Menu
Město Domažlice
Domažlice

55. schůze ze dne 14. 6. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 55. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 14. 6. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2645 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 2272 ze dne 22. 3. 2016 do 30. 11. 2016

c) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 2398 a) ze dne 18. 4. 2016 do 30. 6. 2016

d) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 2398 d) ze dne 18. 4. 2016 do 30. 9. 2016

e) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 2398 e) ze dne 18. 4. 2016 do 30. 9. 2016(OSM)

 

2646 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 62, náměstí Míru v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

2647 - a) bere na vědomí žádosti o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29.04.2016 a ze dne 20.05.2016

b) neschvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 26, v budově č. p. 257 v ul. Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2648 - a) vyhodnotila 1. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 156/2 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 156, 157 v ulici Kozinova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na společných částech budovy č. p. 156, 157 a spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na stavebních parcelách p. č. st. 1624 a st. 1625, vše v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 156/2 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 156, 157 v ulici Kozinova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na společných částech budovy č. p. 156, 157 a spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na stavebních parcelách p. č. st. 1624 a st. 1625, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 780.314 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31.08.2016(OSM)

 

2649 - bere na vědomí, že dojde k obnovení nájmu částí pozemků p. č. 4942/1, 2170/2, 2185/4 a 2186, vše v k. ú. Domažlice, dle smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, s místem podnikání Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 41627270, za podmínek sjednaných v této smlouvě, a to v souladu s ustanovením odst. 1 § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(OSM)

 

2650 - schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 3318/2 v k. ú. Domažlice, k zemědělským účelům(OSM)

 

2651 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace – interiéry západního křídla Pivovaru na stavbu: Kulturní centrum Pivovar Domažlice – stavební etapa II, rekonstrukce západního křídla“, uzavřené dne 13. 4. 2016 mezi městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2652 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2653 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit pozemky p. č. 1477/3 a č. 1462/27, oba v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 11. 7. 2016(OSM)

 

2654 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabýt nemovitost - pozemek p. č. 5836 v k. ú. Domažlice do svého vlastnictví za podmínek uvedených v nabídce společnosti W & P company s. r. o., se sídlem Plzeň, Bolevec, Mozartova 2238/62, IČ 26384701 ze dne 27. 4. 2016

Termín splnění: 22. 6. 2016(OSM)

 

2655 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr na zateplení budovy čp. 518 v Zahradní ulici v Domažlicích (Junák) s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0532 § 3639 pol. 6121   +139.150 Kč (PD - zateplení objektu Zahradní 518 v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 139.150 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2656 - neschvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr na zateplení budovy čp. 105 v Havlovicích (kuželník) s Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2657 - a) souhlasí s doplněním vodorovného dopravního značení – žlutá podélná čára souvislá na náměstí Míru na p. č. 4779/18 v Domažlicích

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace doplnit vodorovné dopravní značení – žlutá podélná čára souvislá na náměstí Míru na p. č. 4779/18 v Domažlicích dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2016(OSM)

 

2658 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu plynové přípojky v pozemku p. č. 4819/1 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Plynofikace rodinného domu, Jindřichova 152, Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

2659 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7014/80639 na pozemku p. č. st. 2924 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.473 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6051/161084 na pozemcích p. č. st. 2925 a st. 2926, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.683 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2016 (OSM)

 

2660 - a) bere na vědomí dopis spolku Mílaři Domažlice z. s. ze dne 02.06.2016, ve věci rekonstrukce atletické části stadionu Střelnice

b) bere na vědomí dopis spolku AC Domažlice z. s. ze dne 02.06.2016, ve věci rekonstrukce atletické části stadionu Střelnice

c) ukládá místostarostovi JUDr. Novákovi svolat jednání ve věci rekonstrukce atletické části stadionu Střelnice

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2661 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zpracování analýzy potřebnosti projektu „Kulturní centrum Pivovar – Domažlice, III. etapa – vzdělávací centrum Knihovna“ v rámci přípravy žádosti o dotaci v rámci Programu IROP, ve výši 108.900 Kč včetně DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování analýzy potřebnosti projektu „Kulturní centrum Pivovar – Domažlice, III. etapa – vzdělávací centrum Knihovna“ v rámci přípravy žádosti o dotaci v rámci Programu IROP, ve výši 108.900 Kč včetně DPH se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, PSČ 301 00, IČ 25245091 dle předloženého návrhu

c) schvaluje složení pracovního týmu pro přípravu projektu „Kulturní centrum Pivovar – Domažlice, III. etapa – vzdělávací centrum Knihovna“ k podání žádosti o dotaci, dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 2143 pol. 6121 + 108.900 Kč (analýza potřebnosti– Pivovar III. etapa, západní křídlo)

org. 0530 § 6399 pol. 5362 - 18.900 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 90.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2662 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 978/1, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 11. 7. 2016(OSM)

 

2663 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 5179 - 217.168 Kč (Nákup energií na komoditní burze)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 217.168 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2664 - doporučuje zastupitelstvu města schválit předběžný záměr nabytí budovy č. p. 209 v ul. Břetislavova v Domažlicích - Dolejší Předměstí do vlastnictví města Domažlice za předpokladu bezúplatného převodu (darování) s tím, že zachová v budově poskytování pečovatelské služby, a to po sjednanou určitou dobu

Termín splnění: 28. 6. 2016(OSM)

 

2665 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu střešní krytiny sedmi řadových domů B 1.11 - B 1.16 a B 1.18 v OZ Na Bábě v Domažlicích uzavřené dne 11. 4. 2016 mezi městem Domažlice a panem Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Horní 382, Kašperské Hory, IČ 49171895 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 204.439 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 247.371 Kč (opravy střechy – ŘD OZ Bába, dodatek)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 42.932 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

2666 - a) souhlasí s odstraněním dopravní značky IJ 10 Hotel v ulici Waldhegerova v Domažlicích (u koníčků)

b) souhlasí s odstraněním 4 ks dopravních značek B 28 Zákaz zastavení v ulici Zahradní v Domažlicích(OSM)

 

2667 - bere na vědomí návrh Městské policie v Domažlicích na změnu dopravního značení v ulici Kunešova(OSM)

 

2668 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích“ s Antonínem Beckem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Meclov 187, Meclov, PSČ 345 21, IČ 73374181 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 42.399 Kč (Rekonstrukce Pivovarské ulice - TDI)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 42.399 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2669 - a) bere na vědomí žádosti pana Pavla Webera, vedoucího Azylového domu Kozinova č. p. 177 v Domažlicích

b) ukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na výměnu stávající uliční vpusti před budovou Kozinova č. p. 177 v Domažlicích za novou s provedením jejího nového napojení na kanalizační řad ozn. provozovatelem jako Š1 - Š2 (mezi budovami Kozinova č. p. 177 a BD č. p. 233)

c) ukládá odboru správy majetku zajistit cenovou nabídku na přepojení sklepní kanalizace s vybudováním přídavného přečerpávání v prostoru budovy Kozinova č. p. 177 v Domažlicích do kanalizační přípojky před budovou Kozinova č. p. 177 v Domažlicích

Termín splnění: 30. 9. 2016(OSM)

 

2670 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemků p. č. 683 a 690/3 označenou dle geometrického plánu č. 4164-7/2016 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759 nově jako pozemek p. č. 690/8 o výměře 1454 m2, vše v k. ú. Domažlice za cenu 167.210 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2671 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž povolená hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Msgre B. Staška a na náměstí Míru v Domažlicích dne 18. 6. 2016 od 11:00 do 13:00 hodin pro druh vozidla – autobus SOR C 10.5, RZ: 6P34186, povolená hmotnost 9,7 t a SOR C 9.5, RZ: PMU 2314, povolená hmotnost 8 t, z důvodu konání svatby(OSM)

 

2672 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření souhlasného prohlášení se společností VIOLA Apartments s. r. o., se sídlem Vrbova 1427/19, Praha, IČ 03684652, jehož předmětem je prohlášení, že vlastníkem části pozemku p. č. 2327/2 označenou dle geometrického plánu č. 4163-30/2016 vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o., IČ 49791389 nově jako pozemek p. č. 2327/18 o výměře 29 m2, vše v k. ú. Domažlice je město Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2673 - schvaluje uzavření dohody se společností VIOLA Apartments s. r. o., se sídlem Vrbova 1427/19, Praha, IČ 03684652, jejíž předmětem je závazek města vybudovat oplocení v rámci stavby Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97(OSM)

