Menu
Město Domažlice
Domažlice

40. schůze ze dne 19. 1. 2016

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 40. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19. 1. 2016

 

Rada města v Domažlicích:

 

2018 - a) bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 09.12.2015

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 30, v budově č.p. 257 v ul. Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

2019 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 7, v budově č. p. 250, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 15.829 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

2020 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 8 nacházející se v budově čp. 245, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

2021 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování telekomunikačního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2330, 2351/1, 2390/3, 4921/1, 4922/1, vše v k. ú. Domažlice, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ 04084063 v rámci stavby Domažlice, Erbenova, rekonstrukce ČEZ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

2022 - schvaluje pronájem 8 ks dřevěných prodejních stánků a 8 ks dřevěných občerstvovacích stolů, evidovaných v majetku města pod inventárními čísly 24833, 24834, 24835, 24836, 24837, 24838, 24839, 24840, 24841, 24842, 24843, 24844, 24845, 24846, 24847 a 24848 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Domažlice, IČ 00073865, na dobu neurčitou, za cenu 1.698 Kč/rok bez DPH a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

2023 - souhlasí v souladu s čl. III. odst. 3 nájemní smlouvy uzavřené dne 23.08.2001 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, s realizací akce "Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10", a to v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, 344 01 Domažlice, IČ 73374792, 12/2015 - 01/2016, č. zak. 66/2015(OSM)

 

2024 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci „Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10“ spolkem Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., IČ 00524123

Termín splnění: 31. 1. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit spolufinancování akce „Modernizace stadionu Střelnice, Domažlice, parc. č. 274/2, 2651/10“ ve výši minimálně 3,5 mil.Kč v rámci rozpočtu města Domažlice v případě poskytnutí dotace

Termín splnění: dle rozhodnutí o poskytnutí dotace(OSM)

 

2025 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 23.08.2001 mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o. s., IČ 00524123, jejímž předmětem je pronájem nemovitostí tvořících sportovní areál Střelnice v Domažlicích, kterým bude prodloužena doba nájmu a stanoveny podmínky pro provedení stavby(OSM)

 

2026 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o možnostech ukončení nájemní smlouvy, příp. sankcionování nájemce z nájemní smlouvy uzavřené dne 21.11.2008 se společností MANHATTAN Development a. s., IČ 63079224(OSM)

 

2027 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2924, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7014/80639, vztahující se k bytové jednotce č. 555/12 v budově čp. 555 v ul. Michlova v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4192/125098 na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, oba v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 7.701 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2016(OSM)

 

2028 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/18/2015 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci - pozemku p. č. 4304 v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tuto nemovitost do vlastnictví města

Termín splnění: 3. 2. 2016(OSM)

 

2029 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci žádosti města o převod pozemků p. č. st. 1649/2, st. 1649/52, st. 1649/57, 5485, 5487, 5489, 5490, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových(OSM)

 

2030 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2015 mezi Městem Domažlice a organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, příspěvková organizace, IČ 00073865, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, k. ú. Domažlice, v ulici Pivovarská v Domažlicích, kterým dojde k rozšíření předmětu nájmu o vybavení nebytových prostor(OSM)

 

2031 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky p. č. 2170/14, 2170/20 a 2172 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/7 a 4941 vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice a pozemek p. č. 2170/1 a část pozemku p. č. 2170/15, vymezenou situačním plánek, oba v k. ú. Domažlice poté, co město Domažlice nabude tyto pozemky do svého vlastnictví

Termín splnění: 7. 3. 2016(OSM)

 

2032 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 01.02.2005 mezi městem Domažlice a Josefem Sladkým, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice - Město, náměstí Míru 40, IČ 41627865, kterým se mění způsob výpočtu rozúčtování nákladů potřeby studené vody v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2033 - schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 28.04.2000 mezi městem Domažlice a Tomášem Strejcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kdyně, IČ 64351947, kterým se mění způsob výpočtu rozúčtování nákladů potřeby studené vody v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2034 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřené dne 03.08.2015 mezi městem Domažlice a organizací Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Prokopova 207/25, IČ 45331154, kterým se mění způsob výpočtu rozúčtování nákladů potřeby studené vody v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2035 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 20.03.2012 mezi městem Domažlice a společností Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Praha - Vinohrady, Šafaříkova 635/24, IČ 25755277, kterým se mění způsob výpočtu rozúčtování nákladů potřeby studené vody v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2036 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Propojení křižovatky 28. října (u PDA) se silnicí II/193 v ulici Kozinova - II. etapa“ uzavřené dne 2. 10. 2015 se společností Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45359164 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2037 - schvaluje na základě žádosti JUDr. Petera Rychnavského - insolvenčního správce dlužníka prominutí dluhu dlužníkovi tvořeného:

- poplatkem z prodlení ve výši 2,5 promile denně jdoucím z částky 6.486 Kč od 30. 10. 2015 do zaplacení,

- úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně jdoucím z částky 17.844 Kč od 30. 10. 2015 do zaplacení,

- úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně jdoucím z částky 2.763 Kč od 30. 10. 2015 do zaplacení,

- poplatkem z prodlení ve výši 1 promile denně jdoucím z částky 12.871 Kč od 30. 10. 2015 do zaplacení(OSM)

 

2038 - schvaluje pronájem světelné časomíry evidované v majetku města pod inventárními čísly 10338, 24781, 24782, 24783 a 24784, a uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.05.2008 mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, dle předloženého návrhu s tím, že se nájemné stanoví ve výši 1.014 Kč/rok bez DPH(OSM)

 

2039 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení smluvní pokuty uplatněné ve výši 817.069,83 Kč vůči společnosti MSV Liberec, s. r. o. se sídlem Kralická 79, Liberec 7, PSČ 460 07, IČ 61328952, za prodlení s dokončením díla podle smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a touto společností dne 27. 8. 2014, a to snížení o částku ve výši 13.013,76 Kč

Termín splnění: 27. 1. 2016(OSM)

 

2040 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 260 ze dne 20. 5. 2015 a 678 ze dne 18. 11. 2015

Termín splnění: 27. 1. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 2446/43 v katastrálním území Domažlice za účelem výstavby řadového rodinného domu typu 4.8 dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 8. 2. 2016(OSM)

 

2041 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu 133512 - Podpora materiálně technické základny sportovních organizací vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci „Rekonstrukce šaten a WC ve sportovní hale Fügnerova ul. v Domažlicích“

Termín splnění: 31. 1. 2016

b) doporučuje zastupitelstvu schválit spolufinancování akce „Rekonstrukce šaten a WC ve sportovní hale Fügnerova ul. v Domažlicích“ ve výši minimálně 1.000.000 Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 27. 1. 2016(OSM)

 

2042 - a) bere na vědomí žádost ze dne 19. 11. 2015, o pronájem části nebytových prostor v budově čp. 38 v Havlovicích

b) nesouhlasí s podnájmem části nebytových prostor budovy čp. 38, jež je součástí pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Havlovice u Domažlic za účelem provozování secondhandového prodeje dětského oblečení(OSM)

 

2043 - schvaluje zadání zakázky na vyhotovení podkladů pro výběr dodavatele a pro zařazení do čerpání dotace z dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality“, Petru Novotnému, Černošice, PSČ 252 28, IČ 49264664, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 12.100 Kč včetně DPH(OSM)

 

2044 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/8 na pozemku p. č. 958/3 v k. ú. Domažlice za cenu 6.660 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/8 na pozemku p. č. 958/3 v k. ú. Domažlice za cenu 6.660 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 3. 2016(OSM)

 

2045 - souhlasí s napojením stavby Účelová komunikace, Prokopa Velikého v Domažlicích popsané v projektové dokumentaci vypracované Projekční kanceláří Rojt, Projekce dopravních staveb Domažlice, z VIII/2015 na pozemní komunikaci nacházející se na pozemcích p. č. 4818/50 a 4818/58, oba v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice, resp. s připojením na tyto nemovitosti (pozemky) za podmínky uzavření plánovací smlouvy(OSM)

 

2046 - souhlasí s pokácením 5 kusů stromů nacházejících se na pozemku p. č. 274/2, k. ú. Domažlice z důvodu plánované výstavby východní tribuny v areálu Městského stadionu Střelnice v rámci modernizace stadionu dle předloženého návrhu(OSM)

 

2047 - bere na vědomí informaci o záměru provedení terénních úprav na pozemku školní zahrady při ZŠ Domažlice, Komenského 17 na pozemku p. č. 365/3, k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

2048 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 8. 2. 2016(OSM)

 

2049 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Statutu peněžního fondu Sluníčko dle upraveného návrhu

Termín splnění: 27. 01. 2016(OF)

 

2050 - neschvaluje ponechání nevyčerpaného příspěvku ve výši 93.364 Kč na vydání almanachu „10 let výtvarných sympozii“ příspěvkové organizaci MKS v Domažlicích(OF)

 

2051 - a) schvaluje vyřazení Lesních hospodářských osnov Domažlice I. z evidence majetku v hodnotě 887.264 Kč, vedených pod inv. č. 910038

b) schvaluje vyřazení Lesních hospodářských osnov Domažlice II. z evidence majetku v hodnotě 363.134 Kč, vedených pod inv. č. 910039(OF)

 

2052 - schvaluje vyřazení DISCOBOLOS 7x200GB Rack z evidence majetku v hodnotě 116.501 Kč, vedeného pod inv. č. 10213(OF)

 

2053 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ29008 – 565 Kč (dotace na činnost odborného lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ29008 – 565 Kč (činnost odborného lesního hospodáře)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ13011 + 340 Kč (dotace sociálně-právní ochrana dětí)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 ÚZ13011 + 340 Kč (školení – SPOD)(OF)

 

