Menu
Město Domažlice
Domažlice

50. schůze ze dne 5. 4. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

z 50. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 5. 4. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2319 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2130 ze dne 16. 2. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu zrušit Zásady k prodeji bytů v majetku města Domažlice - 2. vlna prodeje

Termín splnění: 27. 4. 2016(OSM)

 

2320 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 10, v budově čp. 254, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, a to v souladu s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(OSM)

 

2321 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. C3 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 22.04.2014 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2322 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů.

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů.

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů.

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2323 - schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2324 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/23/C9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2325 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 250/2, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2326 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 502/16, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2327 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 630/23 ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2328 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 141/42 v ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2329 - neschvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytová jednotka č. 141/7 v ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2330 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 237/4, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2331 - souhlasí se zařazením žádosti do evidence žadatelů o přidělení bytové jednotky(OSM)

 

2332 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace v Domažlicích společnosti Primagra, a. s., se sídlem Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 za cenu 143.990 Kč vč. DPH v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0263 § 2321 pol. 5169 +143.990 Kč (deratizace kanalizace v Domažlicích)

org. 0263 § 6399 pol. 5362 -   24.990 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 119.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

2333 - a) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 23.08.2001 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nemovitostí tvořících sportovní areál Střelnice v Domažlicích, kterým bude prodloužena doba nájmu a stanoveny podmínky pro provedení stavby

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 01.04.2011 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 274/3 a č. 274/2, oba v k. ú. Domažlice, kterým bude prodloužena doba nájmu a stanoveny podmínky pro provedení stavby(OSM)

 

2334 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků v ulici Erbenova v Domažlicích“ nabídku společnosti FINAL KOM s. r. o., se sídlem Mochtín, Kocourov 36, PSČ 339 01, IČ 02877155 za cenu 875.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků v ulici Erbenova v Domažlicích“ se společností FINAL KOM s. r. o., se sídlem Mochtín, Kocourov 36, PSČ 339 01, IČ 02877155 za cenu 875.000 Kč bez DPH za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol.5171 + 1.058.750 Kč (oprava chodníků v Erbenově ul. v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol.6901 - 1.058.750 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2335 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o koordinaci investičních akcí pokládky kabelů NN a telekomunikačního vedení s investičními akcemi města, tedy s pokládkou vedení veřejného osvětlení a realizací stavby „Oprava chodníků v ulici Erbenova v Domažlicích“ v ulicích Erbenova, Nezvalova a Bezručova v Domažlicích(OSM)

 

2336 - a) bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku "Dodání nového kolového traktoru" vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace a realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rámci které byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti Agrowest a. s., se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Božkovská 397/15, IČ 27961958 za cenu 632.000 Kč bez DPH

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 747.466 Kč z fondu investic DTS Domažlice, příspěvková organizace na na financování zakázky "Dodání nového kolového traktoru"(OSM)

 

2337 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace na akci Přístavba sociálních zařízení Městské sportovní haly Domažlice Ing. Arch. Ladislavu Schejbalovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Praha, PSČ 170 00, IČ 15918203 ve výši 251.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Přístavba sociálních zařízení Městské sportovní haly Domažlice“ s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Praha, PSČ 170 00, IČ 15918203 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

0287 § 3412 pol. 6121 + 303.710 Kč (sportovní hala – PD přístavba sociálních zařízení)

0287 § 6399 pol. 5362 - 52.710 Kč (odpočet DPH)

0264 § 6409 pol. 6901 - 251.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2338 - souhlasí s využitím dětského dopravního hřiště dne 23. 4. 2016 od 10.00 do 12.00 hodin za účelem konání víkendové akce neformální skupinou otců za podmínky dodržení pravidel stanovených provozním řádem a uzavřením dohody dle předloženého návrhu(OSM)

 

2339 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje ve výši 333.810 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2016(OSM)

 

2340 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 128/16 k. ú. Babylon vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

