Menu
Město Domažlice
Domažlice

59. schůze ze dne 16. 8. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 59. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16. 8. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2802 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) bere na vědomí splnění usnesení č. 1288 - b) ze dne 1. 9. 2015

 

2803 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatel(OSM)

 

2804 - a) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2805 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 237/4, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2806 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/13/B9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2807 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 8, v budově č. p. 503 v ul. Kunešova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2808 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat dle zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice jednotku č. 394/1 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a na pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 450.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 14.11.2016, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 9. 9. 2016(OSM)

 

2809 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5192 + 151.788 Kč (vratka předplacené nájemné)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 151.788 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2810 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 5, v budově č. p. 243, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 15.560 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

2811 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 6 domu č.p. 251, v ul. 17. listopadu v Domažlicích a uzavření příslušné dohody o ukončení nájmu bytu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2812 - a) bere na vědomí žádost ze dne 01.07.2016

b) neschvaluje uplatnění slevy na nájemném u bytové jednotky č. 257/36 v ul. Petrovická v Domažlicích(OSM)

 

2813 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/143780 na pozemku p. č. st. 3296 v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 3.991 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7501/72916 na pozemku p. č. st. 3291 v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 14.690 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12443/73955 na pozemku p. č. st. 2224 v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 22.310 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6496/229596 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.098 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2016(OSM)

 

2814 - neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na akci „Dodávka 10 ks parkovacích automatů“ uzavřené dne 1. 4. 2016 mezi městem Domažlice a společností WSA doprava a parkování s. r. o. se sídlem Na Plachotě 156, Radonice, IČ 27913309 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2815 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 6171 pol. 5168 + 42.350 Kč (rozšíření funkcionality – registr smluv)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 42.350 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2816 - bere na vědomí žádost podanou společnostmi Česká pošta, s. p., Odbor provozní činnosti Jihozápad, Solní 260/20, Plzeň, Tiskárna CV Print Domažlice, Vejmelka - Čadek, Cihlářská 503, Domažlice, Ing. Jaroslavem Fronkem, Cihlářská 520, Domažlice, družstvy Kovobel, výrobní družstvo, Cihlářská 503, Domažlice a OBZOR, výrobní družstvo, Cihlářská 519, Domažlice a společností MARKYS s. r. o., Cihlářská 627, Domažlice o opravu komunikace - odbočky z ulice Cihlářské, Domažlice ze dne 8. 6. 2016 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

2817 - bere na vědomí žádost na prodej pozemků p. č. 275/1, 300, 315, 316/3, 668/1, vše v k. ú. Spáňov a souhlasí se zasláním odpovědi dle návrhu(OSM)

 

2818 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 4814/41, 4814/44 a 5152/1, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel(OSM)

 

2819 - a) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 08.07.2008 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

c) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 12.06.2015 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Újezd - Petrovice 27, IČ 41627270, jakožto pachtýřem, kterým bude změněna (navýšena) výše pachtovného

d) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností Baldovská s.r.o., se sídlem Újezd - Petrovice 27, IČ 01494872, jakožto nájemcem, kterým bude rozšířen předmět nájmu o pozemky p. č. 370/10, 370/14, 370/20, 389/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, pozemky p. č. 503/9, 1481/59, 1481/60, 1482/13, 1482/14, vše v k. ú. Chrastavice, a pozemky p. č. 1183/1, 1183/23, oba v k. ú. Domažlice, změněna (navýšena) výše pachtovného(OSM)

 

2820 - schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Újezd - Petrovice 33, IČ 75011417, dne 14.06.2013, dohodou ke dni 31.12.2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

2821 - a) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 06.10.1998 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, okres Domažlice, IČ 00115649, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, IČ 00115436, jakožto nájemcem, kterým bude rozšířen předmět nájmu o části pozemků p. č. 2501/17, 2526/22 a 2526/11, vše v k. ú. Domažlice, změněna (navýšena) výše nájemného

c) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 21.11.2014 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a společností AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, IČ 00115436, jakožto pachtýřem, kterým bude změněna (navýšena) výše pachtovného

d) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 12.11.2007 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

e) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 02.07.2015 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a společností ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, jakožto pachtýřem, kterým bude omezen předmět pachtu o pozemek p. č. 4296/1 v k. ú. Domažlice, změněna (navýšena) výše pachtovného

f) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 15.04.2009 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Lenkou Hruškovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Pasečnice - Nová Pasečnice 10, IČ 73731561, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

g) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 08.07.2008 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností Meclovská zemědělská a. s., se sídlem Meclov 72, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 64834646, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

h) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 25.09.2003 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a společností MIRABO a. s., se sídlem Milavče 119, Milavče PSČ 345 46, IČ 47719621, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

ch) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 25.02.1999,kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného(OSM)

 

2822 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě “Oprava komunikace a chodníku v ulici Pelnářova v Domažlicích“ s Jaroslavem Webrem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Švabinského 563, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69253307, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 5171 + 35.000 Kč (TDI – oprava komunikace a chodníku v Pelnářově ulici)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 35.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2823 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 27.07.2012 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, IČ 69980616, jakožto nájemcem, kterým bude rozšířen předmět nájmu o čistírnu odpadních vod umístěnou na pozemku p. č. 2926/80, k. ú. Domažlice, vedenou v majetku města Domažlice pod inv. č. 970969, a o vrtanou studnu umístěnou na pozemku p. č. 2926/80, k. ú. Domažlice, vedenou v majetku města Domažlice pod inv. č. 9700971, a zvýšeno nájemné(OSM)

 

2824 - souhlasí s II. verzí návrhu dopravního řešení pro nabídková řízení územního celku CHODSKO dle předloženého návrhu společnosti POVED s. r. o., se sídlem Nerudova 25, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 29099846 ze dne 27. 7. 2016(OSM)

 

2825 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se mění výše pachtovného, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 1032 pol. 2131  + 2.000.000 Kč (pachtovné od DML s.r.o.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  + 2.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2826 - a) bere na vědomí žádost společnosti BonverWin a. s., se sídlem Cholevova 1530/1, Hrabůvka, Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČ 25899651, ze dne 13.04.2016 a její doplnění ze dne 16.06.2016

b) bere na vědomí žádost společnosti W.G.G. a. s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 29120764, ze dne 18.05.2016 a její doplnění ze dne 24. 6. 2016

c) neschvaluje záměr pronajmout budovu č. p. 40 na náměstí Míru, Domažlice - Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1 v k. ú. Domažlice, a tento pozemek p. č. st. 187/1, za účelem zřízení a provozování kasina(OSM)

 

2827 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Malá vodní nádrž Na cvičáku“ Ing. Antonínu Kavanovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 30.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0524 § 2341 pol. 6121 + 30.000 Kč (žádost o dotaci – Malé vodní nádrže Na cvičáku)

org. 0264 § 6409 pol 6901 – 30.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2828 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Suché nádrže u Strážské cesty“ Ing. Antonínu Kavanovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 30.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0527 § 2341 pol. 6121 + 30.000 Kč (žádost o dotaci – Suché nádrže u Strážské cesty)

org. 0264 § 6409 pol 6901 – 30.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2829 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Suchá nádrž Týnské předměstí“ Ing. Antonínu Kavanovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem, Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 21, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 30.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0526 § 2341 pol. 6121 + 30.000 Kč (žádost o dotaci – Suchá nádrž Týnské předměstí)

org. 0264 § 6409 pol 6901 – 30.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2830 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5171 + 100.000 Kč (opravy a udržování nemovitostí)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2831 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Poděbradova, Fastrova, Husova třída a náměstí Míru v Domažlicích pro vozidla

DO 8858 AVIA 8 200 kg

DOE 0933 AVIA 7 490 kg

z důvodu zásobování stavby domu č. p. 147 na náměstí Míru v Domažlicích, a to po dobu od 22. 8. 2016 do 30. 12. 2016(OSM)

