Menu
Město Domažlice
Domažlice

52. schůze ze dne 3. 5. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 52. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 3. 5. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2439 - a) ruší usnesení č. 781 ze dne 12.05.2015

b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 1833 b) ze dne 24.11. 2015 do 30. 9. 2016

c) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 2272 ze dne 24. 2. 2015 do 30. 5. 2016

d) ruší usnesení č. 2032 ze dne 19.01.2016

e) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

2440 - nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 10. 2015, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 3 nacházející se v domě č. p. 238 v ul. 17. listopadu, Domažlice - Hořejší Předměstí(OSM)

 

2441 - schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou) dle předloženého návrhu s tím, že v těchto bytech nebude vybíráno nájemné za vybavení bytu(OSM)

 

2442 - schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou), na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace podle programu výstavby podporovaných bytů, dle předloženého návrhu s tím, že v těchto bytech nebude vybíráno nájemné za vybavení bytu(OSM)

 

2443 - schvaluje sazbu nájemného za užívání bytů zvláštního určení (v domech s pečovatelskou službou) ve výši 64,65 Kč/m2/měsíc jako základní sazbu nájemného a ve výši 40,42 Kč/m2/měsíc jako sníženou sazbu nájemného u bytů č. 1 - 18 v budově č.p. 84 v ul. Břetislavova v Domažlicích(OSM)

 

2444 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 22, Břetislavova 84, Domažlice(OSM)

 

2445 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 19, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

2446 - schvaluje v souladu s čl. VII. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 16, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

2447 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů.

g) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů k přidělení jednopokojového bytu v Masarykově ul. čp. 141, Domažlice(OSM)

 

2448 - a) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2449 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/9 ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2450 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/8, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2451 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytová jednotka č. 258/35, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2452 - neschvaluje výjimku ze zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města(OSM)

 

2453 - neschvaluje v souladu s Čl. V - Podnájem bytu nebo jeho části "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" podnájem bytové jednotky č. 15, v budově čp. 502, v ulici Kunešova v Domažlicích, a to na dobu 1 roku(OSM)

 

2454 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi právním předchůdcem města Domažlice (Bytovým podnikem s. p.) jakožto pronajímatelem a právním předchůdcem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063 (Západočeským ředitelstvím spojů) jakožto nájemcem dne 08.08.1990, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2455 - souhlasí s provedením výměny povrchu a úpravy hrací plochy atletického stadionu dle projektové dokumentace pro provádění stavby na akci "Domažlice, Sportovní areál Střelnice, Modernizace stadionu" vypracované Ing. Zbyňkem Wolfem, 344 01 Domažlice - část SO 02 výměna povrchu a úprava hrací plochy vypracovaná Ing. Jiřím Dvořákem(OSM)

 

2456 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.08.2001 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, jejímž předmětem je pronájem nemovitostí tvořících sportovní areál Střelnice v Domažlicích, dle upraveného návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 3.614 Kč/ rok(OSM)

 

2457 - a) schvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. 2651/4 a 2651/12, oba v k. ú. Domažlice, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu

b) schvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. 2624/2 a 2624/3, oba v k. ú. Domažlice, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu

c) schvaluje záměr pronajmout pozemky p. č. 2651/14 (dětské hřiště), 2651/13, 2585/62, 2651/5, 2651/7, 2651/8, 2651/9, 2651/11, a části pozemků p. č. 2651/1, 2651/2, 2651/3, 2651/6, 2651/10, vše v k. ú. Domažlice, po jejich vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

2458 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.04.2011 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 274/3 a č. 274/2, oba v k. ú. Domažlice, dle upraveného návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 4.675 Kč/rok(OSM)

 

2459 - a) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 274/2 k. ú. Domažlice, po jeho vrácení stávajícím uživatelem zpět městu

b) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 274/3 k. ú. Domažlice, po jeho vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

2460 - schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a TJ Jiskra Domažlice, IČ 00524123, dne 01.10.2001, dohodou ke dni 31.05.2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

2461 - schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, dne 01.04.2009, dohodou ke dni 31.05.2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

