Menu
Město Domažlice
Domažlice

103. schůze ze dne 07.11.2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 103. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 07.11.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4639 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č.4075 c) e dne 30.05.2017 do 31.03.2018

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 4463 ze dne 26.09.2017 do 31.12.2017

c) ruší usnesení č. 4313 ze dne 15.08.2017

d) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

4640 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. A3/3 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 16.11.2017 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4641 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. B2/6 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 28.01.2018 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4642 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice jednotku č. 393/9 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 393 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 393 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1327 a na pozemku p. č. 3495/12, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 800.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 21.01.2018, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2017(OSM)

 

4643 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 v ul. Dukelská 169, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4644 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6 v ul. Michlova 595, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4645 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 9, v ul. Kozinova 235 v Domažlicích ve výši 46.439 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

4646 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 115 v ul. Vojtěchova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu za podmínky, že do 15.11.2017 budou uhrazeny veškeré dlužné pohledávky na nájemném a úrocích z prodlení spojené s užíváním tohoto bytu(OSM)

 

4647 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0476 § 6171 pol. 5168 + 6.935 Kč (služby IT - licence)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 6.935 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4648 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jiří Pivoňka/Jaroslava Běhounek Jahnová

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jiří Pivoňka/Jaroslava Běhounek Jahnová(OSM)

 

4649 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2382/17 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4277-255/2017 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 2382/32 v k. ú. Domažlice za cenu 12.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2382/17 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4041-326/2014 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 2382/28 v k. ú. Domažlice za cenu 1.890 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018(OSM)

 

4650 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2355/2 označenou geometrickým plánem č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2355/16, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30.11.2017(OSM)

 

4651 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou plynovodní přípojky v pozemku p. č. 3487/1 v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Domažlice, Na Milotově 312, parc. č. st. 1272 – plynovodní přípojka“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4652 - schvaluje přidělení dřevěných stánků pro prodej na Vánočních trzích ve střední části náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 16. do 23. prosince 2017 takto:

stánek č. 1: produkty tvořící tradiční vesnickou zabijačku (ovar, jitrnice, klobásy, maso …)

- V CAFFE.cz - Jan Březina, Horšovský Týn;

stánek č. 2: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog, čaj, medovina …)

- VINIČKA s.r. o., Viničce 3/446, Praha 6;

stánek č. 3: netradiční teplé nápoje, káva, bombardino, vafle

- V CAFFE.cz - Jan Březina, Horšovský Týn;

stánek č. 4: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog ...), koblížky

- Jan Šturma, Domažlice;

stánek č. 5: med, vánoční produkty z medu, z vosku, perníčky

- Václav Holar, Chodov;

stánek č. 6: vyhrazeno pro charitu - prodej vánočních přání a dekorací a ozdob z chráněných dílen

- DIECÉZNÍ charita Plzeň - SOS Domažlice (Roman Holub);

stánek č. 7: vánoční dekorace a ozdoby z přírodních materiálů – jmelí, zdobené závěsy, větvičky

- Jiřina Fialová, Plzeň;

stánek č. 8: netradiční teplé a studené pokrmy farmářského typu/tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog ...)

- Ing. Josef Johánek, Domažlice(OSM)

 

4653 - a) bere na vědomí žádost o pronájem pozemků p. č. 628/1 a 628/5, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic

b) bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p. č. 628/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic

c) neschvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. 628/1, 628/5, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic(OSM)

 

4654 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 628/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem, za účelem vybudování chodníku z žulové dlažby a návozu okrasného kameniva(OSM)

 

4655 - bere na vědomí žádost společnosti MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice, IČ 29124255 o koupi pozemků v průmyslové zóně za kasárny ze dne 17.10.2017 a souhlasí se zasláním konceptu kupní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4656 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Závěrkovému listu č. PL-20160223-321-2 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených služeb dodávek plynu) ze dne 26.05.2016 uzavřeného se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČ 60193492, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4657 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 584/6677 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.437 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018(OSM)

 

4658 - mění a doplňuje usnesení č. 4412 ze dne 12.09.2017 takto:

"schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 2338/1, 138/6, 3487/1, 4781/3, 3348/8, 2685/22, 2586/1, 2586/29, 2423/5, 298/1, 2583/2, 4976/1, 2403/1, 2322/3, 2390/3, 4921/1, 2311/16, 2311/1, 2311/41, 2294/3, 2311/2, 4819/1, 2311/68, 4827/23, 5529 a 2423/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačními plánky, a části zdi v přízemí budovy čp. 1, Domažlice - Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 141 v k. ú. Domažlice, státnímu podniku Česká pošta, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 - Nové Město, PSČ 225 99, IČ 47114983 za účelem umístění poštovních odkládacích schránek, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/m2/rok bez DPH, bez inflačního nárůstu, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu"(OSM)

