Menu
Město Domažlice
Domažlice

68. schůze ze dne 25. 10. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 68. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 25. 10. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3184 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 30, v budově čp. 276, v ulici Petrovická v Domažlicích dle schváleného vzoru a s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3185 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 19, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3186 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 20, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3187 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 21, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3188 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 23, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3189 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 24, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3190 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 25, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3191 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 26, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3192 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 27, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3193 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 28, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3194 - a) ruší usnesení č. 3007 b) ze dne 27.09.2016

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 12, v budově č.p. 162 v ul. Kosmonautů v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

3195 - a) schvaluje prověřování žadatelů o zařazení do evidence žádostí o přidělení bytu v majetku města Domažlice v centrální evidenci exekucí a ukládá odboru správy majetku toto prověřování provádět

Termín splnění: průběžně

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5169 + 10.000 Kč (Centrální evidence exekucí ČR - předplacené služby)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3196 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení rozpočtu a výkazu výměr na opravu střechy nad tělocvičnami ZŠ Msgre B. Staška 232 v Domažlicích Ing. Zbyňkovi Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 5171  + 23.640 Kč (oprava střechy tělocvičen ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 -  4.103 Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -  19.537 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3197 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1“ uzavřené dne 26. 9. 2015 mezi Městem Domažlice a společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3198 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9416001892/4000204179 se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567, a to v rámci stavby plynárenského zařízení pro stavbu „Obytná zóna v obci Havlovice“ (STL plynovod a přípojky pro 12 RD) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní(OSM)

 

3199 - a) bere na vědomí žádost společnosti BRANDAU Czech Republic s. r. o., se sídlem Srbice 19, Koloveč ze dne 19. 9. 2016 o koupi pozemků v průmyslové zóně za kasárny a souhlasí se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu

b) bere na vědomí žádost společnosti MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice ze dne 3. 10. 2016 o koupi pozemků v průmyslové zóně za kasárny a souhlasí se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 2186/1, 4942/1 a části pozemků p. č. 2170/21 a 2185/4, vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice nacházející se v lokalitě průmyslové zóny za kasárny v Domažlicích

Termín splnění: 28. 11. 2016(OSM)

 

3200 - a) schvaluje uzavření dohody o partnerství s organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, příspěvkovou organizací, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00073865, dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření dohody o partnerství s organizací Diecézní charita Plzeň, se sídlem Sady 5. května 348/8, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření dohody o partnerství s organizací Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 25, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 45331154, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3201 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 4 2016 mezi městem Domažlice a společností ANS - STŘECHA s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice, PSČ 344 01, IČ25236164, jejíž předmětem je realizace akce „Domažlice Střelnice, budova čp. 87 – Výměna krytiny a oprava komínů“, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0450 § 3322 pol. 5171 + 116.978 Kč (Střelnice-budova čp.87-výměna krytiny a oprava komínů_dodatek č.1)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 116.978 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3202 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy bytu č. 4 v BD č.p. 54“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 za cenu 436.475,20 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy bytu č. 4 v BD č.p. 54“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3203 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vodoinstalace v bytových domech 17. listopadu 245 - 246, 247 - 248, Kozinova 235 - 236 a 17. listopadu 241 - 242, 243 - 244 v Domažlicích“ nabídku Pavla Královce, fyzické osoby podnikající, se sídlem Pelechy, PSČ 344 01, IČ 128 66 865 za cenu 639.200 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna vodoinstalace v bytových domech 17. listopadu 245 - 246, 247 - 248, Kozinova 235 - 236 a 17. listopadu 241 - 242, 243 - 244 v Domažlicích“ s Pavlem Královcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Pelechy, PSČ 344 01, IČ 128 66 865 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3204 - bere na vědomí informaci o žádosti podané společností PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka, Horšovský Týn ze dne 27. 9. 2016 oa koupi části pozemku p. č. 5545/1 v k. ú. Domažlice a ukládá odboru správy majetku vypracovat podmínky pro zveřejnění záměru prodeje části tohoto pozemku

Termín splnění: 30. 11. 2016(OSM)

 

3205 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zateplení objektu Zahradní č. p. 518, Domažlice (Junák)“ uzavřené dne 20. 6. 2016 mezi městem Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3206 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o prominutí dluhu ve výši 45.202 Kč se společností WSA doprava a parkování s. r. o. se sídlem Na Plachotě 156, Radonice, PSČ 253 75, IČ 27913309 za prodlení prodávajícího se splněním povinnosti odevzdat předmět koupě kupujícímu prostý jakýchkoliv vad ve sjednané lhůtě dle čl. VI kupní smlouvy "Dodávka 10 ks parkovacích automatů v Domažlicích" dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