2341 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace – interiéry západního křídla Pivovaru na stavbu: Kulturní centrum Pivovar Domažlice – stavební etapa II, rekonstrukce západního křídla“ společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, IČ 48025721, PSČ 162 00 v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 214.170 Kč včetně DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace – interiéry západního křídla Pivovaru na stavbu: Kulturní centrum Pivovar Domažlice – stavební etapa II, rekonstrukce západního křídla“, za cenu 214.170 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 2143 pol. 6121 + 214.170 Kč (Pivovar – II. etapa, PD – interiéry západního křídla)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 37.170 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 177.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2342 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynovodní přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3495/22 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, Pelnářova 302 – parcelní číslo st. 1211 plynovodní přípojka na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2343 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 5318 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 04084063 v rámci stavby RVDSL1601 C_P_DOMA121_OK na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2344 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynovodní přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3495/22 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, Pelnářova 416 – parcelní číslo st. 1464 plynovodní STL přípojka na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2345 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit část pozemku p. č. 4819/1, vymezenou situačním plánem, za části pozemků p. č. 4861 a č. 966/6 v podílovém spoluvlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 15. 5. 2016(OSM)

 

2346 - schvaluje výpůjčku stavby veřejných WC, nezapsané v katastru nemovitostí, umístěné na pozemku p. č. 2660/28 k. ú. Domažlice, v Hruškově ulici v Domažlicích a nebytových prostor veřejného WC – budovy bez č. p. / č. e., objektu občanské vybavenosti, jež je součástí pozemku p. č. 1590, v Chodské ulici v Domažlicích na období od 12. 8. do 14. 8. 2016 za účelem provozování veřejných WC a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu(OSM)

 

2347 - a) bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku "Vozidlo s ramenovým nosičem kontejnerů" vyhlášené organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace a realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rámci které byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti SCANIA CZECH REPUBLIC s. r. o., se sídlem Chrášťany 186, Chrášťany, PSČ 252 19, IČ 61251186 za cenu 2.489.600 Kč bez DPH

b) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 2.944.450 Kč z fondu investic DTS Domažlice příspěvková organizace se sídlem Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, na financování zakázky "Vozidlo s ramenovým nosičem kontejnerů"(OSM)

 

2348 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví města Domažlice na celém jeho území na dobu od 06.04.2016 do 09.03.2017 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti, pro vozidlo TATRA T815 - DO 4707(OSM)

 

2349 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, která je součástí pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok s inflačním nárůstem, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2350 - a) nesouhlasí s pokácením 2 kusů bříz bělokorých nacházejících se na pozemku p. č. 625/1, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést ořezání větví bříz bělokorých nacházejících se na pozemku p. č. 625/1, k. ú. Domažlice dotýkajících se objektu smuteční síně

Termín splnění: 31. 12. 2016 (OSM)

 

2351 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu sekvoje nacházejícího se na pozemku p. č. 2294/3, k. ú. Domažlice před domem čp. 614, ul. Michlova v Domažlicích(OSM)

 

2352 - souhlasí s pokácením 6 kusů smrků nacházejících se na pozemku p. č. 2685/22, k. ú. Domažlice u domu č. p. 449, 450, ul. Hruškova v Domažlicích v rozsahu dle doporučení komise(OSM)

 

2353 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu vzrostlé túje nacházející se na pozemku p. č. 2586/2, k. ú. Domažlice u domu čp. 154, ul. Kozinova v Domažlicích(OSM)

 

2354 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést odbornou prohlídku, následné ošetření a úpravu stromů podél cyklotrasy Domažlice-Havlovice

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

2355 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zpracování projektové žádosti pro získání dotace na II. etapu rekonstrukce Pivovaru v rámci Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“, za cenu ve výši 79.860 Kč včetně DPH

b) schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0528 § 2143 pol. 6121 + 79.860 Kč (žádost o dotaci – Pivovar II. etapa, západní křídlo)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 13.860 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 66.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

2356 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace na stavbu Protierozní hrázky v rokli u Strážské cesty“ uzavřené dne 19. 10. 2015 mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 24, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2357 - neschvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace na stavbu Park na Dolejším Předměstí“ uzavřené dne 10. 2. 2015 mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 24, IČ 66366917, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2358 - a) ukládá odboru správy majetku zahájit přípravu k podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu „Revitalizace panelových domů v Domažlicích“, ve spolupráci se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.

