Menu
Město Domažlice
Domažlice

69. schůze ze dne 8. 11. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 69. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 8. 11. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

3249 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 d), e) f) ze dne 18. 4. 2016 do 31. 12. 2016

c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2859 b) ze dne 16. 8. 2016 do 31. 3. 2017(OSM)

 

3250 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3251 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 18, Břetislavova 84, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3252 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 29, Baldovská 638, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3253 - vyřazuje ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3254 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 61/2, ul. Msgre B. Staška, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3255 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 613/17, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3256 - neschvaluje zařazení paní do evidence žadatelů o přidělení bytové jednotky v majetku města Domažlice(OSM)

 

3257 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 11 nacházející se v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, panu V O (1. náhradník paní K Š, 2. náhradník: manželé IaA P) s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3258 - a) bere na vědomí žádost ze dne 30.09.2016

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3259 - a) bere na vědomí žádost o udělení výjimky ze zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice ze dne 19. 10. 2016

b) schvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, čl. II, odst. 3, písm. f) a zařazuje žádost o přidělení bytové jednotky ze dne 01.12.2015 do evidence žadatelů o byt(OSM)

 

3260 - a) bere na vědomí doplnění žádosti o přidělení městského bytu ze dne 18.10.2016

b) neschvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice pro přidělení bytové jednotky č. 251/6 v ul. 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

 

3261 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 970/33 v k. ú. Pasečnice označené geometrickým plánem č. 280-1056/2016 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 970/36, k. ú. Pasečnice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 200 Kč/m2

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 970/33 v k. ú. Pasečnice označené geometrickým plánem č. 280-1056/2016 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 970/37, k. ú. Pasečnice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 200 Kč/m2

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

3262 - a) schvaluje zadání zakázky na úpravu odpadního potrubí ve sklepních prostorech budovy Kozinova č. p. 177 v Domažlicích (azylový dům) společnosti Stanli, s. r. o., se sídlem Špillarova 283, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 28006691 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 4341 pol. 5171 + 13. 954 Kč (úprava odpadního potrubí Kozinova 177)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 13. 954 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3263 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu města Domažlice v rozsahu 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1 a p. č. 4956/4 v k. ú. Domažlice za kupní cenu 789.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

3264 - schvaluje záměr uzavřít trojstrannou dohodu, kterou bude sjednána změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 03.10.2016 mezi městem Domažlice a panem Besimem Ramizim, IČ 26277221, na pronájem části pozemku p. č. 4779/13 v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že namísto pana Besima Ramiziho bude počínaje dnem 1.12.2016 nájemcem společnost Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, 346 01 Horšovský Týn - Velké Předměstí, IČ 03049485(OSM)

 

3265 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvkové organizaci provést běžné udržovací práce v rozsahu: u mostu M03 - vyčištění komunikace a mostovky od vegetace a listí, oprava nerovností v předpolí, doplnění chybějícího materiálu, oprava otvorů v dilatační spáře; u mostu M07 - vyčištění krajnice komunikace, výměna vyštíplého obrubníku; u mostu M08 - vyčištění koryta vodoteče od naplavenin a bahna podél pat opěr, odstranit vegetaci z násypových kuželů za křídly mostu, odstranit vegetace z kamenné dlažby chodníků a krajnic; u mostu M11 - vyčištění mostního otvoru, odstranění vegetace z krajnic objektu, přespárování kamenného zdiva spodní stavby, oprava říms; u lávky L04 - očištění spodní stavby a mostovky od vegetace, mechu, oprava pochůzné části mostovky, oprava povrchu nájezdů na lávku, oprava ukotvení zábradlí, oprava nátěru zábradlí; u lávku L07 - nátěr ocelových nosníků nosné konstrukce, nátěr chrániček cizího zařízení, oprava pokleslého předpolí; u lávky L11 - oprava povrchu mostovky, oprava nájezdů na lávku, oprava a kontrola zábradlí; u lávky L12 - vyčištění prostor pod lávkou, koryta vodoteče, navazující komunikace; u lávky L13 - vyčištění a zprůtočnění objektu, oprava a nátěr zábradlí; u lávky L - 14 - výměna podložky patních desek, protikorozní ochranu v otvorech po montážních tyčích

