Menu
Město Domažlice
Domažlice

102. schůze ze dne 24.10.2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 102. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24.10.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4582 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4583 - neschvaluje proplacení vložených investic do bytu č. 1, v budově č. p. 630, v ul. Michlova v Domažlicích ve výši 7.866 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

4584 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

4585 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 59/1 ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4586 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 243/6 ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4587 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/36 ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4588 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 115/6 ul. Vojtěchova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4589 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 612/17 ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

4590 - schvaluje v souladu s čl. V Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 26, Břetislavova 84, Domažlice (OSM)

 

4591 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Gambetta s. r. o., se sídlem Mimov 1, Osvračín, PSČ 345 61, IČ 24264768, jejíž předmětem je souhlas se stavbou kanalizační přípojky v pozemku p. č. 599/32 v k. ú. Domažlice a to v rámci stavby „Přestavba distribučního skladu PB na výrobní objekt – přípojka splaškové kanalizace“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4592 - schvaluje podání výpovědi pachtu části pozemku p. č. 260/27 v k. ú. Havlovice u Domažlic, propachtované k zahrádkářským účelům dle pachtovní smlouvy uzavřené mezi nimi a městem Domažlice dne 22.05.2017(OSM)

 

4593 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 2714/2, vymezenou situačním plánkem za podmínky sloučení pozemků p.č. 2714/17 a 2714/18, vše k. ú. Domažlice

Termín splnění: 27.11.2017(OSM)

 

4594 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 599/18 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem za účelem umístění reklamního zařízení(OSM)

 

4595 - souhlasí s pokácením 1 kusu vzrostlé douglasky nacházející se na pozemku p. č. 5545/1 k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

b) neukládá DTS Domažlice, příspěvkové organizaci provést údržbu stromořadí rostoucího na pozemku p. č. 5545/1, k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů(OSM)

 

4596 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 22.11.2007 mezi městem Domažlice a spolkem Sídliště Šumava, z. s., se sídlem Čerchovská 494, Domažlice, IČ 22661492, kterým bude prodloužena doba výpůjčky(OSM)

 

4597 - schvaluje podání výpovědi nájmu částí pozemků p. č. 2760/2 a č. 2760/5, oba v k. ú. Domažlice, pronajatých pro zahrádkářské účely dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ní a městem Domažlice dne 31.12.2010(OSM)

 

4598 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „II/193 Horšovský Týn – Domažlice“ s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., se sídlem Plzeň, Škroupova 18, IČ 72053119 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4599 - a) neschvaluje záměr obnovit nájem části pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 01.12.2016, za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to v souladu s ustanovením odst. 1 § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

b) neschvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 01.12.2016, kterým bude prodloužena doba nájmu a změněn účel užívání a výše nájemného

c) ukládá odboru správy majetku vyzvat nájemce dle nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 01.12.2016, k odevzdání předmětu nájmu - části pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice - při skončení nájmu (ve smyslu ustanovení § 2230 odst. 1 občanského zákoníku)

Termín splnění: 27.11.2017(OSM)

 

4600 - a) bere na vědomí žádost o změnu v jízdním řádu linky č. 405001 MAD Domažlice ze dne 15.09.2017

b) nesouhlasí se změnou v jízdním řádu linky 405001 MAD Domažlice spočívající v tom, že spoj č. 15 se uspíší o 5 min, a s tím, že změna bude zapracována do návrhu jízdního řádu na rok 2018(OSM)

 

4601 - bere na vědomí informaci o stavu běžných udržovacích prací na mostech a lávkách ve vlastnictví města Domažlice příspěvkové organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace, Chrastavická 170, Domažlice, PSČ 344 01 a trvá na svém usnesení č. 4075 a) ze dne 30.05.2017(OSM)

 

4602 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Závěrkovému listu č. EL-20160526-431-2 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny na rok 2017) ze dne 26.05.2016 se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25458302, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Závěrkovému listu č. EL-20170427-679-2 (pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny na rok 2018) ze dne 27.04.2017 se společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 25458302, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 4357 pol. 5154 + 2.000 Kč (DZR - el.energie )

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 2.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4603 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 5171 - 128.827 Kč (drcení asfaltobetonových sutí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 +128.827 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4604 - bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 27.05.2013 na pronájem části pozemku p. č. st. 1074 v k. ú. Domažlice s tím, že výpovědní doba končí dne 31.12.2017(OSM)

 

4605 - souhlasí s užíváním části pozemku 525/1 v k. ú. Domažlice společností CHODOVIA CZ s. r. o., se sídlem Husova 42, Domažlice, IČ 25247956 za účelem vjezdu nákladního vozidla pro odvoz odpadních dřevěných pilin dle předložených podmínek(OSM)

 

