Menu
Město Domažlice
Domažlice

47. schůze ze dne 8. 3. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 47. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 8. 3. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2178 - a) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 1833 b) ze dne 24. 11. 2015 do 30. 4. 2016

b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 1993 b) ze dne 5. 1. 2016 do 31. 5. 2016

c) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

2179 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 nacházející se v budově č. p. 49 v ulici Tovární v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

2180 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat dle zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 156/2 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 156, 157 v ulici Kozinova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na společných částech budovy č. p. 156, 157 a spoluvlastnický podíl ve výši 6536/87716 na stavebních parcelách p. č. st. 1624 a st. 1625, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 640.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 06.06.2016, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 10. 4. 2016(OSM)

 

2181 - a) bere na vědomí stížnost na porušování dobrých mravů v bytovém domě čp. 238 v ul. 17. listopadu v Domažlicích podané nájemci bytů

b) souhlasí, aby nájemní smlouva uzavřená dne 30.10.2015, jejímž předmětem je bytová jednotka č. 3 nacházející se v domě č. p. 238 v ul. 17. listopadu, Domažlice - Hořejší Předměstí, skončila uplynutím doby smluvního nájmu (dne 30.04.2016) a ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice postupovat dle ustanovení § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Termín splnění: květen 2016(OSM)

 

2182 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 115/10, ul. Vojtěchova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2183 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 115/7, ul. Vojtěchova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2184 - a) bere na vědomí žádosti o udělení výjimky ze zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice

b) neschvaluje výjimku ze zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice, čl. II, odst. 3, písm. f) a nezařazuje žádost o přidělení bytové jednotky ze dne 01.12.2015 do evidence žadatelů o byt(OSM)

 

2185 - schvaluje výjimku ze zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice a souhlasí se zařazením do evidence žadatelů o umístění do domova s pečovatelskou službou(OSM)

 

2186 - schvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice a souhlasí se zařazením do evidence žadatelů o přidělení bytu v majetku města(OSM)

 

2187 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení o seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2188 - a) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje ponechání v seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2189 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 155/1, ul. Spálená, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2190 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 503/9, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2191 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytová jednotka č. 276/13/B9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2192 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 141/2, ul. Masarykova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2193 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 235/11, ul. Kozinova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2194 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytová jednotka č. 258/9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2195 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 613/24, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2196 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu vést v pozemku p. č. 2590/1 v k. ú. Domažlice kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, a to ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2590/2, k. ú. Domažlice, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí(OSM)

 

2197 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o odstoupení od záměru propachtovat část pozemku p. č. 479 v k.ú. Pasečnice(OSM)

 

2198 - schvaluje ukončení smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrospotřebičů dohodou ke dni 29. 2. 2016 se společností ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231 dle předloženého návrhu (dříve společnost ASEKOL s. r. o., se sídlem U pejřárny 97, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00, IČ 27373231)(OSM)

 

2199 - neschvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v levém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích(OSM)

 

2200 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2016 mezi městem Domažlice a společností SUPTel a. s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, PSČ 312 00, Plzeň, IČ 25229397 na přivedení resp. uložení optické sítě do již vybudované chráničky z Benešovy ulice do serverové skříně vybudované v rámci stavby „Kulturní centrum – Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

2201 - a) souhlasí s pořízením a osazením dopravního značení zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy na výjezdu od bytového dumu č. p. 496 do Kunešovy ulice v Domažlicích

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace osazení dopravní značky zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhy na výjezdu od bytového domu č. p. 496 do Kunešovy ulice v Domažlicích

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2202 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a s tím souvisejících podkladů na stavbu „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“

b) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a s tím souvisejících podkladů na stavbu „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“ společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., se sídlem Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice – Pakoměřice, IČ 49787454 dle předložené nabídky

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a s tím souvisejících podkladů na stavbu „Plavecký bazén Domažlice, stavební úpravy, přístavba a nástavba“ se společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., se sídlem Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice – Pakoměřice, IČ 49787454, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2203 - předběžně souhlasí se záměrem zpevnění svahu na pozemku města p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice za předpokladu předložení projektové dokumentace a uzavření smlouvy o právu provést stavbu s tím, že na zpevnění svahu nebude použita stavební suť(OSM)