Termín splnění: do 30. 4. 2016

b) souhlasí se zadáním zakázky na rozdělení rozpočtů bytových panelových domů pro přípravu žádosti o dotaci v rámci programu Integrovaný regionální operační program, výzva č. 16, cíl 2.5, společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 za cenu 41.382 Kč včetně DPH společností Domažlická správa nemovitosti spol. s r. o., a to v rámci Hospodářské činnosti města Domažlice(OSM)

 

2359 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

2360 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 17. 3. 2016(OF)

 

2361 - schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 170.000 Kč na pořízení osobního automobilu Citroën Kombi - JUMPY(OF)

 

2362 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2363 - a) souhlasí s ponecháním částky 194.762 Kč za prodej vozidel PRAGA UV 80 a traktoru SAME SOLARIS příspěvkové organizaci DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice jako příjem fondu investic

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 2123 + 196.560 Kč (DTS Domažlice – příjem z prodeje majetku)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 196.560 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

2364 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2015(OF)

 

2365 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole finančního krytí rezervního fondu u příspěvkových organizací k 31. 12. 2015(OF)

 

2366 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2367 - a) schvaluje odpis pohledávek na pokutách, uložených městskou policií a exekučních nákladech za rok 2009 v celkové výši 96.600 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení, předaných k vymáhání na odbor finanční za rok 2008 – 2012 v celkové výši 276.790 Kč dle předloženého návrhu

c) schvaluje odpis pohledávek na pokutách a nákladech řízení za rok 2007 – 2009 v celkové výši 165.195 Kč dle předloženého návrhu

d) schvaluje odpis pohledávky na nájemném za rok 2013 ve výši 25.720,80 Kč dle předloženého návrhu

e) schvaluje odpis pohledávky na stravném v jeselském zařízení za rok 2005 ve výši 168 Kč dle předloženého návrhu

f) schvaluje převedení přeplatků na místním poplatku ze psů do výnosů města v celkové výši 386 Kč dle předloženého návrhu

g) schvaluje převedení přeplatku na stravném v jeselském zařízení za rok 2007 do výnosů města ve výši 24 Kč dle předloženého návrhu

h) schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace v účetní jednotce Město Domažlice za rok 2015 dle předloženého návrhu(OF)

 

2368 - souhlasí s vyřazením myčky černého nádobí K00153, inventární číslo 10, pořízené v roce 1997 za pořizovací cenu 241.518,90 Kč, z evidence majetku Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory(OKS)

2369 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 13.500 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0114 § 3119 pol. 5229 + 13.500 Kč (MAS Český les – místní akční plán ORP)(OKS)

 

2370 - souhlasí s likvidací věci, neregistrované vozidlo Mazda 626, zelené barvy, VIN: MZGW19P201135715 prostřednictvím oprávněné osoby Vojtěch Halík, Petrovická 293, Domažlice(MP)

 

2371 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování a odvolání opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování Města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

2372 - neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI se společností Wolters Kluwer, a. s., IČ 63077639, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2373 - a) pověřuje k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, člena zastupitelstva města pana Ing. Vítězslava Brody

b) stanovuje ve smyslu § 108, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika i jiný člen zastupitelstva, pan Ing. Vítězslav Brody(tajemnice)

 

2374 - a ) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 10. 3. 2016

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise ze dne 21. 3., 29. 3. a 31. 3. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14. 3. 2016

 

2375 - a) trvá na podání odvolání proti výroku III. usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Štichy, Exekutorský úřad Domažlice ze dne 9. 3. 2016 č.j. 165 EX 02279/13-040 a pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním odvolání

b) trvá na podání odvolání proti výroku III. usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Štichy, Exekutorský úřad Domažlice ze dne 9.3.2016 č.j. 165 EX 01109/11-094 a pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním odvolání(OSM)

 

2376 - a) bere na vědomí žádost Turistického oddílu Mlejn, Břetislavova 68, Domažlice ze dne 4. 4. 2016 o odvoz odpadu v rámci akce "Ukliďme Chodsko II" (jež se bude konat dne 16. 4. 2016) a souhlasí s akcí za podmínky, že odpad bude částečně roztříděn (minimálně bude vyčleněn plast)

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace přistavit dne 16. 4. 2016 kontejner na odpad od 12.00 do 16.00 hodin na parkoviště „U Svazarmu“ a předložit informaci o množství sebraného odpadu

Termín splnění 31. 5. 2016(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 11. 4. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)