Menu
Město Domažlice
Domažlice

54. schůze ze dne 31. 5. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

z 54. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 31. 5. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2577 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 141/7 v ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2578 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 30 domu čp. 282, v ul. Petrovická v Domažlicích a uzavření příslušné dohody o ukončení nájmu bytu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2579 - schvaluje pronájem bytové jednotky č. 30 domu čp. 282, v ul. Petrovická a uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 30 domu čp. 282, v ul. Petrovická v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2580 - bere na vědomí informaci o nájmech bytů v budově městského úřadu č. p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích(OSM)

 

2581 - a) bere na vědomí žádost o obnovení nájemní smlouvy ze dne 06.05.2016

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky jednotky č. 10, v budově č.p. 254 v ul. 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2582 - neschvaluje zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytové jednotky v majetku města Domažlice(OSM)

 

2583 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) vyřazuje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2584 - a) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2585 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 237/4, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2586 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 86/1, ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2587 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 257/23, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2588 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/13/B9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2589 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 5 domu čp. 656, v ul. Vrchlického v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2590 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 3.1 domu čp. 282, v ul. Petrovická v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2591 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 3.1 domu čp. 281, v ul. Petrovická v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2592 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky 2291/33, 2291/46, 2291/52, 2294/7, 2294/23, 2294/4, 2294/19, 2294/13, 2294/3, 2311/3, 2311/2, 2311/45, 2311/1, 2311/43, 2311/41, 2311/4, 2311/7, 2311/8, 2311/10, 2311/13, 2311/16, 2311/15, 2311/14, 2311/18, 2311/17, 2311/53, 2423/1, 298/2, 298/3, 298/1, 298/10, 5702, 5701, 5703, 2404/3, 298/4, 2583/11, 2583/18, 2583/2, 2583/12, 2583/14, 4807/50, 4807/49, 2585/45, 5318, 5316, 2586/1, 2586/36, 5315, 2586/2, 2586/29, 2586/45, 2586/44, 2586/28 vše v k. ú. Domažlice, se společností United Networks SE, se sídlem Kaznějovská 1309/56, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ 03579051 v rámci staveb Domažlice - ul. Mánesova a Švabinského - rozvod telekomunikační - optické sítě a Domažlice - ul. Kozinova a Palackého - rozvod telekomunikační - optické sítě na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2593 - a) doporučuje zastupitelstvu zrušit záměr prodat nemovitý majetek č. 39/2015

b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je budova č.p. 318 (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemek p. č. 2446/52 dle předloženého návrhu s uvedením minimální kupní ceny ve výši 4.000.000 Kč

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2594 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu k provedení stavby uzavřené dne 17. 2. 2016 mezi Městem Domažlice a společností SONOR, společnost s ručením omezeným, se sídlem Koterovská 462/162, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 40525716 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2595 - a) schvaluje provedení výměny kanalizačního řadu v ulici Pivovarská v členění dle předložené cenové nabídky společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské předměstí č. p. 388, Domažlice IČ 49788761 s tím, že bude uhrazena dle skutečného provedení a že náklady s tímto spojené budou hrazeny z fondu vodárenské infrastruktury

b) schvaluje provedení výměny kanalizačního řadu v ulici Pelnářova v členění dle předložené cenové nabídky společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Bezděkovské předměstí č. p. 388, 344 78 Domažlice IČ 49788761 s tím, že bude uhrazena dle skutečného provedení a že náklady s tímto spojené budou hrazeny z fondu vodárenské infrastruktury(OSM)

 

2596 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE, spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ45356815 neodstranil, tzn. opravu izolace střešní krytiny zastřešení vstupního prostoru schodiště bytového domu U Jezera č. p. 310 v OZ Na Bábě v Domažlicích, panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Horní 382, Kašperské Hory, IČ 49171895 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 12.842 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 15.539 Kč (opravy – BD OZ Bába, střecha vstup BD)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 2.697 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