3207 - schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13. 12. 2007 mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3208 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 02.11.2011 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3209 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2016 na akci „Pumptracková dráha Domažlice“ mezi městem Domažlice a Tomášem Kudrnáčem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kbelnice, PSČ 506 01, IČ 88886620 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3210 - souhlasí s pokácením 2 kusů borovic a keřového porostu nacházejícího se na pozemku p. č. 2311/16, k. ú. Domažlice v ul. Mánesova za domem čp. 520 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3211 - a) souhlasí s pokácením 1 kusu borovice, 2 kusů smrků, 1 kusu cypřiše, 1 kusu jalovce nacházejících se na pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice v ul. Švabinského v okolí domů čp. 548, 549 a 550 dle předloženého návrhu

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést ke kompenzaci ekologické újmy vhodnou náhradní výsadbu

Termín splnění: 31. 5. 2017(OSM)

 

3212 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4814/23 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění prodejního stánku(OSM)

 

3213 - bere na vědomí žádost organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Praha ze dne 27.9. 2016 o vyjádření k připravované dokumentaci stavby Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

3214 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o návrhu změny č. 1 územního plánu Babylon(OSM)

 

3215 - schvaluje aktualizovanou vzorovou smlouvu na stavební práce s pozastávkou bez milníku, vzorovou smlouvu na stavební práce s pozastávkou s milníkem, vzorovou smlouvu na stavební práce s bankovní zárukou bez milníku, vzorovou smlouvu na stavební práce s bankovní zárukou s milníkem,vzorovou příkazní smlouvu a vzorovou smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace dle předložených návrhů s platností od 1. 10. 2016 (nahrazující původní vzorové smlouvy schválené usnesením rady města č. 5264 ze dne 4. 3. 2014 a usnesením rady města č. 1852 ze dne 24. 11. 2015)(OSM)

 

3216 - a) schvaluje v souladu s odst. 6 čl. 3 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, výjimku z této směrnice a přidělení zakázky společnosti HASIČ SERVIS, spol. s r. o. se sídlem Beranových 675, Praha 18, IČ 25061879 na akci „Výměna protipožárních dveří a dvířek rozvaděče v Domově pro seniory, Břetislavova č. p. 84, Domažlice“ ve výši 375 800 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo realizaci akce „Výměna protipožárních dveří a dvířek rozvaděče v Domově pro seniory, Břetislavova č. p. 84, Domažlice“ se společnosti HASIČ SERVIS, spol. s r. o. se sídlem Beranových 675, Praha 18, IČ 25061879 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 4351 pol. 6121 + 432.170 Kč (Penzion Břetislavova 84 – protipožární výplně otvorů)

org. 287 § 6399 pol. 5362 - 56.370 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 375.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3217 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace – interiéry západního křídla Pivovaru na stavbu: Kulturní centrum Pivovar Domažlice – stavební etapa II, rekonstrukce západního křídla“, uzavřené dne 13. 4. 2016 mezi městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3218 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce: „Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem českého krále Jan Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích“, uzavřené dne 29. 4. 2016 mezi městem Domažlice a Jiřím Ratajem ak. mal., Losiná dle předloženého návrhu(OSM)

 

3219 - nesouhlasí se záměrem stavby „Domažlice, Waldhegerova č.p. 407 - vodovodní přípojka“ dle předložené projektové dokumentace zpracovanou společností Chodské vodárny a kanalizace, se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, PSČ 344 78, IČ 49788761, zak. č. 22/16 z 8/16(OSM)

 

3220 - mění a doplňuje usnesení č. 3014 ze dne 27.09.2016 takto:

"schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem"(OSM)

 

3221 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kůlny poř. č. 28, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210 v k. ú. Domažlice, za účelem skladování tuhých paliv, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3222 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 113/1 včetně jeho součásti – budovy č. p. 97, pozemku p. č. st. 115/2 včetně jeho součásti – budovy č. p. 72 a pozemku p. č. 5517, vše v k. ú. a obci Domažlice, část obce Město, Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, se sídlem Erbenova 184, Domažlice - Týnské Předměstí, IČ 48342939, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3223 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 6122 + 172.533 Kč (Městská policie – kamera č. 1)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 172.533 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3224 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 3. 10. 2016

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

3225 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice takto:

Účet 527 – zákonné soc. náklady - 9.000 Kč

Účet 558 – náklady z DDHM - 30.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby - 45.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 84.000 Kč(OF)

 

3226 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice takto:

Účet 521 – mzdové náklady + 907.209 Kč (dotace na dofinancování sociálních služeb)

