Menu
Město Domažlice
Domažlice

45. schůze ze dne 24. 2. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 45. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24. 2. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2171 - souhlasí, aby Město Domažlice uplatňovalo v soudním řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1 pod sp. zn. 5Af 7/2016 práva osoby zúčastněné na řízení(OF)

 

2172 - souhlasí, aby Město Domažlice uplatňovalo v soudním řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1 pod sp.zn. 8Af 92/2015 práva osoby zúčastněné na řízení(OF)

 

2173 - schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Hradská 94, PSČ: 344 01, IČ: 71295178, do programu Plzeňského kraje „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2016“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

2174 - schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ: 344 01, IČ: 00073865, do programu Plzeňského kraje „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016“ na projekt Sklářské sympozium Tusta vitrea - umění pro Kulturní centrum pivovar Domažlice, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

2175 - schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ: 344 01, IČ: 00073865, do programu Plzeňského kraje „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016“ na projekt Brožura Kulturní léto 2016, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

2176 - doporučuje zastupitelstvu změnit a doplnit usnesení č. 734 ze dne 16. 12. 2015 takto:

schvaluje směnu pozemku p. č. 618/2 a pozemků ve zjednodušené evidenci č. 680/2 (dle PK), č. 681 (dle PK), č. 682 (dle PK) a č. 683 (dle PK), vše v k. ú. Dolní Folmava a část pozemku ve zjednodušené evidenci č. 370 (dle PK) označenou dle geometrického plánu č. 155-418-1206/2015 novým parcelním číslem 370/2 v k. ú. Starý Spálenec ve vlastnictví města Domažlice za pozemky p. č. 1592/12, 1592/14, 1592/15, 1592/17, 1592/18 a 1592/21, vše v k. ú. Pec ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro státní podnik Lesy České republiky, s. p. a uzavření směnné smlouvy se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08, IČ 42196451 dle nově předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 3. 2016(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 2. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)