Termín splnění: 30. 1. 2017(OSM)

 

3266 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t na území města Domažlice pro vozidlo DEMAG AC 100 - jeřáb, RZ: P000412, hmotnost 60 000 kg do ul. Vodní trasou z ul. Dukelská, Husova do ul. Husova tř., ul. Břetislavova a protisměrně do ul. Vodní dne 19. 11. 2016 v době od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu provádění jeřábnických prací pro přesun klimatizační jednotky na střechu budovy MKS(OSM)

 

3267 - mění usnesení č. 2248 h) ze dne 8. 3. 2016, kterým byly schváleny vánoční trhy ve dnech 19. 12. - 23. 12. 2016 takto: vánoční trhy se konají ve dnech 17. 12. - 23. 12. 2016(OSM)

3268 - a) bere na vědomí žádosti prodejců na vánočních trzích u stromečku, které se konají ve dnech od 17. prosince do 23. prosince 2016

b) schvaluje přidělení dřevěného stánku na Vánočních trzích ve střední části náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 17. prosince do 23. prosince 2016 takto:

stánek č. 1: produkty tvořící tradiční vesnickou zabijačku (ovar, jitrnice, klobásy, maso …)

- V CAFFE.cz - Jan Březina, Horšovský Týn

stánek č. 2: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog, čaj, medovina …)

- VINIČKA s. r. o., Na Viničce 3/446, 169 00 Praha 6

stánek č. 3: netradiční teplé nápoje, káva, bombardino, vafle

- V CAFFE.cz - Jan Březina, Horšovský Týn

stánek č. 4: tradiční vánoční teplé nápoje (svařená vína, grog ...), koblížky

- Jan Šturma, Domažlice

stánek č. 5: vánoční produkty z medu a z vosku

- Anna Vondrovicová, Domažlice

stánek č. 6: vyhrazeno pro charitu - prodej vánočních přání a dekorací a ozdob z chráněných dílen

- DIECÉZNÍ charita Plzeň - SOS Domažlice-Roman Holub

stánek č.7: vánoční dekorace a ozdoby z přírodních materiálů – jmelí, zdobené závěsy, větvičky

- Jiřina Fialová, Plzeň

stánek č. 8: netradiční teplé a studené pokrmy farmářského typu

- Ing. Josef Johánek, Domažlice(OSM)

 

3269 - a) neschvaluje konání akce Mikuláš v kočáře 2016 na spodní části náměstí Míru v Domažlicích dne 4. 12. 2016

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru a části ul. Husova tř. od brány po radnici v pondělí 5. 12. 2016 od 14:00 do 20:00 hodin za účelem konání kulturní akce Mikuláš v kočáře 2016 s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel(OSM)

 

3270 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice“ uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3271 - a) schvaluje zadání zakázky na realizaci opravy plotu kolem rybníku Babylon Martinu Houdkovi fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 20.413 Kč (oprava plotu Babylon)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 20.413 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3272 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru v rámci stavby “Spojovací chodník u ulice 28. října v Domažlicích“ organizaci Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, IČ 00228745 v rozsahu dle nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 4.405 Kč (Spojovací chodník ulice 28. října - archeologický průzkum)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.405 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

3273 - a) schvaluje v souladu s odst. 6 čl. 3 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, výjimku z této směrnice a přidělení zakázky společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 na akci „Oprava havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Komenského v Domažlicích“ ve výši 3.501.916 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Komenského v Domažlicích“ se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3274 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 144 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne 21. 4. 1998 mezi městem Domažlice a Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2016(OSM)

 

