Menu
Město Domažlice
Domažlice

65. schůze ze dne 11. 10. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 65. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 11. 10. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

3057 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 1833 b) ze dne 24. 11. 2015 do 31. 12. 2016

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2398 d) ze dne 18. 4. 2016 do 30. 11. 2016

c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2669 ze dne 14. 6. 2016 do 30. 3. 2017

d) bere na vědomí splnění usnesení č. 2853 ze dne 16. 8. 2016

e) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2859 - a) ze dne 16. 8. 2016 do 31. 10. 2016

f) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

3058 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3059 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 11 nacházející se v budově č. p. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

3060 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1113 ze dne 24.08.2016

b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice jednotku č. 394/1 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a na pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 450.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31.12.2016, dle předloženého návrhu

Termín splnění. 31. 10. 2016(OSM)

 

3061 - a) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3062 - schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3063 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 141/51 ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3064 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 141/42, ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3065 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/22, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3066 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 222/11, ul. Žižkova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3067 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 613/2, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3068 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 613/9, Michlova ul., Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3069 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 255/8, ul. Kovařovicova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3070 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9270310223 – D uzavřené dne 30. 1. 2006 mezi městem Domažlice a Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, Praha, PSČ 120 00 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

3071 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910969 – D uzavřené dne 19. 12. 2003 mezi městem Domažlice a Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, Praha, PSČ 120 00 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

3072 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5169 + 25.000 Kč (Nákup služeb, revize)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 25.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3073 - bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 26.03.2012 na pronájem pozemku p. č. st. 4036, k. ú. Domažlice s tím, že výpovědní doba končí dne 31. 12. 2016(OSM)

 

3074 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánem(OSM)

 

3075 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 981/4 v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

3076 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování rozpočtu stavby "Domažlice - oprava komunikace a chodníku v ulici Pelnářova v Domažlicích“ Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 za cenu 18.000 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 3639 pol. 5169 + 21.780 Kč (PD – Oprava komunikace a chodníků v Pelnářově ulici)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 21.780 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3077 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy uzavřené dne 16. 8. 2016 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č. p. 325 (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemek p. č. 2446/45 dle předloženého návrhu s uvedením minimální kupní ceny ve výši 3.750.000 Kč, neboť městu Domažlice byla doručena pouze jediná nabídka na koupi těchto nemovitostí od doby prvního zveřejnění záměru (od 24. 5. 2013), přičemž tato nabídka nebyla realizována (zájemce od svého záměru odstoupil); snížená minimální výše kupní ceny je vyšší než cena pořizovací; neobydlená nemovitost má zbytečné náklady na provoz; při prodeji nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří je provize zpravidla sjednávána ve výši 3 - 5 % a došlo ke změně právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí a tuto daň je povinen hradit kupující

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

3078 - odkládá rozhodnutí ve věci udělení souhlasu s odepisováním provedeného technického zhodnocení budovy č. p. 275, jež je součástí pozemku p. č. st. 3565, Domažlice - Hořejší Předměstí, Petrovická ul. spočívajícím v provedením topenářských a montážních prací v této budově (v hodnotě 168.280 Kč) nájemcem - společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., se sídlem Libušínská 630/78, Plzeň, Božkov, PSČ 326 00, IČ 26366487 do doby předložení konkrétního soupisu montážních a topenářských prací včetně rozlišení jednotlivých složek ceny(OSM)

 

3079 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat spoluvlastnický podíl města Domažlice v rozsahu 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1 a p. č. 4956/4 v k. ú. Domažlice za kupní cenu 789.000 Kč

Termín splnění: 31. 10. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru správy majetku, aby zaslal návrh kupní smlouvy dle předloženého návrhu, jejímž předmětem koupě je spoluvlastnický podíl města Domažlice v rozsahu 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, p. č. 2543/12, p. č. 2543/14, p. č. 2548/1 a p. č. 4956/4, vše v k. ú. Domažlice za kupní cenu 789.000 Kč

Termín splnění: 7. 11. 2016(OSM)

 

3080 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě uzavřené dne 18.06.2012 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

3081 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o splnění závazku společnosti ARTURE Art & Nature s. r. o., se sídlem U Pískovny 376, 344 01 Domažlice, IČ 26366282 vyplývajícího z kupní smlouvy uzavřené dne 21.08.2014(OSM)

 

