Menu
Město Domažlice
Domažlice

62. schůze ze dne 13. 9. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 62. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13. 9. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2933 - a) ruší usnesení č. 2032 ze dne 19. 1. 2016

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2750 ze dne 28. 6. 2016 do 30. 4. 2017

c) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2759 b) ze dne 28. 6. 2016 do 30. 10. 2016

d) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

2934 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. C1 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2935 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů pouze pro přidělení holobytu

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatel(OSM)

 

2936 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 613/17 ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2937 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 595/3, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2938 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 61/2, ul. Msgre B. Staška, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2939 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 325/1, ul. 28. října, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2940 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 238/3, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2941 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 86/1, ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2942 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 235/2 ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2943 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 238/7, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2944 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování PD DÚR Kamerový bod KB5 - Benešova - Erbenova - Mánesova v Domažlicích společnosti RH elektroprojekt s. r. o., se sídlem Za mlýnem 29, Praha 4, PSČ 147 00, IČ 29040388 dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 281 § 5319 pol. 6122 + 28.435 Kč (PD kamera KB5 Erbenova ul.)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 28.435 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2945 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků u řadových domů B 1.11 (Višňová č. p. 318) a B 1.18 (Višňová č. p. 325), které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 63.365 Kč (opravy opravy balkonů ŘD Na Bábě)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 8.265 Kč (odpočet DPH)

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 55.100 Kč (OZ Na Bábě)(OSM)

 

2946 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, Baldovská č.p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ s Antonínem Beckem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Meclov 187, Meclov, PSČ 345 21, IČ 73374181 dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci předmětné stavby

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0502 § 4351 pol. 6121 + 82.571 Kč (TDI – zateplení objektu Baldovská 638)

org. 0502 § 6399 pol. 5362 – 14.331 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 68.240 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2947 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova lávky L-12 přes řeku Zubřinu a Rekonstrukci mostu M-05 Domažlice“ uzavřené dne 16. 5. 2016 mezi městem Domažlice a Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2948 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci výměny oken a dveří v budově čp. 105 v Havlovicích (kuželník) uzavřené dne uzavřené dne 12. 7. 2016 mezi městem Domažlice a společností TRACOR CZ s. r. o., se sídlem Dělnická 48, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 29164010 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 3412 pol. 5171 + 534 Kč (Kuželník Havlovice – výměna oken)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 534 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2949 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 39112016 na projekt „Rozšíření MKDS – Domažlice, IV. etapa“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0281 pol. 4222 + 900.000 Kč (dotace Plzeňský kraj)

org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 900.000 Kč (Rozšíření MKDS - kamerový systém, Domažlice, IV. etapa)

Termín splnění: 30.9.2016(OSM)

 

2950 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 279.193 Kč bez DPH/rok

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 197.526 Kč (příspěvek TJ Jiskra - areál Střelnice)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 197.526 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2951 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 3122/2 k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánem, za cenu 240 Kč/m2, neboť se jedná o ostatní plochu, ostatní komunikaci

Termín splnění: 3. 10. 2016(OSM)

 

2952 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh společnosti STATUA AURA, akciová společnost v likvidaci, se sídlem Prvomájová 524/112, Plzeň 5 - Křimice, IČ 25249312 ze dne 22. 8. 2016 na řešení prodeje pozemků ve vlastnictví města Domažlice pod budovou č. p. 303, Petrovická ul., Domažlice a souhlasit s navrhovaným postupem

Termín splnění: 21. 9. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitosti - pozemky p. č. st. 4374 a p. č. st. 1649/58, oba v k. ú. Domažlice, na nichž je umístěna budova č. p. 303 v ul. Petrovická, Domažlice - Hořejší Předměstí, a to formou převodu spoluvlastnických podílů osobám vlastnícím jednotky v této budově, a to podíly ve stejném rozsahu v jakém mají tyto osoby podíly na společných částech této budovy, tedy podíly ve výši 527/6206, 365/6206, 449/6206, 527/6206, 365/6206, 527/6206, 892/6206, 527/6206, 527/6206, 365/3103, 527/6206, 152/6026, 152/3206, 152/6206, 152/6206

Termín splnění: 3. 10. 2016(OSM)

 

2953 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28. 12. 2010 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2016(OSM)

 

2954 - rozhodla vyloučit uchazeče společnost ŠVEC s. r. o., se sídlem Dobev, Stará Dobev 8, Písek, PSČ 379 01, IČ 26111586 z další účasti v zadávacím řízení o významnou veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Domažlice, Baldovská č.p. 638 – zateplení objektu domova pro seniory“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

2955 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci„Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“, “Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“ uzavřené dne 26. 2. 2016 mezi městem Domažlice a společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45359164 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 167.934 Kč (Kozinova, Kosmonautů – dodatek č. 2)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 167.934 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2956 - ukládá odboru správy majetku odpovědět na žádost ve smyslu, že je zakázáno parkovat v ulici Břetislavova mimo vyhrazená parkovací místa