3275 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti umístit, provozovat a udržovat kanalizační přípojku a kamenný propustek odvádějící dešťové vody z retenční nádrže vybudovaných v rámci stavby Hala výrobního a prodejního centra Artes natur s. r. o. na pozemcích p. č. 2190/4 a 2045/4, oba v k. ú. Domažlice na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 14.200 Kč bez DPH ve prospěch společnosti ARTURE Art & Nature s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 376, PSČ 344 01, IČ 26366282 a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti dle předloženého návrhu(OSM)

 

3276 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci jednání ohledně konceptu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je prodej pozemků v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích společnosti CSPP Group a. s., se sídlem Brno-střed, Bašty 413/2

b) doporučuje zastupitelstvu města konstatovat, že s ohledem na to, že do dnešního dne (8. 11. 2016) neobdrželo město Domažlice od společnosti CSPP Group a. s., se sídlem Brno-střed, Bašty 413/2 žádné vyjádření ke stanovisku rady města (usnesení č. 2734 ze dne 28. 6. 2016), ve kterém se vyjadřovala k připomínkám ke konceptu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ani žádné jiné stanovisko k této záležitosti, má město za to, že tato společnost již nemá o koupi pozemků zájem a jednání s touto společností ve věci podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně za kasárny v Domažlice považuje za ukončené

c) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 718 ze dne 16. 12. 2015

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 2180, 2179, 2170/3, 2170/6 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/5, 2170/7, 2170/14, 2172, 2181/1, 2181/3 a 4941, vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice a pozemky p. č. 2169, 2170/1, a část pozemkou p. č. 2170/15, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice poté, co město Domažlice nabude tyto pozemky do svého vlastnictví

Termín splnění: 16. 11. 2016(OSM)

 

3277 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. 2170/20 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/7, 2170/14, 2172 a 4941, vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice společnosti MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice, IČ 29124255 a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle upraveného návrhu a kupní smlouvy, s tím že kupní cena se stanoví ve výši 490 Kč/m2 (bez DPH) (dle posouzení ceny obvyklé)

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

3278 - a) ukládá odboru správy majetku připravit podmínky pro prodej pozemků p. č. 2186/1, 4942/1 a části pozemků p. č. 2170/21 a 2185/4, vše v k. ú. Domažlice nacházející se v lokalitě průmyslové zóny za kasárny v Domažlicích

Termín splnění: 31. 12. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města stanovit cenu pro prodej pozemků nacházejících se v lokalitě průmyslové zóny za kasárny pozemků p. č. 2186/1, 4942/1 a části pozemků p. č. 2170/21 a 2185/4, vše v k. ú. Domažlice dle posouzení ceny obvyklé ve výši 650 Kč/m2

Termín splnění: 30. 11. 2016(OSM)

 

3279 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu „Stará Pasečníce 53 - vedení NN“ uzavřené dne 6. 6. 2016 mezi městem Domažlice a společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3280 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zpracování žádosti, dokumentu „Podklad pro hodnocení“ a zajištění související koordinace při přípravě podkladů k žádosti o dotaci na realizaci projektu Komunitní centrum Domažlice, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, ve výši 169.400 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0535 § 4376 pol. 6121 + 169.400 Kč (Komunitní centrum Domažlice - jižní křídlo Pivovar - žádost o dotaci)
org. 0535 § 6399 pol. 5362 - 29.400 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901   - 140.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3281 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a panem Nexhatem Kabashim, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nový dvůr 36, 346 01 Mířkov - Křakov, IČ 74628852, dne 11.01.2016, na pronájem části pozemku p. č. 4814/69 v k. ú. Domažlice dohodou ke dni 31. 12. 2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

3282 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 4036 v k. ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

3283 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zřízení staveniště RD na dobu určitou 1 rok, za cenu 20 Kč/m2/rok a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)M

 