 

4659 - jmenuje členy komise pro výběrové řízení s aukcí na prodej pozemků p.č. 260/27, 260/28, 260/29, 260/30, 260/31 a část pozemku 260/8 označenou dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/50, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice ve složení Ing. Miroslav Mach/náhradník JUDr. Zdeněk Novák jako předseda a Bc. Michal Hájek/náhradník Bc. Jindřiška Deckerová(OSM)

 

4660 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo rozhodnout ve věci uzavření dohod o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č. 507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp. /če. na parc. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr uzavření dohod o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č. 507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp./če. na parc. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice, z důvodu existence rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 56Co 129/2017-97 ze dne 12.09.2017

Termín splnění: 15.11.2017(OSM)

 

4661 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. st. 4553, 2446/40 a 2446/74, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.12.2017(OSM)

 

4662 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové, advokátky o výsledku soudního jednání ve věci žaloby o uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvu vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod spis. zn. 4 C 92/2017

b) schvaluje podání odvolání proti rozhodnutí Okresním soudem v Domažlicích pod spis. zn. 4 C 92/2017(OSM)

 

4663 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období v ul. Školní, Domažlice dle předloženého situačního plánku v období od 20.11.2017 do 22.11.2017 za účelem stavby dešťové kanalizační přípojky společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49788761(OSM)

 

4664 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5172 + 6.000 Kč (městská policie – programové vybavení)

org. 0222 § 5311 pol. 5134 -  5.500 Kč (městská policie – ošacení)

org. 0222 § 5311 pol. 5139 -   500 Kč (městská policie – materiál)(OF)

 

4665 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ98008 + 30.000 Kč (dotace – volby prezidenta ČR)

org. 0223 § 6118 pol. 5139 ÚZ98008 + 30.000 Kč (volby prezidenta ČR – nákup materiálu)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 § 3113 pol. 2324 + 100.000 Kč (ZŠ a MŠ Domažlice – přísp.oprava střech tělocvičen)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 100.000 Kč (investiční rezerva)

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0200 pol. 4116 ÚZ33063 + 2 Kč (dotace MŠMT – projekt Šablony MŠ)

org. 0200 § 3111 pol. 5336 ÚZ33063 + 2 Kč (MŠ – projekt Šablony MŠ)(OF)

 

4666 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice ve výši 78.510 Kč na pořízení 7 ks počítačů do učebny výpočetní techniky(OF)

 

4667 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu - 5.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 5.000 Kč

Účet 528 – ost. soc. náklady - 7.000 Kč

Účet 527 – zák. soc. náklady + 7.000 Kč(OF)

 

4668 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 3742 pol. 5169 – 5.391 Kč (OŽP – nákup služeb, chráněné části přírody)

org. 0116 § 3749 pol. 5169 + 5.391 Kč (OŽP – nákup služeb, likvidace bolševníku)(OF)

 

4669 - a) ruší usnesení č. 4623 ze dne 24. 10. 2017

b) schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřího Houšky dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OF)

 

4670 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 212.000 Kč (DTS Domažlice - platy, odvody)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 212.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

Účet 521 – mzdové náklady + 158.000 Kč

Účet 524 – zákonné soc. Pojištění + 54.000 Kč(OF)

 

4671 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 138.971 Kč (Městská knihovna, příspěvek na provoz – platy, odvody)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 138.971 Kč (rozpočtová rezerva

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace takto:

účet 521 - mzdové náklady + 103.709 Kč

účet 524 - zákonné soc.pojištění + 35.262 Kč(OF)

 

4672 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky )

org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)(OKS)

 

4673 - schvaluje platový výměr Bc. Kateřině Bauerové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4674 - schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4675 - schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4676 - schvaluje platový výměr Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od od 01.11.2017(OKS)

 

4677 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4678 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4679 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4680 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4681 - schvaluje platový výměr  Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017(OKS)

 

4682 - a) schvaluje platový výměr Mgr. Lence Žákové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2017

b) schvaluje platový výměr Mgr. Lence Žákové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého/upraveného návrhu, s účinností od 11.11.2017(OKS)

 

4683 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky 4.800 Kč z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017 - 2. kolo“ TJ Havlovice z. s., se sídlem Domažlice, Havlovice 105, PSČ 344 01, IČ 48342271

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 111/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Havlovice z. s., se sídlem Domažlice, Havlovice 105, PSČ 344 01, IČ 48342271 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OKS)

 

4684 - a) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2018“- dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2018“ dle předloženého návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu

f) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu

g) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2018“ dle předloženého návrhu

h) doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 02.01.2018(OKS)

 

