Menu
Město Domažlice
Domažlice

104. schůze ze dne 21.11.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 104. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 21.11.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4706 - bere na vědomí žádost o snížení měsíčních splátek poplatků z prodlení ze dne 18.10.2017 a nemá námitek se snížením měsíčních splátek poplatků z prodlení za užívání bytu č. 6, v budově čp. 164 v ul. Kosmonautů v Domažlicích dle splátkového kalendáře z původní částky 900 Kč na částku 500 Kč(OSM)

 

4707 - schvaluje záměr pronajmout byt č. 5 nacházející se v budově č. p. 243 v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

4708 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4709 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4710 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 5192 + 162.389 Kč (soudní výlohy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 162.389 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4711 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 na pozemcích p. č. 2967/2, 4206/7 a 4210, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2, tedy 78.900 Kč celkem

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4712 - schvaluje záměr pronajmout části pozemku p. č. 412/3 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem provedení terénních a stavebních úprav pozemku a provozování zařízení pro poskytování služeb (předzahrádky) u domu č. p. 89 v ul. Boženy Němcové, Domažlice ve Steidlově parku(OSM)

 

4713 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/60 k. ú. Domažlice za cenu 587.200 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 koncový jih a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4714 - a) neschvaluje záměr nabýt kanalizační sběrač vybudovaný v rámci stavby Kanalizační sběrač a ČOV pro ČS PINKA od společnosti PINKA s. r. o., se sídlem Újezd 136, IČ 48360805 dle nabídky této společnosti ze dne 25.08.2017

b) ukládá odboru správy majetku jednat se společností PINKA s. r. o. o možnostech vyřešení situace propojení kanalizací v dané lokalitě a uzavření příslušných dohod vlastníků provozně souvisejících kanalizací

Termín splnění: 19.12.2017(OSM)

 

4715 - a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. kat. 1117/1 dle pozemkové katastru v k. ú. Česká Kubice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Česká Kubice, DO, 1119/1, 11 RD - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)

b) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o projektové dokumentaci stavby "Česká Kubice - obytná zóna Koptovna" vypracované společností AQUA PROCON s. r. o., zak. č. 1435816-16 opatřené datem 10/2017(OSM)

 

4716 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova - č. p. 502 – 504“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek a pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova - č. p. 502 – 504“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/Jaroslava Běhounek Jahnová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý(OSM)

 

4717 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova - č. p. 595 – 596“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek a pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova - č. p. 595 – 596“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/ Jaroslava Běhounek Jahnová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý(OSM)

 

4718 - a) ruší usnesení č. 3940 g), h), i), j), k) a l) ze dne 25.04.2017

b) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova – č.p. 235 – 236“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek a pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova – č.p. 235 – 236“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/Jaroslava Běhounek Jahnová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý

d) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu – č. p. 237 – 238, č. p. 241 – 254, ulice Kovařovicova – č. p. 255 – 256“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

e) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek a pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu – č. p. 237 – 238, č. p. 241 – 254, ulice Kovařovicova – č. p. 255 – 256“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach/Jaroslava Běhounek Jahnová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. Miloslav Miller/Lukáš Černý(OSM)

 

4719 - a) schvaluje cenovou nabídku společnosti ENACO, s. r. o., se sídlem Praha 12, Kamýk, Čechtická 386/4, PSČ 142 00 Praha 4, IČ 02751704 na technickou administraci veřejné zakázky na dodavatele teplárenské technologie pro město Domažlice ze dne 09.11.2017

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0543 § 3634 pol. 6121 + 127.050 Kč (VŘ - dodavatel teplárenské technologie, administrace VŘ)

org. 0543 § 6399 pol. 5362 - 22.050 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 105.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4720 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 31.08.2012 mezi městem Domažlice a paní MVDr. Lindou Birnerovou, IČ 75225271, jejíž předmětem je užívání části nebytových prostor v budově čp. 296 v ul. 28. října v Domažlicích a části pozemku p. č. 2404/6 v k. ú. Domažlice, kterým bude změněna doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou(OSM)

 

4721 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 22.11.2007 mezi městem Domažlice a spolkem Sídliště Šumava, z. s., se sídlem Čerchovská 494, Domažlice, IČ 22661492, kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 30.11.2027, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4722 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6486/76098 na pozemku p. č. st. 2604 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.529 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018(OSM)

 

4723 - schvaluje záměr uzavřít trojstrannou dohodu, kterou bude sjednána změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 18.03.2015 mezi městem Domažlice a společností Risastor s. r. o., se sídlem Lochotínská 1108/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 29124948, na pronájem částí pozemků p. č. 4779/16 a č. 5510, oba v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že namísto společnosti Risastor s. r. o. bude počínaje dnem 01.01.2018 nájemcem společnost TOP TANK s. r. o., IČ 26403226(OSM)

 

4724 - schvaluje záměr pronajmout část vedlejší stavby - kůlnu, jež je součástí pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytových domech čp. 59 a 169 v ulici Dukelská, Domažlice - Týnské Předměstí, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

4725 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vztahů vyplývajících z nájemních smluv uzavřených s obcí Babylon

b) schvaluje výpověď nájmu části pozemku p. č. 6/4 v k. ú. Babylon pronajatého za účelem provozování rekreační činnosti obci Babylon, IČ 00572551 dle nájemní smlouvy uzavřené dne 08.12.2003 mezi obcí Babylon a městem Domažlice (OSM)

 

