Menu
Město Domažlice
Domažlice

64. schůze ze dne 27. 9. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 64. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27. 9. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3007 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 05.09.2016

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 12, v budově č.p. 162 v ul. Kosmonautů v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3008 - a) bere na vědomí informaci o zveřejněné dražební vyhlášce, jejímž předmětem je prodej bytu č. 448/1 v Dubově ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí, vydané soudním exekutorem Mgr. Lenkou Černoškovou, Exekutorský úřad Prostějov, č.j. 018 EX 02675/07-066

b) ukládá odboru správy majetku zaslat soudnímu exekutorovi Mgr. Lence Černoškové, Exekutorský úřad Prostějov žádost o posunutí termínu dražby nemovitých věcí dle dražební vyhlášky č. j. 018 EX 02675/07-066

Termín splnění: ihned

c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice v dražbě nemovitých věcí dle dražební vyhlášky č. j. 018 EX 02675/07-066

Termín splnění: 19. 10. 2016(OSM)

 

3009 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku betonových svodidel City Bloc společnosti SVODIDLA s. r. o., se sídlem Štúrova 1701/55, Praha, PSČ 142 00, IČ 25052276 v rozsahu dle předložené nabídky (bez montáže)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 59.190 Kč (Kozinova – nákup betonových svodidel)

org. 264 § 6409 pol. 6901  - 59.190 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

3010 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu “Domažlice, ZŠ Msgre B. Staška č. p. 232, stavební úpravy sociálního zařízení u tělocvičen” uzavřené dne 11. 3. 2016 mezi městem Domažlice a společností STAFIKO stav s. r. o., se sídlem Petrovická 283, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26352516 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 3113 pol. 6121 - 27.651 Kč (stavební úpravy WC v ZŠ Msgre B. Staška – dodatek 2)

org. 287 § 6399 pol. 5362 + 4.799 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 + 22.852 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3011 - a) bere na vědomí dopis společnosti POVED s. r. o., se sídlem Nerudova 25, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 29099846 ze dne 21. 6. 2016 ohledně přípravy nabídkových řízení a případné zapojení linek MHD Domažlice do tohoto řízení

b) souhlasí se zařazením MHD Domažlice do nabídkového řízení směřující k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v souladu se zákonem 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících v platném znění, který je implementací nařízení EU 1370/2007 do vnitrostátního práva, které pro danou oblast připravuje Plzeňský kraj(OSM)

 

3012 - a) bere na vědomí průvodní dopis k budoucímu provozování plynárenského zařízení v souvislosti se schválením budoucí nájemní smlouvy na provozování plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby „Obytná zóna v obci Havlovice“ (STL plynovod a přípojky pro 12 RD)

b) schvaluje záměr pronajmout plynárenské zařízení (STL plynovod a přípojky pro 12 RD), jež bude vybudováno v rámci stavby „Obytná zóna v obci Havlovice“ na pozemcích p. č. 231/1, 260/5, 260/6, 260/8, 260/9, 260/10, 260/24, 260/25 a 630/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567(OSM)

 

3013 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stanovení sazby nájemného za užívání bytů zvláštního určení č. 19 - 28 v budově č. p. 84 v ul. Břetislavova v Domažlicích, na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace podle Programu výstavby podporovaných bytů

b) schvaluje návrhy smluv o nájmu bytů zvláštního určení předložené společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. v přílohách č. 4-6 dle předložených návrhů(OSM)

 

3014 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

3015 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku ke stavbě garáže - budovy bez č.p./č.e, která stojí na pozemku p. č. st. 4036, k. ú. Domažlice

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 4036 v k. ú. Domažlice, po jeho vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

3016 - a) schvaluje podání žádosti o užívání pozemků p. č. 260/24, 260/25, 260/32, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, za účelem realizace stavby „Obytná zóna v obci Havlovice“

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o zpětvzetí žádosti o úplatný převod pozemků podané Státnímu pozemkovému úřadu ze dne 30. 5. 2016

c) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 934 z 25.5.2016

Termín splnění: 19. 10. 2016(OSM)

 

