Menu
Město Domažlice
Domažlice

78. schůze ze dne 14. 2. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 78. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 14. 2. 2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3627 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

3628 - a) bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29. 12. 2016

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v budově č.p. 56 v ul. Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3629 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. A4/4 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 02.03.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3630 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. B3/7 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 04.03.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3631 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. D4/28 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 02.03.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3632 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 5 domu čp. 656 v ul. Vrchlického v Domažlicích a uzavření příslušné dohody o ukončení nájmu bytu dle předloženého návrhu(OSM)

 

3633 - schvaluje pronájem bytové jednotky č. 5 domu čp. 656, v ul. Vrchlického v Domažlicích a uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 5 domu čp. 656 v ul. Vrchlického v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

3634 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3635 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 236/12 ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3636 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 155/1 ul. Spálená, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3637 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 257/9 ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3638 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 242/6 ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3639 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 502/15 ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3640 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 596/7 ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3641 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 11 nacházející se v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3642 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 5 nacházející se v budově čp. 243 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3643 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby Domažlice - Dopravní řešení v areálu polikliniky zpracovanou Ing. Michalem Ptáčníkem, zak č. 21/2016 a ukládá odboru správy majetku předložit příslušné návrhy smluv upravujících souhlas města s touto stavbou

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

3644 - schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků řadového domu B 1.18 (Višňová č. p. 325), vybudovaného v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky(OSM)

 

3645 - schvaluje uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.05.2008 mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3646 - schvaluje ukončení příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a paní Lucií Veselou, se sídlem Mrákov - Starý Klíčov 13, PSČ 345 01, IČ 73415171, dne 01.09.2009, kterou je řešeno zajištění bezplatného provozu WC v objektu restaurace VESELÁ VINÁRNA, Školní 109, Domažlice, a to jako WC přístupných pro veřejnost, dohodou ke dni 15.02.2017 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

3647 - souhlasí s pokácením 1 kusu břízy nacházející se na pozemku p. č. 838/3, k. ú. Domažlice v lokalitě Vlčí Hrdlo dle předloženého návrhu (OSM)

 

3648 - a) nesouhlasí s pokácením 2 kusů vzrostlých tújí nacházejících se na pozemku p. č. 2584/10 a p. č. 2584/1, oba v k. ú. Domažlice, v ulici Kozinova (před domy č. p. 126. 95 a 102), dle předloženého návrhu

b) souhlasí s pokácením 1 kusu smrku pichlavého nacházejícího se na pozemku p. č. 2485/10 v k. ú. Domažlice v ulici Kozinova, dle předloženého návrhu (OSM)

 

3649 - a) schvaluje podání žádosti do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 na realizaci akce „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem českého krále Jan Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích – II. etapa“

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce: „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem českého krále Jan Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích – II. etapa“, s Jiřím Ratajem Ak. mal., Losiná dle předloženého návrhu(OSM)

 

3650 - ukládá odboru správy majetku zadat znalecké posouzení na stanovení ceny v místě a čase obvyklé pro prodej pozemků za účelem stavby bytového domu v lokalitě ul. Petrovické, Domažlice

Termín splnění: 28. 2. 2017(OSM)

 

3651 - a) bere na vědomí, že výpůjčka založená smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., IČ 00524123, dne 01.04.2009, skončila ke dni 2. 1. 2017

b) schvaluje výpůjčku malotraktoru VEGA 36 HP, typ MT 8-2, varianta 36HP, identifikační číslo (VIN) 0863 a shrnovací radlice ARS 165 H popsané v technickém průkazu zvláštního motorového vozidla série a č. ZA 163980 společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu(OSM)

 

3652 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/14, 2483/15, 2483/16 a 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předložených návrhů

Termín splnění: 6. 3. 2017(OSM)

 

3653 - a) bere na vědomí informaci sdělení společnosti BRANDAU Czech Republic s. r. o., se sídlem Srbice 19, Koloveč, zastoupené Michalem Antonem o jejím odstoupení od záměru koupě pozemků nacházejících se v lokalitě průmyslové zóny za kasárny v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 2170/21, 2185/4, 2186/1 a 4942/1 vymezené v přiloženém plánku a označené parcelním číslem 2185/4, vše v k. ú. Domažlice

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat části pozemků p. č. 2170/21, 2185/4, 2186/1 a 4942/1 vymezené v přiloženém plánku a označené parcelním číslem 2186/1, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 6. 3. 2017(OSM)

 

3654 - a) neschvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a paní Bohumilou Černou, se sídlem Babylon 100, PSČ 344 01, IČ 10331409, dne 14.05.2012, na pronájem části pozemku p. č. 2583/14 v k. ú. Domažlice dohodou ke dni 28.02.2017 a uzavření dohody dle předloženého návrhu s tím, že město nemá zájem o prodejní stánek umístěný na předmětné části pozemku a požaduje vyklizení předmětu nájmu dle odst. 7 čl. IV nájemní smlouvy

b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 2583/14 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu, za účelem umístění prodejního stánku(OSM)

 

3655 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 3122/2 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4233-1007/2017 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 3122/8 v k. ú. Domažlice za cenu 3.840 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017(OSM)