3284 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t na území města Domažlice pro vozidla Mercedes – Benz Atego 1222, nákladní automobil – chladírenský, RZ: 3AV 1722, hmotnost 11 990 kg a Mercedes – Benz Atego 1222, nákladní automobil – chladírenský, RZ: 3AV 1734, hmotnost 11 990 kg po dobu jednoho roku z důvodu zásobování cílových zákazníků na území města Domažlice dle objednávek(OSM)

 

3285 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 17. 10. 2016(OF)

 

3286 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51 dle předloženého návrhu(OF)

 

3287 - bere na vědomí Zprávu o kontrole vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města Domažlice v roce 2015, provedené finančním odborem(OF)

 

3288 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 4.000 Kč (Městská policie – materiál)

org. 0222 § 5311 pol. 5162 - 4.000 Kč (Městská policie – služby telekomunikací)(OF)

 

3289 - schvaluje toto rozpočtové opatření:.

org. 0239 § 3639 pol. 2324 + 500.000 Kč (přijaté náhrady – nákup energií)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 500.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3290 - schvaluje toto rozpočtové opatření:.

org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 129.809 Kč (přijaté pojistné náhrady)

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 7.000 Kč (opravy majetku)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 122.809 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3291 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích dne 11. 11. 2016 od 15.30 do 21.30 hodin pro vozidla - autobus SPZ 1P5 0253 a dodávka SPZ 5P2 9288 - z důvodu konání koncertu Plzeňské filharmonie v Městském kulturním středisku(OKS)

 

3292 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2016 - 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

P. č.

ŽADATEL

NÁVRH

1.

TJ Havlovice

5000

2.

SK Jiskra Domažlice, z. s.

2700

3.

SK Jiskra Domažlice, z. s.

2500

Celkem

 

10200

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 99/2016 ve výši 5.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Havlovice, se sídlem Domažlice, Havlovice 105, PSČ 344 01, IČ 48342271 dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 100/2016 ve výši 2.700 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 101/2016 ve výši 2.500 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016(OKS)

 

3293 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016 - 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

P. č.

ŽADATEL

NÁVRH

1.

TJ Havlovice, z. s.

6600

Celkem

 

6600

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 102/2016 ve výši 6.600 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Havlovice, z. s., se sídlem Domažlice, Havlovice 105, PSČ 344 01, IČ 48342271 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016(OKS)

 

3294 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu názvu akce z „9. ročník Hvězdného házení na Chodsku a 7. ročník Memoriálu Jana Mazance“ na „7. ročník Memoriálu Jana Mazance“ z důvodu rekonstrukce Městského stadionu v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu místa pořádání akce „7. ročník Memoriálu Jana Mazance“ z „Městský stadion Domažlice“ na „Hřiště Gymnázia J. Š. Baara Domažlice“ z důvodu rekonstrukce Městského stadionu v Domažlicích“

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 52/2016 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, PSČ 344 01, IČ 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 16. 11. 2016(OKS)

 

3295 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5021 - 8.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)

org. 0220 § 5512 pol. 5163 - 7.500 Kč (JSDHO Domažlice – pojištění členů)

org. 0220 § 5512 pol. 5164 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – nájemné)

org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 8.500 Kč (JSDHO Domažlice – ubytovaní stravné)

org. 0220 § 5512 pol. 5132 + 17.500 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 16.500 Kč (JSDHO Domažlice – materiál)(OKS)

 

3296 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 21. října 2016

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domově pro seniory, který se konal dne 24. října 2016

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 25. října 2016

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 1. listopadu 2016(OKS)

 

3297 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 14. 12. 2016 (středa)

b) souhlasí s použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy apod.) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“

c) souhlasí  s použitím finančních prostředků ve výši cca 6.000  Kč z org. 219 Záležitosti kultury na akci „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“
d) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ ve středu 14. 12. 2016 od 13.00 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

3298 - bere na vědomí informaci o uzavření Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017(OKS)

 

3299 - souhlasí s vyřazením majetku:

- PC AMD Sempron, inv. č. DDHM 358, rok pořízení 2007, pořizovací cena 12.442,78 Kč