4685 - bere na vědomí žádost MUDr. Havlovice(OKS)

 

4686 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 6. října 2017

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory, který se konal dne 17. října 2017(OKS)

 

4687 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0219 § 3319 pol. 5139 - 2.000 Kč (kultura – nákup materiálu)

org. 0219 § 3319 pol. 5021 + 2.000 Kč (kultura – dohody o provedení práce)(OKS)

 

4688 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání „Vánočních trhů“ od čtvrtka 14.12.2017 od 7.00 hodin do středy 27.12.2017 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 01.01.2018 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

4689 - a) jmenuje Bc. Stanislava Antoše členem školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17, s účinností od 01.01.2018

b) jmenuje Ing. Dagmar Murínovou členkou školské rady Základní školy Domažlice, Komenského 17, s účinností od 01.01.2018(OKS)

 

4690 - a) jmenuje Vlastimila Konrádyho členem školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 01.01.2018

b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovu členkou školské rady Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 01.01.2018(OKS)

 

4691 - a) jmenuje JUDr. Zdeňka Nováka členem školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 01.01.2018

b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovu členkou školské rady Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, s účinností od 01.01.2018(OKS)

 

4692 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 13.12.2017 (středa)

b) souhlasí s použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy apod.) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“

c) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS),  za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ ve středu 13.12.2017 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

4693 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol.5167 - 6.000 Kč (JSDHO Havlovice - školení)
org. 0221 § 5512 pol. 5171 - 9.000 Kč (JSDHO Havlovice - opravy a údržba)

org. 0221 § 5512 pol. 5163 - 1.800 Kč (JSDHO Havlovice - pojištění členů)

org. 0221 § 5512 pol.5154 + 1.000 Kč (JSDHO Havlovice - elektřina)
org. 0221 § 5512 pol. 5139 + 5.000 Kč (JSDHO Havlovice - materiál)
org. 0221 § 5512 pol. 5134 + 3.000 Kč (JSDHO Havlovice - oděvy)
org. 0221 § 5512 pol.5169 + 1.800 Kč (JSDHO Havlovice - služby)
org. 0221 § 5512 pol.5137 + 6.000 Kč (JSDHO Havlovice - DHM)(OKS)

 

4694 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5162 + 36 000 Kč (OICT - služby telekomunikací)

org. 0230 § 6171 pol. 5171 - 36 000 Kč (OICT - opravy a udržování)(OICT)

 

4695 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci přezkoumání svéprávnosti a jmenování opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování opatrovníka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

4696 - a) bere na vědomí zápis z jednání z výběrové komise ze dne 17.10.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 24.10.2017

 

4697 - souhlasí s odtahem osobního motorového vozidla Škoda Felicie, zelené barvy, rz 4P30250 a ukládá Městské policii Domažlice zajistit odtah vozidla

Termín splnění do: ihned(MP)

 

4698 - a) schvaluje vyřazení osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA KOMBI (74 kW), r. v. 2010, z majetku města prodejem

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 3113 + 18.000 Kč (MP - příjem z prodeje vozidla Škoda Octavia)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 18.000 Kč (investiční rezerva)(MP)

 

4699 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2017(MP)

 

4700 - schvaluje návrh programu 35. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 15.11.2017 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

4701 - a) ruší usnesení č. 4544 ze dne 10.10.2017

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků 2170/21, 2185/4, 2186/1, 4942/1 označených dle geometrického plánu č 4243-1262/2016 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. IČ 00869759 novými parcelními čísly 2185/4 a 2186/1, vše v k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 650 Kč/m2 zvýšenou o daň z přidané hodnoty a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle předloženého návrhu a kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí

Termín splnění: 31.01.2018(OSM)

 

4702 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 mezi městem Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, IČ 7337479, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vypracování rozpočtů nákladů stavby na akci „Domažlice, Chodské náměstí – Chodský hrad, Stavební úpravy restaurace na informační centrum“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

4703- schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 1760/8, Jižní předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 72053119 dle předloženého návrhu(OSM)

4704 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Obytná zóna v městské části Havlovice“ uzavřené dne 10.07.2017 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4705 - a) schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynu pro odběrné místo Benešova 99, Domažlice se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 27295567 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro odběrné místo Benešova 99, Domažlice se společností innogy Energie, s. r. o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, IČ 49903209 dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny pro odběrné místo Benešova 99, Domažlice se společností innogy Energie, s. r. o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, IČ 49903209 dle předloženého návrhu

d) zplnomocňuje společnost innogy Energie, s. r. o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, IČ 49903209 k zastupování města Domažlice ve věci převedení smlouvy o připojení k distribuční soustavě elektřiny se společností ČEZ Distribuce, a. s. pro odběrné místo Benešova 99, Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)