Menu
Město Domažlice
Domažlice

70. schůze ze dne 22. 11. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 70. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22. 11. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3315 - a) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4819/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánem, za účelem skladování stavebního materiálu a palivového dříví na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok, bez inflace, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p. č. 4819/1, označenou dle geometrického plánu č. 4212-1178/2016 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, nově jako pozemek p. č. 4819/10, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2, ve vlastnictví města Domažlice, za části pozemků p. č. 4861 a č. 966/6 nově označené dle geometrického plánu č. 4212-1178/2016 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, jako pozemek p. č. 966/25, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 1. 2017(OSM)

 

3316 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "A" o výměře 174 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10 Kč/m2/rok, a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3317 - schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem části pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice založeného nájemní smlouvou uzavřenou dne 18.02.2013, a to dohodou ke dni 31.12.2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

3318 - a) schvaluje jízdní řád městské autobusové dopravy v Domažlicích na lince 405001 s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu schválit úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001 dle smlouvy uzavřené s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2008 v rozsahu dle předloženého jízdního řádu na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Termín splnění: 31. 12. 2017

c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o úhradě ztráty na rok 2017 s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a.s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611 dle předloženého návrhu v celkové výši 1.389.575 Kč

Termín splnění: 31. 1. 2017

d) schvaluje zachování ceny jízdného pro přepravu osob pro rok 2017 na lince městské autobusové dopravy č. 405001 MAD Domažlice v rozsahu dle schváleného ceníku s platností od 1. 1. 2008(OSM)

 

3319 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 7. 2016 dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 10. 2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3320 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o postupu ve věci provedení opravy údajů v základním registru územní identifikace adres a nemovitostí u stavebního objektu č. p. 106, jež je součástí pozemku p. č. st. 745/2 v k. ú. Domažlice, v souladu s podnětem Ministerstva vnitra ČR k vyřešení tzv. územních anomálií

Termín splnění: 14. 12. 2016(OSM)

 

3321 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 274/2 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Palackého, 2651/10 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

3322 - nesouhlasí s provedením technického zhodnocení budovy č. p. 275, jež je součástí pozemku p. č. st. 3565, Domažlice - Hořejší Předměstí, Petrovická ul. spočívajícím v provedením topenářských a montážních prací v této budově (v hodnotě 168.280,00 Kč) nájemcem - společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., se sídlem Libušínská 630/78, Plzeň, Božkov, PSČ 326 00, IČ 26366487 a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem(OSM)

 

3323 - a) nesouhlasí s pokácením 1 kusu vzrostlého smrku nacházejícího se na pozemku p. č. 2586/36, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

b) nesouhlasí s pokácením 2 kusů vzrostlých dubů nacházejících se na pozemku p. č. 4989, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

3324 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0236 § 3632 pol. 2324 + 15.000 Kč (MMR – příspěvky na sociální pohřby)

org. 0236 § 3632 pol. 5192 + 15.000 Kč (obstarávání pohřbů)(OSM)

 

3325 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace panelových domů v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace panelových domů v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení: Ing. Miroslav Mach//Ing. Pavlína Fišerová a Bc. Michal Hájek/Lenka Králová

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace panelových domů v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve složení Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Ing. arch. Martin Březina/Ing. arch. Václav Matějka(OSM)

 

3326 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ uzavřené dne 5. 6. 2016 mezi městem Domažlice a zhotovitelem společností BIS, a. s., se sídlem Plzeň, Havířská 1117/5, PSČ 301 00, IČ 40526151 dle předloženého návrhu (OSM)

 

3327 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 130/2016/1 ke Smlouvě č. 130/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na realizaci projektu „Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa“ – ISPROFOND 5327510035 se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, Praha 9, PSČ 190 00, IČ 70856508, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

3328 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 51282016 na projekt „Oprava havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Komenského v Domažlicích“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci individuálního dotačního programu Plzeňského kraje dle předloženého návrhu(OSM)

 

3329 - a) rozhodla vyloučit uchazeče REVIT projekt s. r. o., se sídlem Tlučná, Hlavní 777, PSČ 330 26, IČ 29104530 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni 30. 9. 2016

b) rozhodla vyloučit uchazeče KH STAZAP s. r. o., se sídlem Plzeň 3, Doudlevce, Zborovská 146/35, PSČ 301 00, IČ 25200623 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni 30. 9. 2016

c) rozhodla vyloučit uchazeče Karpem Stavby na klíč s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Cihlářská 425, PSČ 344 20, IČ03661784 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni 30. 9. 2016

d) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni 30. 9. 2016 společnosti ACG-Real s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38, PSČ 169 00, IČ 27094359

e) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ACG-Real s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38, PSČ 169 00, IČ 27094359 na stavební práce s názvem „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ dle předloženého návrhu s tím, že úhrada předmětu plnění bude zařazena do rozpočtového provizoria(OSM)

 

3330 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace na stavbu Protierozní hrázky v rokli u Strážské cesty“ uzavřené dne 19. 10. 2015 mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, Nové Hamry, PSČ 362 24, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3331 - ukládá odboru finančnímu zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky Města Domažlice o trvalém označování psů

Termín splnění: 31. 12. 2016(OF)

 

3332 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Domažlice, Komenského 17 dle předloženého návrhu(OF)

 

