Menu
Město Domažlice
Domažlice

61. schůze ze dne 30. 8. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 61. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 30. 8. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2902 - bere na vědomí skutečnost, že došlo v souladu s ustanovením § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k obnovení nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky uzavřené dne 22. 8. 2014, jejíž předmětem je užívání jednotky – bytu č. 2 v budově č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích, a to do 22. 8. 2017(OSM)

 

2903 - a) schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s názvem “Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích” uzavřené dne 24. 6. 2016 mezi Městem Domažlice a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ 48035599 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2212 pol. 6121 - 43.680 Kč (Rekonstrukce Pivovarské ul. - dodatek č.1)

org. 264 § 6409 pol. 6901 + 43.680 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2904 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS“ s Jaroslavem Weberem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Švabinského 563, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69253307 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 88.800 Kč (Rekonstrukce MKS - TDI)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 88.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2905 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4779/13, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky(OSM)

 

2906 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Chodská a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo MAN TGX – tahač návěsů, RZ: 6P06909, hmotnost 7500 kg dne 3. 9. 2016 10:30 až 11:45 hodin(OSM)

 

2907 - a) bere na vědomí žádost o souhlas s provedením stavebních úprav popsaných v projektové dokumentaci Stavební úpravy bytové jednotky 10A v bytovém domě Kozinova 86, Domažlice, zak č. 51/2015 ze dne 12. 8. 2016

b) souhlasí s provedením stavebních úprav bytu č. 10A nacházejícího se v budově č. p. 86 v ul. Kozinova, Domažlice tak, jak je popsáno v předloženého projektové dokumentaci za těchto podmínek:

1) provedení stavebních úprav bude odsouhlaseno poskytovatel dotace Státním fondem rozvoje bydlení, bez písemného souhlasu Státního fondu rozvoje bydlení pozbývá tento souhlas města platnosti,

2) s provedením stavebních úprav Bytu bude souhlasit Nájemní družstvo GOLEM, bytové družstvo, Kozinova 86, Domažlice (NDG),

3) stavební úpravy budou provedeny v souladu s příslušným stanoviskem orgánu státní památkové péče a v souladu s povolením provedení ohlášené stavby vydaným příslušným stavebním úřadem,

4) žadatel před zahájením stavebních úprav uzavře s městem Domažlice dohodu, ve které se zaváže provést stavební úpravy Bytu na svůj náklad a svoji odpovědnost, nepožadovat po městu Domažlice ani po NDG úhradu nákladů vynaložených na provedení těchto úprav, nepožadovat vyrovnání podle míry zhodnocení předmětu nájmu při skončení nájmu Bytu, a při skončení nájmu Bytu vrátit Byt pronajímateli s řádně provedenými stavebními úpravami

c) zplnomocňuje k zastupování města Domažlice jakožto vlastníka budovy č.p. 86 v ul. Kozinova, Domažlice ve správních řízení vedených příslušnými správními orgány za účelem vydání příslušných povolení pro provedení stavebních úprav bytu č. 10A nacházejícího se v budově č. p. 86, jež je součástí pozemku p. č. st. 450/4, k. ú. Domažlice, popsaných v projektové dokumentaci Stavební úpravy bytové jednotky 10A v bytovém domě Kozinova 86, Domažlice, zak č. 51/2015 (zejména pak závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a povolení provedení ohlášené stavby vydaného stavebním úřadem), a to při jednáních v těchto správních řízení, když jednáním se rozumí především podávání žádostí, převzetí rozhodnutí(OSM)

 

2908 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice, ul. Pelnářova – veřejné osvětlení“ uzavřené dne uzavřené dne 9. 6. 2016 mezi městem Domažlice a společností STEMONT JS s. r. o., se sídlem Hřbitovní 281, Horšovský Týn PSČ 346 01, IČ 27971589 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2909 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování kanalizačního potrubí a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4835/5, 3732/3, oba v k. ú. Domažlice, dle upraveného návrhu s tím, že služebnost bude zřízena na dobu určitou do doby vybudování splaškové kanalizace v této lokalitě(OSM)

 

2910 - a) nesouhlasí s umístěním jednoho reklamního zařízení v rámci předvolební kampaně na náměstí Míru v Domažlicích na pozemku p. č. 4779/18, k. ú. Domažlice (prostranství vedle kašny před kostelem Narození P. Marie) v termínu od 1. 9. 2016 do 7. 10. 2016 pro Českou stranu sociálně demokratickou, se sídlem Hybernská 1033/7, Praha 1, IČ 00409171

b) nesouhlasí s umísťováním dočasných reklamních zařízení v rámci předvolebních kampaní na území městské památkové rezervace a ve vnitřním ochranném pásmu městské památkové rezervace města Domažlice v souladu s usnesením č. 2788 ze dne 18. 8. 2008(OSM)