3082 - konstatuje, že se na části pozemků p. č. 3297/2, 3319/18, 3322/2, 3319/24, vše v k. ú. Domažlice nenachází veřejně přístupná pozemní komunikace(OSM)M

 

3083 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta se sídlem v Rakovníku k zastupování města v soudním řízení o určení neexistenci věcných břemen vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod spisovou značkou 7 C 162/2016(OSM)

 

3084 - a) nesouhlasí se záměrem zařazení části ulice Břetislavova do oblastí, které jsou vymezenými parkovišti pro parkování s parkovací kartou A, a rozšíří okruhu osob, jež mohou obdržet parkovací kartu A, na osoby trvale bydlící nebo mající provozovnu v ulici Břetislavově, v části od domu č.p. 85 k domu č.p. 95

b) vydává nařízení města Domažlice č. 5/2016 o stání motorových vozidel na místních komunikacích dle upraveného návrhu varianty 1 s tím, že toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2017

c) schvaluje ceník parkovného a parkovacích karet pro stání motorových vozidel na místních komunikacích dle upraveného návrhu varianty 1 s tím, že tento ceník nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2017(OSM)

 

3085 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování rozpočtu stavby „Domažlice, Jindřichova – Císlerova, veřejné osvětlení“ společnosti JH projekt s. r. o., se sídlem Národních mučedníků 196, Klatovy, PSČ 339 01, IČ 28048563 za cenu 10.500 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 262 §3631 pol. 6121 + 12.705 Kč (PD – VO Jindřichova, Císlerova)

org. 264 §6409 pol. 6901 - 12.705 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3086 - schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě umístnění, zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemku p. č. p. č. 2351/1, k. ú. Domažlice ve prospěch nemovitosti - pozemku p.č. st. 1602 v k. ú. Domažlice (in rem), a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3087 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2322/8 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3088 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci jednání ohledně konceptu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je prodej pozemků v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích společnosti CSPP Group a. s., se sídlem Brno-střed, Bašty 413/2(OSM)

 

3089 - bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby Bytový dům Procházkova, Domažlice vypracovanou Ing. arch. Václavem Mastným, Architektonická projektová kancelář, Nám. T. G. Masarykova 9, Plzeň z prosince 2015 a souhlasí s jejím provedením pouze za podmínky, že v rámci této stavby bude realizována stavba 100 - Odstavná plocha Jiráskova 118, Domažlice dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Václavem Mastným, Architektonická projektová kancelář, Nám. T. G. Masarykova 9, Plzeň ze září 2016 s tím, že povrch odstavných ploch bude tvořen betonovou dlažbou(OSM)

 

3090 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření plánovací smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybudovat veřejnou infrastrukturu - rozšíření pozemní komunikace (parkovací stání) a prodloužení jednotné kanalizace a bezplatně ji převést městu Domažlice, a to včetně části pozemku p. č. 2718/2, k. ú. Domažlice, na kterém se bude tato veřejná infrastruktura nacházet, dle upraveného návrhu s tím, že se město Domažlice nebude finančně podílet na jejím vybudování

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

3091 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby “Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Hřímalého 805/3, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26351951 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3092 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru při realizaci stavby “Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ se společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3093 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 3008 b) ze dne 27. 9. 2016

b) schvaluje složení dražební jistoty k nařízenému dražebnímu jednání – dražba bytu č. 448/1 v Doubově ulici v Domažlicích pro případnou účast města Domažlice v dražbě, o které rozhodne zastupitelstvo města dne 19. 10. 2016 (OSM)

 

3094 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 1, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3095 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 2, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3096 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 3, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3097 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 4, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3098 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 5, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3099 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 6, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3100 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 7, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3101 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 8, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3102 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 9, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3103 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 10, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3104 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 11, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3105 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 12, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3106 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 13, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3107 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 14, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3108 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 15, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3109 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 16, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3110 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 17, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

3111 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 1, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3112 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 2, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3113 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 3, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3114 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 4, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3115 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 5, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3116 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 6, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3117 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 7, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3118 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 8, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3119 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 9, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3120 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 10, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3121 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 11, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3122 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 12, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3123 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 13, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3124 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 14, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3125 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 15, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3126 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 17, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3127 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 18, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3128 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 20, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3129 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 21, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3130 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 22, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3131 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 24, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3132 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 25, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3133 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 26, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3134 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 27, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3135 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 28, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3136 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 30, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3137 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 31, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3138 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 32, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3139 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 33, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3140 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 34, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3141 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 35, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3142 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 36, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3143 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 37, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

