Menu
Město Domažlice
Domažlice

82. schůze ze dne 22. 3. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 82. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22. 3. 2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3778 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality 2017“ na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. etapa“

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování realizace projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. etapa“ do výše 892.562 Kč vč. DPH, v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

3779 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.04.2012 mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha - Břevnov, IČ 25234277, kterým bude prodloužen nájem pozemků p. č. st. 377, st. 378, st. 379, st. 380 a st. 381 včetně budov bez čp./če., jež jsou jejich součástmi, pozemku p. č. 12/2 a části pozemku p. č. 12/3, vše v k. ú. Babylon, a to o pět let, tj. do 24.04.2022(OSM)

 

3780 - souhlasí v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 9 nájemní smlouvy uzavřené dne 24.04.2012 mezi městem Domažlice a společností VINIČKA s. r. o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha - Břevnov, IČ 25234277, s umístěním tří kotců pro psy na části pozemku p. č. 12/3 v k. ú. Babylon, vymezené situačním plánkem, a jejich užíváním dle žádosti ze dne 10.03.2017(OSM)

 

3781 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 24. 3. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)