Obsah

37. schůze ze dne 22. 12. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 37. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22. 12. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1956 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0243 § 3721 pol. 5169 + 7.199 Kč (sběr a svoz nebezpečných odpadů)

org. 0243 § 3727 pol. 5169 - 7.199 Kč (prevence vzniku odpadů)(OSM)

 

1957 - a) ruší usnesení č. 1824 b) ze dne 24. 11. 2015

b) schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 479, k. ú. Pasečnice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1958 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice, U Nemocnice č. p. 579 - Zateplení objektu městského úřadu“ uzavřené dne 3. 9. 2015 mezi Městem Domažlice a zhotovitelem společností MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o. odštěpný závod Plzeň, se sídlem Plzeň - Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 32100, IČ 26385759 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 505 § 6171 pol. 6121 + 68.249,74 Kč (zateplení objektu MěÚ, U nemocnice, dodatek č. 4)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 68.249,74 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1959 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 286.888 Kč (příspěvek na provoz MKS – vyúčtování akcí pro

město, účet 518 – nákup služeb)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 286.888 Kč (rozpočtová rezerva)(OKS)

 

1960 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Městského kulturního střediska v

Domažlicích takto:

účet 501 – Spotřeba materiálu + 131.000 Kč

účet 504 – Spotřeba zboží (MIC) + 20.000 Kč

účet 518 – Ostatní služby + 1,277.000 Kč

účet 521 – Mzdové náklady - 65.000 Kč

účet 524 – Zákonné sociální pojištění - 22.000 Kč

účet 527 – Zákonné sociální náklady + 11.000 Kč

účet 53 – Daně + 1.000 Kč

účet 54, 56 – Ostatní náklady, Finanční náklady + 20.000 Kč

účet 551 – Odpisy + 20.000 Kč

účet 558 – Náklady z dlouhodob. majetku + 40.000 Kč

účet 60 – Tržby + 788.969 Kč

účet 672 – Dotace – Plzeňský kraj, MK, + 644.031 Kč

vyúčtování „Akce pro město“(OF, OKS)

 

1961 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 § 4351 pol. 5331 - 250.000 Kč (Městské centrum – příspěvek na pečovatelskou službu)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 250.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1962 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení podkladů pro výběr zhotovitele stavby: „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ společnosti MEPRO s.r.o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 98.010 Kč včetně DPH.

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 98.010 Kč (Podklady pro výběr zhotovitele – DZR)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 17.010 Kč ( odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 81.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1963 - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo smlouvě na stavbu "Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd" se společností BIS, a. s., se sídlem Havířská 1117/5, Plzeň 3, IČ 40526151 dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 29. 12. 2015
Poslední aktualizace: 29. 12. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna