) souhlasí se stavbou „Domažlice, parc. č. 5832, multifunkční objekt“, jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za předpokladu, že tento záměr je v souladu s platným územním plánem (a bude takto posouzen příslušným stavebním úřadem) a dále za podmínky vybudování dostatečného počtu odstavných a parkovacích stání dle platné ČSN 73 6110 (navýšen o tři stávající parkovací stání v ul. Baldovská, která budou stavbou multifunkčního objektu zrušena), která budou veřejně přístupna minimálně v době otevírací doby provozoven umístěných v multifunkčním objektu a za předpokladu uzavření příslušné plánovací smlouvy dle předloženého návrhu a smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro nemovitost Baldovská 693, Domažlice dle předloženého návrhu

f) souhlasí se stavbou „Domažlice, parc. č. 5832, multifunkční objekt“ - vodovodní přípojka pro nemovitost Baldovská 693, Domažlice, jako vlastník pozemku p. č. 4815/1, v k. ú. Domažlice, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za podmínky uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro nemovitost Baldovská 693, Domažlice dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy, jejíž předmětem je závazek vybudovat veřejnou infrastrukturu - parkovací stání pro osobní automobily a bezplatně ji převést městu Domažlice, a to včetně části pozemku p. č. 5832 v k. ú. Domažlice, na kterém se bude tato veřejná infrastruktura nacházet, dle předloženého návrhu s tím, že se město Domažlice nebude podílet na jejím vybudování

Termín splnění: 30. 6. 2017(OSM)

 

3799 - schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 k. ú. Domažlice, a budovy bez čp. / če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, na Chodském náměstí v Domažlicích, příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Domažlicích, IČ 00073865, na dobu neurčitou, nájemné v čl. III. odst. 1 se stanoví ve výši 12.000 Kč/rok, nájemné v čl. III. odst. 2. se stanoví ve výši 0,5 % z pořizovací ceny nemovitosti /rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3800 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a organizací Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, PSČ 344 01, IČ 00073873, dne 19.10.1993, dle upraveného návrhu s tím, že nájemné je stanoveno dle varianty 1(OSM)

 

3801 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu částí pozemků p. č. 4863 a č. 978/1 označených dle geometrického plánu č. 4234-1014/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., novými parcelními čísly - p. č. 978/3, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 9 m2, p. č. st. 4559, druh pozemku zastavěná plocha o výměře 7 m2 a p. č. st. 4557, druh pozemku zastavěná plocha o výměře 1 m2 ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 970/2 označenou dle geometrického plánu č. 4234-1014/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., novým parcelním číslem 970/3, druh pozemku ostatní plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků se sjednává ve výši 9.450 Kč

Termín splnění: 30. 5. 2017(OSM)

 

3802 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat pozemky p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlice (součástí pozemků není stavba vodního díla - hráze, která stojí na těchto pozemcích)

b) stanovuje výši nájemného/pachtovného za užívání pozemků p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlice (na nichž stojí stavba vodního díla - hráze) ve výši min. 20 Kč/m2/rok (OSM)

 

3803 - neschvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích(OSM)

 

3804 - neschvaluje uzavření Smlouvy o zhotovení návrhu optimalizace distribučních sazeb se společností PROSPEKSA, a. s., se sídlem Neklanova 152/44, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 264215422(OSM)

 

3805 - souhlasí s odstraněním 4 kusů sušáku na prádlo, 1 kusu klepače na koberce a 1 lavičky umístěných na pozemku p. č. 2679, k. ú. Domažlice, za domy č. p. 431, 432 v Hájkově ul., Domažlice(OSM)

 

3806 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území na dobu od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti, pro následující vozidla -

Nákladní vozidla: RZ

MAN LE 10.180 4x4 BB 2P9 8052 10,8 t

PRAGA V3-S FEKÁL DO 4002 10,7 t

z důvodu práce na provozu a údržbě vodovodních a kanalizačních řadů a odstraňování následků havárií(OSM)

 

3807 - a) schvaluje uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s dočasným užíváním cizích pozemků a o úpravě budoucích sousedských vztahů v souvislosti s rekonstrukcí objektu budovy bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 5192 + 15.000 Kč (DZR – dotčené pozemky)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 15.000 Kč  (investiční rezerva)(OSM)

 