 

2832 - schvaluje v souladu s čl. V. vnitřní směrnice č. 2/2013 Evidence a vyřazování majetku vyřazení části stavby Chodská, Vosmíkova, komunikace pro pěší (ev. č. 970845), a to dřevěného zábradlí v hodnotě 25.560 Kč(OSM)

 

2833 - a) schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s názvem “Domažlice, ZŠ Msgre B. Staška č. p. 232, stavební úpravy sociálního zařízení u tělocvičen” uzavřené dne 11. 3. 2016 mezi městem Domažlice a společností STAFIKO stav s. r. o., se sídlem Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 3113 pol. 6121 + 22.217 Kč (stavební úpravy WC v ZŠ Msgre B. Staška)

org. 287 § 6399 pol. 5362 - 3.856 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 18.361 Kč (ivnestiční rezerva)(OSM)

 

2834 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Zubřina – stabilizace koryta toku v ulici Hruškova“ mezi městem Domažlice a Ing. Michaelou Tanczošovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Masarykova 246, Horšovský Týn, PSČ 346 01, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 03861082 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org.287 § 2333 pol. 6121 + 139.500 Kč (PD „Zubřina – stabilizace koryta toku v ulici Hruškova“)

org.264 § 6409 pol. 6901 - 139.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2835 - a) schvaluje zadání zakázky Západočeské univerzitě v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 49777513 na pořízení německého překladu upravené a doplněné žádosti pro získání dotace na II. etapu rekonstrukce Pivovaru v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“, ve výši 12.100 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0528 § 2143 pol. 6121 + 12.100 Kč (Pivovar II, cíl EÚS – překlad)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 – 2.100 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 10.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2836 - a) bere na vědomí informaci o nevyhovujícím stavu dešťových svodů a okapů na budově č.p. 118, ul. Boženy Němcové, Domažlice (knihovna) a neodvodnění části střechy této budovy do kanalizačního řadu

b) souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Městská knihovna B. Němcové Domažlice provedla umístění sněhových zachytávačů a opravu nástřešního okapového žlabu na střešním plášti budovy č. p. 118, ul. Boženy Němcové, Domažlice (knihovna) v rozsahu dle závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Domažlice, Odborem kanceláře starosty - úsekem památkové péče č. j. MeDO-23036/2016 ze dne 21. 6. 2016 a dle předložené nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 41.880 Kč ( MKBN, účet 511- opravy a udržování, okapy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 41.880 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2837 - nedoporučuje zastupitelstvu města využít nabídky na odkup spoluvlastnického podílu v rozsahu 2/5 na stavbě č. ev. 30 (stavba pro rodinnou rekreaci) postavené na pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Babylon a uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí spoluvlastnický podíl v rozsahu 2/5 na stavbě č. ev. 30 (stavba pro rodinnou rekreaci) postavené na pozemku p. č. st. 113 v k.ú. Babylon za kupní cenu ve výši 300.000 Kč

Termín splnění: 24. 08. 2016(OSM)

 

2838 - bere na vědomí splnění usnesení č. 2753 b) ze dne 28. 6. 2016(OSM)

 

2839 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 36612016 v rámci dotačního titulu „Příspěvek na věcné vybavení 2016“ pro sbor Domažlice (JSDH) s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2840 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 36622016 v rámci dotačního titulu „Příspěvek na věcné vybavení 2016“ pro sbor Havlovice s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2841 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 1477/3 a č. 1462/27, ve vlastnictví města Domažlice, za pozemky p. č. 2221/21 a č. 2225/6, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 11. 2016(OSM)

 

