Menu
Město Domažlice
Domažlice

44. schůze ze dne 16. 2. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 44. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16. 2. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2129 - neschvaluje navyšování roční výše sazby nájemného za pronájem bytových jednotek ve vlastnictví města Domažlice o inflační nárůst u těch smluv, kde již bylo dosaženo cílové sazby nájemného 64,65 Kč/m2/měsíčně (resp. 40,42 Kč/m2/měsíčně u bytu se sníženou kvalitou) a v souladu s již schváleným postupem sbližování nájemného; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2016 u smluv o nájmu bytu, jež spravuje společnost Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.(OSM)

 

2130 - ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí, spol. s r. o. provést analýzu prodeje bytů dle Zásad k prodeji bytů v majetku města Domažlice - 2. vlna prodeje a ve spolupráci s odborem správy majetku předložit návrh na změnu či zrušení těchto zásad

Termín splnění: 31. 3. 2016(OSM)

 

2131 - schvaluje uzavření Dohody o zrušení závazku na vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci „Rekonstrukce Kostelní ulice – veřejné osvětlení“ s Tomášem Váchalem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kout na Šumavě 322, PSČ 345 02, IČ 73816442 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2132 - předběžně souhlasí se záměrem stavby Domažlice, parc. č. 5832, multifunkční objekt popsané v projektové dokumentaci vypracované AW projektovou kanceláří, Domažlice, zak. číslo 22/2015 za předpokladu dořešení dopravního napojení stavby a za podmínky uzavření plánovací smlouvy(OSM)

 

2133 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 479 v k. ú. Pasečnice o výměře 48 m2 pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou za cenu 10 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, bez kauce, a uzavření pachtovní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2134 - předběžně souhlasí se záměrem zřízení elektrické přípojky na pozemek p. č. 2987/8 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

2135 - souhlasí s pokácením 4 kusů náletových stromů nacházejících se na pozemku p. č. 2611/2, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

2136 - nesouhlasí s pokácením 1 kusu douglasky nacházející se na pozemku p. č. 5545/1, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

2137 - bere na vědomí informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště o výsledku výběrového řízení číslo PDO/7/2015 na prodej nemovitého majetku v kat. území Domažlice(OSM)

 

2138 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Městem Domažlice a společností SONOR, společnost s ručením omezeným, se sídlem Koterovská 462/162, PSČ 326 00 Plzeň, IČ 40525716 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2139 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4329/35 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, WW FLORA a. s. - vodovodní a kanalizační přípojka ve prospěch společnosti WW FLORA, a. s., se sídlem Plzeň, Pod Kyjovem 347/14, PSČ 32200, IČ 61499013 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s tím, že jednorázová náhrada se stanoví ve výši 1.000 Kč bez DPH(OSM)

 

2140 - doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku p. č. 4818/58 označenou dle geometrického plánu č. 3949-150/2015 vyhotoveného společností LesPro, v. o. s., IČ 26385457 nově jako pozemek p. č. 4818/126, druh pozemku: ostatní plocha o výměře 10 m2, ve vlastnictví města Domažlice, za část pozemku p. č. 966/5 nově označenou dle geometrického plánu č. 4098-1201/2015 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759 nově jako pozemek p. č. 966/24, druh pozemku: ostatní plocha o výměře 10 m2, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2141 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/43, k. ú. Domažlice za cenu 192.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2142 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru a do ul. Msgre B. Staška v Domažlicích dne 5. 3. 2016 od 19:00 – 20:30 hodin a 6. 3. 2016 od 2:30 – 4:00 hodin, pro druh vozidla – autobus Iveco Bus, RZ: 4AJ 9642, z důvodu dopravy orchestru „Formanka“ hudby Hradní stráže Praha na XXIII. Společenský ples policie(OSM)

 

2143 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o vydaném Rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni č. j. ZKI PL-O-50/421/2015 ze dne 10. 12. 2015 a o vydaném pravomocném Usnesení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice č. j. OR-192/2015-401 ze dne 14. 1. 2016 ve věci evidence vlastnického práva ke stavbám nacházejícím se na pozemcích p. č. st. 217 a st. 236, obě v k. ú. Dolní Folmava(OSM)

 

2144 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o záměru realizace stavby Kurzova věž - rozšíření verandy na pozemku p. č. st. 230 v k. ú. Pec, jejíž investorem je Klub českých turistů - odbor Domažlice(OSM)

 

2145 - a) bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, v roce 2014 v areálu Městského stadionu Střelnice v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28.04.2011

b) bere na vědomí soupis prací a výkonů provedených Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, v roce 2015 v areálu Městského stadionu Střelnice v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28.04.2011

c) schvaluje podání výpovědi příkazní smlouvy uzavřené dne 28.04.2011 mezi Městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123(OSM)

 

2146 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o výkupech pozemků nacházejících se v lokalitě U Strážské cesty v Domažlicích včetně vyjádření a souhlasí se zasláním odpovědí dle upraveného návrhu(OSM)