 

2204 - bere na vědomí žádost o možnost zakoupení parkovací karty A ke stání na vyhrazených parkovištích pro držitele povolení ze dne 24. 2. 2016(OSM)

 

2205 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 3122/2, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 10. 4. 2016(OSM)

 

2206 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 26.03.2003, na pronájem části pozemku p. č. 646/1 k. ú. Domažlice dohodou ke dni 31.03.2016 a uzavření dohody dle předloženého návrhu s tím, že město požaduje odstranění oplocení ze severní a jižní strany

b) schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 646/1, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

2207 - a) souhlasí s konáním kulturní akce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice na náměstí Míru v Domažlicích v místě od křižovatky ulic Branská a Kostelní k Dolejší městské bráně dne 22.4.2016 od 8:00 do 18:00 hodin

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru od křižovatky ulic Branská a Kostelní k Dolejší městské bráně dne 22.4.2016 od 8:00 do 18:00 hodin za účelem konání kulturní akce v souvislosti s konáním oslav 30. výročí založení profesionální požární ochrany na území města Domažlice a jeho služebního obvodu, s tím že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel(OSM)

 

2208 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na náměstí Míru v Domažlicích a do ul. Msgre B. Staška, Domažlice dne 22.4.2016 od 8:00 do 18:00 hodin, pro následující vozidla

Nákladní vozidla:

Mercedes Benz 970.03 – automob. hasičský žebřík AZ 30 2P4 4279 9,5 t

Mercedes Benz 970FW13 – automob. Has. Žebřík L32 5P68682 14,5 t

TATRA T815-7 – cisternová CAS 2P8 4527 25 t

TATRA T815-2 – cisternová CAS 5P0 0112 18 t

IVECO IS56CC2BA – skříňový nákladní automobil 5P5 0150 5,2 t,

a to z důvodu konání oslav 30. výročí založení profesionální požární ochrany na území města Domažlice a jeho služebního obvodu(OSM)

 

2209 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví města Domažlice na celém jeho území na dobu od 10. 3. 2016 do 9. 3. 2017 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti, pro následující vozidla - nákladní vozidla:

MAN TGA 18.360 4x4 BB 3P4 4945, MAN LE 10.180 4x4 BB 2P9 8052, LIAZ 151.261 sklápěč DO 7088,

LIAZ 110.850 CAK-8 DO 5706, PRAGA V3-S SKLÁPĚČ DO 2882, PRAGA V3-S FEKÁL DO 4002,

LIAZ 110.830 - MUT DO 6596, AVIA 30L DO 6849, MAN TGS 33.400 6x4 BB 5P8 3728,

PŘÍVĚS PS 2.17.13 3P6 2032, PŘÍVĚS PLOŠIN. ZPT-18 3P6 2035

Stavební mechanizmy:

KOMATSU WB 93R-2 P007719, KOMATSU PW 170ES P007648, KOMATSU PW 180-7EO P014846,

KOMATSU WB 97S-5 P009407

z důvodu práce na provozu a údržbě vodovodních a kanalizačních řadů a odstraňování havárií(OSM)

 

2210 - bere na vědomí žádost společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, IČ 48362611 ze dne 26. 2. 2016 o schválení doby přistavování spojů linky 405 001 MAD Domažlice na výchozí zastávky a souhlasí s časovým limitem 5 minut pro přistavování autobusů linky 405 001 MAD Domažlice před jejich předpokládaným odjezdem(OSM)

 

2211 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ s Jaroslavem Weberem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Švabinského 563, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69253307 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schválen rozpočet města na rok 2016, přičemž finanční prostředky odpovídající ceně díla dle této smlouvy v něm budou zahrnuty(OSM)

 

2212 - bere na vědomí dotaz k doplnění stávajícího dopravního značení v ulici Erbenova v Domažlicích o výjimku pro cyklisty(OSM)

 

2213 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést likvidaci stávajícího betonového přístřešku na popelnice u domu č. p. 449, 450 v Hruškově ul., Domažlice umístěného podél ulice Doubovy a vybudování nové plochy pro osazení kontejneru na odpad a pořízení a osazení 1 nového kontejneru na odpad o objemu 1100 l v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 04. 2016(OSM)