4606 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemků p. č. 3900/85, 3900/111 a 3900/144, vše v k. ú. Domažlice za cenu 300.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017(OSM)

 

4607 - schvaluje podání výpovědi nájmu pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice, pronajatého za účelem zásobování prodejny nábytku umístěné na pozemku p. č. st. 669 v k. ú. Domažlice dle nájemní smlouvy uzavřené dne 01.07.2005(OSM)

 

4608 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy jejímž předmětem je bezplatný převod částí pozemků - části pozemku p. č. 599/11 nově označenou dle geometrického plánu č. 4253-17/2017 vyhotoveným společností Agroreal CZ s. r. o. (geometrický plán) parcelním č. 599/45 o výměře 23 m2, části pozemku p. č. 599/12 k. ú. Domažlice, nově označenou dle geometrického plánu parcelním č. 599/46 o výměře 106 m2, části pozemku p. č. 599/22, označenou dle geometrického plánu jako „díl c)“ o výměře 17 m2, části pozemku p. č. 599/27 označenou dle geometrického plánu jako „díl d)“ o výměře 38 m2, přičemž „díl c)“ a „díl d)“ byly spojeny do jednoho celku označeného nově jako pozemek p. č. 599/27, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že smlouva nabude účinnosti dnem, ve kterém bude dokončena stavba „Domažlice – Chrastavická ul., přeložka vodovodního řadu, vodovodní přípojky“, realizovaná na náklady města Domažlice(OSM)

 

4609 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbu s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č.p. 595 - 596“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

4610 - souhlasí se zasláním odpovědi na nabídku organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa osobních nádrží Plzeň, Purkyňova 1017/22, Plzeň na využití prostor ve výpravní budově železniční stanice Domažlice ze dne 15.09.2017 v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

4611 - a) bere na vědomí žádost o povolení nezbytné cesty ze dne 14.09.2017

b) neschvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 2660/4 a č. 2660/40, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zajištění přístupu k pozemku p. č. 2661/3 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

4612 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zápisu z prohlídky objektu Břetislavova 209 vyhotoveného společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. dne 27.09.2017 ve věci zjištění stavu osazení poměrových měřičů na dodávku teplé a studené vody a tepla

b) souhlasí s tím, aby společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. u bytů v budově p. č. 209 v ul. Břetislavova v Domažlicích provedla osazení podružných měření dodávky teplé a studené vody (v rozsahu dle odst. 1 zápisu) a osazení poměrového měření dodávek tepla s dálkovým odečtem (v rozsahu dle odst. 2 zápisu - varianta 1) v termínu po převzetí této budovy do své správy (v rámci mandátní smlouvy) s tím, že náklady na provedení těchto prací budou hrazeny z hospodářské činnosti města v roce 2018(OSM)

 

4613 - schvaluje pronájem 10 ks parkovacích automatů, evidovaných v majetku města pod inventárními čísly č. 930103, 930104, 930105, 930106, 930107, 930108, 930109, 930110, 930111 a 930112, DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113, za cenu 5.125 Kč bez DPH/rok, výpovědní doba se stanoví 3 měsíce, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4614 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2017(OF)

 

4615 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 03.10.2017

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

4616 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 157.058 Kč na pořízení šatních dvojskříněk(OF)

 

4617 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

4618 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 450.435 Kč (dotace PK – pečovatelská služba)

org. 0225 § 4349 pol. 5336 + 450.435 Kč (Městské centrum soc.reh.služeb – pečovatelská služba)(OF)

 

4619 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0224 § 6171 pol. 5229 + 1.382 Kč (OKS – členské příspěvky sdružením)

org. 0224 § 6171 pol. 5492 - 1.382 Kč (OKS – finanční dary)(OF)

 

4620 - a) souhlasí se zapojením Základní školy a mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, do projektu "Šablony do školy" reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007186

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4116 + 1.660.556 Kč (dotace MŠMT - ZŠ a MŠ, projekt Šablony do škol)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 + 1.660.556 Kč (převod dotace MŠMT – ZŠ a MŠ Domažlice)

Termín splnění: 15.11.2017(OF)

 

4621 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5111 ÚZ13011 – 254.000 Kč (platy – financované z dotace OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13011 – 63.500 Kč (soc. zabezpečení – fin. z dotace OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13011 – 22.860 Kč (zdravotní pojištění – fin. z dotace OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5424 ÚZ13011 + 20.000 Kč (náhrady nemoc – fin. z dotace OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 ÚZ13011 + 130.000 Kč (školení – fin. z dotace OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5173 ÚZ13011 + 20.000 Kč (cestovné – fin. z dotace OSPOD)

org. 0123 § 4399 pol. 5169 ÚZ13011 + 5.000 Kč (OSVZ supervize – fin. z dotace OSPOD)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 ÚZ13011 + 20.000 Kč (DDHM – fin. z dotace OSPOD)

org. 0223 § 6171 pol. 5139 ÚZ13011 + 60.000 Kč (materiál – fin. z dotace OSPOD)

org. 0223 § 6171 pol. 5156 ÚZ13011 + 30.360 Kč (PHM – fin. z dotace OSPOD)

org. 0223 § 6171 pol. 5161 ÚZ13011 + 25.000 Kč (poštovní služby – fin. z dotace OSPOD)

org. 0223 § 6171 pol. 5162 ÚZ13011 + 30.000 Kč (telekomunikace – fin. z dotace OSPOD)(OF)