2842 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střech na bytových domech v Domažlicích“ nabídku společnosti ANS STŘECHA  s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice, IČ 252 36 164 za cenu 3.201.719 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky na stavební práce „Rekonstrukce střech na bytových domech v Domažlicích“ se společností ANS STŘECHA s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice, IČ 25236164 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2843 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace a chodníku v ul. Pelnářova v Domažlicích“ nabídku společnosti FINAL KOM s. r. o., se sídlem Mochtín, Kocourov 36, PSČ 339 01, IČ 02877155 za cenu 1.289.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace a chodníku v ul. Pelnářova v Domažlicích“ se společností FINAL KOM s. r. o., se sídlem Mochtín, Kocourov 36, PSČ 339 01, IČ 02877155 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0246 §2219 pol. 5171 + 1.559.690 Kč (oprava komunikace a chodníku Pelnářova ul.)

org. 0264 §6409 pol. 6901 - 1.559.690 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 24. 8. 2016(OSM)

 

2844 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna plynových kotlů v Domažlicích“ nabídku společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 29086582 za cenu 306.930 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna plynových kotlů v Domažlicích“ se společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 290 86 582 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2845 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v bytovém domě Msgre B. Staška 56 a Kunešova 446 v Domažlicích“ nabídku společnosti BAUER A SYNOVÉ a. s., se sídlem Poděbradova 503/19, Plzeň, PSČ 301 00 IČ 29107130 za cenu 208.868 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v bytovém domě Msgre B. Staška 56 a Kunešova 446 v Domažlicích“ se společností BAUER A SYNOVÉ a. s., se sídlem Poděbradova 503/19, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 291 07 130 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2846 - a) bere na vědomí žádost o umístění dopravní značky č. B1 zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluze“ v ulici Kostelní v Domažlicích (pod kostelem u čp. 172)

b) nesouhlasí se záměrem umístění dopravní značky č. B1 zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluze“ v ulici Kostelní v Domažlicích (pod kostelem u domu č.p. 172)(OSM)

 

2847 - souhlasí s tím, aby v rámci dotovaného projektu přeshraniční spolupráce s názvem Aktionsbündnis Čerchov plus: „Grenzüberschreitende Natur-Aktiv-Region Gibacht/Cerchov“ Akční spolek Čerchov plus: „Přeshraniční region Gibacht/Čerchov aktivně v přírodě“ město Domažlice zastupoval Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice, a činil potřebné úkony(OSM)

 

2848 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh na akci „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Msgre B. Staška 232“ společnosti Regionální rozvojová agentura, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091 za cenu 155.000 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh na akci „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Msgre B. Staška 232“, se společností Regionální rozvojová agentura, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091 za cenu 155.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 187.550 Kč (ZŠ Msgre B. Staška 232, bezbariérové úpravy, odborné učebny - zpracování žádosti o dotaci)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 32.550 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 155.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2849 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh na akci „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Komenského 17“ společnosti Regionální rozvojová agentura, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091 za cenu 155.000 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh na akci „Bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben, ZŠ v Domažlicích, Komenského 17“, se společností Regionální rozvojová agentura, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1,Plzeň, PSČ 301 11, IČ 25245091 za cenu 155.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0533 § 3113 pol. 6121 + 187.550 Kč (ZŠ Komenského 17, bezbariérové úpravy, odborné učebny - zpracování žádosti o dotaci)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 - 32.550 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 155.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2850 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Klášter Domažlice“ uzavřené dne 26. 5. 2016 mezi městem Domažlice a společností ANS – Střecha s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice PSČ 344 01, IČ 25236164 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0280 § 3231 pol. 5171 - 212.124 Kč (klášter - oprava střechy, okapy, zábrany)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 212.124 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2851 - souhlasí se záměrem změny zřízení služebnosti inženýrské sítě dle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 23. 10. 2015 s organizací Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, se sídlem Erbenova 184, Domažlice spočívající v tom, že služebnost inženýrské sítě bude zřízena ve prospěch nemovitosti - pozemku p.č. st. 1602 v k. ú. Domažlice (in rem)(OSM)

 

2852 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků u bytového domu H 1.1 (U Jezera č. p. 310), které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 za cenu 141.900 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 163.185 Kč (opravy -BD OZ Na Bábě)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 21.285 Kč (odpočet DPH)

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 141.900 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

2853 - bere na vědomí žádost společnosti MONTPROJEKT, a. s. se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice o záměru stavby Domažlice, 2019/7, Horn - kNN dle situačního plánku a ukládá odboru správy majetku svolat v této věci jednání s touto společností

Termín splnění: 30. 9. 2016(OSM)

 

2854 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 4. 2016 mezi městem Domažlice a společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091, jehož předmětem je provedení aktualizace žádosti, dokumentu „Podklad pro hodnocení“ a zajištění související koordinace při přípravě podkladů k žádosti o dotaci na realizaci projektu Revitalizace bytových domů v Domažlicích, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a výzvy č. 37 a navýšení ceny díla na částku výši 223.850 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2855 - schvaluje podání výpovědi nájmu části nebytových prostor v budově čp. 96 na Chodském náměstí v Domažlicích pronajatých za účelem provozování restauračního zařízení společnosti LaZeNa, s. r. o., Chodské náměstí 96, Domažlice, IČ 25215892, dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ní a městem Domažlice dne 26.08.1998, a to v souladu s § 2309 a 2310 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu prodlení s úhradou části nájemného delší než jeden měsíc(OSM)

 

2856 - neschvaluje pronájem části nebytových prostor - prádelny - nacházející se v přízemí budovy č. p. 62, jež je součástí pozemku p. č. st. 95 k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, za účelem skladování ručního nářadí a součástek na osobní automobil(OSM)

 

2857 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na aktualizaci projektové žádosti pro získání dotace na II. etapu rekonstrukce Pivovaru v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“, ve výši 36.300 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 2143 pol. 6121 + 36.300 Kč (Pivovar II_cíl EÚS – žádost o dotaci - aktualizace)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 – 6.300 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 30.000 Kč (investiční rezerva(OSM)

 

2858 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, dne 16.09.2016, za účelem parkování historických vozidel, České straně sociálně demokratické, se sídlem Praha, Hybernská 1033/7, PSČ 110 00, IČ 00409171, za cenu 4.940 Kč a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2859 - a) bere na vědomí informaci o plnění usnesení č. 463 ze dne 10. 2. 2015

b) ukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro provedení úpravy dopravního značení (stanovení jednosměrných ulic) na sídlišti Kavkaz v Domažlicích

Termín splnění: 30. 9. 2016(OSM)

 

2860 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je budova č.p. 318, a pozemek p. č. 2446/52 za cenu 4.000.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření zástavní smlouvy s těmito náležitostmi: předmětem zástavy budou pozemek p.č. st. 4488, jehož součástí je budova č.p. 318, a pozemek p. č. 2446/52, vše v k. ú. Domažlice, a zástavní právo bude zřízeno k zajištění dluhů dlužníka vůči zástavnímu věřiteli, vůči bance vzniknuvší na základě nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru č. 2321641903 uzavřené dne 28.6.2016 popsané v podkladových materiálech

Termín splnění: 31. 10. 2016(OSM)

 

2861 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice - Dolejší Předměstí, Chrastavická 170, PSČ 344 01, IČ 73733113, dne 27.08.2007, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2862 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domem dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice - Město, Hradská 94, PSČ 344 01, IČ 71295178, dne 01.07.2013, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2863 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Mateřskou školou Domažlice, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice - Bezděkovské Předměstí, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111, dne 31.03.2006, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2864 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Městskou knihovnou B. Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice - Město, Boženy Němcové 118, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 48344117, dne 31.03.2006, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2865 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, se sídlem Domažlice - Město, náměstí Míru 51, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 00073865, dne 31.03.2006, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2866 - schvaluje uzavření dodatku č. VII k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Plaveckým bazénem a ubytovnou Domažlice, příspěvkovou organizací, se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, Palackého 230, PSČ 344 01, IČ 71237666, dne 31.03.2006, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2867 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Základní školou Domažlice, Komenského 17, se sídlem Domažlice - Týnské Předměstí, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ 48342301, dne 31.03.2006, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2868 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Základní školou a mateřskou školou Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizací se sídlem Domažlice - Hořejší Předměstí, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, dne 31.03.2006, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2869 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice - Bezděkovské Předměstí, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261, dne 01.12.2003, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2870 - schvaluje pronájem pozemků p. č. 2624/2 a 2624/3, oba v k. ú. Domažlice, za účelem provozování sportovní činnosti, Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123, na dobu určitou do 31.12.2016, za cenu 0,34 Kč/m2/rok, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