 

2214 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 3318/2 v k. ú. Domažlice za cenu 13.220 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2215 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce mostu a lávek v k. ú. Domažlice a k. ú. Havlovice I. Etapa: most M-05 Domažlice – ul. El. Krásnohorské, lávka L-12 Domažlice – U elektrárny, projekt pro demolici lávky L-05 Domažlice – u č. p. 50 v ul. JUDr. Žlábka“ uzavřené dne 12. 9. 2014 mezi městem Domažlice a Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2216 - bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvková organizace Zahradní 471, Domažlice, paní Anny Bauerové o zařazení do rozpočtu 2016 akce „Rekonstrukce sociálních zařízení a připojení bývalého bytu k mateřské škole“ na odloučeném pracovišti Palackého 224 v Domažlicích(OSM)

 

2217 - bere na vědomí žádost TJ Havlovice ze dne 9. 12. 2015 na výměnu stávajících dřevěných oken a dveří v kuželníku v Havlovicích za plastová(OSM)

 

2218 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice, jakožto pronajímatelem, a společností BKP invest s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25237489, jakožto nájemcem, dne 29. 11. 2002, a to dohodou ke dni 31.03.2016, a uzavření dohody dle předloženého návrhu

b) schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 4104, k. ú. Domažlice, za účelem umístění budovy bez čp./č.ev. - garáž, Společenství vlastníků halových garáží Švabinského, se sídlem Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 03279014, na dobu určitou životnosti garáží, za cenu 19720 Kč/rok, s inflačním nárůstem, kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2219 - schvaluje záměr pronajmout část vedlejší stavby - kůlnu, která je součástí pozemku p. č. st. 527 v k. ú. Domažlice a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č. p. 54 v ulici Poděbradova, Domažlice - Týnské Předměstí, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

2220 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice z. s., se sídlem Havlovice 105, Domažlice, IČ 48342271, za rok 2015 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22.05.2001(OSM)

 

2221 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Vojenský camp v areálu Chodského hradu" v rámci projektu "living history" ve dnech 1. - 3. května 2016 od 08:00 do 20:00 hodin Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

2222 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4691/26020 na pozemku p. č. st. 3352, k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 21.310 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2016(OSM)

 

2223 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01.04.2011 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 274/3 a č. 274/2, oba v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2224 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání (uznání práva) s Českou republikou - ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, IČ 60162694, jejíž předmětem je uznání města Domažlice, že vlastnické právo ke stavbám nacházejícím se na pozemcích p. č. st. 217 a p. č. st. 236, oba v k. ú. Dolní Folmava, nevzniklo, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 5. 2016(OSM)

 

2225 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2015 mezi Městem Domažlice a organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, k. ú. Domažlice, v ulici Pivovarská v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2226 - schvaluje uzavření komisionářské smlouvy o zajištění správy objektu pivovaru se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2227 - a) bere na vědomí žádost ze dne 18. 2. 2016 o umístění veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2175/1 v Domažlicích (v lokalitě U Pískovny)

b) souhlasí se záměrem umístění veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2175/1 v Domažlicích (v lokalitě U Pískovny) za podmínky uzavření plánovací smlouvy s tím, že náklady na realizaci stavby včetně projektové přípravy budou hrazeny žadatelem(OSM)

 

2228 - nesouhlasí s pořízením a osazením dopravního značení - dopravní značky č. P4 „Dej přednost v jízdě“ na výjezdu z ulice Boženy Němcové na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

2229 - nesouhlasí s pořízením a doplněním piktogramů na dopravní značky č. IP11a na parkovišti v ulici Břetislavova v Domažlicích dle předloženého návrhu(OSM)

 

2230 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas s provedením stavby „Domažlice, - Kozinova ulice, Sjezd z komunikace II/193, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2231 - předběžně souhlasí se záměrem umístění stavby Domažlice, U Jezera, p. č. 2592/10 - NN na pozemcích ve vlastnictví města Domažlice dle předložené varianty č. 3 za podmínky předložení kompletní projektové dokumentace stavby, ze které bude zřejmé, že tato stavba není v rozporu se stavbou Chodník Domažlice - Havlovice I. etapa (jejíž investorem je město Domažlice), přičemž součástí projektové dokumentace bude prohlášení o souladu obou staveb(OSM)