2597 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. C07/16 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2598 - schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na svoz – výsyp a likvidaci separovaného odpadu v souvislosti s navýšením počtu sběrných nádob na tříděný odpad a počtu sběrných míst(OSM)

 

2599 - bere na vědomí žádost o poskytnutí parkovací karty B pro vlastní vozidlo a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

2600 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6928/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.536 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6551/229596 na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.166 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7051/161044 na pozemcích p. č. st. 2619 a st. 2620, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 12.531 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8082/154052 na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 14.889 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2016(OSM)

 

2601 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a Tomášem Kudrnáčem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kbelnice 11, PSČ 506 01, IČ 88886620, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Pumptracková dráha Domažlice“, z důvodu prodloužení trvání výběrového řízení, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2602 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, Stará kasárna, propojení dvora a zahrady“ nabídku Vladimíra Švarce, fyzické osoby podnikající, se sídlem Postřekov, Mlýnec 60, PSČ 345 35, IČ 18720811 za cenu 134.949 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, Stará kasárna, propojení dvora a zahrady“ s Vladimírem Švarcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Postřekov, Mlýnec 60, PSČ 345 35, IČ 18720811 za cenu 134.949 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 163.289 Kč (Stará kasárna, propojení dvora a zahrady)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 163.289 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2603 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, ul. Pelnářova – veřejné osvětlení“ nabídku společnosti STEMONT JS, s. r. o., se sídlem Horšovský Týn, Velké Předměstí, Hřbitovní 281, PSČ 34601, IČ 27971589 za cenu 119.610 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, ul. Pelnářova – veřejné osvětlení“ se společností STEMONT JS, s. r. o., se sídlem Horšovský Týn, Velké Předměstí, Hřbitovní 281, PSČ 34601, IČ 27971589 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 144.729 Kč (VO Pelnářova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 144.729 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2604 - a) bere na vědomí žádost ze dne 13. 3. 2016 o osazení dopravních zrcadel na křižovatce ulic Havlíčkova a U elektrárny v Domažlicích

b) neukládá odboru správy majetku zajistit podklady pro osazení dopravního zrcadla na křižovatce ulic Havlíčkova a U elektrárny v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2605 - a) nesouhlasí s pořízením a osazením dopravního značení v ulici Školní v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2606 - a) souhlasí s pořízením a osazením dopravního značení „Parkoviště s dopravním kotoučem“ č. IP 13b pro časově omezené stání na dobu 30 minut v ulici Elišky Krásnohorské v Domažlicích

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace osadit dopravní značení „Parkoviště s dopravním kotoučem“ č. IP 13b pro časově omezené stání na dobu 30 minut v ulici Elišky Krásnohorské v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to na základě vydaného příslušného rozhodnutí

Termín splnění: 30. 8. 2016(OSM)

 

2607 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru v rámci stavby “Domažlice ul. Pelnářova – veřejné osvětlení“ organizaci Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, Plzeň, IČ 00228745 v rozsahu dle nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 4.961 Kč (Rekonstrukce VO Pelnářova ulice – archeologický výzkum)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.961 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2608 - nesouhlasí s umístěním rozvaděče (elektroměrného pilíře) v rámci stavby RVDSL1601 C_P_DOMA121_OK na pozemku p. č. 5318, k. ú. Domažlice(OSM)

 

2609 - schvaluje zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování vodovodu v pozemku p. č. 84/29 v k. ú. Babylon a vstupu a vjíždění na tento pozemek ve prospěch Stavebního bytového družstva Babylon, se sídlem Babylon 86, IČ 00520101 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu(OSM)

 

2610 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 538/5 v k. ú. Pasečnice, se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02 v rámci stavby Stará Pasečnice 53 vedení NN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2611 - neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu napojení dešťových svodů domu č. p. 124 v ul. Kozinova, Domažlice v pozemku p. č. st. 1087 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice, a to v rámci stavby „Domažlice, Kozinova124 – změna stavby“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2612 - schvaluje podání žaloby o úhradu dlužných částek (nevrácené zálohy na cenu díla a smluvní pokuty) z titulu smlouvy o dílo uzavřené dne 28.08.2015 a pověřuje advokátku Mgr. Jiřinu Endrštovou podáním uvedené žaloby a zastupováním města Domažlice v soudním řízení(OSM)

 

2613 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta se sídlem v Rakovníku, PSČ 269 01, osvědčení ČAK č. 11279 k zastupování města v soudním řízení o určení vlastnického práva vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod. sp.zn. 7 C 76/2016(OSM)

 

2614 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2234 b) ze dne 8. 3. 2016

b) schvaluje zadání zakázky na zpracování studie na akci Parkovací plocha - Vojtěchova ulice v Domažlicích Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 v rozsahu dle předložené nabídky

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 26.620 Kč (Parkovací plocha – Vojtěchova ul. - studie)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 26.620 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2615 - svěřuje s účinností od 1. 7. 2016 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění účinném od 1. 7. 2016, pravomoc rozhodovat o uzavření a skončení nájemních smluv o nájmu hrobových míst Městskému úřadu Domažlice - odboru správy majetku(OSM)

 

2616 - bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy, uzavřené dne 21.01.2004 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a právním předchůdcem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063 (Eurotel Praha, spol. s r. o., IČ 15268306) jakožto nájemcem na pronájem části prostoru na střeše budovy č. p. 235 v ulici Kozinova v Domažlicích pro umístění technologického kontejneru s tím, že výpovědní doba končí dne 30. 11. 2016(OSM)

 

2617 - bere na vědomí, že dojde k obnovení nájemní smlouvy uzavřené dne 01.07.2014 mezi městem Domažlice a spol. ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., IČ 26366487, jejíž předmětem je nájem pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 a části pozemku p. č. 5704, vše v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích, v souladu s ustanovením odst. 1 § 2230 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to na dobu jednoho roku(OSM)

 

2618 - předběžně souhlasí se záměrem umístění vedení - vodovodního potrubí v pozemku p. č. 41/6, k. ú. Babylon, dle předloženého situačního plánku s tím, že před podáním žádosti o vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude umístění a provedení stavby povoleno, bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti(OSM)

 

2619 - souhlasí s tím, aby se nájem věcí nemovitých a movitých, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 smlouvy o nájmu věcí nemovitých a movitých uzavřené dne 08.03.2001 mezi městem Domažlice a společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 49788761, prodloužil v souladu s čl. VIII odst. VIII. 1. této smlouvy o pět let, tj. do 31. 12. 2021, za předpokladu schválení dotčenými orgány(OSM)

 

2620 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Hudba pod hradem" v termínu od 08.07.2016 od 7.00 hodin do 10.07.2016 do 10.00 hodin Městským kulturním střediskem v Domažlicích, IČ 00073865, za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

2621 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o., IČ 26324261, jakožto správci budovy čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích, vyzvat nájemce pana Josefa Sladkého, IČ 41627865, se sídlem Domažlice - Město, náměstí Míru 40, k předložení návrhu na splacení svého dluhu vyplynuvšího z nájemní smlouvy uzavřené dne 01.02.2005 s městem Domažlice

Termín splnění: 10. 6. 2016(OSM)

 

2622 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce křižovatky ulic Elišky Krásnohorské, Waldhegerova a Hruškova" uzavřené dne 5. 1. 2016 mezi městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2623 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2015 s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace k akci „TO Chodský květ, úsek U6“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2624 - neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je rozšíření městského kamerového systému – Domažlice III. etapa, uzavřené dne 8. 3. 2016 mezi Městem Domažlice a společností SUPTel a. s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, PSČ 312 00, Plzeň, IČ 25229397 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2625 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 8.200 Kč (dotace Mze - podpora výsadby dřevin)

org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 8.200 Kč (výsadba zpevňujících dřevin)(OF)

