Menu
Město Domažlice
Domažlice

42. schůze ze dne 2. 2. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 42. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 2. 2. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2076 - a) ruší usnesení č. 1733 ze dne 10. 11. 2015

b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 1288 b) ze dne 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016

c) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 1833 b) ze dne 24.11. 2015 do 30.4. 2016

d) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

2077 - neschvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 7, v budově č. p. 238, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 35.000 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

2078 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 257/9 , ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2079 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/7, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2080 - schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 65/1 – byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 19. 3. 2015 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 65/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 65 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 7484/51346, tedy na pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, na pozemcích p. č. 69/6 a 69/2, oba v k. ú. Třebnice u Domažlic a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 405.000 Kč s termínem pro podávání nabídek do 31.03.2016(OSM)

 

2081 - souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 6, Michlova 595, Domažlice v souladu s § 2279 , odst. 1) a 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(OSM)

 

2082 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

2083 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 54/2, ul. Poděbradova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2084 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 612/15, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2085 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytová jednotka č. 237/4, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2086 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 254/9, ul. 17. listopadu, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2087 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy a o prominutí poplatků a úroků z prodlení ze dne 12.01.2016

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 29/D5, v budově č.p. 276 v ul. Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu

c) neschvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení z dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 29/D5, v budově č.p. 276 v ul. Petrovická v Domažlicích, a to ve výši 3.816 Kč(OSM)

 

2088 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o prominutí dluhu ve výši 100.000 Kč se společností MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o., odštěpný závod Plzeň, se sídlem Plzeň - Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 32100, IČ 26385759 za nepředložení bankovní záruky nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII smlouvy o dílo na akci "Domažlice, U Nemocnice č. p. 579 - zateplení objektu městského úřadu" dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 3. 2016(OSM)

 

2089 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit úhradu ztráty vzniklé zajištěním provozu linky MAD č. 405001 dle smlouvy uzavřené s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611, o závazku veřejné služby ve veřejné městské hromadné dopravě v Domažlicích ze dne 12. 12. 2008 v rozsahu dle předloženého jízdního řádu na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o úhradě ztráty na rok 2016 s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň, a. s., se sídlem V Malé Doubravce 27, Plzeň, PSČ 312 78, IČ 48362611 dle předloženého návrhu v celkové výši 1.321.415 Kč

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2090 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování vodovodní přípojky, vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 3670/3 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Skladovací haly Domažlice, p. č. 3670/6,15,16 v Cihlářské ulici v Domažlicích ve prospěch společnosti DPH - Domažlice Property Holdings s. r. o., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 03157385 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s tím, že jednorázová náhrada se stanoví ve výši 10.000 Kč bez DPH(OSM)

 

2091 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy uzavřené dne 20. 11. 2012 mezi městem Domažlice a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha, PSČ 102 00, IČ 49356089, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2092 - a) bere na vědomí nabídku společnosti Adevi, s. r. o., se sídlem Třebnice 69, Meclov, PSČ 346 01, IČ 28055110 (plátce DPH)

b) schvaluje uzavření Smlouvy o provozování sběrného dvora nebezpečného odpadu a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Adevi, s. r. o., se sídlem Třebnice 69, Meclov, PSČ 346 01, IČ 28055110 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2093 - schvaluje nenavyšování roční výše nájemného za užívání nemovitostí, nebytových prostor či pozemků za rok 2015 o inflační nárůst u těch nájemních smluv, u nichž by inflační nárůst nájemného činil 15 Kč ročně a méně; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2016 u všech nájemních smluv, jejichž předmětem nájmu je nemovitý majetek ve vlastnictví města(OSM)

 

2094 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6 2015 mezi Městem Domažlice a Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „TO Chodský květ, úsek U6“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2095 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést likvidaci stávajících přístřešků na popelnice u domů č. p. 195-204, 207-214 (4 přístřešky) a 217-218 (1 přístřešek) v ul. Palackého a u domu č. p. 132 (1 přístřešek) v ul. Vojtěchova a vybudování nových ploch pro osazení kontejnerů na odpad u domů č. p. 195-204, 207-214 a 217-218 v ul. Palackého a pořízení a osazení 10 novým kontejnerů na odpad o objemu 1100 l v rozsahu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2016(OSM)

 