- telefonní ústředna, inv. č. DDHM 147, rok pořízení 2003, pořizovací cena 39.492 Kč

z evidence majetku Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

3300 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0266 pol. 4116 ÚZ34054 + 200.000 Kč (dotace MK – program regenerace MPR)

org. 0266 § 3322 pol. 5493 ÚZ34054 + 200.000 Kč (obnova kulturních památek v MPR)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 201/2016 ve výši 240.000 Kč

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 202/2016 ve výši 140.000 Kč

Termín splnění: 31. 12. 2016(OKS)

 

3301 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení 1093 ze dne 22.6.2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřízení ulice s názvem Nevolická dle předloženého návrhu

Termín splnění: 16. 11. 2016(OVÚP)

 

3302 - a) stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 110 s účinností od 1. 1. 2017 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 48.000 Kč (platy zaměstnanců)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 12.000 Kč (sociální pojištění)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 +   4.320 Kč (zdravotní pojištění)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -  64.320 Kč (rozpočtová rezerva)(tajemnice)

 

3303 - a) schvaluje zpracování Realizačního plánu za rok 2017 a 2018 dle nabídky Centra pro komunitní práci západní Čechy dle předloženého návrhu ve výši 78.000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti na realizaci třetí etapy komunitního plánování a se zpracováním Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2019-2022 prostřednictvím Centra pro komunitní práci západní Čechy

Termín splnění: 31. 1. 2017(OSVZ, tajemnice)

 

3304 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 25. 10. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 17. a 20. 10. 2016

 

3305 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc říjen 2016(MP)

 

3306 - schvaluje návrh programu 24. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 16. 11. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3307 - schvaluje pronájem části nebytových prostor v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, Městské knihovně B. Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice - Město, Boženy Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117, za účelem zřízení skladovacích prostor, na dobu neurčitou, za cenu 3.255 Kč/rok bez DPH a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že se z čl. IV vypouští odst. 8(OSM)

 

3308 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování odborného posudku k výskytu zvláště chráněných živočichů na akci„ "Zateplení objektu Zahradní č. p. 518, Domažlice“ RNDr. Oldřichu Buškovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Pod Jelením skokem 362/5, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ 46872990 ve výši 6.000 Kč v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0532 § 3639 pol. 6121 + 6.000 Kč (Zateplení objektu Zahradní 518 v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 6.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

3309 - schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č.j. 7 C 76/2016-120 ze dne 4.10.2016(OSM)

 

3310 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy s organizací Střední odborné učiliště, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, jejímž předmětem je závazek vybudovat veřejnou infrastrukturu - parkovací stání dle návrhu předloženého výše uvedenou organizací městu dne 7. 11. 2016 s tím, že se město Domažlice nebude finančně podílet na jejím vybudování a plánovací smlouva bude uzavřena po předložení a vzájemném odsouhlasení projektové dokumentace

Termín splnění: 31. 1. 2017(OSM)

 

3311 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5134 + 13.000 Kč (městská policie – ošacení)

org. 0222 § 5311 pol. 5156 - 13.000 Kč (pohonné hmoty)(OF)

 

3312 - souhlasí s likvidací věci, neregistrovaného motorového vozidlo zn. Škoda Pickup VIN: TMBEEF673X5083979 a ukládá městské policii zajistit likvidaci předmětné věci

Termín splnění do 25. 11. 2016(MP)

 

3313 - doporučuje zastupitelstvu města odpovědět na petici ze dne 14. 10. 2016 doručenou dne 19. 10. 2016 obsahující požadavek aby z územního plánu města Domažlice byla vypuštěna dohoda o parcelaci s řešením napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, jako podmínka pro vydávání rozhodnutí stavebním úřadem pro oblast P 26 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 16. 11. 2016

 

3314 - schvaluje služební cestu starosty města Domažlice do partnerského města Furth bei Göttweig ve dnech 18. - 20. 11. 2016

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 14. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)