3017 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – NISSAN TK2-210.120HD/3 – nákladní automobil valníkový, RZ: 7A6 2070, hmotnost 11.900 kg a MAN TGL 8.150 – nákladní automobil valníkový, RZ: 5C4 7348, hmotnost 8.490 kg každé úterý v termínu od 10. 10. 2016 do 9. 10. 2017 z důvodu zásobování prodejny čp. 70 na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

3018 - zmocňuje Ing. Miroslava Macha, starostu k zastupování města Domažlice jakožto opatrovníka účastníků správních řízeních o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Domažlice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění vedených Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Domažlice pod sp. zn. 2RP7500/2013-504202/06, jejichž seznam je uveden v usneseních státního pozemkového úřadu č. j. SPU 413694/2016 ze dne 15. 8. 2016, SPU 413489 ze dne 15. 8. 2016(OSM)

 

3019 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/13, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky panu Besimovi Ramizimu, se sídlem náměstí Míru 127, Domažlice - Město, PSČ 344 01, IČ 26277221, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3020 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - kůlnu poř. č. 28, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210, k. ú. Domažlice(OSM)

 

3021 - a) ruší usnesení č. 1741 ze dne 10. 11. 2015

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 113/1 včetně jeho součásti – budovy č. p. 97, pozemek p. č. st. 115/2 včetně jeho součásti – budovy č. p. 72 a pozemek p. č. 5517, vše v k. ú. a obci Domažlice, část obce Město, Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Domažlice, IČ 48342939(OSM)

 

3022 - a) bere na vědomí vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035 jakožto provozovatele distribuční soustavy k žádosti města Domažlice o přeložku kabelu NN za plaveckým bazénem v Domažlicích

b) schvaluje uzavření Smlouvy číslo: Z_S14_12_8120056561 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3023 - a) bere na vědomí žádost o zvýšení průtočnosti toku Zubřiny na p. č. 679/1 v k. ú. Havlovice u Domažlice a o navrácení jezu do původního stavu a žádost o sekání pozemku na p. č. 679 /1 v k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 21. 6. 2016

b) souhlasí se zasláním odpovědi na žádost ze dne 21. 6. 2016, dle předloženého návrhu

c) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace zařadit zelenou plochu na ostrůvku na p. č. 679/1 v k. ú. Halovice u Domažlic do údržby zeleně a zajistit její pravidelné sekání, 2x ročně

Termín splnění: 31. 10. 2016, průběžně(OSM)

 

3024 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2592/2, 2596/2, 2573, 4971/4, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 29 035 v rámci stavby „Domažlice, U Jezera, p.č. 2592/10 - vNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

3025 - souhlasí s podáním výpovědi nájmu části nebytových prostor v budově čp. 117 v ulici Petrovická v Domažlicích pronajaté za účelem skladování motocyklů, čtyřkolek a garážového vybavení, dle nájemní smlouvy uzavřené dne 27.11.2015(OSM)

 

3026 - a) schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností KARPEM a. s., se sídlem náměstí Republiky 59, Horšovský Týn, IČ 18230342, jejíž předmětem je nabytí daru - nově vybudované kanalizační stoky DN 250 uložené v pozemcích 3779/1, 3779/3, 3779/4 a 3800/129, vše v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

b) schvaluje zřízení pozemkové služebnosti umístění a provozování kanalizačního vedení v pozemcích p.č. 3779/1, 3779/3, 3779/4 a 3800/129, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti dle předloženého návrhu(OSM)

 

3027 - souhlasí s podnájmem části nebytových prostor budovy čp. 56, jež je součástí pozemku p. č. st. 81 v k. ú. Domažlice, tvořící předmět nájmu dle smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi právním předchůdcem města Domažlice (Bytový podnik Domažlice s. p.) jakožto pronajímatelem a panem Daliborem Kubů, Domažlice, IČ 10054278, jakožto nájemcem, společnosti HUP weldings s. r. o., se sídlem Osvračín 208, PSČ 345 61, IČ 26377829, na dobu určitou od 01. 10. 2016 do 01. 10. 2022, za účelem provozování pizzerie s tím, že provozní doba bude stanovena ve dnech pondělí – čtvrtek a neděle max. v rozmezí od 8.00 do22.00 hodin, ve dnech pátek a sobota max. v rozmezí od 8.00 do 23.00 hodin, provozní doba předzahrádky max. v rozmezí od 8.00 – 22.00 hodin, tato omezení se nevztahují na dny pátek a sobota, ve kterých se budou konat chodské slavnosti, a na 31. 12. (Silvestr)(OSM)