3808 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu, resp. utěsnění spár kašny před budovou radnice na náměstí Míru v Domažlicích společnosti EUROFOL, s. r. o. se sídlem Na pile 131, Zruč – Senec, PSČ 330 08, IČ 25200038 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171  + 37.424 Kč (oprava kašna - náměstí Míru)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 37.424 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3809 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 334.890 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2017(OSM)

 

3810 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu I/22 průtah městem Domažlice - II. etapa s organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3811 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Těžba a přibližování dříví lanovkovou technologií“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

3812 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, část pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří), vymezenou situačním plánkem, a pozemky p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice, za minimální cenu stanovenou dle znaleckého posudku

Termín splnění 19. 4. 2017(OSM)

 

3813 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu poškozených prostor budovy č.p. 378 v ul. El. Krásnohorské, Domažlice (zázemí tenisového klubu) společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 01567411 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 §3412 pol. 5171 + 187.056 Kč (oprava budovy v areálu Střelnice - zázemí pro tenisty)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 187.056 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3814 - a) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s příspěvkovou organizací Městská knihovna B. Němcové Domažlice, Boženy Němcové 118, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48344117, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s organizací Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, Hradská 94, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 71295178, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s organizací Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvková organizace, Msgre. B. Staška 232, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 75005743, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu

d) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s organizací Základní škola Domažlice, Komenského 17, Komenského 17, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48342301, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu

e) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s organizací Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, Zahradní 471, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 75006111, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu

f) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s příspěvkovou organizací Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích, Pivovarská 323, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48342912, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu

g) schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu

h) schvaluje uzavření dohody o spolupráci se společností LINTECH, spol. s r. o., Chrastavice 3, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 47717076, při přípravě a realizaci projektu „Vzdělávací centrum knihovna“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3815 - doporučuje zastupitelstva města schválit v souladu s plánovací smlouvou uzavřenou dne 4. 2. 2013 mezi městem Domažlice a Š. J., ve znění jejích dodatků, uzavření darovací smlouvy s V. F., J. Š. a Š. J., jejíž předmětem je darování pozemků p. č. 3500/2, 3541/49, 3541/50, 3541/51,3541/52, 3541/53, 3541/54, 3541/55 a části pozemku p. č. 3541/6 označeného dle geometrického plánu č. 4249-11/2017 vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o. novým parcelním číslem 3541/56, vše v k. ú. Domažlice, a darování veřejné infrastruktury - tělesa přístupové pozemní komunikace (v celkové délce 274,46 m, včetně jeho součástí a příslušenství), podzemního vedení vodovodu (v délce 189,6 bm, včetně jeho součástí), podzemního vedení kanalizační stoky (v délce 200,91 bm, včetně jeho součást) a podzemního vedení veřejného osvětlení (v délce 258,1 bm, včetně jeho součástí), městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 5. 2017(OSM)

 

3816 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kunešova 504 v Domažlicích, poz. p. č. 2311/14, k. ú. Domažlice z důvodů kapacitních a budoucí rekonstrukce Kunešovy ulice(OSM)

 

3817 - souhlasí s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na akci Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových, Pasečnice pro obec Pasečnice s tím, že doba platnosti povolení bude omezena do 31.12.2019(OSM)

 

3818 - doporučuje zastupitelstvu města schválit sepis souhlasného prohlášení mezi městem Domažlice a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jehož předmětem je uznání města Domažlice, že vlastnické právo k pozemkům p. č. st. 123/1, st. 349, st. 350, st. 351/1, st. 357, st. 358, st. 368 st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 373 a pozemkům p. č. 36/44, 36/45, 36/46, 36/47, 36/48, 36/49, 36/50, 36/51, 36/52, vše v k. ú. Babylon, přísluší České republice

Termín splnění: 31. 5. 2017(OSM)

 

3819 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 260/24, 260/25 a 322/3, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, za účelem realizace stavby „Obytná zóna v obci Havlovice“, s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3820 - souhlasí s provedením stavby Domažlice, Sjezd na parc. č. 1024/2 k RD dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Michalem Ptáčníkem, zak č. 1/2017 a s jejím napojením na stávající pozemní komunikaci p. č. 4818/50, k. ú. Domažlice(OSM)

 

3821 - bere na vědomí žádost společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 20. 1. 2017 o vydání stanoviska a souhlasí se zasláním odpovědi dle návrhu(OSM)

 

3822 - a) bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Havlovice 39, PSČ 344 01 IČ 74397711, za rok 2016 v prodejně smíšeného zboží č. p. 38 v Havlovicích, kterou má pronajatou od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 01.03.2007 ve znění dodatků