 

3656 - schvaluje uzavření trojstranné dohody, kterou se sjednává změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 21.01.2011 na pronájem části nebytových prostor - kůlny poř. č. 4, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3657 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Draženov(OSM)

 

3658 - schvaluje uzavření trojstranné dohody, kterou se sjednává změna závazku sjednaného příkazní smlouvou uzavřenou dne 22.02.2008 mezi městem Domažlice a paní Helenou Vokáčovou, IČ 14724375, tj. provozování bezplatného WC v objektu CUKRÁRNY URAL na náměstí Míru čp. 135 v Domažlicích, a to změna v osobě příkazníka tak, že namísto paní Heleny Vokáčové bude příkazníkem paní Martina Gillová, fyzická osoba podnikající, IČ 64351084, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3659 - bere na vědomí žádost Exekutorského úřadu Brno - Město soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský, Bratislavská 73, Brno o sdělení ze dne 5. 2. 2017 a souhlasí se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

3660 - schvaluje podání žaloby proti společnosti LaZeNa s. r. o., se sídlem Chodské náměstí 96, Město, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 87498375, o zaplacení dlužného nájemného za užívání prostor v budově č.p. 96 na Chodském náměstí v Domažlicích, o zaplacení smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného a o zaplacení dlužné částky z titulu dohody o provozu a údržbě elektrické požární signalizace uzavřené dne 16.08.2004 mezi společností LaZeNa s. r. o., městem Domažlice a Muzeem Chodska v Domažlicích, příspěvkovou organizací a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a k zastupování v soudním řízení(OSM)

 

3661 - schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3455 ze dne 20. 12. 2016 do 22. 3. 2017(OSM)

 

3662 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit v souladu s ustanovením článku II., odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 18. 8. 2016 se zatížením práva stavba váznoucího na pozemku p. č. 2446/43 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 22. 2. 2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. ZS 2191773/01 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

3663 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemků p.č. 2208/4, 2210/4, 2221/1, 2221/26, 2225/5 a 2225/8, vše v k. ú. Domažlice za cenu 570.300 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2017(OSM)

 

3664 - mění a doplňuje usnesení č. 3562 ze dne 17. 1. 2017 takto:

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor - místností označených č. 235 a 236 nacházejících se v 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 638, jež je součástí pozemku p. č. st. 3617, k. ú. Domažlice, v ul. Baldovská v Domažlicích - Týnské Předměstí fyzické osobě podnikající Miroslavě Palkovičové, Chrastavice, IČ 61150339 a fyzické osobě podnikající Stanislavě Ludvíkové, Domažlice, IČ 76268349 (obě jakožto nájemci) a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu s tím, že ustanovení odst. 5 článku III. smlouvy (kauce) se vypouští“(OSM)

 

3665 - mění a doplňuje usnesení č. 3563 ze dne 17. 1. 2017 takto:

schvaluje uzavření dohody mezi městem Domažlice, příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí, IČ 48344958 a fyzickou osobou podnikající Miroslavou Palkovičovou, Chrastavice, IČ 61150339 o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 6. 2009 dle nově předloženého návrhu(OSM)

 

3666 - mění a doplňuje usnesení č. 3564 ze dne 17. 1. 2017 takto:

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části nebytových prostor - místností označených č. 108 a 109 nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 638, jež je součástí pozemku p. č. st. 3617, k. ú. Domažlice, v ul. Baldovská v Domažlicích - Týnské Předměstí fyzické osobě podnikající Lucii Soukupové, Domažlice, IČ 65575032 a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu s tím, že ustanovení odst. 5 článku III. smlouvy (kauce) se vypouští“(OSM)

 

3667 - mění a doplňuje usnesení č. 3565 ze dne 17. 1. 2017 takto:

schvaluje uzavření dohody mezi městem Domažlice, organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí, IČ 48344958 a fyzickou osobou podnikající Lucii Soukupovou, Domažlice, IČ 65575032  o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 2. 1. 1998 dle nově předloženého návrhu“(OSM)

 

3668 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky, společnosti CAPONELA s. r. o., se sídlem náměstí Míru 124, Město, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 04480571, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3669 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést likvidaci stávajícího přístřešku na popelnice u domů č. p. 215-216 (1 přístřešek) v ul. Palackého v Domažlicích a vybudování nové plochy pro osazení kontejneru na odpad u tohoto domu a osazení 1 novým kontejnerem na odpad o objemu 1100 l v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2017(OSM)

 

3670 - schvaluje nenavyšování roční výše nájemného za užívání nemovitostí, nebytových prostor či pozemků za rok 2016 o inflační nárůst u těch nájemních smluv, u nichž by inflační nárůst nájemného činil 20 Kč ročně a méně; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2017 u všech nájemních smluv, jejichž předmětem nájmu je nemovitý majetek ve vlastnictví města(OSM)

 

3671 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo MAN T10.220 OMNIBUS – autobus, RZ: 6P66667, povolená hmotnost 10 000 kg dne 25. 3. 2017 od 12:30 do 13:30 hodin(OSM)

 

