Menu
Město Domažlice
Domažlice

57. schůze ze dne 28. 6. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

z 57. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 28. 6. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2716 - ukládá odboru správy majetku připravit podmínky pro povolení výjimky z opatření obecné povahy č. 2/2016 Města Domažlice, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, pro stavební úpravy II. NP objektu na st. p. č. 451/6 v k. ú. Domažlice, v ul. Kozinova č. p. 380, Hořejší Předměstí, Domažlice, dle žádosti společnosti AXIS OPTIK s. r. o. ze dne 9. 6. 2016

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2717 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2718 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení městského bytu(OSM)

 

2719 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 250/2, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2720 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 23, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

2721 - a) bere na vědomí žádost o přidělení městského bytu ze dne 6. 6. 2016

b) neschvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice pro přidělení bytové jednotky č. 251/6 v ul. 17. listopadu v Domažlicích(OSM)

 

2722 - neschvaluje záměr pronajmout část plochy venkovní zdi na budově čp. 141, jež je součástí pozemku p. č. st. 773/2, k. ú. Domažlice, ul. Masarykova v Domažlicích, a to část plochy obvodové stěny této budovy směřující do ul. Masarykova za účelem umístění reklamní plachty(OSM)

 

2723 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu modřínu a 1 kusu břízy nacházející se na pozemku p. č. 2586/1, k. ú. Domažlice(OSM)

 

2724 - a) souhlasí s pokácením 2 kusů smrků nacházející se na pozemku p. č. 2311/18, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu z důvodu rekonstrukce trafostanice

b) zplnomocňuje společnost Florian servis s. r. o., se sídlem Jetelová 254/2, Plzeň, IČ 29075904 k vyřízení žádosti o pokácení stromů rostoucí mimo les v souladu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody na vlastní náklady(OSM)

 

2725 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6051/161044 na pozemcích p. č. st. 2619 a st. 2620, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.754 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8313/51380 na pozemku p. č. st. 2937 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 19.027 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2016(OSM)

 

2726 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na stavební práce „Oprava lesních cest – úsek Bystřice Čerchov“ realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

2727 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce "Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS"

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce objektu MKS Domažlice změna dispozic a stavební úpravy v objektu, úprava řešení VZT a MaR, úpravy projektu slaboproudu v MKS, úprava řešení PBŘ, úprava navrženého řešení hygienického zařízení a dílčí úpravy silnoproudu v MKS" zadanou v otevřeném podlimitním řízení ve složení:

členové:                             náhradníci:

Bc. Michal Hájek,             Lenka Králová,

Jiří Pivoňka,                       Jakub Mráz, 

Ing. Miroslav Mach,       Ing. Ivana Sladká,

Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Václav Matějka,

Ing. Ivana Kozinová,      Ing. Pavlína Fišerová(OSM)

 

2728 - bere na vědomí žádost Muzea Chodska v Domažlicích, Chodské náměstí 96, Domažlice, ze dne 16.06.2016(OSM)

 

2729 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Stepan service s. r. o., se sídlem Masarykova 475, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29106575 na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace stavby "Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice – bezbariérový přístup do MKS – I. Etapa interiér, dodatek č. 2" zhotovitel stavby společnost DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 neodstranil, tzn. opravu panikového kování na vchodových dveřích z ulice Vodní do budovy MKS, ve výši 10.890 Kč bez DPH, tj. 13.177 Kč vč. DPH.

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 457 § 3319 pol. 5171 + 13.177 Kč (MKS – oprava kování dveří do kina)

org. 457 § 6399 pol. 5362 - 2.287 Kč (odpočet DPH)

org. 457 § 3319 pol. 2324 + 10.890 Kč (přijaté náhrady) (OSM)

 

2730 - ruší usnesení č. 2398 ze dne 18. 4. 2016(OSM)

 

2731 - zmocňuje Ing. Miroslava Macha, starostu k zastupování města Domažlice jakožto opatrovníka účastníků správních řízeních o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Domažlice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění vedených Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Domažlice pod sp. zn. 2RP7500/2013-504202/06, jejichž seznam je uveden v usneseních státního pozemkového úřadu č. j. SPU 045067/2016 ze dne 29. 1. 2016, SPU 140783/2016 ze dne 17. 3. 2016, SPU 253954/2016 ze dne 16. 5. 2016, SPU 302428/2016 ze dne 10. 6. 2016(OSM)