 

3028 - mění a doplňuje usnesení č. 2919 b) ze dne 30.8. 2016 takto:

schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) zřízení, provozování a udržování vodovodní přípojky v pozemcích p. č. 525/1 a 509/1, oba v k. ú. Domažlice v rámci stavby Střední odborné učiliště Domažlice ve prospěch organizace Střední odborné učiliště, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083, příspěvkové organizace Plzeňského kraje, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. st. 964/1, k. ú. Domažlice (in rem) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti“(OSM)

 

3029 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3030 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

3031 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 5.000 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 5.000 Kč (Městská policie – platy)(OF)

 

3032 - schvaluje vyřazení majetku - telefonní ústředna ALCATEL 2/8, DKP 262, inventární č. 262, pořízená v roce 2000 v pořizovací ceně 25.589,60 Kč - z evidence majetku příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3033 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0122 § 2223 pol. 5166 + 15.000 Kč (OPP - znalecké posudky)

org. 0122 § 2223 pol. 5192 - 10.000 Kč (OPP - svědečné)

org. 0122 § 2223 pol. 5169 - 5.000 Kč (OPP - překlady)(OF)

 

3034 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 pol. 4116 - 212.900 Kč (dotace MK – freska pivovar)

org. 0434 § 3322 pol. 5171 - 208.150 Kč (freska – pivovar)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 + 27.150 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 31.900 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3035 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 455.482 Kč (dotace PK – pečovatelská služba)

org. 0225 § 4349 pol. 5336 + 455.482 Kč (Městské centrum soc.reh.služeb – pečovatelská služba)(OF)

 

3036 - schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 88.086 Kč na nákup lavic se židlemi(OF)

 

3037 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích, který se konal dne 12. září 2016(OKS)

 

3038 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 15. září 2016(OKS)

b) ukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na opravu střechy nad tělocvičnami v ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232

Termín splnění: 30. 11. 2016(OSM)

 

3039 - mění usnesení č. 2303 z 22. 3. 2016 takto:

schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 4 (budova ČSOB) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání „Slavnostního zahájení XV. Českého zimního srazu turistů“ ve čtvrtek 9. 2. 2017 od 13.00 do 22.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích“(OKS)

 

3040 - a) schvaluje vyřazení majetku:

akumulační kamna M60, inv. č. DDHM-077, pořizovací cena: 14.490 Kč

akumulační kamna M80, inv. č. DDHM-078 pořizovací cena: 16.090 Kč

akumulační kamna M40, inv. č. DDHM-079 pořizovací cena: 12.109 Kč

akumulační kamna M50, inv. č. DDHM-080 pořizovací cena: 14.189 Kč

akumulační kamna M60, inv. č. DDHM-081 pořizovací cena: 14.909 Kč

akumulační kamna M60, inv. č. DDHM-082 pořizovací cena: 14.909 Kč

z evidence majetku Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace

b) schvaluje prodej akumulačních kamen M40, inv. č. DDHM-079 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3041 - a) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v JSDHO obce Domažlice, část Havlovice

b) schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice, část Havlovice dle předloženého návrhu(OKS)

 

3042 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

3043 - pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku zastupováním města Domažlice jako účastníka řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 13 P 216/2015, 7 P a Nc 96/2016 (řízení o změnu opatrovníka)

 

3044 - souhlasí se zasláním výzvy společnosti FT Technologies a. s., U Sokolovny 253, IČ 26833620, 783 14 Bohuňovice k uzavření Licenční smlouvy na verzi Server Edition (SE) a Smlouvy o údržbě a podpoře dle čl.13.1. Licenční smlouvy uzavřené dne 2. 11. 2015(MP)

 

3045 - souhlasí s likvidací věci neregistrovaného vozidla Opel Tigra RZ 4P6 1302, černé barvy, VIN: W0L000075V4116398 a ukládá městské policii zajistit likvidaci této věci u oprávněné osoby Termín splnění: bezodkladně(MP)