 

2911 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 130/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na realizaci projektu „Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa“ – ISPROFOND 5327510035 se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00, Praha 9, IČ 70856508, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2016(OSM)

 

2912 - souhlasí se zadáním zakázky na úpravu rozpočtů a výkazů výměr bytových panelových domů pro přípravu žádosti o dotaci v rámci programu Integrovaný regionální operační program, výzva č. 37, priorita 06.2.11,  společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 za cenu 19.360 Kč včetně DPH společností Domažlická správa nemovitosti spol. s r. o., a to v rámci Hospodářské činnosti města Domažlice(OSM)

 

2913 - schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2914 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2915 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2265 - b) ze dne 22. 3. 2016

b) schvaluje návrhy smluv o nájmu bytů zvláštního určení předložené společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. v přílohách č. 1-3 a 7-11 dle předložených návrhů(OSM)

 

2916 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování závěrečného energetického auditu na akci “Domažlice, U Nemocnice 579, zateplení objektu MěÚ“ Ing. Zbyňku Wolfovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 ve výši 18.000 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0505 § 6171 pol. 5171 + 21.780 Kč (Zateplení budovy MěÚ - KB - audit)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 21.780 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2917 - ruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Domažlice, Fügnerova č. p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly" realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

2918 - a) schvaluje podání exekučního návrhu proti společnosti Bohdalecká obchodní, s. r. o., se sídlem v Praze 7, Tusarova 1548/39, IČ 27078698 k vymožení pohledávek města vyplývajících z usnesení Okresního soudu v Domažlicích č.j. 6 C 120/2010 – 495 ze dne 26. 5. 2016 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 18Co 250/2016 – 505 ze dne 11. 7. 2016

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním tohoto exekučního návrhu a zastupováním města v exekučním řízení

c) schvaluje, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, Domažlice(OSM)

 

2919 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby Střední odborné učiliště Domažlice vypracované Ing. Arch. Petrem Sladkým, Sladký&Partners s. r. o., Praha, č. zakázky 8.253, jejíž investorem je Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice

b) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) zřízení, provozování a udržování vodovodní přípojky v pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Střední odborné učiliště Domažlice ve prospěch organizace Střední odborné učiliště, se sídlem Prokopa Velikého 640, Domažlice, IČ 18230083, příspěvkové organizace Plzeňského kraje, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. st. 964/1, k. ú. Domažlice (in rem) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu dle upraveného návrhu a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti(OSM)

 

2920 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 7.900 Kč (Městská policie – materiál)

org. 0222 § 5311 pol. 5194 - 7.900 Kč (Městská policie – věcné dary, prevence)(OF)

 

2921 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 400.000 Kč (příjem z věcných břemen)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 400.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

2922 - schvaluje dodatek č. 1 směrnice č. 2/2013 Evidence a vyřazování majetku, dle předloženého návrhu(OF)

 

2923 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 23. 8. 2016

b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2016

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu(OF)

 

2924 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 takto: doba odepisování sportovního hřiště inv. číslo 45 je stanovena na 10 let (OF)

 

2925 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na kartě požární stanice Domažlice pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, umístěné na webových stránkách HZS ČR(OKS)

 

2926 - schvaluje nákup 10 ks knihy Plzeňský kraj bez hranic za cenu 349 Kč/ks od společnosti KULTPRO, z. s., se sídlem Plzeň, Nerudova 3, PSČ 301 00, IČ 22840869(OKS)

 

2927 - doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o nočním klidu dle změněného návrhu

Termín splnění: 21. 9. 2016(OKS)

 

2928 - schvaluje Dodatek č. 2 Zásad pro použití prostředků sociálního fondu Města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

2929 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 10.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy)(OKS)

 

2930 - a) schvaluje vyřazení osobního automobilu ŠKODA SUPERB – 2.0 TDI (103 kW), r. v. 2008, z majetku města prodejem za cenu 205.002 Kč jako nejvyšší předložené nabídce

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 3113 + 205.002 Kč (správa budov – prodej Škoda Superb)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 205.002 Kč (investiční rezerva)

c) ukládá OKS opětovně zveřejnit záměr prodeje osobního automobilu Ford FUSION – 1,4 (59 kW), r. v. 2007, RZ 5P5 0002 obálkovou metodou za nejnizší nabídkovou cenu 50.000 Kč s termínem podání do 30.9.2016

Termín splnění: 5. 9. 2016(OKS)

 

2931 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2016/2017 v 7. ročnících Základní školy Domažlice, Komenského 17, za podmínky, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

2932 - schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.08.2001 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, jejímž předmětem je pronájem nemovitostí tvořících sportovní areál Střelnice v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 31. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)