 

2732 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0095 § 3722 pol. 5329 + 134 Kč (členský příspěvek DSO Lazce)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 134 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2733 - souhlasí se stavbou "Zděné oplocení pozemku p. č. 5583/1 Domažlice" zamýšlenou na pozemku p. č. 5583/1 v k. ú. Domažlice za podmínky zajištění veřejného parkování pro potřeby provozoven majících provozovnu v přilehlém domě č. p. 19 (ul. Baldovská) po dobu otevírací doby těchto provozoven, nejméně však v rozsahu od 8.00 do 21.00 hodin(OSM)

 

2734 - bere na vědomí informaci o schůzce konané dne 13. 6. 2016 ohledně konceptu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je prodej pozemků v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích společnosti CSPP Group a. s., se sídlem Brno-střed, Bašty 413/2, a trvá na podmínkách uvedených v návrhu smlouvy(OSM)

 

2735 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/10 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění zařízení pro poskytování služeb - stanu s prodejem občerstvení v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2016 a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

2736 - a) bere na vědomí vyjádření společnosti ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o., IČ 25223216, ze dne 14.06.2016 ve věci užívání pozemku p. č. 320/1 k. ú. Bořice u Domažlic

b) souhlasí se zasláním odpovědi ve věci užívání pozemků ve vlastnictví města Domažlice jako amatérské motokrosové tratě, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2737 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t na místní komunikace v ul. Msgre B. Staška, ul. Kostelní a náměstí Míru v Domažlicích dne 12. 8. 2016 od 6:00 do 12:00 hodin a 14. 8. 2016 od 19:00 do 20:00 hodin a výjimku z dopravního značení B1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech na místní komunikace v ul. Msgre B. Staška, ul. Kostelní a náměstí Míru v Domažlicích dne 14. 8. 2016 od 19:00 do 20:00 hodin pro vozidlo zvláštního určení - obytný automobil ŠKODA 706 RTO (autobus), RZ: 1SD 7048, celková hmotnost 16 t, a to v rámci pořádání kulturní akce „Stan Chodsko žije!“(OSM)

 

2738 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2739 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Bezbariérové úpravy trasy Branská ul. - Nádraží ČD v Domažlicích, I. etapa“ s Antonínem Beckem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Meclov 187, Meclov, PSČ 345 21, IČ 73374181, dle předloženého návrhu

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 31.799 Kč (Bezbariérové trasy, 1. etapa, TDI)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 31.799 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2740 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu do pozemku p. č. 5377/1 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, Luženická p. č. 2272/13 - vodovodní, splašková a dešťová kanalizační přípojka dle předloženého návrhu(OSM)

 

2741 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice – 5. etapa“ nabídku společnosti SITEL, spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Michle, Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČ 44797320 za cenu 685.771 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice – 5. etapa se společností SITEL, spol. s r. o., se sídlem Praha 4, Michle, Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČ 44797320 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2742 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž výtahu – školní kuchyně, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích“ nabídku společnosti VÝTAHY Plzeň - Elex, s. r. o., se sídlem Plzeň 3, Skvrňany, U Hřbitova 1109/24, IČ 45359512 za cenu 576.443 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž výtahu – školní kuchyně, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích“ se společností VÝTAHY Plzeň - Elex, s. r. o., se sídlem Plzeň 3, Skvrňany, U Hřbitova 1109/24, IČ 45359512 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2743 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava chodníků v ulici Erbenova v Domažlicích“ uzavřené dne 29. 4. 2016 mezi městem Domažlice a společností FINAL KOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, Mochtín, PSČ 339 01, IČ 02877155 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 5171 + 86.358 Kč (oprava chodníků v Erbenově ulici v Domažlicích)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 86.358 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2744 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Oprava mostu M-08, Domažlice“ s Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Sosnová, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 693 98 631 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 5171 + 75.020 Kč (PD – Oprava mostu M-08)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 75.020 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2745 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce Sadové ulice v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 154.880 Kč (Rekonstrukce Sadové ulice - PD)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 154.880 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2746 - ukládá odboru správy majetku odpovědět na žádost v rozsahu dle upraveného návrhu

Termín splnění: ihned (OSM)

