Menu
Město Domažlice
Domažlice

38. schůze ze dne 5. 1. 2016

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 38. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 5. 1. 2016

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1964 - a) ruší usnesení rady č. 1117 - c) ze dne 21. 7. 2015

b) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 1119 - c) ze dne 21. 7. 2015 do 30. 4. 2016

c) ruší usnesení č. 1341 a), b) ze dne 15. 9. 2015

d) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1965 - neschvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1966 - souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy ze dne 17. 7. 2014 na užívání bytové jednotky č. 613/9 v ul. Michlova v Domažlicích z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě(OSM)

 

1967 - a) bere na vědomí žádost ze dne 16. 12. 2015 o uzavření nové nájemní smlouvy

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 7, v budově č.p. 243 v ul. 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1968 - schvaluje v souladu s čl. VII. ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5, Baldovská 638, Domažlice(OSM)

 

1969 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

ch) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

i) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

j) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

k) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

1970 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 155/1, ul. Spálená, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1971 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 503/9, ul. Kunešova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1972 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytová jednotka č. 257/27, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1973 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/13/B9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1974 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/23/C9, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1975 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/6/B2, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1976 - schvaluje text ustanovení nájemní smlouvy o nájmu bytu týkající se jistoty (kauce) dle předloženého návrhu s tím, že předmětné ustanovení bude součástí nájemních smluv o nájmu bytu s podlahovou plochou větší než 90 m2(OSM)

 

1977 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 6 nacházející se v budově čp. 247, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

1978 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 3297/2, 3319/18 a 5015/17, vše v k. ú. Domažlice za cenu 196.620 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 3. 2016(OSM)

 

1979 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, dle předloženého návrhu(OSM)M

 

1980 - schvaluje propachtování pozemku p. č. 2995/1 k. ú. Domažlice a uzavření dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1981 - schvaluje zadání zakázky společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 na zpracování rozpočtu stavby "Domažlice - oprava ulice Pelnářova - rozpočet stavby" ve výši 5.500 Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky(OSM)

 

1982 - a) bere na vědomí žádost společnosti BKP invest s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice ze dne 07.12.2015 o ukončení nájemního vztahu

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 4104, k. ú. Domažlice, Společenství vlastníků halových garáží Švabinského, se sídlem Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 03279014

c) schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. st. 4104, k. ú. Domažlice, po jeho předání stávajícím uživatelem zpět městu, Společenství vlastníků halových garáží Švabinského, se sídlem Havlíčkova 6, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 03279014 v případě, že ZM neschválí záměr prodeje(OSM)

 

1983 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4781/2 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, U Elektrárny č.p. 6 - přeložka NN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

1984 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4814/69, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky fyzické osobě podnikající Naxhatovi Kabashimu, se sídlem Nový dvůr 36, Mířkov - Křakov, PSČ 346 01, IČ 74628852, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1985 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 478/7 a pozemky p. č. 5500 a č. 5502, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 8. 2. 2016(OSM)

 

1986 - souhlasí s výjimkou z „Pravidel pro povolování přenosných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace“ pro umístění reklamní cedule typu „A“ pro prodejnu Vodní 15, Domažlice na náměstí Míru v oblouku v prostoru spojovací uličky mezi náměstím Míru a ul. Vodní v Domažlicích u zdi (sloupu) měšťanského domu č. p. 34 náměstí Míru, Domažlice, na pozemku p. č. st. 194, k. ú. Domažlice do 31. 12. 2016(OSM)

 

1987 - schvaluje propachtování části pozemku p. č. 2832/4 k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, k zahrádkářským účelům za těchto podmínek:

- pachtovné se sjednává ve výši 10 Kč/m2/rok s možností navýšení dle inflačního nárůstu

- doba pachtu se sjednává jako doba neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 měsíc

- bez ujednání o smluvní pokutě

- bez kauce

a uzavření pachtovní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

1988 - nesouhlasí se zřízením sídla Českého svazu včelařů, o. s., okresní organizace Domažlice, IČ 00434451, v budově č. p. 1, jež je součástí pozemku p. č. st. 14,1 k. ú. Domažlice (na adrese náměstí Míru 1, Domažlice - Město)(OSM)

 

1989 - ruší usnesení č. 1532 a) a b) ze dne 27. 10. 2015(OSM)

 

1990 - a) souhlasí s pokácením keřového porostu (borovice kleč) nacházejícího se na pozemku p. č. 4803/2, k. ú. Domažlice v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích dle předloženého návrhu

b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést ke kompenzaci újmy vhodnou náhradní výsadbu na pozemku p. č. 4803/2, k. ú. Domažlice v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích

Termín splnění: 31. 5. 2016(OSM)

 

1991 - nesouhlasí se záměrem stavby Domažlice, 2019/7, Horn - kNN popsané v projektové dokumentaci vyhotovené společností MONTPROJEKT, a. s., Pardubice, zakázka č. 25154279(OSM)

 

1992 - bere na vědomí žádost o vyjádření k záměru napojení stavby rodinného domu na pozemcích p. č. 2689/24, 2689/25, oba v k. ú. Domažlice na veřejnou komunikaci ze dne 27. 11. 2015 a souhlasí se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1993 - a) bere na vědomí opakovanou žádost ze dne 3. 12. 2015

b) ukládá OSM předložit návrh na úpravu nařízení č. 9/2015 o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Termín splnění: únor 2016(OSM)

 