2871 - ruší usnesení č. 2461 ze dne 03.05.2016(OSM)

 

2872 - bere na vědomí splnění č. 2751 ze dne 28. 6. 2016(OSM)

 

2873 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 2322 + 162.800 Kč (Městská policie – přijaté pojistné náhrady)

Org. 0222 § 5311 pol. 6122 + 162.800 Kč (Městská policie – kamera č.19)(OF)

 

2874 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Domažlicko za rok 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Odpadové hospodářství Lazce za rok 2015

c) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2015

d) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2015

Termín splnění: 24. 8. 2016(OF)

 

2875 - souhlasí s prodejem vybavení ubytovny příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, Domažlice za cenu 16.560 Kč společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2876 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0214 pol. 4122 + 200.000 Kč (dotace PK – Chodské slavnosti 2016)

Org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 200.000 Kč (MKS – Chodské slavnosti 2016)(OF)

 

2877 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4116 ÚZ34070 + 50.000 Kč (dotace min. kultury - CHSL 2016)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 ÚZ34070 + 50.000 Kč (MKS - převod dotace MK - CHSL 2016)(OF)

 

2878 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2016

Termín splnění: 24. 8. 2016(OF)

 

2879 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ13015 - 102.860 Kč (příspěvek MPSV na výkon sociální práce)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13015 - 76.758 Kč (příspěvek na soc.práce – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13015 - 19.192 Kč (příspěvek na soc.práce – pojistné na soc.zab.)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13015 - 6.910 Kč (příspěvek na soc.práce – zdravotní pojištění)(OF)

 

2880 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ13011 + 744.500 Kč (dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13011 + 101.000 Kč (dotace SPOD – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13011 + 25.250 Kč (dotace SPOD – pojistné na soc.zab.)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13011 + 9.100 Kč (dotace SPOD– zdravotní pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5424 ÚZ13011 + 9.000 Kč (dotace SPOD- náhrady v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 ÚZ13011 + 120.000 Kč (dotace SPOD – školení)

org. 0229 § 6171 pol. 5173 ÚZ13011 + 30.000 Kč (dotace SPOD – cestovné)

org. 0230 § 6171 pol. 5137 ÚZ13011 + 45.000 Kč (dotace SPOD – výpočetní technika)

org. 0123 § 4349 pol. 5169 ÚZ13011 + 30.000 Kč (dotace SPOD – nákup služeb)

org. 0223 § 6171 pol. 5156 ÚZ13011 + 70.000 Kč (dotace SPOD – PHM)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 ÚZ13011 + 60.000 Kč (dotace SPOD – drobný hmotný majetek)

org. 0223 § 6171 pol. 5161 ÚZ13011 + 70.000 Kč (dotace SPOD – poštovné)

org. 0223 § 6171 pol. 5139 ÚZ13011 + 50.000 Kč (dotace SPOD – nákup materiálu)

org. 0223 § 6171 pol. 5154 ÚZ13011 + 80.000 Kč (dotace SPOD – el. energie)

org. 0223 § 6171 pol. 5162 ÚZ13011 + 45.150 Kč (dotace SPOD – telekomunikace)

Termín splnění: 31. 8. 2016(OF)

 

2881 - souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy hájenky Babylon čp. 34 spočívajícím v instalaci zplynovacího kotle na dřevo nájemcem - společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem(OF)

 

2882 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. účtovat o přijatých fakturách za zprostředkování nákupu energií v celkové výši 560.857,11 Kč na účet 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

Termín splnění: 30. 9. 2016(OF)

 

2883 - a) schvaluje spolupořádání 10. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 15. listopadu 2016 v prostorách MKS v Domažlicích

b) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 15 parkovacích míst na náměstí Míru v Domažlicích před čp. 51, 50, 49, 48, 47 a 46 v úterý 15. 11. 2016 od 8.00 do 17.00 hodin pro organizátory a hosty akce „Od vzdělání k zaměstnání“

Termín splnění: 15. 11. 2016(OKS)

 

2884 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2016/2017 ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

2885 - souhlasí se záměrem Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, na vybudování výukové místnosti pro polytechnické vzdělávání v sídle organizace na adrese Hradská 94, Domažlice(OKS)

 

2886 - bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIP – 695/16 – P a protokol o kontrole čj. ČŠIP – 696/16 – P, kterou provedla Česká školní inspekce v Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizaci, ve dnech 14. - 16. 6. 2016(OKS)

 

2887 - a) souhlasí s vyřazením trvale nepotřebného majetku (vybavení tiskárny inventární číslo 84, 114, 120, 128, 129) z evidence příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích

b) souhlasí s prodejem nepotřebného majetku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích inventární číslo 84 a 128 dle předloženého návrhu(OKS)

 

2888 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 8. 2016(OKS)

 

2889 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu místa pořádání akce „Atletický mítink Chodská 1500“ z Městský stadion Střelnice v Domažlicích na Městský stadion v Plzni“ z důvodu současných úprav prováděných na Městském stadionu Střelnice v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 49/2016 o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a AC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Palackého 215, PSČ 344 01, IČ 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2016(OKS)

 

2890 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5153 - 2.810 Kč (Správa budov – plyn)

org. 0223 § 6171 pol. 5163 + 310 Kč (Správa budov – pojištění)

org. 0223 § 6171 pol. 5362 + 2.500 Kč (Správa budov – dálniční známky)(OKS)

 

2891 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 1.100 Kč (JSDHO Domažlice – cestovné )

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 15.000 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky )

org. 0220 § 5512 pol. 5169 + 16.100 Kč (JSDHO Domažlice – služby)(OKS)

 

2892 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

2893 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 108 s účinností od 1. 9. 2016 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)(tajemnice)

 

2894 - ruší vnitřní směrnici 5/2005 pro přidělování a obnovu výstroje strážníků městské policie(tajemnice)

 

2895 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 28. 6. 2016

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise konané dne 13. 7. a 2. 8. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 7. 7. 2016

 

2896 - a) bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2016

b) bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2016(MP)

 

2897 - schvaluje návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24. 8. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2898 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování hydrotechnického posouzení a zajištění souhlasu vodoprávního úřadu na akci „Pumptrack Domažlice“ Ing. Miroslavu Vondrašovi, fyzické osobě podnikající se sídlem Baarova 289, Domažlice, PSČ 34401, IČ74659804 v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0529 § 3412 pol. 6121 + 17.100 Kč (pumptracková dráha - hydrotechnické posouzení)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 17.100 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2899 - schvaluje podání exekučního návrhu k vymožení pohledávek dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Domažlicích č. j. EPR 116801/2016-5 ze dne 4. července 2016 a pověřuje advokátku Mgr. Jiřinu Endrštovou podáním uvedené žaloby a zastupováním města Domažlice v soudním řízení(OSM)

 

2900 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 20.815.927 Kč (rekonstrukce MKS)
org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 3.612.682 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.699.995 Kč (investiční rezerva)
                            pol. 8115 + 11.503.250 Kč (změna stavu finančních prostředků)(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 22. 8. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 8. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)