Termín splnění: 23. 9. 2016(OSM)

 

2957 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2716 ze dne 28. 6. 2016(OSM)

b) povoluje výjimku z opatření obecné povahy č. 2/2016 Města Domažlice, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, pro stavební úpravy II. NP objektu na pozemku p. č. st. 451/6 v k. ú. Domažlice, v ul. Kozinova č.p. 380, Hořejší Předměstí, Domažlice, dle žádosti společnosti za podmínky uzavření plánovací smlouvy mezi investorem stavby a městem Domažlice, jejíž předmětem bude závazek investora vybudovat parkovací stání v dané lokalitě a prostor pro umístění nádob na odpad s tím, že ubytovací jednotky budou sloužit výhradně pro zaměstnance investora, případně pro zaměstnance jeho obchodních partnerů(OVÚP)

 

2958 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 962/2 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Haltravská - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, Haltravská - kNN“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

2959 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 275/1, 300, 315, 316/3, 668/1, vše v k. ú. Spáňov za cenu 458.629 Kč celkem

Termín splnění: 30. 11. 2016(OSM)

 

2960 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/143816 na pozemku p. č. st. 3297/1 v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 4.125 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4044/154032 na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.482 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

2961 - bere na vědomí vyjádření Stavebního bytového družstva Domažlice, IČ 00040088, ze dne 26.08.2016, k nabídce města Domažlice na prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům pod bytovými domy

Termín splnění: 21. 9. 2016(OSM)

 

2962 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků včetně stání vozidel, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Domažlice, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, Komenského 68, IČ 48342076, za cenu 750 Kč/celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2963 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, dne 08.07.2008 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2964 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, dne 14.06.2013 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2965 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, dne 12.06.2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2966 - schvaluje pronájem pozemků p. č. 370/10, 370/14, 370/20, 389/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, pozemků p. č. 503/9, 1481/59, 1481/60, 1482/13, 1482/14, vše v k. ú. Chrastavice, a pozemků p. č. 1183/1, 1183/23, oba v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. Baldovská s. r. o., se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 01494872, dne 14.06.2013 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2967 - schvaluje uzavření dodatku č. XIII ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, okres Domažlice, IČ 00115649, dne 06.10.1998, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2968 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 2501/17, 2526/22 a 2526/11, vše v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, 344 01 Domažlice, IČ 00115436, dne 13.12.2007, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2969 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, 344 01 Domažlice, IČ 00115436, dne 21.11.2014, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2970 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem 345 47 Zahořany 110, IČ 25223216, dne 12.11.2007, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2971 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a spol. ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem 345 47 Zahořany 110, IČ 25223216, dne 02.07.2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2972 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Lenkou Hruškovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 344 01 Pasečnice - Nová Pasečnice 10, IČ 73731561, dne 15.04.2009, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2973 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. Meclovská zemědělská a. s., se sídlem Meclov 72, 346 01 Horšovský Týn, IČ 64834646, dne 08.07.2008, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2974 - schvaluje uzavření dodatku č. VII ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. MIRABO a. s., se sídlem Milavče 119, 345 46 Milavče, IČ 47719621, dne 25.09.2003, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2975 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25.02.1999, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2976 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 1845/9 označenou dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novým parcelním číslem 1845/21 a část pozemku p. č. 1845/14 označenou dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novým parcelním číslem 1845/22, oba v k. ú. Chodov u Domažlic, dále části pozemku p. č. 1592/20 označené dle geometrického plánu č. 290-558-196-384-1055/2016 novými parcelními čísly 1592/52 a 1592/53, oba v k. ú. Pec, a dále části pozemku p. č. 702 označené dle geometrického plánu č. 197-560-1055/2016 novými parcelními čísly 702/2 a 702/3, oba v k. ú. Dolní Folmava, a to za pozemky ve vlastnictví státního podniku Lesy České republiky, s. p.

Termín splnění: 3. 10. 2016(OSM)

 

2977 - schvaluje pronájem čistírny odpadních vod umístěné na pozemku p. č. 2926/80, k. ú. Domažlice, vedené v majetku města Domažlice pod inv. č. 970969 (biologický septik) a vrtané studny umístěné na pozemku p. č. 2926/80, k. ú. Domažlice, vedené v majetku města Domažlice pod inv. č. 9700971, a uzavření dodatku č. 2 k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 27.07.2012 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Wolfs Domažlice z. s., se sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 633, IČ 69980616, jakožto nájemcem, dle předloženého návrhu s tím, že se nájemné za celý předmět nájmu stanoví ve výši 6.870 Kč(OSM)

 