 

2147 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.08.2001 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, jejímž předmětem je pronájem nemovitostí tvořících sportovní areál Střelnice v Domažlicích, dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr zřídit právo stavby k pozemkům p. č. 274/2 a č. 2651/10, oba v k. ú. Domažlice, ve prospěch Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123, za účelem výstavby východní tribuny a přilehlého parkoviště v rámci realizace akce „Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10“

Termín splnění: 7. 3. 2016

c) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 01.04.2011 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 274/3 a č. 274/2, oba v k. ú. Domažlice, kterým bude doba nájmu změněna z doby neurčité na dobu určitou do 31. 1. 2026, a kterým budou stanoveny podmínky pro provedení stavby(OSM)

 

2148 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“, „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“ nabídku společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Horšovský Týn, Velké Předměstí, Nad rybníčkem 40, IČ 45359164 za cenu 2.595.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“, „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“ se společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Horšovský Týn, Velké Předměstí, Nad rybníčkem 40, IČ 45359164 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2149 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému, Domažlice – III. etapa“ nabídku společnosti SUPTel a. s., se sídlem Plzeň 4, Doubravka, Hřbitovní 1322/15, PSČ 312 00, IČ 25229397 za cenu 558.020 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému, Domažlice – III. etapa“ se společností SUPTel a. s., se sídlem Plzeň 4, Doubravka, Hřbitovní 1322/15, PSČ 312 00, IČ 25229397 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2150 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávku "Vozidlo s ramenovým nosičem kontejnerů" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace a navrhuje za členy otevírací a hodnotící komise Bc. Michala Hájka, náhradník Lenka Králová a Jiřího Pivoňku, náhradník Ing. Pavlína Fišerová(OSM)

 

2151 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2152 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice, Michlova 565 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2153 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Msgre B. Staška 232 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2154 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, B. Němcové 119 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2155 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Baldovská 638 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2156 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové, B. Němcové 118 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2157 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2158 - jmenuje na pracovní místo ředitelky Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, pí Bc. Kateřinu Bauerovou, s účinností od 1. 3. 2016(OKS)

 

2159 - bere na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIP – 1231/15 – P a protokol o kontrole čj. ČŠIP – 1232/15 – P, kterou provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, ve dnech 7. až 10. prosince 2015 a oznámení Mgr. Tomaiera o odstranění zjištěných nedostatků(OKS)

 

2160 - schvaluje dle § 79 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb, zákona o obcích, starostovi proplacení náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku 2015 v rozsahu 21 pracovních dnů(OKS)

 

2161 - schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací mezi městem Domažlice a obcí Zahořany dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

2162 - bere na vědomí dopis Okresního soudu v Domažlicích ze dne 29. 1. 2016 a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(místostarosta Novák)

 

2163 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajišťování publicity města Domažlice s Bc. Kristýnou Bublovou, dle předloženého návrhu s měsíční hodinovou sazbou(tajemnice)

 

2164 - schvaluje uzavření smlouvy na dodávku nafty motorové (NM) a benzinu (BA 95) mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Ing. Jaroslavem Fronkem, Cihlářská 520, 344 01 Domažlice, IČ 14722194 dle předloženého návrhu(MP)

 

2165 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice schválit udělení čestné občanství Jamesi Duncanovi, Hermanu Geistovi a Robertu Gilbertovi a čestné občanství in memoriam Matthew Konopovi za zásluhy při osvobození města v roce 1945

Termín splnění: 24. 2. 2016(místostarosta Antoš)

 

2166 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 26. 1. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 4. 2. 2016

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 10. 2. 2016

 

2167 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc leden 2016(MP)

 

2168 - schvaluje návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24. 2. 2016 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

2169 - a) schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality 2016 vyhlášeného Ministerstvem vnitra na akci „Domažlice - Forenzní identifikační značení jízdních kol za pomoci syntetické DNA“

b) schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Domažlice - Forenzní identifikační značení jízdních kol za pomoci syntetické DNA“ ve výši min. 3 190 Kč v rámci rozpočtu města Domažlice(MP)

 

2170 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci do Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020“ na realizaci projektu „Kulturní centrum Pivovar Domažlice - dějiny města a společná historie v česko-bavorském příhraničí“

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování do výše celkové hodnoty projektu „Kulturní centrum Pivovar Domažlice - dějiny města a společná historie v česko-bavorském příhraničí“ a spolufinancování realizace tohoto projektu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavřít Partnerskou dohodu o stanovení práv a povinností na přípravě a realizaci projektu „Kulturní centrum Pivovar Domažlice - dějiny města a společná historie v česko-bavorském příhraničí“ s partnerským městem Furth im Wald – Stadt Furt im Wald, BurgStrasse 1, 934 37 Furth im Wald

Termín splnění: 10. 3. 2016(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

Datum vložení: 19. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)