Menu
Město Domažlice
Domažlice

53. schůze ze dne 17. 5. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 53. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 17. 5. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2513 - a) bere na vědomí žádost ze dne 20.04.2016 o prodloužení nájemní smlouvy

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1, v budově č.p. 56 v ul. Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2514 - a) bere na vědomí žádost ze dne 14.04.2016 o prominutí poplatků a úroků z prodlení

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí poplatků a úroků z prodlení z dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ul. Kosmonautů v Domažlicích ve výši 30.931 Kč

Termín splnění: 25. 5. 2016(OSM)

 

2515 - bere na vědomí, že došlo v souladu s § 2279 odst. 1) a 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k přechodu nájmu bytu č. 4, náměstí Míru 62, Domažlice(OSM)

 

2516 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11 v ulici Vojtěchova 115, Domažlice, uzavřené dne 05.02.2016 mezi městem Domažlice a společností ČEZ Korporátní služby, s. r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 28. října 3123/152, IČ 26206803 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2517 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Klášter Domažlice“ nabídku společnosti ANS - STŘECHA, s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice, IČ 25236164 za cenu 1.071.218 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v rámci veřejné zakázky „Klášter Domažlice“, se společností ANS - STŘECHA, s. r. o., se sídlem Masarykova 124, Domažlice, IČ 25236164 za cenu 1.071.218 Kč bez DPH dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0280 § 3231 pol. 5171 + 1.296.174 Kč (klášter – oprava střechy, okapy, zábrany)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.296.174 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 5. 2016

d) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Klášter Domažlice“ s Jaroslavem Weberem, Domažlice 34401, IČ 69253307 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2518 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení vydaném Městským úřadem Domažlice, Odborem výstavby a územního plánování, č. j. OVÚP-5957/2015 ze dne 2. 5. 2016, kterým je povoleno umístění a provedení stavby přístavba a nástavba ke stávající stavbě pro rodinnou rekreaci ev. č. 326, Bezděkovské Předměstí, Domažlice a souhlasí s podáním odvolání proti tomuto rozhodnutí v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2519 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zahájení dodatečného povolení stavby rekreační chata, přístřešek, Dolejší Předměstí, Domažlice vydaném Městským úřadem Domažlice, Odborem výstavby a územního plánování, pod č. j. MeDO-24075/2016-Šab ze dne 20. 4. 2016 a souhlasí s podáním námitek dle předloženého návrhu(OSM)

 

2520 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pumptracková dráha Domažlice“ nabídku Tomáše Kudrnáče, fyzické osoby podnikající, se sídlem Kbelnice 11, PSČ 506 01, IČ 88886620 za cenu 233.950 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pumptracková dráha Domažlice“ s Tomášem Kudrnáčem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kbelnice 11, PSČ 506 01, IČ 88886620 za cenu 202.950 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby „Pumptracková dráha Domažlice“ s Tomášem Kudrnáčem, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kbelnice 11, PSČ 506 01, IČ 88886620 za cenu 31.000 Kč bez DPH

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0529 § 3412 pol. 6121 + 283.080 Kč (Pumptracková dráha, PD + realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 83.080 Kč (investiční rezerva)

org. 0529 pol. 4222 + 200.000 Kč (příjem dotace)(OSM)

 

2521 - schvaluje podání žaloby o zaplacení dluhu z titulu nájemní smlouvy uzavřené dne 03.06.2015 s městem Domažlice na pronájem části pozemku p. č. 4814/23, k. ú. Domažlice a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a k zastupování v soudním řízení(OSM)

 

2522 - bere na vědomí informaci společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. o doručené žádosti o koupi bytu a souhlasí se zasíláním odpovědí dle předloženého návrhu(OSM)

 

2523 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na stavbu Domažlice Švabinského 542 – vodovodní přípojka se Společenstvím vlastníků jednotek, se sídlem Švabinského 542, 344 01 Domažlice, IČ 73728446 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2524 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 6. 6. 2016(OSM)

 

2525 - a) schvaluje ukončení pachtovní smlouvy uzavřené dne 04.06.2014, na propachtování části pozemku p. č. 2585/13 v k. ú. Domažlice dohodou ke dni 31.05.2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje propachtování částí pozemku p. č. 2585/13, dle situačního plánku označených jako části "A" a "C", pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, smluvní úrok z prodlení, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu

c) schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2585/13, dle situačního plánku označené jako část "B", pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, smluvní úrok z prodlení, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu

d) schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2585/13, dle situačního plánku označené jako část "D", pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, smluvní úrok z prodlení, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu

e) schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2585/13, dle situačního plánku označené jako část "E", pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 10 Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, smluvní úrok z prodlení, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše pachtovného a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2526 - a) ruší usnesení č. 2443 ze dne 3. 5. 2016

b) schvaluje sazbu nájemného za užívání bytů zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou) ve výši 40,42 Kč/m2/měsíc jako sníženou sazbu nájemného u bytů č. 1 - 16 v budově č. p. 84 v ul. Břetislavova v Domažlicích(OSM)