 

2232 - a) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 12. 2003 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., IČ 26324261, jejímž předmětem je pronájem tepelných zařízení ve vlastnictví města Domažlice, kterým bude rozšířen předmět nájmu o tepelné zařízení - kotelnu v budově č. p. 638, stavbě občanského vybavení, jež je součástí pozemku p. č. st. 3617, k. ú. Domažlice

b) souhlasí s postupem převodu správy budovy č. p. 84 v ul. Břetislavově a budov č. p. 638 a 689 v ul. Baldovské a Prokopa Velikého v Domažlicích (objekty domova s pečovatelskou službou) dle předloženého návrhu s tím, že v případě komerčních nebytových prostor bude postupováno dle varianty 1(OSM)

 

2233 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 10 ks parkovacích automatů pro město Domažlice“ nabídku společnosti WSA doprava a parkování s. r. o., se sídlem Radonice, Na Plachotě 156, PSČ 25073, IČ 27913309 za cenu 908.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností WSA doprava a parkování s. r. o., se sídlem Radonice, Na Plachotě 156, PSČ 25073, IČ 27913309 na pořízení 10 ks parkovacích automatů, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 10 ks parkovacích automatů pro město Domažlice“, za cenu 1.025.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej stávajících 9 ks parkovacích automatů se společností WSA doprava a parkování s. r. o., se sídlem Radonice, Na Plachotě 156, PSČ 25073, IČ 27913309, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 10 ks parkovacích automatů pro město Domažlice“, za cenu 117.000 Kč bez DPH dle předloženého návrhu(OSM)

 

2234 - a) bere na vědomí žádost Společenství vlastníků jednotek v Domažlicích, Vojtěchova ul. 221, 222, Vojtěchova 221, Domažlice o výstavbu parkoviště s kolmým stáním ve Vojtěchově ulici v Domažlicích ze dne 29. 1. 2016

b) ukládá odboru správy majetku zpracovat studii na parkování u domů č. p. 219-220, 205-206, 221 a 222 v ul. Vojtěchova v Domažlicích

Termín splnění: 31. 5. 2016(OSM)

 

2235 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku „Nákup terénního automobilu“ realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadanou společností Domažlické městské lesy spol. s. r. o.(OSM)

 

2236 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové, fyzické osoby podnikající, se sídlem 344 01 Domažlice - Havlovice 39, IČ 74397711, za rok 2015 v prodejně smíšeného zboží č. p. 38 v Havlovicích, kterou má pronajatou od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 01.03.2007 ve znění dodatků(OSM)

 

2237 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 1874 b) ze dne 8. 12. 2015

b) schvaluje podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 11. 1992, jejíž předmětem je užívání části pozemku p. č. 4814/45 v k. ú. Domažlice, obsahující výzvu k odstranění zatravňovací dlažby a popelnic z předmětu nájmu a zdržení se parkování vozidel na předmětu nájmu, to vše dle předloženého rozboru

Termín splnění: 30. 5. 2016(OSM)

 

2238 - a) schvaluje záměr projektu a podání žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality 2016“ na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, IV. etapa“

b) schvaluje zajištění spolufinancování realizace projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, IV. etapa“ ve výši 483.122 Kč vč. DPH, v rámci rozpočtu města Domažlice (OSM)

 

2239 - bere na vědomí dopis ze dne 8. 2. 2016 a souhlasí se zasláním konceptu plánovací smlouvy dle upraveného návrhu s tím, že součástí budované infrastruktury bude dešťová kanalizace(OSM)

 

2240 - souhlasí se zasláním konceptu smlouvy o smlouvě budoucí, jejíž předmětem je prodej pozemků v průmyslové zóně za kasárny v Domažlicích společnosti CSPP Group a. s., se sídlem Brno-střed, Bašty 413/2 dle předloženého návrhu s tímto doplněním:

- odstavec 2 c) článku II. smlouvy zní takto:

dopravní a technická infrastruktura popsaná v Plánovací smlouvě byla ze strany Budoucího kupujícího předána Budoucímu prodávajícímu v souladu s ujednáními Plánovací smlouvy

- v odstavci 13 se doplňují tyto částky: a) 200.000 Kč, b) 200.000 Kč, c) 50.000 Kč, d) 50.000 Kč,

- v odstavci 14 a se doplňuje částka ve výši 500.000 Kč(OSM)

 

2241 - schvaluje vyřazení odvlhčovacích přístrojů CD 1800 z evidence majetku v celkové hodnotě 129.564 Kč, vedených pod inv. č. 10323 a 10324(OF)

2242 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. finanční plán společnosti na rok 2016 dle předloženého návrhu

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. investiční plán společnosti na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2243 - a) schvaluje finanční plán hospodářské činnosti města Domažlice na rok 2016 dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši 9.837.926 Kč

b) schvaluje „Položkový plán oprav a rekonstrukcí městských bytových a nebytových domů a jednotek pro rok 2016“ dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) ve výši .9.837.926 Kč(OF)

 

2244 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2245 - bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole finančního krytí fondu investic u příspěvkových organizací k 31. 12. 2015(OF)

 

2246 - bere na vědomí informaci o návrhu rozpočtu Města Domažlice na rok 2016(OF)

 

2247 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 257.170 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, na nákup myčky černého nádobí od společnosti DSD METALIC Trade spol. s r. o., Plzeň, Karlova 5, PSČ 301 21, IČ 4919644(OKS)

 

2248 - a) schvaluje konání akce „Stavění májky“ dne 30. 4. 2016 (sobota)

b) schvaluje konání akce „Oslavy osvobození“ dne 5. 5. 2016 (čtvrtek)

c) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 8. 5. 2016 (neděle)

d) schvaluje konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2016 (středa)

e) schvaluje konání akce „Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť“ ve dnech 12. - 14. 8. 2016 (pátek - neděle)

f) schvaluje konání akce „Pietní akty“ dne 28. 10. 2016 (pátek)

g) schvaluje konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 26. 11. 2016 v 16.00 hodin (sobota)

h) schvaluje konání akce „Vánoční trhy“ ve dnech 19. - 23. 12. 2016 (pondělí - pátek)

 ch) schvaluje konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2017 v 18.00 hodin (neděle)(OKS)

 

2249 - neschvaluje spolupořádání 2. ročníku nabídky pracovních příležitostí s názvem „BURZA PRÁCE“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 28. dubna 2016 v prostorách MKS v Domažlicích(OKS)

 

2250 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikací - ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t, na náměstí Míru v Domažlicích pro účinkující na Chodském bále takto:

a) Národopisný soubor Postřekov - příjezd 12. 3. 2016 v cca 19:30 hodin, odjezd 13. 3. 2016 v 01:40 hodin

b) Chodský soubor Mrákov - příjezd 12. 3. 2016 v cca 19:20 hodin, odjezd 13. 3. 2016 ve 2:15 hodin(OKS)

 

2251 - schvaluje platový výměr ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, Bc. Kateřině Bauerové dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2016(OKS)

 

2252 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Domažlice a obcí Milavče dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2253 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Domažlice a obcí Draženov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2254 - žádá výbor pro kulturu a cestovní ruch o předložení návrhu názvu ulice na pozemcích parc. č. 3500/2, 3502/11, 3541/6 a 5043/2, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30. 4. 2016(OKS, OVÚP)

 

2255 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 9. 2. 2016

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise konané dne 25. 2. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 15. 2.2016

 

2256 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc únor 2016(MP)

 

2257 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování odborného posudku k výskytu zvláště chráněných živočichů na akci„ Zateplení sportovní haly Fügnerova“ RNDr. Oldřichu Buškovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Pod Jelením skokem 362/5, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 46872990 za cenu 5.000 Kč v rozsahu dle cenové nabídky

b) schvaluje zadání zakázky na zpracování odborného posudku k výskytu zvláště chráněných živočichů na akci„ Zateplení Domova pro seniory Baldovská“ RNDr. Oldřichu Buškovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Pod Jelením skokem 362/5, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 46872990 za cenu 5.000 Kč v rozsahu dle cenové nabídky(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 14. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)