Obsah

32. schůze ze dne 13. 10. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 32. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13. 10. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1443 - a) souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení č. 1119 c) ze dne 21. 7. 2015 do 31. 12. 2015

b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města(OSM)

 

1444 - a) vyhodnotila 1. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 500/8 – bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 500, 501 v ulici Kunešova v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na společných částech budovy č. p. 500, 501 a spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na stavební parcele p. č. st. 2568 a p. č. st. 2569 k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 500/8 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově č. p. 500, 501 postavené na pozemcích p. č. st. 2568 a p. č. st. 2569 v ulici Kunešově v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na společných částech shora uvedené budovy č.p. 500, 501 a spoluvlastnický podíl ve výši 433/12264 na každém ze shora uvedených pozemků p. č. st. 2568 a p. č. st. 2569 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 650.777 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 21. 12. 2015(OSM)

 

1445 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

d) neschvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

f) neschvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

h) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů o byt o velikosti 1+kk(OSM)

 

1446 - schvaluje vyřazení ze „seznamu nejpotřebnějších žadatelů“(OSM)

 

1447 - schvaluje v souladu s čl. IV - přidělení bytu „zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 13, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1448 - schvaluje v souladu s čl. IV - přidělení bytu „zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1449 - schvaluje v souladu s čl. IV - přidělení bytu „zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 238 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1450 - schvaluje v souladu s čl. IV - přidělení bytu „zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 596 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1451 - schvaluje v souladu s čl. IV - přidělení bytu „zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1452 - schvaluje v souladu s čl. VII. ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 84, v ulici Břetislavova v Domažlicích (OSM)

 

1453 - a) schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 2.1 domu čp. 281, v ul. Petrovická v Domažlicích a uzavření příslušné dohody o ukončení nájmu bytu

b) schvaluje pronájem bytové jednotky č. 2.1 domu čp. 281, v ul. Petrovická a uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 2.1 domu čp. 281, v ul. Petrovická v Domažlicích(OSM)

 

1454 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování kanalizační přípojky, vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2351/1 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice - kanalizační přípojka pro VOŠ s příspěvkovou organizací Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, se sídlem Erbenova 184, Týnské Předměstí, Domažlice, IČ 48342939 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) s tím, že jednorázová náhrada se stanoví ve výši 500 Kč bez DPH(OSM)

 

1455 - a) schvaluje úhradu nákladů za opravu VZT - výměna hlavního čerpadla - v budově zimního stadionu v Domažlicích v souladu s nájemní smlouvou uzavřenou se společností Správa sportovních zařízení města Domažlice, s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958, ve výši 27.600 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 33.396 Kč (SSZMD, opravy dle nájemní smlouvy)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 5.796 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 27.600 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1456 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 15245013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00, IČ 00020729 na akci „Domažlice – U Nemocnice č.p. 579, zateplení objektu MěÚ“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1457 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t na pozemní komunikace v ul. Elišky Krásnohorské, Hruškova, Havlíčkova a Břetislavova v Domažlicích v termínu od 21. 10. 2015 do 27. 11. 2015 pro vozidla:

IFA (autojeřáb), RZ: DO3400, povolená hmotnost: 11,21 t

VOLVO (nákladní automobil valníkový), RZ: 1P88955, povolená hmotnost: 26 t

ZETOR 6718 (traktor), RZ: DO2267, povolená hmotnost: 4,64 t + VOLVO (nákladní přívěs valníkový), RZ: 1P45730, povolená hmotnost: 18 t(OSM)

 

1458 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování plynové přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2327/1 v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou plynové přípojky k domu s č. p. 117 v ul. Vrchlického v Domažlicích, se společností RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ 27295567 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1459 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2322/3, 2329/1, 5406, 5408/1 vše v k. ú. Domažlice se společností RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567 v rámci stavby "STL Plynovod a přípojka Domažlice centrum Pivovar" dle předloženého návrhu(OSM)

 

1460 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5050/1, k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem za účelem umístění plechové garáže, na dobu neurčitou, za cenu 393 Kč/rok s inflačním nárůstem a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1461 - doporučuje zastupitelstvu vydat dle § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 7/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2011 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství dle upraveného návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015(OSM)

 

1462 - doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků p. č. 4312/10, 4319/14 a 5165/4, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1463 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení ve prospěch města Domažlice pozemkové služebnosti spočívající v právu umístit a provozovat stavbu mostu vybudovanou v rámci stavby „Rekonstrukce mostů M01, M02, M12 Havlovice u Domažlic“ k pozemku p. č. 660/6 v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti č. 700/2015 - SML“ se státním podnikem Povodí Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 252 § 3639 pol. 5137 + 12.100 Kč (VB – Povodí Vltavy - Most M 01)

org. 261 § 6409 pol. 5901 - 12.100 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1464 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, provést běžné udržovací práce v rozsahu: u mostu M02 opravit dodatkovou tabulku E5, u mostu M03 odstranění nečistot a bahna u pat opěr, oprava poškozeného nátěru zábradlí a odstranění náletů z krajnic komunikace, výsprava poklesu předmostí, u mostu M04 provést protikorozní nátěr nosníků a nátěr odřených částí zábradlí, u mostu M08 vyčistit koryto vodoteče od nečistot a naplavenin a odstranit vegetaci mezi obrubníky, u mostu M11 vyčistit objekt od mechu, krajnice od nečistot a vegetace a opravit deformované sloupky zábradlí, lávky L01 odstranit vegetaci z celé spodní stavby, u lávky L04 opravit vykloněné zábradlí a nájezdy na lávku, u lávky L07 natřít ocelové nosníky zábradlí a chráničky, u lávky L11 vyčistit naplaveniny podél opěr lávky, nátěr ocelových nosníků, oprava a nátěr zábradlí, u lávky L13 vyčištění mostních otvorů od naplavenin zachycených za střední pilíř

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1465 - ukládá odboru správy majetku upozornit státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 v souladu se smlouvou o výpůjčce č. 2212/2011 uzavřenou dne 15. 2. 2012 na závady mostu M06, které byly zjištěny v rámci běžných prohlídek mostů

Termín splnění: 31. 10. 2015(OSM)

 

1466 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení a inženýrské činnosti k projektu „Malé vodní nádrže Na cvičáku“ s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, PSČ 362 21, IČ 66366917, za cenu 107.500 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0524 § 2341 pol. 6121 + 107.500 Kč (PD – Malé vodní nádrže Na cvičáku)

org. 0264 § 6409 pol 6901 – 107.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1467 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení a inženýrské činnosti k projektu „Protierozní hrázky v rokli U Strážské cesty“ s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, PSČ 362 21, IČ 66366917, za cenu 65.000 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0525 § 2341 pol. 6121 + 65.000 Kč (PD – Protierozní hrázky v rokli U Strážské cesty)

org. 0264 § 6409 pol 6901 – 65.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1468 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení a inženýrské činnosti k projektu „Suchá nádrž Týnské Předměstí“ s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, PSČ 362 21, IČ 66366917, za cenu 67.500 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0526 § 2341 pol. 6121 + 67.500 Kč (PD – Suchá nádrž Týnské Předměstí)

org. 0264 § 6409 pol 6901 – 67.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1469 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení a inženýrské činnosti k projektu „Suché nádrže U Strážské cesty“ s Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající se sídlem Nové Hamry 383, PSČ 362 21, IČ 66366917, za cenu 102.500 Kč, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0527 § 2341 pol. 6121 + 102.500 Kč (PD – Suché nádrže U Strážské cesty)

org. 0264 § 6409 pol 6901 – 102.500 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1470 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 01.06.2011 mezi městem Domažlice a státním podnikem Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 - Nové Město, PSČ 225 99 IČ 47114983 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1471 - souhlasí v souladu s ustanoveními odst. 2 čl. II. a čl. VI. nájemní smlouvy uzavřené dne 30. 4. 2015 se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 s podnájem bytu nacházejícím se v budově č. p. 34 - objektu lesního hospodářství, jež je součástí pozemku p. č. st. 37, části nebytových prostor vedlejší stavby, jež je součástí pozemku p. č. st. 37 a části pozemku p. č. st. 37, vše v k. ú. Babylon za účelem zajištění bytových potřeb jeho a členů jeho domácnosti a pro zahrádkářské účely a individuální rekreaci, a to na dobu do 30. 9. 2016(OSM)