2462 - schvaluje uzavření dohody o poskytnutí elektrické energie o napětí 230 V, potřebné pro napájení kamery umístěné na sloupu veřejného osvětlení č. 18 v Petrovické ulici v Domažlicích, se společností MP Group Logistics Center s. r. o., U Pískovny 309, Domažlice, IČ 29124255 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2463 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu cesty na Nevolickém vrchu v Domažlicích, která spojuje město Domažlice s obcí Nevolice, Rudolfu Psutkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Trhanov 132, Trhanov, PSČ 345 33, IČ 65574079 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 246 § 2212 pol. 5171 +196.335 Kč (oprava povrchu cesty „Nevolice“)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 196.335 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2464 - a) prodlužuje termín splnění usnesení č. 2398 f) ze dne 18. 4. 2016 do 30. 10. 2016

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Obnova lávky L-12 přes řeku Zubřinu a Rekonstrukci mostu M-05 Domažlice“ Ing. Naděždě Hájkové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Sosnová, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2212 pol. 6121 + 102.850 Kč (PD – obnova lávky L-12, rekonstrukce M-05)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 102.850 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2465 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce mostu a lávek v k. ú. Domažlice a k. ú. Havlovice u Domažlic II. etapa; lávka L-01 Havlovice, lávka L-13 Domažlice - u Všech svatých, lávka L-07 Domažlice – Na Ostrůvku“ Ing. Naděždě Hájkové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Sosnová, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2212 pol. 6121 + 181.500 Kč (PD – rekonstrukce lávky L-01, lávky L-13 a lávky L07)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 181.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2466 - souhlasí v souladu s ustanoveními odst. 4 a 5 čl. VI. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30. 4. 2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 s umístěním a provedením stavby Oplocení části pozemku 7/1 k. ú. Babylon, "U Černého rybníka" - zřízení pastviny a dřevěného přístřešku (krmelce) pro zvířata (ovce) včetně odpočinkového stanoviště pro veřejnost na pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Babylon dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Ploubem, Domažlice, 03/2016(OSM)

 

2467 - a) ruší usnesení č. 2337 b) ze dne 5. 4. 2016

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Přístavba sociálních zařízení Městské sportovní haly Domažlice“, mezi městem Domažlice a Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem, fyzickou osobou podnikající se sídlem Praha, Holešovice, U letenského sadu 1305/16, PSČ 170 00, IČ 15918203, dle upraveného návrhu(OSM)

 

2468 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 5362 + 136.976 Kč (daň z nabytí nemovitých věcí)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 136.976 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2469 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 23982015 na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, III. etapa“, uzavřené dne 8. 9. 2015 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OSM)

 

2470 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na provozování a údržbu kanalizační přípojky pro dešťové vody, kanalizační a vodovodní přípojky a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4834/2, 599/32 oba v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, Chrastavická ulice, parc. č. st. 3635, provozní objekt dle předloženého návrhu(OSM)

 

2471 - a) nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Kunešova vedle č. p. 499 pro vozidlo, na pozemku p. č. 2311/17, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP

b) nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Švabinského u č. p. 562 pro vozidlo, na pozemku p. č. 2311/4, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP

c) nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP na veřejném parkovišti v ul. Michlova u č. p. 626 pro vozidlo, na pozemku p. č. 2311/43, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP(OSM)

 

2472 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t – do ul. Elišky Krásnohorské a Hruškova v Domažlicích od 12. 8. 2016 do 14. 8. 2016, pro druh vozidla – MAN 8.145 LC, RZ: 3SF 6569, z důvodu expozice ekologických kotlů a zařízení v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2016(OSM)

 

2473 - a) bere na vědomí žádost občanů o vyřešení problému v ulici Břetislavova v Domažlicích ze dne 18. 4. 2016

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace srovnání plochy, osetí a osazení velkých kamenů 50 cm od okraje komunikace na parc. č. 4780/1 v ulici Břetislavova v Domažlicích

Termín splnění: 31. 5. 2016(OSM)

 

2474 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti BIS, a. s., se sídlem Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5, PSČ 301 01, IČ 40526151

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností BIS, a. s., se sídlem Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5, PSČ 301 01, IČ 40526151 na stavební práce „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 +15.000.000 Kč (DZR realizace 2016)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 1.956.522 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 13.043.478 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 5. 2016

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení akce „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ do rozpočtu města na rok 2017

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

2475 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15245013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Domažlice a Státním fondem životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 00020729 na akci „Domažlice, U Nemocnice č. p. 579, zateplení objektu MěÚ“ dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0505 pol. 4216 ÚZ 15835 + 836.304,79 Kč (dotace EU – zateplení objektu MěÚ)

org. 0505 pol. 4213 ÚZ 90877 + 49.194,39 Kč (dotace SFŽP – zateplení objektu MěÚ)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 885.499,18 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 25. 5. 2016(OSM)

 

2476 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

2477 - a) nesouhlasí s pokácením vzrostlých stromů nacházejících se na pozemku p. č. 4987/3, k. ú. Domažlice, v ul. Janáčkova dle předloženého návrhu

b) nesouhlasí s pokácením 2 vzrostlých douglasek nacházejících se na pozemku p. č. 4852/5, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

c) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést odbornou prohlídku, následné ošetření stromů na p. č. 1078/12, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 5. 2016

d) nesouhlasí s pokácením 1 kusu douglasky nacházející se na pozemku p. č. 2311/41, k. ú. Domažlice v ul. Švabinského u domu č. p. 557 v Domažlicích dle předloženého návrhu

e) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést odbornou prohlídku, následné ošetření stromů na p. č. 3728/3, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 5. 2016(OSM)

 

2478 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 3297/2 a 3319/18, oba v k. ú. Domažlice, a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, okres Domažlice, IČ 00115649, dne 18. 12. 2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2479 - schvaluje toto rozpočtové opatření

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 – 10.000 Kč (Městská policie – platy)

Org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 10.000 Kč (Městská policie – náhrada mezd v době nemoci)(OF)

 

2480 - schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 ve výši 59.036,21 Kč na pořízení elektronického vratového systému)(OF)

 

2481 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

2482 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole inventarizace za rok 2015 u příspěvkových organizací č. j. MeDO-24137/2016-Ka(OF)

 

2483 - bere na vědomí informaci o valorizaci základní odměny jednatelů společností s ručením omezeným, založených městem Domažlice, ve výši úředně stanovené míry inflace pro rok 2015(OF)

 

2484 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., který se konal dne 13. 4. 2016

b) schvaluje skutečnou vyrovnávací platbu za rok 2015 ve výši 821.550,81 Kč, poskytovanou společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. za rok 2015 dle předloženého návrhu

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení výsledku hospodaření takto:

použití zisku ve výši 62.459,70 Kč na úhradu ztráty minulých let

e) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle upraveného návrhu

f) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. na rok 2016 dle předloženého návrhu tj. výnosy 5.857.817 Kč, náklady 5.750.638 Kč, výsledek hospodaření zisk 107.179 Kč

g) schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti plán investic společnosti na rok 2016 dle předloženého návrhu

h) schvaluje plánovanou kalkulaci vyrovnávací platby ve výši 1.217.887 Kč, poskytovanou společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. v roce 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2485 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 20. 4. 2016

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2015 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. za rok 2015 ve výši 978.801,33 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti tj. příděl do sociálního fondu ve výši 158.007,92 Kč (2,5% z vyplacených mezd roku 2015), nerozdělený zisk společnosti ve výši 820.793,41 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle upraveného návrhu

e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit rozdělení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Domažlice za rok 2015 takto:

do rozpočtu města převést výsledek hospodaření ve výši 10.946.007 Kč a daň z příjmů ve výši 2.597.630 Kč

Termín splnění: 31. 7. 2016(OF)

 

2486 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015
příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice,
IČ 75006111

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola
Domažlice, Zahradní 471, 344 01 Domažlice, IČ 75006111 takto: převod zisku ve výši
20.000 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2487 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, B. Němcové 119, 344 11 Domažlice, IČ 70942285 takto:

převod zisku ve výši 52.249 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2488 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní školy praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 20.000 příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005735 takto:

převod zisku ve výši 20.000 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

2489 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 123.526,60 Kč příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958 takto: převod zisku ve výši 123.526,60 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2490 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 takto: převod zisku ve výši 642.540,22 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

2491 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, 344 01 Domažlice, IČ 71237666 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

2492 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice, IČ 00073865 takto: převod zisku ve výši 235.739,45 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období), převod zisku ve výši 4.138,87 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2493 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 192.925,60 Kč příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ 75005743 takto: převod zisku ve výši 192.925,60 Kč do rezervního fondu

c) schvaluje převedení částky 125.946 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČ75005743 do fondu investic příspěvkové organizace(OF)

 

2494 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118, 344 01 Domažlice, IČ 48344117 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč do rezervního fondu(OF)F

 

2495 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 469.140,31 Kč příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice, IČ 48342301 takto: převod zisku ve výši 469.140,31 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2496 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178 takto: převod zisku ve výši 20.000 Kč do rezervního fondu(OF)

 

2497 - a) schvaluje na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121

b) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565, 344 01 Domažlice, IČ 71294121 takto: převod zisku ve výši 61.472,35 Kč na úhradu ztráty minulých let (účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období)(OF)

 

2498 - schvaluje Dodatek ke smlouvě o vedení účtů, uzavřený mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČ 45317054 dle předloženého návrhu(OF)

 

2499 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne ve Sluníčku Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 13. dubna 2016

b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 15. dubna 2016

c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městském kulturním středisku v Domažlicích který se konal dne 19. dubna 2016

d) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Městské knihovně Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 20. dubna 2016(OKS)

 

2500 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích dne 5. 5. 2016 od 18.00 do 22.00 hodin pro vozidlo - autobus SPZ 2P8 4477 - z důvodu konání koncertu BigBandu Konzervatoře Plzeň v rámci „Oslav osvobození“(OKS)

 

2501 - schvaluje jakožto příslušný správní orgán na základě čl. 2 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 8/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, v řízení o žádosti žadatele KOVOBEL, výrobní družstvo, se sídlem Domažlice, Cihlářská 503, PSČ 344 01, IČ 00028894, (dále jen „žadatel“) o schválení akce „Ohňostroj k 50. výročí založení firmy“ pořádané dne 10. 6. 2016 žadatelem jako akce, při které se neuplatní doba nočního klidu ve smyslu Zákona a Vyhlášky, rozhodnutí dle předloženého návrhu (OKS)

 

2502 - a) bere na vědomí návrh výboru pro kulturu a cestovní ruch na rozdělení finančních částek z rozpočtu města na 7 programů a zařazuje návrh na program zasedání zastupitelstva

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“

Termín splnění: 31. 12. 2016(OKS)

 

2503 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0264 § 6409 pol. 6901   -  66.829 Kč (investiční rezerva) 

org. 0223 § 6171 pol. 6121   + 66.829 Kč (žaluzie budova U Nemocnice)(OKS)

 

2504 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 294.884 Kč (investiční rezerva) 

org. 0220 § 5512 pol. 6123 +294.884 Kč (vybavení velitelského vozidla JSDHO Domažlice)(OKS)

 

2505 - jmenuje na základě § 102 odst. 2 g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemnice paní Mgr. Helenu Gruberovou edoucí správního odboru MěÚ Domažlice od 08.07.2016(tajemnice)

 

2506 - pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako účastníka řízení o ustanovení opatrovníka domnělému zemřelému otci u Okresního soudu v Domažlicích(OSVZ)

 

2507 - a) bere na vědomí rezignaci Luboše Johna, Domažlice na člena komise pro regeneraci MPR a státní památkovou péči

b) snižuje počet členů komise pro regeneraci MPR a státní památkovou péči z 9 na 7 členů(tajemnice)

 

2508 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 3. 2. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 18. a 25. 4. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 11. 4. 2016

 

2509 - schvaluje jakožto příslušný správní orgán na základě čl. 2 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 8/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, v řízení o žádosti žadatele Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Palackého 379, PSČ 344 01, IČ 00524123, (dále jen „žadatel“) o schválení akce „Koncert skupiny Tublatanka“ pořádané dne 28. 5. 2016 žadatelem jako akce, při které se neuplatní doba nočního klidu ve smyslu Zákona a Vyhlášky, rozhodnutí dle předloženého návrhu(OKS)

 

2510 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice pro využití na akci „Výlet do středověku“, který se bude konat dne 28. 5. 2016 v Kostnici (Německo), pro paní Danielu Weber, Kostnice(OKS)

 

2511 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 2. 2016 se společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Velké předměstí, Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČ 45359164, kterým se mění cena díla a posouvá termín dokončení díla o 10 dní, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 +192.953 Kč (výměna žlabovnic Kozinova ulice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 192.953 Kč (investiční rezerva)

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 6.527 Kč (úprava vjezdu u čp. 110 Kozinova ulice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.527 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2512 - ukládá JUDr. Roubalovi podat odvolání proti usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 19. 4. 2016 č. j. 3 C 87/2013 (řízení proti žalovanému DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.)

Termín splnění: ihned (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 9. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)