2096 - bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 10. 1. 2007 mezi městem Domažlice a společností Network East-West, z. s., se sídlem U nemocnice 148, Domažlice, Týnské Předměstí s tím, že výpovědní doba končí dne 31. 3. 2016(OSM)

 

2097 - a) bere na vědomí žádost předsedy Nájemního družstva GOLEM Mgr. Marty Podhorské

b) neschvaluje uzavření dohody mezi Nájemním družstvem GOLEM, bytové družstvo se sídlem Kozinova 86, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26360551 (NDG) a Městem Domažlice v tomto znění: město provede měření a případné nutné opravy na své náklady s tím, že po předání objektu s využitím zkrácené vázací doby na deset let, uhradí tyto náklady NDG městu zpět stejně jako další sporné opravy, které nebude po soudním sporu opravovat DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

c) souhlasí s provedením měření tepelných mostů v celém objektu bytového domu Kozinova 86 v Domažlicích na náklady Nájemního družstva GOLEM, bytové družstvo(OSM)

 

2098 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 16_SOBS01_4121159971 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu

b) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.16_SOBS01_4121159972 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2099 - souhlasí se zřízením sídla spolku Wolfs Domažlice, IČ 69980616, v budově č. p. 633, jež je součástí pozemku p. č. st. 4522 k. ú. Domažlice, v části obce Domažlice - Bezděkovské Předměstí(OSM)

 

2100 - souhlasí se zřízením sídla spolku HC DOMAŽLICE, IČ 265 78 867, v budově čp. 291, jež je součástí pozemku p. č. st. 4359 k. ú. Domažlice, v ul. U Zimního stadionu, Domažlice - Hořejší Předměstí(OSM)

 

2101 - a) souhlasí v souladu s čl. VI. odst. 2 Zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice - část Havlovice ze dne 21.06.2001 s tím, aby budovu čp. 17, jež je součástí pozemku p. č. st. 38, a pozemek p. č. 32, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, užíval též třetí subjekt, a to Sbor dobrovolných hasičů v Havlovicích, IČ 48344427

b) souhlasí se zřízením sídla Sboru dobrovolných hasičů v Havlovicích, IČ 48344427, v budově č. p. 17, jež je součástí pozemku p. č. st. 38, k. ú. Havlovice u Domažlic, v části obce Domažlice - Havlovice(OSM)

 

2102 - schvaluje zadání zakázky společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 na zpracování rozpočtu stavby "Domažlice - oprava chodníků v ulici Erbenova - rozpočet stavby" za cenu 4.300 Kč bez DPH v rozsahu dle cenové nabídky(OSM)

 

2103 - neschvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování vodovodní přípojky, vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4781/13 v k. ú. Domažlice v rámci stavby ČEZ Domažlice - vodovodní přípojka st. p. 1859 ve prospěch společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26206803(OSM)

 

2104 - nesouhlasí s umístěním kanalizačního vedení včetně výusti v rámci stavby Pasečnice, p.č. 478/2 - výstavba ČOV a kanalizace v pozemcích p. č. 479 a p. č. 482, oba v k. ú. Pasečnice(OSM)

 

2105 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 5500, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 7. 3. 2016(OSM)

 

2106 - nesouhlasí s prodloužením termínu pro dodání vyúčtování příkazní smlouvy za roky 2014 a 2015 Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, v souladu s příkazní smlouvou uzavřenou dne 28.4.2011 do 31.3.2016(OSM)

 

2107 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6026/257176 na pozemcích p. č. st. 2580, st. 2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 10.122 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6974/369163 na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, vše v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 8.150 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7128/154052 na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 13.131 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2016(OSM)

 

2108 - doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s plánovací smlouvou uzavřenou dne 2. 6. 2015 uzavření darovací smlouvy, jejíž předmětem je nabytí pozemku p. č. 5846, k. ú. Domažlice a veřejné infrastruktury - chodníku a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby Změna dopravního režimu p. č. 1649/20, Petrovická ul. v Domažlicích se společností W & P company s. r. o., se sídlem Mozartova 2238/62, Plzeň, IČ 26384701 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 4. 2016(OSM)

 

2109 - a) bere na vědomí sdělení doručeného městu Domažlice dne 25.01.2016, ve věci pronájmu části pozemku p. č. 5634/1 k. ú. Domažlice

b) trvá na usnesení č. 1321 ze dne 15.09.2015(OSM)

 

2110 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o záměru realizace stavby ČOV Micro 0,5C, ČS, nádrž a vsakovací drén pro rekreační objekt - k. ú. Pasečnice st. p. č. 292 a p. p. č. 476/3(OSM)

 

2111 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2112 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Domažlice, Zahradní 471 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2113 - schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Hradská 94 na rok 2016 dle předloženého návrhu(OF)

 

2114 - souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy hájenky Babylon čp. 34 spočívajícím v rekonstrukci koupelny včetně rozvodů vody nájemcem - společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem(OF)

 

2115 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2015 ve výši 219.878,32 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace MKS v Domažlicích s tím, že částka 219.878,32 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let(OF)

 

2116 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2015 ve výši 41.472,35 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice s tím, že částka 41.472,35 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let(OF)

 

2117 - schvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku na provoz za rok 2015 ve výši 125.946 Kč v rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232 s tím, že bude následně převeden do investičního fondu k úhradě splátky půjčky FVE(OF)

 

2118 - schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice:

Účet 511 – Opravy a udržování +112.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 518 – Ostatní služby - 136.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 53x – Daně a poplatky - 8.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 558 – Pořízení DDHM + 32.000 Kč (pečovatelská služba)(OF, OKS)

 

2119 - schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice:

Převod dotace na mzdové náklady a odvody

Účet 672 – Přijaté dotace na platy a odvody + 466.240 Kč (domov pro seniory)

Účet 672 – Dotace Úřad práce + 309.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 521 – Mzdové náklady -hrazeno z dotací + 578.537 Kč (domov pro seniory)

Účet 524 – Zákonné pojištění-hrazeno z dotací + 196.703 Kč (domov pro seniory)

 

Přesuny mezi ostatními závaznými ukazateli

Účet 521 – Mzdové náklady - vlastní finanční prostředky - 578.537 Kč (domov pro seniory)

Účet 524 – Zákonné pojištění -vlastní finanční prostředky - 196.703 Kč (domov pro seniory)

Účet 501 – Spotřeba materiálu + 87.500 Kč (domov pro seniory)

Účet 502 – Spotřeba energií + 99.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 511 – Opravy a udržování + 45.740 Kč (domov pro seniory)

Účet 518 – Ostatní služby + 117.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 527 – Zákonné soc. náklady + 29.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 558 – Pořízení DDHM + 397.000 Kč (domov pro seniory)(OF, OKS)

 

2120 - schvaluje prezentaci města Domažlice v regionální televizi ZAK TV s. r. o., se sídlem Plzeň, Prokopova 26, PSČ 326 00, IČ 64835669, za cenu 67.500 Kč bez DPH dle předloženého návrhu(OKS)

 

2121 - schvaluje realizaci Sborníku příspěvků z konference k výročí 750 let královského města Domažlice a jeho vydání Zdeňkem Procházkou - Nakladatelstvím Českého lesa, se sídlem Domažlice, Vodní 18, PSČ 344 01, IČ 12868400, za cenu 63.800 Kč včetně DPH za podmínky schválení rozpočtu na rok 2016(OKS)

 

2122 - a) bere na vědomí zápis z výroční valné hromady JSDHO Domažlice konané dne 2. ledna 2016

b) bere na vědomí zprávu o činnosti JSDHO Domažlice - část Havlovice za rok 2015, která byla přednesena na výroční valné hromadě dne 19. prosince 2015(OKS)

 

2123 - schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 na podporu 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase(OKS)

 

2124 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů mezi Národní knihovnou České republiky, státní příspěvkovou organizací zřízenou MK ČR, se sídlem Klementinum 190, Praha 1 a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

2125 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 18. 1. 2016

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise konané dne 25. a 28. 1. 2016

 

2126 - souhlasí, aby Město Domažlice uplatňovalo v soudním řízení, které probíhá u Městského soudu v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1 pod sp.zn. 8Af 9/2016 práva osoby zúčastněné na řízení(OF)

 

2127 - souhlasí se zřízením sídla spolku Sbor dobrovolných hasičů Domažlice, IČ 48344923, v budově č. p. 243, jež je součástí pozemku p. č. st. 1343 k. ú. Domažlice, v Břetislavově ul, části obce Domažlice - Dolejší Předměstí(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 8. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 2. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)