 

2747 - a) bere na vědomí žádost společnosti Autoškola M. Traxmandl s. r. o., se sídlem Rohova 218, Domažlice o pronájem plochy dopravního hřiště ze dne 7. 6. 2016

b) stanovuje poplatek za užívání asfaltové plochy (jihovýchodní část) areálu dětského dopravního hřiště v Domažlicích za účelem provádění výcviku žadatelů o udělení řidičského oprávnění ve výši 50 Kč/hod, a dobu, která je vyhrazena pro provádění tohoto výcviku, na dny pondělí, úterý a středa, vždy od 14.00 do 18.00 hodin

c) souhlasí s využitím asfaltové plochy (jihovýchodní část) areálu dětského dopravního hřiště v Domažlicích společností Autoškola M. Traxmandl s. r. o., se sídlem Rohova 218, Domažlice, IČ 28034058 za účelem provádění výcviku žadatelů o udělení řidičského oprávnění (pro motocykly) za podmínky dodržování Provozního a návštěvního řádu dětského dopravního hřiště Domažlice a úhrady příslušného poplatku a respektování doby vyhrazené pro provádění tohoto výcviku(OSM)

 

2748 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Domažlicích uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261dle předloženého návrhu(OSM)

 

2749 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě uzavřené dne 20. 6. 2013 mezi městem Domažlice a společností Autoškola Pod Vavřincem, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 572, PSČ 344 01, IČ 45353093, jejíž předmětem je stanovení podmínek užívání areálu Dětského dopravního hřiště Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2750 - a) schvaluje zadání zakázky na úpravu plochy v rámci projektu „Terénní úpravy U jezera“ společnosti AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, Domažlice, IČ 00115436, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 67.760 Kč včetně DPH.

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0458 § 2219 pol. 5171 + 67.760 Kč (Terénní úpravy U Jezera)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 67.760 Kč (investiční rezerva)

c) ukládá DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, zajistit a dovézt kompost dohodnutého objemu, vyprodukovaný z Kompostárny Domažlice pro účely zúrodnění vrchní vrstvy zeminy na skládce zeminy v rámci projektu „Terénní úpravy u Jezera“

Termín splnění: 30. 9. 2016(OSM)

 

2751 - bere na vědomí nabídku - kanalizační stoka a vodovodní řad" na darování inženýrských sítí vybudovaných v rámci této stavby do vlastnictví města Domažlice a ukládá odboru správy majetku připravit příslušné koncepty darovací smlouvy a smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2752 - a) schvaluje konání kulturní akce „Festival Domažlický Kulturovar 2016“ na náměstí Míru v Domažlicích v místě od č. p. 4 (budova ČSOB) k č. p. 43 v termínu od 29. 7. 2016 7:00 hodin do 30. 7. 2016 3:00 hodin

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru od č. p. 4 (budova ČSOB) k č. p. 43 v termínu od 29. 7. 2016 7:00 hodin do 30. 7. 2016 3:00 hodin za účelem konání kulturní akce „Festival Domažlický Kulturovar 2016“ s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel(OSM)

 

2753 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0243 § 3721 pol. 5169  + 400.000 Kč (sběr a svoz nebezpečných odpadů)
org. 0261 § 6409 pol. 5901   - 400.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) ukládá odboru správy majetku předložit návrh na snížení nákladů za sběr a svoz nebezpečných odpadů

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2754 - a) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města v rámci dotačního titulu „Příspěvek na věcné vybavení 2016“ pro sbor Domažlice ve výši 30.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 pol. 4122 + 30.000 Kč (JSDH Domažlice – dotace PK)

org. 0220 § 5519 pol. 5137 + 30.000 Kč (JSDH Domažlice – věcné vybavení)(OSM)

 

2755 - a) schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města v rámci dotačního titulu „Příspěvek na věcné vybavení 2016“ pro sbor Havlovice ve výši 20.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221               pol. 4122 + 20.000 Kč (JSDH Havlovice – dotace PK)

org. 0221 § 5519 pol. 5137 + 20.000 Kč (JSDH Havlovice – věcné vybavení)(OSM)

 

2756 - a) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na provedení autorského dozoru na akci „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“ mezi městem Domažlice a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., se sídlem Pivovarská 4, Bořanovice – Pakoměřice, PSČ 250 65, IČ 49787454 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení financování zastupitelstvem města

b) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 408 § 3412 pol. 6121 + 630.604 Kč (autorský dozor plavecký bazén)

org. 408 § 6399 pol. 5362 - 109.444 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 521.160 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2757 - schvaluje zadání zakázky na kontrolu výměr a prováděných prací při výměně kanalizačního řadu v ulici Pivovarská a při výměně kanalizačního řadu a šoupat v ulici Pelnářova v Domažlicích Jaroslavu Weberovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Švabinského 563, Domažlice, IČ 69253307 v rozsahu dle předložené nabídky za cenu 20.000 Kč s tím, že tyto náklady budou hrazeny z fondu oprav a údržby vodárenské infrastruktury(OSM)

 

2758 - schvaluje udělení plné moci JUDr. Tomáši Nevečeřalovi, advokátovi Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, se sídlem Vinohradská 404/19, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČ 71466126, č. osvědčení ČAK 11697 k veškerému zastupování ve věci žaloby o zaplacení částky 3.247.776,10 Kč s příslušenstvím proti společnosti BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 40526151 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2759 - a) bere na vědomí dopis ze dne 15. 6. 2016, odpověď na dopis ze dne 2. 6. 2016

b) ukládá prvnímu místostarostovi svolat jednání za účelem projednání možnosti uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 20. 11. 1992

Termín splnění: 31. 7. 2016(OSM)

 

2760 - a) bere na vědomí žádost o obnovení nájemní smlouvy ze dne 28. 3. 2012

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky jednotky č. 2, v budově č. p. 169 v ul. Dukelská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2761 - a) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace zajistit odvoz 8 ks plastových oken demontovaných z budovy MěÚ U Nemocnice 579 v Domažlicích (komerční banka) do budovy čp. 105 v Havlovicích (kuželník)

Termín splnění: dle domluvy se zhotovitelem cca konec srpna

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci výměny oken a dveří v budově čp. 105 v Havlovicích (kuželník) se společností TRACOR CZ s. r. o., se sídlem Dělnická 48, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 29164010 ve výši 60.000 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 3412 pol. 5171 + 72.600 Kč (Kuželník Havlovice – výměna oken)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 72.600 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2762 - a) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice zajistit opravu chodníku v Palackého ulici v Domažlicích vybudovaného mezi bytovými domy č. p. 217 a č. p. 222 na části pozemku p. č. 2586/1, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 11. 2016

b) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž 2 ks dřevěných posuvných krytů pískoviště na dětském hřišti v ulici Paroubkova panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 3421 pol. 5171 + 30.069 Kč (oprava pískoviště DH v ul. Paroubkova)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 30.069 Kč (investiční rezerva)

d) neukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice zajistit opravu dlážděného žlabu na dešťovou vodu u nákladové rampy za Družbou v ulici Mánesova v Domažlicích vybudovaného na části pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice(OSM)

 

2763 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 13. 6. 2016

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2015 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2015 ve výši 1.237.934,38 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 133.835,12 Kč, nerozdělený zisk ve výši 1.104.099,26 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle upraveného návrhu

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady investiční záměr vybudování pivovaru a restaurace s použitím nerozděleného zisku společnosti(OF)

 

2764 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice plán nákladů a výnosů na rok 2016 dle upraveného návrhu

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice plán investic a oprav většího rozsahu na rok 2016 dle upraveného návrhu(OF)

 

2765 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0293 pol. 4122 + 35.000 Kč (dotace PK – volnočasové aktivity mládeže)

org. 0293 § 3429 pol. 5136 + 35.000 Kč (Dům dětí a mládeže – vybavení pro zájmový útvar šachy)(OF)

 

2766 - schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 325.798 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, B. Němcové 119 na realizaci akce „Zabezpečení školy“(OF)

 

2767 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Baldovská 638, dle předloženého návrhu(OF)

 

2768 - za podmínky, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán nebo vykonává podnikatelskou činnost nebo studuje nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá, schvaluje poplatky za péči poskytovanou příspěvkovou organizací města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, takto:

- poplatek za 5 dnů péče v týdnu ve výši 1.000 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 4 dny péče v týdnu ve výši 800 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 3 dny péče v týdnu ve výši 600 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 2 dny péče v týdnu ve výši 400 Kč/měsíc + stravné