Účet 524 – zákonné soc. pojištění + 308.450 Kč (dotace na dofinancování sociálních služeb)

Účet 521 – mzdové náklady - 430.600 Kč (vlastní finanční prostředky)

Účet 524 – zákonné soc. pojištění - 146.400 Kč (vlastní finanční prostředky)

Účet 527 – zákonné soc. náklady + 300.000 Kč

Účet 551 – odpisy + 277.000 Kč

Účet 672  - přijatá dotace   + 1.215.659 Kč (dotace na dofinancování sociálních služeb)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice takto:

Účet 521 – mzdové náklady + 564.000 Kč (dotace na financování pečovatelské služby)

Účet 524 – zákonné soc.pojištění + 72.232 Kč (dotace na financování pečovatelské služby)

Účet 501 – spotřeba materiálu + 81.482 Kč (dotace na financování pečovatelské služby)

Účet 672 – přijatá dotace + 717.714 Kč (dotace na financování pečovatelské služby)(OF)

 

3227 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, IČ 26324261 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 30. 6. 2014 mezi společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, IČ 26324261 a Ing. Miloslavem Millerem dle předloženého návrhu(OF)

 

3228 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 30. 6. 2014 mezi společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a Ing. Janem Bendou dle předloženého návrhu(OF)

 

3229 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958, při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 1. 5. 2014 mezi společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, PSČ 344 01, IČ 25241958 a Daliborem Kubů dle upraveného návrhu(OF)

 

3230 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřího Houšky dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2016(OF)

 

3231 - schvaluje platový výměr ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle předloženého návrhu s účinností od 1. 11. 2016(OF)

 

3232 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +326.076 Kč (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +326.076 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

3233 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 93.546 Kč z fondu investic Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, na nákup výklopné elektrické pánve FAGOR od společnosti MEGASTRO CZ, s. r. o., Huštěnovská 2008, Staré Město, PSČ 686 03, IČ 26259630(OKS)

 

3234 - a) bere na vědomí informaci ředitelky Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, Bc. Lenky Schirové o nepotřebném majetku - soustava regálů inv. číslo 050, pořízená v roce 2002 v pořizovací ceně 259.770 Kč

b) ukládá ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, Bc. Lence Schirové, nabídnout nepotřebný majetek příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem a organizačním složkám zřizovaným městem Domažlice, popř. jiným osobám k prodeji

Termín splnění: 15. 11. 2016(OKS)

 

3235 - schvaluje platový výměr Bc. Kateřině Bauerové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2016(OKS)

3236 - schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2016(OKS)

3237 - schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2016(OKS)

3238 - schvaluje platový výměr Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 11. 2016(OKS)

 

3239 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 13. října 2016

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 13. října 2016(OKS)

 

3240 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2016/2017 ve třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

3241 - schvaluje koncepci uspořádání vztahů ve sportovním areálu Střelnice v Domažlicích dle navržené varianty II(OSM)

 

3242 - schvaluje uzavření Servisní smlouvy o údržbě Městského dohledového kamerového systému města Domažlice mezi Městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru čp. 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316 a společností SUPTel a. s., se sídlem Hřbitovní1322/15, Doubravka, Plzeň, PSČ 312 00, IČ 25229397 dle předloženého návrhu(MP)

 

3243 - schvaluje uzavření Licenční smlouvy na verzi Server Edition (SE) č. S20160048 a uzavření Smlouvy o údržbě a podpoře č. S20150049 mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a společností FT Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, Bohuňovice, PSČ 783 14, IČ 26833620 dle předloženého návrhu(MP)

 

3244 - pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, zastupováním města Domažlice jako účastníka řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 13 Nc 409/2016, 7 P a Nc 49/2016, 7 P a Nc 120/2016 (řízení o omezení svéprávnosti)

 

3245 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 12. a 24. 10. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 6. 10. 2016

 

3246 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Spojovací chodník u ulice 28. října v Domažlicích“ s Jiřím Hafičem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12284815 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 19.000 Kč (spojovací chodník 28. října - TDI)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 19.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3247 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti MEPRO s.r.o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci 39. výzvy programu IROP a pro výběr zhotovitele projektu „Komunitní centrum Domažlice“, ve výši 96.800 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0535 § 4376 pol. 6121 + 96.800 Kč (Komunitní centrum Domažlice - jižní křídlo Pivovar - podklady pro žádost o dotaci)
org. 0535 § 6399 pol. 5362 - 16.800 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 80.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3248 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5173 - 20.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné zaměstnanci)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 + 20.000 Kč (Personální záležitosti – školení)(OKS)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 31. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)