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5137 + 6.999 Kč (EET pokladna - prodejna Havlovice)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 6.999 Kč (rozpočtová rezerva)

c) schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 3. 2007 mezi městem Domažlice a Evou Kohoutovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, Havlovice 39, PSČ 344 01, IČ 74397711, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3823 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit části pozemku p. č. 4814/2, vymezené situačním plánkem, na nichž jsou umístěny vstupy do budovy č. p. 96 (resp. č. p. 51) v Dukelské ul., Domažlice - Týnské Předměstí, v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 2. 5. 2017(OSM)

 

3824 - nesouhlasí se záměrem provedení stavebních úprav budovy č.p. 96 (resp. č. p. 51) v Dukelské ul., Domažlice - Týnské Předměstí spočívajících ve zřízení nových bytových jednotek ve II. nadzemním podlaží této budovy(OSM)

 

3825 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13. 2. 2017 mezi městem Domažlice a Tělocvičnou jednotou Sokol Domažlice, se sídlem Benešova 284, Domažlice, IČ 18230113, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3826 - bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 14.05.2012 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a paní Bohumilou Černou, se sídlem Babylon 100, PSČ 344 01, IČ 10331409, jakožto nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 2583/14 v k. ú. Domažlice s tím, že výpovědní doba končí dne 30. 04.2017(OSM)

 

3827 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3828 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2689/3 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2

Termín splnění: 30.06.2017(OSM)

 

3829 - schvaluje podání žaloby o vyklizení části nebytových prostor v budově čp. 117 v ulici Petrovická v Domažlicích, z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 11. 2015 s městem Domažlice, a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení(OSM)

 

3830 - a) bere na vědomí žádost ze dne 07.03.2017 o vybudování přístupového chodníku k budově čp. 183, jež je součástí pozemku p. č. st. 834/1 v k. ú. Domažlice (ulice Na Ostrůvku)

b) souhlasí se záměrem vybudování přístupového chodníku k budově čp. 183, jež je součástí pozemku p. č. st. 834/1 v k. ú. Domažlice (ulice Na Ostrůvku) za podmínky uzavření příslušné smlouvy s tím, že náklady na realizaci stavby včetně projektové přípravy budou hrazeny žadatelem(OSM)

 

3831 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice z. s., se sídlem Havlovice 105, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 48342271, za rok 2016 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.05.2001(OSM)

 

3832 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 11876/73015 na pozemku p. č. st. 2225 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 21.763 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2017(OSM)

 

3833 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem – Vybavení objektu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem – Vybavení objektu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Jahnová/Jakub Mráz

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích na domov se zvláštním režimem – Vybavení objektu“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Zbyněk Wolf/Michal Jůna(OSM)

 

3834 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2016(OF)

 

3835 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3836 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole finančního krytí fondu investic u příspěvkových organizací města Domažlice k 31. 12. 2016(OF)

 

3837 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole finančního krytí rezervního fondu u příspěvkových organizací města Domažlice k 31. 12. 2016(OF)

 

3838 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3839 - schvaluje skutečnou vyrovnávací platbu za rok 2016 ve výši 1.143.827,46 Kč, poskytovanou městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3840 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 329.846 Kč (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 329.846 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

3841 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. finanční plán společnosti na rok 2017 dle upraveného návrhu – HV je plánován ve výši 770 895,32 Kč(OF)

 

3842 - a) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2017 dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 9.963.335 Kč

b) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2017“ dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 9.963.335 Kč(OF)

 

3843 - a) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení, předaných k vymáhání na odbor finanční za rok 2006 – 2013 v celkové výši 245.600 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení, uložených odborem pro projednávání přestupků za rok 2009 – 2016 v celkové výši 17.271,61 Kč dle předloženého návrhu

c) schvaluje odpis pohledávek na místním poplatku za komunální odpad v celkové výši 65.617 Kč dle předloženého návrhu

d) schvaluje odpis pohledávek na nájemném ve výši 94.480 Kč dle předloženého návrhu

e) schvaluje převedení přeplatku na pokutách za rok 2014 - 2016 do výnosů města ve výši 889,01 Kč dle předloženého návrhu

f) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

3844 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3845 - schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 156.116 Kč na pořízení radlice šípové AGROMETAL(OF)

 