2978 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Domažlice – řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“ mezi městem Domažlice a Ing.  Jitkou Kovaříkovou, fyzickou osobou podnikající se sídlem Chodov 194, Trhanov, PSČ 345 33, IČ 42852706, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 260 § 3412 pol. 6121 + 99.220 Kč (PD řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“)

org. 260 § 6399 pol. 5362 - 17.220 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 82.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2979 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4781/46, 4781/41, 4781/6, 4781/47, vše v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 29 035 v rámci stavby „Domažlice, Klímova – VN, TS“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2980 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 4835/5, vymezenou situačním plánem, za pozemky p. č. 3735/17 a č. 3735/18 ve vlastnictví soukromé osoby, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 3. 10. 2016

b) souhlasí se zpevněním části pozemku p.č. 4835/5, v k. ú. Domažlice v případě, že zastupitelstvo města neschválí záměr směny(OSM)

 

2981 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 718 ze dne 16. 12. 2015

Termín splnění: 21. 9. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemek p. č. 2170/20 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/7, 2170/14, 2172, 2179 a 4941, vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 3. 10. 2016(OSM)

 

2982 - ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice zaslat písemnou výzvu k opuštění bytu č. 30, v budově čp. 276, v ulici Petrovická v Domažlicích, dle § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Termín splnění: ihned(OSM)

 

2983 - povoluje výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2016 Města Domažlice, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, pro stavbu ČOV EKO SBR BIO H-II a kanalizace na pozemcích p.č. 5823, 3777/3 vše v k. ú. Domažlice, dle žádosti společnosti EUROTEPLO s. r. o. ze dne 24. 8. 2016 - do doby možnosti napojení se na veřejnou kanalizaci města(OVÚP)

 

2984 - schvaluje Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 899-20903-28 o pojištění živelním, o pojištění odcizení a o pojištění elektronických zařízení, uzavřené mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a společností Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 dle předloženého návrhu(OF)

 

2985 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 25.000 Kč (dotace PK – Sklářské sympozium)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 25.000 Kč (MKS – Sklářské sympozium)(OF)

 

2986 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2016 v tomto složení:

Předseda: Bc. Stanislav Antoš

Členové: Ing. Jitka Heřmanová

Ing. Milena Vlčková

Ing. Alena Kučerová

Dagmar Krásná

b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2016 dle předloženého návrhu

c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2016 dle schváleného Plánu inventur

Termín splnění: 31. 3. 2017(OF)

 

2987 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 29. 8. 2016(OF)

 

2988 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 450.000 Kč (DTS – příspěvek na provoz,účet 511 – opravy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 450.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

účet 511 – opravy a udržování + 450.000 Kč(OF)

 

2989 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Baldovská 638, dle předloženého návrhu(OF)

 

2990 - vydává Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic(OKS)

 

2991 - schvaluje náplň komise SPOZ města Domažlice

 

2992 - schvaluje bezúplatný převod 3 ks stolních počítačů včetně monitorů Zápisem o bezúplatném převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. KRPP-114144-3/ČJ-2016-0300IT mezi Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje se sídlem Plzeň, Nádražní 2, PSČ 30628, IČO 75151529 a Městem Domažlice, Nám. Míru 1, 34420 Domažlice, IČO 00253316 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Domažlice(OKS)

 

2993 - schvaluje vyřazení majetku - váha 6 SC, inventární č. 1682, pořízená v roce 1999 v pořizovací ceně 25.505,30 Kč - z evidence majetku Městského kulturního střediska v Domažlicích a prodej tohoto majetku Vejmelka + Čadek společnost podnikatelů, Cihlářská 503, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 45379114, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2994 - schvaluje platový výměr Josefu Kunešovi, řediteli Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016(OKS)

 

2995 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016(OKS)

 

2996 - schvaluje platový výměr pí Anně Bauerové, ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016(OKS)

 

2997 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre. B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016(OKS)

 

2998 - schvaluje platový výměr Mgr. Ivanu Rybárovi, řediteli Základní školy Domažlice, Komenského 17, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016 (OKS)

 

2999 - schvaluje platový výměr Mgr. Ing. Kamile Bendové, ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, dle upraveného návrhu, s účinností od 1. 9. 2016(OKS)

 

3000 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako kolizního opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování opatrovníka(OSVZ)

 

3001 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 30. 8. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 29.08.2016

c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 6. 9. 2016

 

3002 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2016(MP)

 

3003 - schvaluje návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 21. 9. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

3004 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 1.477.891 Kč (dotace na sociální služby - Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory)

org. 0225 § 4351 pol. 5336 + 262.232 Kč (převod dotace Městské centrum - pečovatelská služba)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 981.530 Kč (převod dotace Městské centrum - domov pro seniory)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 + 43.848 Kč (převod dotace Městské centrum - denní stacionář)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 + 190.281 Kč (převod dotace Městské centrum - odlehčovací služby)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.500.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.500.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 9. 2016(OF)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 21. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)