3672 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo IVECO BUS – autobus, RZ: 4AJ 9642 povolená hmotnost 18 000 kg dne 18. 3. 2017 od 19:00 do 20:30 hodin a dne 19. 3. 2017 od 2:30 do 4:00 hodin(OSM)

 

3673 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Poděbradova, Fastrova, Husova třída a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidla

DO 8858 AVIA - nosič kontejnerů 8 200 kg

DOE 0933 AVIA - valník 7 490 kg

z důvodu zásobování stavby při rekonstrukci domu č. p. 147 a č. p. 176 na náměstí Míru v Domažlicích, a to po dobu od 27. 2. do 31. 12. 2017, vyjma termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2017 v dnech 11. 8. až 13. 8. 2017(OSM)

 

3674 - a) schvaluje výzvu k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro město Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro město Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach / Ing. Ivana Sladká a Bc. Michal Hájek / Lenka Králová

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro město Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení Ing. Miroslav Mach / Ing. Ivana Sladká, Bc. Michal Hájek / Lenka Králová a Bc. Jiří Pivoňka / Ing. Jiří Lahoda(OSM)

 

3675 - a) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov mezi Obcí Postřekov, se sídlem Postřekov 270, 345 35 Postřekov, IČ 00253685 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu

b) schvaluje výzvu k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach / Ing. Ivana Sladká a Bc. Michal Hájek / Lenka Králová

d) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení Ing. Miroslav Mach / Ing. Ivana Sladká, Bc. Michal Hájek / Lenka Králová a Bc. Jiří Pivoňka / Ing. Jiří Lahoda(OSM)

 

3676 - schvaluje podání odvolání proti rozsudku OS Domažlice ze dne 25. 1. 2017 č.j. 12 C 420/2014 a pověřuje JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta, aby toto odvolání podal(místostarosta)

 

3677 - schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici č. 7/2005 Kontrolní řád města Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3678 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3679 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3680 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3681 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3682 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, B. Němcové 119 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3683 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230 na rok 2017 dle předloženého návrhu(OF)

 

3684 - schvaluje úplné znění Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

3685 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích ve dnech 25. 3. 2017 – 26. 3. 2017 od 19.15 hodin do 2.15 hodin pro vozidla – autobusy SPZ 1P5 8555, 1P9 8545 a 5P5 0085 - z důvodu konání Chodského bálu v Městském kulturním středisku v Domažlicích

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích dne 6. 4. 2017 od 17.00 hodin do 22.00 hodin pro vozidlo – autobus blíže nezjištěné SPZ - z důvodu konání koncertu Ondřeje Havelky a Melody Makers v Městském kulturním středisku v Domažlicích(OKS)

 

3686 - a) schvaluje konání akce „Stavění májky“ dne 30. 4. 2017 (neděle)

b) schvaluje konání akce „Oslavy osvobození“ dne 5. 5. 2017 (pátek)

c) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 8. 5. 2017 (pondělí)

d) schvaluje konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2017 (čtvrtek)

e) schvaluje konání akce „Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť“ ve dnech 11. - 13. 8. 2017 (pátek - neděle)

f) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 28. 10. 2017 (sobota)

g) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 2. 12. 2017 v 16.00 hodin (sobota)

h) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 16. - 23. 12. 2017 (sobota - sobota)

ch) schvaluje konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2018 v 18.00 hodin (pondělí)(OKS)

 

3687 - souhlasí s vyřazením majetku - PC + klávesnice, inv. č. DDHM 268, rok pořízení 2004, pořizovací cena 15.266,32 Kč, z evidence majetku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

3688 - schvaluje spolupořádání chovatelské přehlídky a výstavy trofejí Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s. okresním mysliveckým spolkem Domažlice a městem Domažlice ve dnech 24. až 30. dubna 2017 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích(OKS)

 

3689 - bere na vědomí oznámení Anny Bauerové, o vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace k 10.08.2017(OKS)

 

3690 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast školství, mládeže a sportu dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22. 2. 2017(tajemnice)

 

3691 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

3692 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 24. 1. 2017

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 2. 2. 2017

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 23. 1. 2017

 

3693 - stanovuje podle § 102 odst. 2 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců Městské policie, organizační složce města, na 22(MP)

 

3694 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2017(MP)

 

3695 - schvaluje návrh programu 27. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22. 2. 2017 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

3696 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 8 nacházející se v budově č. p. 246 v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3697 - schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace „Domažlice, ZŠ Msgre B. Staška, vestavba 1 učebny“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 v rozsahu dle předložené nabídky(OSM)

 

3698 - souhlasí s podáním žádosti o vyplacení bankovní záruky č. 578224/15 ze dne 04.09.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.10.2015, vystavené společností Česká spořitelna, a. s., a to za předpokladu, že smluvní pokuta ve výši 63.037.193,70 Kč, vyúčtovaná fakturou ev. č. PF-2017-VYF-0010 ze dne 31.01.2017, nebude uhrazena do 15.02.2017. Za tímto účelem rada zmocňuje Ing. Miroslava Macha, starostu, k podepsání a podání všech dokumentů, které s vyplacením bankovní záruky souvisejí(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 2. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)