 

3046 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 21. 9. 2016

 

3047 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory"

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na významnou veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" ve složení:

členové                           náhradníci

Bc. Michal Hájek,         Lenka Králová,

Ing. Zbyněk Wolf,       Michal Jůna,

Ing. Miroslav Mach,   Ing. Ivana Sladká,

Ing. Ivana Kozinová, Ing. Pavlína Fišerová,

Jakub Mráz,                  Jiří Pivoňka(OSM)

 

3048 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. C3 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 22.04.2014 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3049 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0219 § 3319 pol. 5139  -  1.000 Kč (kulturní akce – nákup materiálu)

org. 0219 § 3419 pol. 5169 +  1.000 Kč (Turnaj 4 měst – nákup služeb bus Francie)(OKS)

 

3050 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5173 - 3.000 Kč (Personální záležitosti - cestovné zaměstnanci)

org. 0229 § 6112 pol. 5167 + 3.000 Kč (Personální záležitosti - školení zastupitelé)(OKS)

 

3051 - a) schvaluje uzavření tzv. prétorského smíru v záležitosti vyklizení a předání bytu č. 6 v prvním nadzemním podlaží domu čp. 251 v ulici 17. listopadu v Domažlicích dle předloženého návrhu

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku zastupováním města Domažlice ve smírčím řízení podle § 67 a násl. o.s.ř. před Okresním soudem v Domažlicích a uzavřením tzv. prétorského smíru dle předloženého návrhu(OSM)

 

3052 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace k akci „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Komenského 17“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Komenského 17, mezi městem Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na akci Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Komenského 17, mezi městem Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 193.903 Kč (ZŠ Komenského 17 – PD bezbariérové úpravy školy, odborné učebny)

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 21.780 Kč (ZŠ Komenského 17 – autorský dozor bezbariérové úpravy školy, odborné učebny)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 37.433 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 178.250 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3053 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace k akci „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben ZŠ v Domažlicích, Msgre B. Staška 232“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben ZŠ v Domažlicích, Msgre B. Staška 232, mezi městem Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na akci Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben ZŠ v Domažlicích, Msgre B. Staška 232, mezi městem Domažlice a Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 193.903 Kč (ZŠ Msgre B.Staška 232 – PD bezbariérové úpravy školy, odborné učebny)

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 21.780 Kč (ZŠ Msgre B.Staška 232 – autorský dozor bezbariérové úpravy školy, odborné učebny)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 37.433 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 178.250 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3054 - souhlasí s realizací projektu „Šablony pro MŠ Domažlice“ v rámci Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělání realizovaným Mateřskou školou Domažlice, příspěvkovou organizací, IČ 75006111(OKS)

 

3055 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze zákazu vjezdu nákladních vozidel do ulic Pelnářova, Voborníkova, Chodská, Hruškova (v úseku od křižovatky ulic Jiráskova - Chodská ke křižovatce ulic Waldhegerova - Elišky Krásnohorské), Elišky Krásnohorské, Kozinova, pozemní komunikace ozn. "tanková cesta" v době 10. - 14. 10. 2016 pro následující vozidla:

8U3 4061 TATRA T3-929.11(nákladní automobil sklápěcí) 22 t

4P9 0096 TATRA T815-2 (nákladní automobil sklápěcí) 26 t

a ze zákazu vjezdu nákladních vozidel do Pelnářova, Voborníkova, Chodská, Hruškova (v úseku od křižovatky ulic Jiráskova - Chodská ke křižovatce ulic Waldhegerova - Elišky Krásnohorské), Elišky Krásnohorské, Kozinova, pozemní komunikace ozn. "tanková cesta"v době 12. 10. - 14. 10. 2016 a 17. - 21. 10. 2016 pro vozidlo 3P1 5409 AVIA (nosič výměnných nástaveb) 9 t(OSM)

 

3056 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž největší hmotnost přesahuje 5 t do ul. Msgre B. Staška a na náměstí Míru v Domažlicích dne 4. 10. 2016 od 12:00 do 15:30 hodin pro vozidlo – historický autobus ŠKODA 706 RTO, RZ: PS8273, celková hmotnost 14,4 t(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 30. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)