 

2674 - bere na vědomí žádost o opětovné posouzení žádosti o vyhrazení parkovacího místa a trvá na svém usnesení č. 2471 ze dne 3. 5. 2016(OSM)

 

2675 - neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 17. 5. 2013 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2676 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohod o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č. 507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/11, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcné břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp. /če. na parc. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice, když podstatné náležitosti výše popsané dohody jsou vymezeny v předloženém návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2677 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 3. 2016 mezi městem Domažlice a organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, kterým bude omezen k 30. 6. 2016 předmět nájmu, bude vypuštěna budova č p. 358, objekt občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku p. č. st. 489/3 (objekt tiskárny) a pozemek p. č. st. 489/3, vše v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2678 - ukládá odboru správy majetku nabídnout organizacím zřízeným a založeným městem Domažlice k pronájmu budovu č.p. 358, jež je součástí pozemku p. č. st. 489/3, v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2679 - souhlasí se záměrem realizace investiční akce Dopravní řešení v areálu polikliniky v ulici U nemocnice v Domažlicích, jejíž investory jsou společnost Nová poliklinika s. r. o., se sídlem U nemocnice 148, Domažlice, IČ 46887423 a organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Klatovská třída 2960/200i, Plzeň, IČ 45333009 s tím, že bude zachován přístup města Domažlice k pozemku p. č. st. 489/3, k. ú. Domažlice v jeho vlastnictví(OSM)

 

2680 - a) bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu „PD, Domažlice, bezbariérové úpravy trasy – centrum, II. Etapa - exteriér“

b) ukládá odboru správy majetku vyhlásit poptávkové řízení na realizaci zakázky „PD, Domažlice, bezbariérové úpravy trasy – centrum, II. Etapa - exteriér“

Termín splnění: 31. 7. 2016(OSM)

 

2681 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku „Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace – zabezpečení školy“ realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

2682 - ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o. zaslat společnosti LaZeNa, s. r. o., se sídlem Chodské náměstí 96, Domažlice, IČ 25215892 výzvu k zaplacení dlužného nájemného s termínem splatnosti do 7 dnů ode dne doručení

Termín splnění: ihned (OSM)

 

2683 - ruší usnesení č. 2529 ze dne 17.05.2016(OSM)

 

2684 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích“ nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Zemská 259, Ejpovice, PSČ 337 01, IČ 48035599 za cenu 1.377.999,68 Kč

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Zemská 259, Ejpovice, PSČ 337 01, IČ 48035599 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol.6121 + 1.667.380 Kč (Rekonstrukce Pivovarské ulice)

org. 0264 § 6409 pol.6901 - 1.667.380 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2685 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2015 – zisku ve výši 96.444.374,74 Kč na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30. 6. 2016(OF)

 

2686 - souhlasí s ponecháním částky 57.025 Kč za prodej vozidla MULTICAR M 25 příspěvkové organizaci DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice s tím, že částka 57.025 Kč bude příjem fondu investic(OF)

 

2687 - schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 330.732 Kč na pořízení osobního automobilu Citroën Berlingo(OF)

 

2688 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2689 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 takto:

Účet 558 – Náklady z DDM + 180.000 Kč

Účet 501 – Spotřeba materiálu - 180.000 Kč(OF)

 

2690 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0294 pol. 4116 ÚZ 13013 + 1.521.330 Kč (dotace MPSV - dětská skupina Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 ÚZ 13013 + 1.521.330 Kč (projekt Dětská skupina Sluníčko)

Termín splnění: 22. 6. 2016(OF)

 

2691 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 3639 pol. 2324 + 260.000 Kč (přijaté náhrady Erbenova ul.)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 260.000 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

2692 - schvaluje Smlouvu o účtu č. 112337, uzavřenou mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 48136450 dle předloženého návrhu(OF)

 

2693 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +325.413 Kč (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +325.413 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

2694 - a) neschvaluje převedení finančních prostředků ve výši 48.800 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, B. Němcové 119 na realizaci akce „Zabezpečení školy“

b) neschvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, B. Němcové 119 na realizaci akce „Zabezpečení školy“(OF)