1994 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o vydaném Městským úřadem Domažlice, Odborem výstavby a územního plánování dne 18. 12. 2015 pod č. j. 66436/2015 rozhodnutí o umístění stavby přístavba chatového objektu ev. č. 534 včetně domovní ČOV, Bezděkovské Předměstí, Domažlice na pozemcích p. č. 2779/9 a 2777/10, oba v k. ú. Domažlice a souhlasí s podáním odvolání proti tomuto rozhodnutí(OSM)

 

1995 - bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 10. 11. 2015 a nesouhlasí s umístění vodovodní přípojky (jež je součástí stavby Domažlice p. p. č. 2590/2 - RD) v pozemcích p. č. 2598/1, 2598/3, 2598/4, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice a odkládá rozhodnutí o souhlasu s umístěním kanalizační přípojky v pozemku p. č. 2590/2, k. ú. Domažlice do doby předložení nového řešení provedení vodovodní přípojky(OSM)

 

1996 - schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9415002513/160585 se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, a to v rámci stavby plynárenského zařízení pro stavbu „Obytná zóna - Vrbova ulice v Domažlicích“ (NTL plynovod a přípojky pro 9 RD) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní(OSM)

 

1997 - a) bere na vědomí stanovisko Stavebního bytového družstva Domažlice k rozhodnutí rady města o žádosti o provedení opravy zámkové dlažby přístupových chodníků k bytovému domu č. p. 521 a 522 v ul. Žižkově, Domažlice

b) trvá na svém usnesení č. 1112 b) ze dne 21. 7. 2015, tzn. souhlasí s opravou propadlé zámkové dlažby přístupového chodníku k hlavnímu vchodu bytového domu č. p. 522 v ul. Žižkova, Domažlice na náklady Stavebního bytového družstva Domažlice, se sídlem Masarykova 486, Domažlice(OSM)

 

1998 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0224 § 6171 pol. 5229 – 1.500 Kč (OKS – ostatní neinvestiční dotace)

org. 0224 § 6171 pol. 5175 + 1.500 Kč (OKS – pohoštění) (OF)

 

1999 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Domažlice, Komenského 17 dle předloženého návrhu(OF)

 

2000 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřské školy Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2001 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu(OF)

 

2002 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

2003 - a) souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši 16.629,35 Kč z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 na rozšíření elektronického zabezpečovacího systému

b) schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 dle předloženého návrhu(OF)

 

2004 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 pol. 4116 ÚZ 13234 - 36.000 Kč (dotace – Úřad práce)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13234 - 26.865 Kč (platy – dotace ÚP)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ 13234 - 6.717 Kč (sociální zabezpečení – dotace ÚP)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ 13234 - 2.418 Kč (zdravotní pojištění – dotace ÚP)(OF)

 

2005 - neschvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice:

Účet 502 – Spotřeba energie - 152.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 511 – Opravy +165.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 518 – Ostatní služby - 73.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 521 – Mzdové náklady + 30.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 524 – Zákonné pojištění + 7.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 53x – Daně a poplatky - 33.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 551 – Odpisy + 15.000 Kč (pečovatelská služba)

Účet 558 – Pořízení DDHM + 41.000 Kč (pečovatelská služba)(OF)

 

2006 - neschvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice:

Účet 501 – Spotřeba materiálu - 100.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 511 – Opravy + 30.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 512 – Cestovné + 4.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 518 – Ostatní služby +120.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 521 – Mzdové náklady + 90.500 Kč (domov pro seniory)

Účet 524 – Zákonné pojištění + 30.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 527 – Zákonné soc.náklady + 25.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 558 – Pořízení DDHM +430.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 672 – Přijaté dotace +450.572 Kč (domov pro seniory)

Účet 672 – Dotace Úřad práce +309.000 Kč (domov pro seniory)

Účet 60x – Tržby + 69.928 Kč (domov pro seniory)(OF)

 

2007 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvkové organizace, takto:

účet 528 - Jiné sociální náklady - 20.000 Kč

účet 518 - Ostatní služby - 20.000 Kč

účet 502 - Spotřeba energie +40.000 Kč(OF, OKS)

 

2008 - a) schvaluje spolupořádání 7. ročníku soutěže „Regionální soutěž ve stolování“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 19. ledna 2016 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích

b) schvaluje spolupořádání 3. ročníku soutěže „Zlaté zrcadlo“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 9. března 2016 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích(OKS)

 

2009 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice v obrazové příloze vědecké publikace Klíč k znakům měst České republiky, vydané v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně(OKS)

 

2010 - a) bere na vědomí rezignaci Šárky Strnadové na funkci pověření vedením Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace,dle oznámení ze dne 17. 12. 2015

b) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace(OKS)

 

2011 - a) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

c) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

d) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

e) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

f) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

g) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

h) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

ch) doporučuje zastupitelstvu města Domažlice zvolit přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 27. 1. 2016(tajemnice)

 

2012 - schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2013 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 3. 12. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14. 12. 2015

c) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 15. 12. 2015

 

2014 - souhlasí v souladu s ustanovením § 17a, odst (6) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění s odstraněním vozidla Mazda 626, zelené barvy, bez přidělené RZ z místní komunikace - parkoviště v Břetislavově ulici v Domažlicích na pozemkové parcele č. 4780/1 a ukládá Městské policii Domažlice nechat odstranit toto vozidlo

Termín splnění: do 15. 1. 2016(místostarosta JUDr. Novák)

 

2015 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 1. 2016 dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 12. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2016 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)