 

2527 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 1592/12, 1592/14, 1592/15, 1592/17, 1592/18 a 1592/21, vše v k. ú. Pec, a uzavření dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2528 - mění a doplňuje usnesení č. 2394 ze dne 18.04.2016 takto:

"schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8 k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění stanu zajišťujícího občerstvení a hudební produkci v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2016 paní Lence Harantové Štarmanové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Masarykova 189, 344 01, Domažlice - Bezděkovské Předměstí, IČ 04185901, a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu s tím, že příspěvek na provoz sociálního zařízení se stanoví ve výši 1.000 Kč"(OSM)

 

2529 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/16 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky společnosti LaZeNa, s. r. o., Chodské náměstí 96, Domažlice, IČ 25215892, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2530 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kůlny poř. č. 7, v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 2210, k. ú. Domažlice, za účelem skladování tuhých paliv, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2531 - souhlasí se záměrem umístění stavby Domažlice, U Jezera, p. č. 2592/10 - NN na pozemcích ve vlastnictví města Domažlice p. č. 2592/2, 2590/1, 2598/3, 2599/8, 4971/4 vše v k. ú. Domažlice), tak jak je popsáno v projektové dokumentaci vypracované společností STEMONT JS s. r. o., se sídlem Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn, a to za předpokladu že tato stavba nebude v rozporu se stavbou Chodník Domažlice - Havlovice I. etapa (jejíž investorem je město Domažlice), přičemž součástí projektové dokumentace bude prohlášení o souladu obou staveb(OSM)

 

2532 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemkových parcel č. 260/24, 260/25, 260/32, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2533 - a) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 4. 2016 dle předloženého návrhu

b) schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 5. 2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2534 - ruší usnesení č. 2439 d) ze dne 03.05.2016(OSM)

 

2535 - a) doporučuje zastupitelstvu města zřídit ve prospěch města Domažlice věcné břemeno (pozemkovou služebnost) zřídit, provozovat a udržovat bezbariérové trasy vybudované v rámci stavby Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích v pozemku p. č. č. st. 1414 v k. ú. Domažlice a schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu se spolkem Automotoklub Domažlice v AČR, se sídlem Domažlice - Bezděkovské Předměstí, Havlíčkova ul. 508, IČ 1470306, dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě

b) doporučuje zastupitelstvu města zřídit ve prospěch města Domažlice věcné břemeno (pozemkovou služebnost) zřídit, provozovat a udržovat bezbariérové trasy vybudované v rámci stavby Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích v pozemku p. č. č. st. 800 v k. ú. Domažlice a schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2536 - a) schvaluje zadání zakázky Západočeské univerzitě v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, Plzeň, IČ 49777513 na německý překlad žádosti pro získání dotace na II. etapu rekonstrukce Pivovaru v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“, ve výši 10.600 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 2143 pol. 6121 + 10.600 Kč (Pivovar II, cíl EÚS - překlad)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 1.840 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 8.760 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2537 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12288/73955 na pozemku p. č. st. 2224 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 22.032 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2016(OSM)

 

2538 - souhlasí se záměrem umístění předzahrádky bez pevné podesty pro provozovnu V Caffe provozovanou panem Janem Březinou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vančurova 230, Horšovský Týn, IČ 45381143 před domy č. p. 49 a č. p. 50 na náměstí Míru, Domažlice - Město s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené v Pravidlech pro povolování předzahrádek(OSM)

 

2539 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se záměrem uzavření souhlasného prohlášení s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož předmětem bude uznání města Domažlice, že vlastnické právo k pozemkům p. č. st. 123/1, st. 349, st. 350, st. 351/1, st. 357, st. 358, st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 373 a pozemkům p. č. 36/44, 36/45, 36/46, 36/47, 36/48, 36/49, 36/50, 36/51, 36/52, vše v k. ú. Babylon, přísluší České republice

Termín splnění: 27. 4. 2016(OSM)

 

2540 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č.p. 325, a pozemek p. č. 2446/45 za cenu 3.750.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 7. 2016(OSM)

 

2541 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „DDM, Hradská č. p. 94, Domažlice, plynovodní vytápění“ nabídku společnosti Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 687, IČ 29156793 za cenu 305.474 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „DDM, Hradská č. p. 94, Domažlice, plynovodní vytápění“ se společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 687, IČ 29156793 za cenu 305.474 Kč bez DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3421 pol.6121 + 369 624 Kč (DDM, Hradská, plynovodní vytápění)

org. 0264 § 6409 pol.6901 - 369.624 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2542 - a) bere na vědomí konání akce „Mezinárodní jízdy historických vozidel“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 20. 8. 2016

b) souhlasí s uzavírkou části místní komunikace náměstí Míru od křižovatky nám. Míru a ul. Boženy Němcové (od č. p. 120) k domu č. p. 47 v Domažlicích za účelem pořádání „Mezinárodní jízdy historických vozidel“ dne 20. 8. 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin Veteran car clubem, Havlíčkova 508, Domažlice, zastoupeným Ing. Václavem Hánou s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

2543 - a) schvaluje zadání zakázky na zadávací dokumentaci na realizaci projektu „Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa“ Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 26.620 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 26.620 Kč (podklady k výběrovému řízení – bezbariérové Město)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 26.620 Kč (investiční rezerva)

c) ukládá odboru správy majetku zahájit přípravu k zadání zakázky na vyhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti II. etapě exteriéru – bezbariérové trasy města Domažlice

Termín splnění: do 30. 6. 2016(OSM)

 

2544 - souhlasí se zřízením sídla pobočného spolku Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Domažlice, IČ 48344231, v budově čp.  241, jež je součástí pozemku p. č. st. 3289 k. ú. Domažlice, v ul. 17. listopadu, Domažlice - Hořejší Předměstí(OSM)

 

2545 - souhlasí se zřízením sídla pobočného spolku Radioklub OK1KDO, IČ 69981370, v budově čp. 254, jež je součástí pozemku p. č. st. 3306 k. ú. Domažlice, v ul. 17.listopadu, Domažlice - Hořejší Předměstí(OSM)

 

2546 - souhlasí se zřízením sídla pobočného spolku Česká numismatická společnost, pobočka Domažlice, IČ 48344401, v budově čp. 96, jež je součástí pozemku p. č. st. 115/1 k. ú. Domažlice, na Chodském náměstí, Domažlice - Město(OSM)

 

2547 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Msgre B. Staška a na náměstí Míru v Domažlicích dne 4. 6. 2016 pro druh vozidla – autobus KAROSA C 954.1360, RZ: 2P67509, z důvodu konání svatby(OSM)

 

2548 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - prádelnu - nacházející se v přízemí budovy č. p. 62, jež je součástí pozemku p. č. st. 95 k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

2549 - konstatuje, že účelová komunikace, jež je součástí pozemku p. č. 2598/1 v k. ú. Domažlice je veřejně přístupnou; není však kapacitně vyhovující pro vymezování nových stavebních pozemků a umisťování nových staveb na těchto pozemcích ani pro umisťování nových staveb na stávajících pozemcích nacházejících se v dané lokalitě(OSM)

 

2550 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace obnovit místo pro umístění popelnic u domu č. p. 132 v Palackého ul., Domažlice

Termín splnění: 30. 5. 2016(OSM)

 

2551 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, tzn. výměnu oken u řadového domu B 1.15, se společností PROFIKO – stavební kování, spol. s r. o., se sídlem Vojanova 746/21, Plzeň, PSČ 318 00, IČ 64832015 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 67.640 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 77.786 Kč (opravy – ŘD OZ Bába, okna B 1.15)

org. 240 § 6399 pol.5362 - 10.146 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

2552 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, tzn. netěsnost spojů u zásobníku na teplou užitkovou vodu umístěného v kotelně bytového domu U Jezera č. p. 310 (dle SOD H 1.1), společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, PSČ 344 67, IČ 26324261 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 3.000 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 3.630 Kč (opravy – BD OZ Bába, zásobník TUV)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 630 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

2553 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 48344958, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji pro rok 2016 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi na pečovatelskou službu dle upraveného návrhu a schvaluje případné přijetí této dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění(OF)

 

2554 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2016 – 2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2016(OF)

 

2555 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal 27. 4. 2016(OF)

 

2556 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +329.133 Kč (dotace na činnost odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +329.133 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

2557 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 29. dubna 2016(OKS)

 

2558 - schvaluje vyřazení varného plynového kotle GLF 300 l, inventární číslo SJ-I/3, pořízeného v roce 2006 v pořizovací ceně 199.087 Kč, z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17(OKS)

 

2559 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z fondu investic Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup plynového kotle o objemu 300 l do školní kuchyně(OKS)

 

2560 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0219 § 3319 pol. 5139 - 7.000 Kč (kultura – nákup materiálu)

org. 0219 § 3319 pol. 5021 + 7.000 Kč (kultura – dohody o provedení práce)(OKS)

 

2561 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2015/2016 ve II. třídě Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, za podmínky, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

2562 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ ve dnech 5. června 2016, 3. července 2016 a 7. srpna 2016, vždy od 13.00 do 22.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice

b) schvaluje uzavírku Chodské ulice (od kruhového objezdu - křižovatka ulic Hruškova, Chodská a Havlíčkova - ke křižovatce ulic Chodská a náměstí Míru) včetně Chodského náměstí, z důvodu konání akce „Zahájení sklářského sympozia + Bubenický festival“ dne 5. července 2016 od 15.00 do 23.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice

c) schvaluje uzavírku Chodské ulice (od kruhového objezdu - křižovatka ulic Hruškova, Chodská a Havlíčkova - ke křižovatce ulic Chodská a náměstí Míru) včetně Chodského náměstí, z důvodu konání akce „Ohnivá sklářská noc“ dne 8. července 2016 od 17.00 do 24.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice

d) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 ke křižovatce ulic Poděbradova, Husova, Břetislavova) z důvodu konání akce „Bohemia JazzFest“ od 18. července 2016 od 19.00 hodin do 20. července 2016 do 04.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

2563 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: 344 01, IČO: 48344958, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OKS)

 

2564 - bere na vědomí informace o projektu „Partnerství šikmých věží“ a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OKS)

 

2565 - bere na vědomí nabídky společností CE-Traffic a O2 na provedení monitoringu návštěvnosti Chodských slavností 2016 a ukládá OKS objednat monitoring návštěvnosti Chodských slavností 2016 u společnosti CE-Traffic, a. s., se sídlem Praha 8, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 00, IČ 28082656, za cenu 45.000 bez DPH dle předložené nabídky a úhradu těchto nákladů z org. 0115 Cestovní ruch

Termín splnění: do 30. 6. 2016(OKS)

 

2566 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Domažlice a obcí Nevolice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2567 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Domažlice a obcí Luženičky dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2568 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k licenční smlouvě č. 044-00113 ze dne 26. 5. 2014 mezi městem Domažlice a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, uzavírající se za účelem poskytnutí nové digitální vektorové vrstvy mapování biotopů(OVÚP)

 

2569 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice prováděním všech úkonů, ke kterým je Město Domažlice oprávněno a povinno jakožto opatrovník (OSVZ)

 

2570 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ prostředí ze dne 26. 4. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 10. 5. 2016

 

2571 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2016(MP)

 

2572 - schvaluje návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 25. 5. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2573 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice ve výběrovém řízení

číslo PDO/18/2015 vyhlášeném dne 5. 5. 2016 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci - pozemku p. č. 4304 v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tuto nemovitost do vlastnictví města s tím, že nabídka kupní ceny v nabídce města bude činit 273.001 Kč a delegovat na starostu určení konkrétní výše nabídnuté kupní ceny, s tím, že maximální nabídka kupní ceny v následné aukci bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města

Termín splnění: 14. 6. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jejímž předmětem je koupě nemovitosti - pozemku p. č. st. 4304 v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu kupní smlouvy s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek výběrového řízení číslo PDO/18/2015 na zjištění zájemce o koupi předmětného pozemku

Termín splnění: 31. 8. 2016(OSM)

 

2574 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 4. 2016 mezi městem Domažlice a Jiřím Ratajem, Ak. mal., fyzickou osobou podnikající, se sídlem Losiná 96, PSČ 332 04, IČ 64872211 na realizaci akce Transferování a restaurování nástěnné malby s figurálním motivem českého krále Jan Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji v budově bývalého pivovaru v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2575 - a) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 105.000 Kč z fondu investic Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup serveru

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši cca 400.000 Kč z fondu investic Základní školy Domažlice, Komenského 17, na vybudování dětského hřiště(OKS)

 

2576 - a) schvaluje účast pěveckého sboru Čerchovan a představitelů města Domažlice v rámci 30 let od založení sboru La Cantalud v partnerském městě Ludres ve dnech 10. - 12. 6. 2016

b) schvaluje účast vedení města a historické kapely Meluzíni v Kostnici ve dnech 27. - 29.5. 2016(OKS)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 23. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)