3144 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce dešťové kanalizace Tovární 49 a Břetislavova 68“ nabídku společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, PSČ 344 78 IČ 290 86 582 za cenu 199.005 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce dešťové kanalizace Tovární 49 a Břetislavova 68“ se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, PSČ 344 78, IČ 290 86 582 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3145 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v bytovém domě nám. Míru 61 v Domažlicích“ nabídku společnosti Stepan service s. r. o., se sídlem Masarykova 475, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 291 06 575 za cenu 187.700 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v bytovém domě nám. Míru 61 v Domažlicích“ se společností Stepan service s. r. o., se sídlem Masarykova 475, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 291 06 575 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3146 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna vodoinstalace v bytových domech 17. listopadu 245-246, 247-248, Kozinova 235-236 a 17. listopadu 241-242, 243-244 v Domažlicích“ a ruší tuto veřejnou zakázku(OSM)

 

3147 - schvaluje zřízení úplatné služebnosti zřízení a provozování výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Babylon v rámci stavby „Babylon – protipovodňová opatření“ ve prospěch Obce Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551 na dobu neurčitou s tím, že jednorázová náhrada se stanoví ve výši 10.000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti(OSM)

 

3148 - a) bere na vědomí návrh požadovaných oprav domu č. p. 86 v Kozinově ul., Domažlice Nájemního družstva GOLEM, bytové družstvo, se sídlem Kozinova 86, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26360551 doručený dne 16. 9. 2016

b) nesouhlasí s provedením oprav domu č. p. 86 v Kozinově ul., Domažlice dle návrhu družstva Nájemní družstvo GOLEM, bytové družstvo, se sídlem Kozinova 86, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26360551 doručeného dne 16. 9. 2016, neboť provedení předmětných oprav je předmětem soudního sporu vedeného se společností Domažlický stavební podnik s. r. o., IČ 25200631(OSM)

 

3149 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž největší hmotnost přesahuje 5 t do ul. Hradská trasou Msgre B. Staška, Chodská, Hradská Vodní, Břetislavova a Husova v období od 31. 10. 2016 do 5. 12. 2016 pro vozidla – přípojné vozidlo - vlek, RZ: DO 50 53, povolená hmotnost 9 t a autojeřáb IFA, RZ: DO 3400, povolená hmotnost 11, 21 t(OSM)

 

3150 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice“ nabídku společnosti Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042 za cenu 780.223,60 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Spojovací chodník u ulice 28. října, Domažlice“ se společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Nýrsko, Palackého 764, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 944.071 Kč (Spojovací chodník, ul. 28. října)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 944.071 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 19. 10. 2016(OSM)

 

3151 - schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 ceny za zajištění svozu směsného odpadu (kód odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb., 20 03 01), mimo odpadu objemného, pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající takto:

a) nádoba 110 litrů (popelnice) při četnosti svozu 1x týdně 1.920 Kč bez DPH/rok

b) nádoba 1100 litrů (kontejner) při četnosti svozu 1x týdně 19.200 Kč bez DPH/rok(OF)

 

3152 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 16.140 Kč (pojištění vozidel)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 16.140 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3153 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu + 170.000 Kč

Účet 512 – cestovné + 10.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 340.000 Kč

Účet 54, 56 – ostatní a fin. Náklady + 130.000 Kč

Účet 558 – náklady z DDHM + 40.000 Kč

Účet 60 – tržby + 316.000 Kč

Účet 6xx – dotace Pl. kraj, MK + 285.000 Kč

Účet 672 – dotace akce pro město + 89.000 Kč(OF)

 

3154 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice takto:

Účet 528 – jiné sociální náklady - 7.500 Kč

Účet 518 – ostatní služby - 15.000 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu - 20.000 Kč

Účet 551 – odpisy HIM + 21.000 Kč

Účet 513 – náklady na reprezentaci + 1.500 Kč

Účet 558 – náklady z DDHM + 20.000 Kč(OF)

 

3155 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3156 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení do návrhu rozpočtu města na rok 2017 poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč Římskokatolické farnosti Domažlice na realizaci oprav kostela Narození Panny Marie v Domažlicích

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu města na rok 2017(OF)

 

3157 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 483 44958, do dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 – Plzeňský kraj“(OF)

 