 

2695 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2016(OKS)

 

2696 - a) bere na vědomí informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamily Bendové, o nepotřebném majetku (akumulační kamna)

b) ukládá ředitelce Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace, Mgr. Ing. Kamile Bendové, nabídnout trvale nepotřebný majetek (akumulační kamna) příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem a organizačním složkám zřizovaným městem Domažlice, popř. jiným osobám k prodeji

Termín splnění: 31. 8. 2016(OKS)

 

2697 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 122.481,80 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup elektrického invalidního vozíku OPTIMUS II od společnosti MEYRA ČR s. r. o., Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2538, PSČ 141 00, IČ 41190327(OKS)

 

2698 - souhlasí se záměrem Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, navýšit kapacitu školní družiny ze stávajících 150 žáků na 180 žáků od s účinností od 1. 9. 2016(OKS)

 

2699 - doporučuje zastupitelstvu města schválit kronikářský zápis za rok 2014

Termín splnění: 22. 6. 2016(OKS)

 

2700 - a) doporučuje zastupitelstvu města odejmout čestné občanství Josifu Vissarionovičovi Stalinovi udělené dne 9. 8. 1945

b) doporučuje zastupitelstvu města odejmout čestné občanství Klementu Gottwaldovi udělené dne 11. 10. 1948

Termín splnění: 22. 6. 2016(OKS)

 

2701 - schvaluje jakožto příslušný správní orgán na základě čl. 2 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 8/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, v řízení o žádosti žadatele Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, PSČ 344 01, IČ 02997860, (dále jen „žadatel“) o schválení akce „ Domažlický Kulturovar 2016“ pořádaný dne 29. 7. 2016 žadatelem jako akce, při které se neuplatní doba nočního klidu ve smyslu Zákona a Vyhlášky, rozhodnutí dle předloženého návrhu(OKS)

 

2702 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v pořadu ZAK TV Krásy našeho kraje v rozsahu výroby 1 spotu a jeho vysílání po dobu 10 dnů za cenu 31.000 Kč bez DPH(OKS)

 

2703 - doporučuje zastupitelstvu města schválit název ulice Nevolická na pozemcích parc. č. 3500/2, 3502/11, 3541/6 a 5043/2

Termín splnění: 22. 6. 2016(OKS)

 

2704 - a) nepovoluje výjimku z opatření obecné povahy č. 1/2016 Města Domažlice, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, pro přístavbu místnosti ke stávajícímu rekreačnímu domku dle předložené žádosti ze dne 26. 5. 2016

b) nepovoluje výjimku z opatření obecné povahy č. 3/2016 Města Domažlice, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, pro přístavbu místnosti ke stávajícímu rekreačnímu domku dle předložené žádosti ze dne 26. 5. 2016(OVÚP)

 

2705 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 10. 5. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 31. 5. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 7. 6. a 13. 6. 2016

 

2706 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2016(MP)

 

2707 - schvaluje návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22. 6. 2016 dle upraveného návrhu

 

2708 - schvaluje provedení výměny šoupat, ventilů a hydrantů v ulici Pelnářova v členění dle předložené cenové nabídky společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice, PSČ 344 78, IČ 49788761 s tím, že náklady na provedení této výměny budou hrazeny z fondu oprav a údržby vodárenské infrastruktury(OSM)

 

2709 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemky p. č. 4329/1 a č. 4329/4, oba v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 11. 7. 2016(OSM)

 

2710 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, I. Etapa“ nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Ejpovice, Zemská 259, PSČ 377 01, IČ 48035599 za cenu 787.138,58 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, I. Etapa“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Ejpovická, Zemská 259, PSČ 377 01, IČ 48035599 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 952.438 Kč (Bezbariérová trasa Branská ul. - nádraží ČD)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 952.438 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2711 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice v měsíčníku Krásný venkov za cenu 10.000 Kč + DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 2143 pol. 5139 - 8.025 Kč (cestovní ruch – propagační materiály)

org. 0115 § 2143 pol. 5169 + 8.025 Kč (cestovní ruch – nákup služeb)(OKS)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 17. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)