 

2626 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 9.000 Kč (Městská policie – materiál)

Org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 9.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 6122 + 174.500 Kč (Městská policie – kamery)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 174.500 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

2627 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, č.j. MeDO-59066/2015-Ka ze dne 22. 3. 2016 vč. Dodatku č. 1 k Protokolu č. j. MeDo-29589/2016-Ka ze dne 13. 5. 2016

b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 zajistit účtování o FKSP a doplňkové činnosti v souladu s platnými účetními postupy

Termín splnění: 30. 6. 2016(OF)

 

2628 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 dle předloženého návrhu(OF)

 

2629 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Domažlice za rok 2015 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

Termín splnění: 30. 6. 2016(OF)

 

2630 - odkládá podání exekučního návrhu k vymožení pohledávky města Domažlice (nároku na náhradu škody) vyplývající z rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 14. 7. 2015 č. j. 8 T 38/2015-989 do 31. 1. 2017

a ukládá OF předložit přehled exekučních řízení na základě centrální evidence exekucí

Termín splnění: 31. 12. 2016(OF)

 

2631 - bere na vědomí Dodatek k ceníku Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice platný od 1. 6. 2016(OKS)

 

2632 - souhlasí se zapojením školního sportovního klubu při Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, do projektu Center sportu AŠSK(OKS)

 

2633 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 20.000 Kč (JSDH Domažlice – ochranné pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 - 20.000 Kč (JSDH Domažlice – pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 40.000 Kč (JSDH Domažlice – údržba vozidel)(OKS)

 

2634 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 305/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 24.916 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sdružením rodáků a přátel Chodska a Pošumaví - Psohlavci v Praze, se sídlem Praha 6 - Řepy, Vondroušova 1154/13, PSČ 163 00, IČ 49279033, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2635 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 306/2016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Konfederací politických vězňů ČR, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 44/6, PSČ 120 00, okresní pobočka č. 10 Domažlice, se sídlem Kdyně, Rýzmberská 553, PSČ 345 06, IČ 00417581, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2636 - schvaluje platový výměr ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, Bc. Kateřině Bauerové, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2016(OKS)

 

2637 - schvaluje prezentaci města Domažlice v Obrazovém atlasu regionů, cyklotras a tradic lidové kultury vydávaném Klubem českých turistů v rozsahu 1 strany za cenu 13.000 Kč(OKS)

 

2638 - neschvaluje prezentaci města Domažlice v týdeníku 5plus2 v rozsahu 1 celostrany za 10.000 Kč bez DPH(OKS)

 

2639 - schvaluje uzavření dodatku č. 21 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 9. 2. 1995 ve znění Dodatků č. 1 – 20 mezi společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 a městem Domažlice dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

2640 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

2641 - schvaluje dodatek č. 4 Organizačního řádu dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2642 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 2. 5. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 24. 5. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 16. 5. 2016

 

2643 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba“ uzavřené dne 27. 8. 2015 mezi městem Domažlice a společníky společnosti „Společnost GG-PSJ, bazén Domažlice“ (GEOSAN GROUP, a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín – vedoucí společník a PSJ, a. s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava – společník, zastoupený vedoucím společníkem), doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2644 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, a to místnosti č. 118 - soc. zařízení, 119 - šatna zaměstnanců, 120 - sklady potravin, 121 - kuchyně, 122 - restaurace, 123 - chodba + sklady, 124 - úklidová komora, 125 - bezbariérové WC, 127 - salónek, v budově č. p. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 k. ú. Domažlice, a budovu bez čp. / če., jež je součástí pozemku p. č. st. 115/3, na Chodském náměstí v Domažlicích, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu; jedná se o prostory stávající restaurace Chodský hrad(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 3. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)