3846 - schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu; náležitosti vyhlášení konkursního řízení jsou stanoveny podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích; termín podávání přihlášek do 30.4.2017(OKS)

 

3847 - souhlasí s vyřazením tohoto majetku:

- PC Serveru Clavius, inventární číslo 1106, rok pořízení 2011, pořizovací cena 49.221 Kč

- PC sestava, inventární číslo 1112/1104, rok pořízení 2011, pořizovací cena 18.776 Kč

- software LANius Protokol Z39.50 inventární číslo 238a, rok pořízení 2003, pořizovací cena 42.000 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice(OKS)

 

3848 - a) souhlasí s vyřazením majetku z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, takto:

- motorová sekačka s pojezdem BDR 85154, inventární číslo DDHM 258, rok pořízení 2005, pořizovací cena 25.990 Kč – prodejem p. Tiboru Palackému za cenu 1.000 Kč

- křovinořez, inventární číslo DDHM 306, rok pořízení 2006, pořizovací cena 14.900 Kč – prodejem Správě sportovních zařízení města Domažlice za cenu 1.000 Kč

s tím, že příjem z prodeje v celkové výši 2.000 Kč bude po realizaci prodeje převeden na účet zřizovatele

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0211 § 3231 pol. 2123 + 2.000 Kč (příjem z prodeje majetku - ZUŠ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.000 Kč (investiční rezerva)(OKS)

 

3849 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Stavění májky“ v neděli 30. 4. 2017 od 15.00 do 19.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) ke křižovatce ulic náměstí Míru a ul. Fastrova a Lupáčova za účelem konání akce „Oslavy osvobození“ v pátek 5. 5. 2017 od 6.30 do 24.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

3850 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích dne 8. 4. 2017 od 12.00 hodin do 9. 4. 2017 do 1.30 hodin pro vozidlo – automobil IVECO RZ 2AL 4763 - z důvodu konání koncertu skupiny Dymytry

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích dne 5. 5. 2017 od 18.00 do 23.00 hodin pro autobus blíže nezjištěné RZ - z důvodu konání Oslav osvobození – večerního koncertu Big Bandu Milana Svobody(OKS)

 

3851 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na pohlednicích pro Plzeňský kraj pro Tiskárnu SPRINT, Bůžkova 13, Horka nad Moravou, PSČ 783 35(OKS)

 

3852 - ukládá OKS vypovědět Smlouvu o zveřejnění telefonních čísel Městského úřadu Domažlice ve Zlatých stránkách mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1, IČ 00253316 a firmou MEDIATEL s. r. o., Vyskočilova 1442/1b, 14000 Praha 4, IČ26757052

Termín splnění: 30. 4. 2017(OKS)

 

3853 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti s návrhem na vydání předběžného opatření(OSVZ)

 

3854 - schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku MPSV s Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ 00551023 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

3855 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 6. 3. 2017

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 20. 3. 2017

 

3856 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ uzavřené dne 14. 9. 2016 mezi městem Domažlice a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem nám. Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582, dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města

b) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 457 § 3399 pol. 6121 + 2.333.936 Kč (Rekonstrukce MKS - Dodatek č. 2)

org. 457 § 6399 pol. 5362 - 405.064 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.928.872 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 28. 4. 2017(OSM)

 

3857 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to do ul. Havlíčkova, Elišky Krásnohorské, Hruškova, Chodská, Na Milotově, Voborníkova, Žižkova a Pelnářova v Domažlicích na dobu od 29. 3. do 29. 4. 2017 pro následující vozidla -

Nákladní vozidla:

SCANIA SKLÁPĚCÍ 3P44697 26 t

TATARA SKLÁPĚCÍ 4P90096 26 t

TATRA SKLÁPĚČ TŘÍSTRANNÝ 8U34061 22 t

z důvodu provádění prací na výměnách výkopku v ul. Pelnářova, Domažlice(OSM)

 

3858 - souhlasí jako vlastník honebních pozemků nacházejících se v honitbě Město Domažlice s umístěním zařízení pro přikrmování zvěře a se zřízením úkrytů pro zvěř, s vypouštěním tetřeva hlušce a s odlovem nenormované zvěře spárkaté jelena siky a muflona v rozsahu dle žádosti společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o.(OSM)

 

3859 - schvaluje zahraniční studijní cestu starosty města Domažlice v termínu 20. - 27. 5. 2017 do Maďarska a Rakouska, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

Datum vložení: 3. 4. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)