3333 - bere na vědomí Zprávu o kontrole pokladen MěÚ Domažlice, č.j.: MeDo-69164/2016- Ka ze dne 3. 11. 2016(OF)

 

3334 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 6122 + 47.934 Kč (Městská policie – kamera bod č. 17)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 47.934 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3335 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5038 + 3.600 Kč (Městská policie – povinné pojistné na úrazové pojištění)

org. 0222 § 5311 pol. 5162 - 3.600 Kč (Městská policie – služby telekomunikací)(OF)

 

3336 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 10.000 Kč (dotace PK – Brožura Kulturní léto 2016)

org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 10.000 Kč (MKS – Brožura Kulturní léto 2016)(OF)

 

3337 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0116 § 2399 pol. 5169 + 4.000 Kč (odbor ŽP- rozbory vod)

org. 0116 § 3729 pol. 5169 - 4.000 Kč (odbor ŽP – ostatní nakládání s odpady)(OF)

 

3338 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 § 4351 pol. 5331 + 984.300 Kč (Městské centrum – dofinancování zdravotní sestry pečovatelská služba)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 984.300 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 31. 12. 2016

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice za podmínky schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města takto:

Účet 521 – mzdové náklady + 885.300 Kč (zdravotní sestry pečovatelská služba)

Účet 524 – zákonné sociální pojištění + 280.000 Kč (zdravotní sestry pečovatelská služba)(OF)

 

3339 - schvaluje nevýhradní licenční smlouvu mezi městem Domažlice a Českou republikou – Zeměměřickým ústavem, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, jejímž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít Základní bázi geografických dat ČR a Databázi geografických jmen ČR, dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3340 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5153 - 50.000 Kč (Správa budov – plyn)

org. 0223 § 6171 pol. 5154 - 67.100 Kč (Správa budov – elektrická energie)

org. 0223 § 6171 pol. 5038 + 5.000 Kč (Správa budov – povinné pojistné za zaměstnance)

org. 0223 § 6171 pol. 5151 + 8.000 Kč (Správa budov – vodné)

org. 0223 § 6171 pol. 5161 + 100.000 Kč (Správa budov – poštovné)

org. 0229 § 6171 pol. 5169 + 4.100 Kč (Personální záležitosti – závodní lékařská péče)(OKS)

 

3341 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5132 - 2.000 Kč (JSDHO Havlovice – ochranné pomůcky )

org. 0221 § 5512 pol. 5137 + 2.000 Kč (JSDHO Havlovice – DDHM)(OKS)

 

3342 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 2324 + 13.599 Kč (JSDHO Domažlice – přijaté náhrady z reklamace)

org. 0220 § 5512 pol. 5137 + 13.599 Kč (JSDHO Domažlice – DDHM)(OKS)

 

3343 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích dne 10. 12. 2016 od 7.30 do 23.30 hodin pro vozidlo - IVECO EUROCARGO SPZ 2SB 3915 - z důvodu konání koncertu skupiny Katapult v Městském kulturním středisku v Domažlicích(OKS)

 

3344 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ 48342301, o dotaci formou projektu zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání pro projekt „Šablony – ZŠ Domažlice, Komenského 17“(OKS)

 

3345 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, B. Němcové 118, PSČ 344 58, IČ 48344117, o Dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2017 poskytovanou Plzeňským krajem a souhlasí s případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

3346 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, B. Němcové 118, PSČ 344 58, IČ 48344117, o dotaci na pořízení RFID do dotačního programu VISK3 vyhlašovaného Ministerstvem kultury České republiky(OKS)

 

3347 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 41.990 Kč z fondu investic Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice na nákup serveru(OKS)

 

3348 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 75.095 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup průchozí myčky nádobí od společnosti DSD METALIC Trade spol. s r. o., Plzeň, Karlova 5, PSČ 301 21, IČ 49196448(OKS)

 

3349 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5169 - 40.000 Kč (spolupráce s partnerskými městy - nákup služeb)
org. 0229 § 6112 pol. 5173 + 40.000 Kč (cestovné - zastupitelé)(OKS)

 

3350 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.11/2016 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích, Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice, IČ 00073873 a Městem Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3351 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5171 - 20.000 Kč (OICT - opravy a udržování)

org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 20.000 Kč (OICT - nákup ostatních služeb)

org. 0230 § 6171 pol. 6111 - 40.000 Kč (OICT - programové vybavení)

org. 0230 § 6171 pol. 5172 - 40.000 Kč (OICT - programové vybavení)

org. 0230 § 6171 pol. 5137 + 70.000 Kč (OICT - drobný dl. hmotný majetek)

org. 0230 § 6171 pol. 5166 - 20.000 Kč (OICT - konzultační a poradenské služby)

org. 0230 § 6171 pol. 5139 + 30.000 Kč (OICT - nákup materiálu j.n.)(OICT)

 

3352 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 3. 11. 2016

 

3353 - mění a doplňuje usnesení č. 3092 ze dne 11. 10. 2016 takto:

schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru při realizaci stavby “Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ se společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle nově předloženého návrhu“(OSM)

 

3354 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby „Domažlice- Cihlářská ulice kanalizace“ společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské předměstí č. p. 388, Domažlice IČ 49788761

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Domažlice - Cihlářská ulice kanalizace“ Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské předměstí č. p. 388, Domažlice IČ 49788761 za cenu 285.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu s tím, že náklady budou hrazeny z fondu oprav a údržby vodárenské infrastruktury(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 25. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)