- poplatek za 1 den péče v týdnu ve výši 200 Kč/měsíc + stravné

s účinností od 1. 7. 2016(OF, OKS)

 

2769 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5171 - 4.000 Kč (JSDH Havlovice - opravy)
org. 0221 § 5512 pol. 5169 + 4.000 Kč (JSDH Havlovice - služby)(OKS)

 

2770 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 310 Kč (JSDH Domažlice – DHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5362 + 310 Kč (JSDH Domažlice – dálniční známka)(OKS)

 

2771 - souhlasí s konceptem OZV města Domažlice č. X/2016 o nočním klidu dle předloženého návrhu(OKS)

 

2772 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, ve výši 220.000 Kč

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 307/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 220.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolické farnosti Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle upraveného návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2016(OKS)

 

2773 - souhlasí se záměrem Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, navýšit kapacitu školního klubu ze stávajících 50 žáků na 200 žáků s účinností od 1. 9. 2016(OKS)

 

2774 - schvaluje vyřazení tohoto majetku z evidence majetku Městského kulturního střediska v Domažlicích:

1. promítací stroj Meo 5 XB CZ-CPA 26.70.16, inventární č. 109, pořízený v roce 1998 v pořizovací ceně 149.181,50 Kč

2. zvuková aparatura CZ-CPA 26.40.42, inventární č. 140, pořízená v roce 2010 v pořizovací ceně 94.950 Kč(OKS)

 

2775 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Barokní večer v Domažlicích“ dne 5. 8. 2016 od 12.00 do 23.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích(OKS)

 

2776 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 199.768,21 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup světelné techniky – osvětlovací ovládací pult a systém světelných hlav(OKS)

 

2777 - a) souhlasí s vyřazením trvale nepotřebného majetku (vybavení tiskárny inventární číslo 122, 123, 130,138 a 1596) z evidence příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích

b) souhlasí s prodejem nepotřebného majetku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích inventární číslo 122, 123, 130,138 a 1596 dle předloženého návrhu

c) souhlasí s prodejem nepotřebných zásob papíru ze zrušené tiskárny MKS v Domažlicích dle předloženého návrhu se slevou 12 % (OKS)

 

2778 - schvaluje jakožto příslušný správní orgán na základě čl. 2 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 8/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, v řízení o žádosti žadatele V + K o. s., se sídlem Štěnovice, Polní 499, PSČ 332 09, IČ 26574217, o schválení akce „Koncert Kamila Střihavky“ pořádané dne 15. 7. 2016 žadatelem jako akce, při které se neuplatní doba nočního klidu ve smyslu Zákona a Vyhlášky, rozhodnutí dle předloženého návrhu(OKS)

 

2779 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice pro řízení o určení otcovství(OSVZ)

 

2780 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 11/2016 o poskytnutí účelové dotace dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2016-2“ za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření

b) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0471 pol. 4222 + 607.500 Kč (dotace PK - metropolitní síť - 6.etapa)

org. 0471 § 2412 pol. 6121 + 607.500 Kč (metropolitní síť - 6.etapa)

Termín splnění: 31. 8. 2016(OICT a GIS)

 

2781 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 13.06.2016

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise ze dne 14. 6., 20. 6. a 27. 6. 2016

 

2782 - a) schvaluje rozšíření zakázky na opravu cesty na Nevolickém vrchu v Domažlicích, která spojuje město Domažlice s obcí Nevolice Rudolfu Psutkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Trhanov 132, PSČ 345 33, IČ 65574079 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 246 § 2212 pol. 5171 + 38.496 Kč (oprava povrchu cesty „Nevolice“)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 38.496 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2783 - souhlasí s odstraněním osobního vozidla zn. Ford, RZ. 3P4 9124 z prostoru místní komunikace - parkoviště v Michlově ulici v Domažlicích a ukládá Městské polici v Domažlicích provést odstranění uvedeného vozidla z prostoru komunikace

Termín splnění: ihned(MP)

 

2784 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna oken u řadového domu Višňová ulice č. p. 322 (B 1.15) v OZ Na Bábě v Domažlicích“ uzavřené dne 23. 5. 2016 mezi Městem Domažlice a společností PROFIKO – stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 1. 7. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)