3158 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 – 3.144.300 Kč (rekonstrukce objektu bývalých jeslí ul. Benešova)

org. 0304 § 3412 pol. 6322 + 3.144.300 Kč (TJ Jiskra – modernizace stadionu Střelnice)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 308/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.144.300 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2016(OF)

 

3159 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 23. září 2016

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 30. září 2016(OKS)

 

3160 - souhlasí s vyřazením majetku:

PC sestava, inv. č. DDHM 820, rok pořízení 2004, pořizovací cena 15.088,16 Kč

PC sestava, inv. č. DDHM 155, rok pořízení 2004, pořizovací cena 20.084,82 Kč

z evidence majetku Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

3161 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 26. 11. 2016 od 12.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání „Vánočních trhů od čtvrtka 15. 12. 2016 od 7.00 hodin do úterý 27. 12. 2016 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích

c) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2017 od 13.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

3162 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 150.000 Kč z fondu investic Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup a instalaci serveru školy(OKS)

 

3163 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5139 -  15.000 Kč (Cestovní ruch – propagační materiály)

org. 0115 § 3419 pol. 5139 + 15.000 Kč (propagační materiály – Zimní sraz turistů)(OKS)

 

3164 - schvaluje použití finančních prostředků ve výši 25.000 Kč z org. 0115 Cestovní ruch pol. 5139 Propagační materiály na nákup 100 ks aktualizovaného vydání knihy Josefa Nejdla a Zdeňka Procházky „Chodsko historické a současné “ z Nakladatelství Českého lesa, Vodní 18, Domažlice(OKS)

 

3165 - a) schvaluje vyřazení osobního automobilu FORD FUSION – 1,4 (59 kW), r.v. 2007, z majetku města prodejem za cenu 56.600 Kč jako nejvyšší předložené nabídce

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 3113 + 56.600 Kč (správa budov – prodej Ford Fusion)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 56.600 Kč (investiční rezerva)(OKS)

 

3166 - a) schvaluje nákup 3 ks multifunkčních zařízení Kyocera od firmy Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17 Ostrava, která předložila nejnižší nabídkovou cenu a nejnižší provozní náklady

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 6122 + 120.010 Kč (správa budov - investice)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 + 10.705 Kč (správa budov - DHM)

org. 0223 § 6171 pol. 6123 - 130.715 Kč (správa budov - investice – nákup vozidel)(OKS)

 

3167 - schvaluje Ceník pro poskytování reprografických a skenovacích služeb občanům dle předloženého návrhu(OKS)

 

3168 - povoluje výjimku z opatření obecné povahy č. 2/2016 Města Domažlice, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, pro stavební úpravy III. NP objektu na st.p.č. 451/6 v k. ú. Domažlice, v ul. Kozinova č.p. 380, Hořejší Předměstí, Domažlice, dle žádosti společnosti AXIS OPTIK s. r. o. ze dne 21. 9. 2016 za podmínky dodržení usnesení č. 2957 b)(OVÚP)

 

3169 - schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací se společností United Networks SE, Kaznějovská 1309/56 Plzeň, IČ 03579051, dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

3170 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5171 - 20 000 Kč (OICT - opravy a udržování)

org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 20 000 Kč (OICT - nákup ostatních služeb)(OICT a GIS)

 

3171 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 20. 9. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 26. 9. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 5. 10. 2016

 

3172 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2016(MP)

 

3173 - schvaluje návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 19. 10. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3174 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci projektu – „Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích – 1. etapa“, uzavřené dne 24. 6. 2016 mezi městem Domažlice a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Zemská 259, Ejpovice, PSČ 337 01, IČ 48035599, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0491 § 4349 pol. 6121 - 21.847 Kč (Bezbariérové trasy, 1. etapa, realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 21.847 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3175 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 2624/2 a č. 2624/3, oba v k. ú. Domažlice, a stavby fotbalového tréninkového hřiště, dle předloženého návrhu s tím, že výše nájemného se stanoví ve výši 7.919 Kč/rok

b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 509.709 Kč bez DPH/rok

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 163.087 Kč (příspěvek TJ Jiskra - areál Střelnice)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 163.087 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

3176 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, o podporu z dotačního titulu Plzeňského kraje „Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu PK odboru OKP 2017 - správce rozpočtu Kultura“ pro projekt Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť 2017 a schvaluje případné přijetí této dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

3177 - schvaluje služební cestu starosty města do města Ludres k 30. výročí partnerství mezi městy Ludres a Furth im Wald ve dnech 14. 10. - 16. 10. 2016

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)