 

4622 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5319 pol. 5137 + 2.369 Kč (MP – dotace značení předmětů, drobný hm. majetek)

org. 0222 § 5319 pol. 5139 - 885 Kč (MP – dotace značení předmětů, materiál)

org. 0222 § 5311 pol. 5137 - 1.484 Kč (MP – drobný hmotný majetek)(OF)

 

4623 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřího Houšky dle předloženého návrhu s účinností od 01.11.2017(OF)

 

4624 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle předloženého návrhu s účinností od 01.11.2017(OF)

 

4625 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 § 3312 pol. 5331 + 40.000 Kč (MKS - Hudba u stromečku, účet 518 - nákup služeb)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 40.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

4626 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 314.000 Kč (platy zaměstnanců v prac.poměru)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 78.500 Kč (pojistné na sociální zabezpečení)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 28.260 Kč (zdravotní pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 420.760 Kč (rozpočtová rezerva)(OF, OKS)

 

4627 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 21. září 2017

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 5. října 2017

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 10. října 2017

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 16. října 2017

e) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v MŠ Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 9. října 2017(OKS)

 

4628 - souhlasí s vyřazením pračky ZANUSSI FJS, inventární číslo 11, pořízené v roce 2000 v pořizovací ceně 13.990 Kč z evidence majetku Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory(OKS)

 

4629 - schvaluje vyřazení tohoto majetku:

- dataprojektor HITACHI, inv. č. HIM – 25, rok pořízení 2001, PC 186.172 Kč

- dataprojektor, inv. č. PS-LXX/42, rok pořízení 2011, PC 39.150 Kč

- PC P4 E2220, inv. č. IVT-I/42, rok pořízení 2009, PC 10.100 Kč

- PC P4 E2220, inv. č. IVT-I/49, rok pořízení 2009, PC 10.100 Kč

- PC P4 E2220, inv. č. IVT-I/52, rok pořízení 2009, PC 10.100 Kč

- PC P4 E2220, inv. č. IVT-I/53, rok pořízení 2009, PC 10.100 Kč

- dataprojektor BENQ, inv. č. IVT-I/37, rok pořízení 2009, PC 22.302,50 Kč

- dataprojektor BENQ, inv. č. FY-XXXV/1, rok pořízení 2006, PC 27.083,39 Kč

- motorová sekačka Quatro, inv. č. 368, rok pořízení 2000, PC 13.113 Kč

- motorová sekačka Jonsered, inv. č. 519, rok pořízení 2006, PC 19.627 Kč

- počítač, inv. č. SJ-III/3, rok pořízení 2009, PC 12.000 Kč

- PC sestava, inv. č. 520, rok pořízení 2006, PC 25.260,25 Kč

- konvektomat, inv. č. SJ-I/8, rok pořízení 1997, PC 330.882 Kč

- dataprojektor Sanyo, inv. č. 1295, rok pořízení 2005, PC 42.845,95 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17(OKS)

 

4630 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice - ubytování - stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice - pohonné hmoty)

org. 0220 § 5512 pol. 5019 - 5.000 Kč (JSDHO Domažlice - refundace)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice - DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 15.000 Kč (JSDHO Domažlice - materiál)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 3.000 Kč (Správa budov - teplo )

org. 0229 § 6112 pol. 5179 + 3.000 Kč (Personální záležitosti - ošatné při občanských obřadech)(OKS)

 

4631 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení omezení svéprávnosti(OSVZ)

 

4632 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení omezení svéprávnosti(OSVZ)

 

4633 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení omezení svéprávnosti(OSVZ)

 

4634 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení omezení svéprávnosti(OSVZ)

 

4635 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení omezení svéprávnosti(OSVZ)

 

4636 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

4637 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 05.10.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 17.10.2017

 

4638 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 45992017 na akci „ Výstavba komunikace v obytné zóně v Havlovicích“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0477 pol. 4222 + 300.000 Kč (dotace Pk – komunikace OZ Havlovice)

org. 0477 § 2212 pol. 6121 + 300.000 Kč (komunikace OZ Havlovice)(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 30. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 10. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)