4726 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit pozemek p. č. 260/16 a části pozemků p. č. 260/14, 260/37 a 261/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezené situačním plánkem, za pozemky p. č. 2923 a 2922, oba v k. ú. Domažlice ve vlastnictví soukromé osoby

Termín splnění: 29.12.2017(OSM)

 

4727 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 968/2, 958/2 a 4818/45, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby „RVDSL1725_C_P_DOMA153-DOMA1HR_MET“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen (služebnosti)(OSM)

 

4728 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 525/1 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Rohova, parc. č. 640/3 – kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen (služebnosti)(OSM)

 

4729 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/27, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/27 k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.100.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4730 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/28, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/28 k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.200.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4731 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/29, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/29, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.150.600 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřídit právo stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4732 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/30, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017(OSM)

 

4733 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/31, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/31, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.089.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4734 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – část pozemku p. č. 260/8 označenou dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej část pozemku p. č. 260/8 označenou dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.144.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřídit právo stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4735 - souhlasí jako vlastník sousedních nemovitostí – pozemků p. č. 134/3 a 9/1, oba v k. ú. Babylon s provedením stavebních úprav spočívající v nástavbě chaty, jež je součástí pozemku p. č. st. 129 v k. ú. Babylon dle předložené části projektové dokumentace(OSM)

 

4736 - a) souhlasí s pokácením 1 kusu břízy nacházející se na pozemku p. č. 2311/18, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

b) nesouhlasí s pokácením 2 kusů smrků nacházejících se na pozemku p. č. 2311/18, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

c) souhlasí s pokácením 1 kusu akátu nacházejícího se na pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

d) neukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést komplexní revitalizaci stávajících stromů na pozemku p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice

e) nesouhlasí s pokácením 2 kusů tújí nacházejících se na pozemku p. č. 4807/60, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

f) souhlasí s pokácením 2 kusů stříbrných smrků nacházejících se na pozemku p. č. 2423/5, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

g) nesouhlasí s pokácením 2 kusů vzrostlých dubů v areálu sportovního areálu Střelnice nacházejících se na pozemku p. č. 2651/6, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

4737 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 2143 pol. 5154 + 7.000 Kč (pivovar - el. energie)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 7.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4738 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/20 ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4739 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 01.11.2017(OF)

 

4740 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu + 200.000 Kč

Účet 504 – prodané zboží + 80.000 Kč

Účet 512 – cestovné + 10.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 301.000 Kč

Účet 67x – výnosy,přijaté dotace + 450.000 Kč

Účet 672 – výnosy, akce pro město + 141.000 Kč(OF)

 

4741 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecké školy J. Jindřicha Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 7.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování - 15.000 Kč

Účet 558 – náklady na DDHM - 6.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 15.000 Kč

Účet 525 – jiné soc. pojištění + 3.000 Kč

Účet 527 – zákonné soc. náklady + 10.000 Kč(OF)

 

4742 - a) ruší usnesení č. 4617 ze dne 24.10.2017

b) schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4743 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0401 § 3412 pol. 2324 + 2.146.115,60 Kč (výtěžek z konkursu Stavební podnik Klatovy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.146.115,60 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 13. 12. 2017(OF)

 

4744 - a) pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha, k projednávání plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Domažlice se společností Chodské vodárny a kanalizace a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761

b) pověřuje starostu města Ing. Miroslava Macha, ke schvalování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Domažlice, zpracovaného společností Chodské vodárny a kanalizace a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice, IČ 49788761(OF)

 

4745 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 46.052 Kč (městská policie - monitory)

org. 0222 § 5311 pol. 6123 - 27 052 Kč (městská policie - nákup vozidla)

org. 0222 § 5311 pol. 5162 - 1.000 Kč (městská policie - telekomunikace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 18.000 Kč (investiční rezerva, příjem z prodeje vozidla MP)(OF)

 

4746 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 44.950 Kč z fondu investic Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, na nákup Es klarinetu zn. Buffet Crampon(OKS)

 

4747 - jmenuje na pracovní místo ředitelky Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory Bc. Hanu Hruškovou s účinností od 01.02.2018(OKS)

 

4748 - schvaluje uzavření Dohody o mediálním partnerství pro rok 2018 mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem Praha 5 Jinonice, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ 01440578, dle varianty A s tím, že úhrada bude zařazena do rozpočtu 2018(OKS)

 

4749 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5167 - 9.300 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5153 + 4.300 Kč (JSDHO Domažlice – plyn)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 5.000 Kč (JSDHO Domažlice – DHM)(OKS)

 

4750 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy č. 11/2016 o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2016 – 2 (2. kolo)“ s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

4751 - schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 43/2017 na implementaci mapové aplikace „Územní plány obcí v prostředí geografického informačního systému města Domažlice“ se společností T-MAPY, spol. s r. o. se sídlem Špitálská 150, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ 47451084, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

4752 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení doby omezení svéprávnosti

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení účinnosti rozsudku o omezení svéprávnosti(OSVZ)

 

4753 - uděluje souhlas k provozování mobilního zařízení dle předloženého návrhu(OSM)

 

4754 - schvaluje podání výpovědi ze Smlouvy o dílo (Servisní smlouvy o údržbě Městského dohledového kamerového systému města Domažlice) uzavřené dne 11.11.2016 mezi městem Domažlice a společností SUPtel a. s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň – Doubravka, IČ 25229397(MP)

 

4755 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 06.11.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 09.11.2017

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.11.2017

 

4756 - schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 Vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek udělení výjimky na pořízení automobilu zn. Renault Trafic pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, Domažlice, IČ 48344958(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 23. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)