2054 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0100 pol. 4121 - 35.500 Kč (přijaté transfery od obcí)

org. 0215 pol. 4122 - 1 Kč (přijaté tranfery od krajů)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 35.501 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0095 § 3722 pol. 5329 - 20 Kč (čl. příspěvek DSO Lazce)

org. 0115 § 2143 pol. 5329 - 32.950 Kč (příspěvky DSO Domažlicko)

org. 0410 § 2321 pol. 5329 ZJ 026 - 3.503 Kč (čl. příspěvek DSO Povodí Berounky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 36.473 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

2055 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice č.j.: MeDO-64547/2015-Ka ze dne 22. 12. 2015(OF)

 

2056 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ 13234 - 7.461 Kč (Městská policie – platy hrazené z ÚP)

Org. 0222 § 5311 pol. 5031 ÚZ 13234 - 1.863 Kč (Městská policie – soc.zabezpečení ÚP)

Org. 0222 § 5311 pol. 5032 ÚZ 13234 - 676 Kč (Městská policie – zdrav.pojištění ÚP)

Org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 10.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 pol. 4116 ÚZ 13013 + 12.000 Kč (Městská policie – dotace z Úřadu práce)

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ 13013 + 8.955 Kč (Městská policie – platy hrazené z ÚP)

Org. 0222 § 5311 pol. 5031 ÚZ 13013 + 2.239 Kč (Městská policie – soc.zabezpečení ÚP)

Org. 0222 § 5311 pol. 5032 ÚZ 13013 + 806 Kč (Městská policie – zdrav.pojištění ÚP)(OF)

 

2057 - ukládá příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice odvod ve výši 180.000 Kč do rozpočtu města

Termín splnění: 25. 1. 2016(OF)

 

2058 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice, nám. Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 3. 2016(OKS)

 

2059 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5139 - 100 Kč (JSDH Havlovice - materiál)
org. 0221 § 5512 pol. 5154 + 100 Kč (JSDH Havlovice - elektrická energie)(OKS)

 

2060 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ: 344 01, IČO: 75005743, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 1. 2016(OKS)

 

2061 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, o poskytnutí dotace v rámci Rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016, č. j. MSMT-43229/2015-1vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(OKS)

 

2062 - souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo kultury ČR o zařazení folklorního festivalu Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky(OKS)

 

2063 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 1. 2016(OKS)

 

2064 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 5139 + 6.940,30 Kč (nákup materiálu j.n.)

org. 0230 § 6171 pol. 5169 + 2.252,00 Kč (nákup ostatních služeb)

org. 0230 § 6171 pol. 5137 - 9.192,30 Kč (drobný dl. hmotný majetek)(OICT)

 

2065 - a) zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou k zastupování Města Domažlice jako účastníka řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici MěÚ, OSVZ k zastupování Města Domažlice jako účastníka řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci změny opatrovníka(OSVZ)

 

2066 - doporučuje zastupitelstvu města zmocnit starostu města Ing. Miroslava Macha k podepisování plných mocí udělovaných advokátům k zastoupení města Domažlice v soudních řízeních

Termín splnění: 27. 1. 2016(místostarosta JUDr. Novák)

 

2067 - a) doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 27. 1. 2016 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ponechat ve stejné výši dle usnesení zastupitelstva č. 36 a , b ze dne 19. 11. 2014

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit měsíční odměnu pro členy výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve stejné výši dle usnesení zastupitelstva č. 37 ze dne 19. 11. 2014. Odměny budou vypláceny měsíčně

Termín splnění: 27. 1. 2016(tajemnice)

 

2068 - schvaluje měsíční odměnu pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve stejné výši dle usnesení rady č. 58 ze dne 11. 11. 2014. Odměny budou vypláceny měsíčně(tajemnice)

 

2069 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 7. 1. 2016

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 11. 1. 2016

 

2070 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2015(MP)

 

2071 - schvaluje návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 27. 1. 2016 dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2072 - rozhodla stanovit stavební uzávěru a navrhuje zákaz stavební činnosti týkající se staveb ubytovacích zařízení pro celé katastrální území Domažlice a Havlovice u Domažlic a ukládá OVÚP pořízení územního opatření o stavební uzávěře dle přiloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OVÚP)

 

2073 - rozhodla stanovit stavební uzávěru a navrhuje zákaz stavební činnosti na lokality 1 až 16, pro které bude v navrhovaném územním plánu Domažlice stanovena podmínka pro rozhodování v území „DOHODA O PARCELACI“ a „ÚZEMNÍ STUDIE“ a ukládá OVÚP pořízení územního opatření o stavební uzávěře dle přiloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OVÚP)

 

2074 - rozhodla stanovit stavební uzávěru a navrhuje zákaz stavební činnosti na pozemcích, které nejsou nebo je nelze přímo napojit na veřejně přístupnou pozemní komunikaci a pro stavby, u kterých se bude řešit nakládání s odpadními vodami, a které nelze napojit či nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a ukládá OVÚP pořízení územního opatření o stavební uzávěře dle přiloženého návrhu

Termín splnění: 30. 6. 2016(OVÚP)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 25. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)