 

1472 - souhlasí v souladu s ustanovením odst. 7 čl. IV. smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 30. 4. 2015 se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 s propachtováním pozemku p. č. 125/5 a části pozemku p. č. 125/7, oba v k. ú. Babylon pro zahrádkářské účely a individuální rekreaci, a to na dobu do 30. 9. 2016(OSM)

 

1473 - ukládá odboru správy majetku vypracovat návrh dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2015 a návrh dodatku ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 30. 4. 2015 se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 ve věci upřesnění účelu nájmu a pachtu a sjednocení souhlasu s podnájem a propachtováním dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1474 - schvaluje koncept smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti uložení podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice se společností UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ 00562262 dle předloženého návrhu s tím, že ustanovení odst. 1 čl. III. zní dle varianty 3; ustanovení odst. 4 čl. III. dle varianty 2, ustanovení čl. IV. dle varianty 2 s tím, že jednorázová náhrada se stanoví v souladu s usnesením rady města č. 6304 b) ze dne 13. 9. 2010(OSM)

 

1475 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 v rámci stavby vybudování vrtané studny na pozemku p. č. 935/1, k. ú. Pasečnice dle předloženého návrhu(OSM)

 

1476 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994 v rámci stavby instalace ostrovní fotovoltaické elektrárny 3,5 kWp na objektu bez č p. /č. e., jež je součástí pozemku p. č. st. 310, k. ú. Pasečnice dle předloženého návrhu(OSM)

 

1477 - souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy bývalé střelnice Zelenov (dnes výukového a rekreačního centra), jež je součástí pozemku p. č. st. 310 v k. ú. Pasečnice spočívajícím ve vybudování vrtané studny (na pozemku p. č. 935/1, k. ú. Pasečnice) a instalací ostrovní fotovoltaické elektrárny na objektu (jež je součástí pozemku p. č. st. 310) a odepisováním provedeného technického zhodnocení nájemcem - společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994(OSM)

 

1478 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Propojení křižovatky 28. října (u PDA) se silnicí II/193 v ulici Kozinova - II. etapa" uzavřené dne 2. 10. 2015 mezi městem Domažlice a zhotovitelem společností Silnice Horšovský Týn a. s. se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, IČ 45359164 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1479 - bere na vědomí informaci o stavu věci podkladů ke zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu na náměstí Míru 61 v Domažlicích(OSM)

 

1480 - ruší usnesení č. 3756 d) ze dne 6. 4. 2009, kterým bylo uloženo odboru správy majetku nechat zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu na náměstí Míru 61 v Domažlicích(OSM)

 

1481 - a) schvaluje zadání zakázky - zprovoznění samostatného vodního zdroje k zásobování města Domažlice, vrt HV 01 Smolov - společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, PSČ 344 78, IČ 49788761, v rozsahu dle předložené cenové nabídky

b) uděluje plnou moc společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, PSČ 344 78, IČ 49788761, k zajištění vydání stavebního povolení k vodnímu dílu "Samostatný vodní zdroj k zásobování města Domažlice, vrt HV 01 Smolov", následného kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla a vodoprávního povolení k odběru podzemních vod, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1482 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Domažlice - oprava opěrné zdi v Dukelské ulici u domů č. p. 53 a č. p. 54 Poděbradova“ uzavřené dne 3. 7. 2015 mezi městem Domažlice a společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 - 19.090 Kč (oprava opěrné zdi v ulici Dukelská a Poděbradova)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 19.090 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1483 - a) schvaluje zadání zakázky na dodání a montáž dřevěných prodejních stánků panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 2143 pol. 5137 + 306.856 Kč (prodejní stánky)

org. 287 § 6399 pol. 5362 - 53.256 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 253.600 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1484 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. PL-20150312-100-2 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených dodávek plynu) ze dne 12. 3. 2015 se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 60193492, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1485 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. EL-20150312-102-2 (pro burzovní obchody s elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny) ze dne 12. 3. 2015 se společností E.ON Energie, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ 26078201, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1486 - bere na vědomí žádost nájemce pana Josefa Sladkého, se sídlem náměstí Míru 40, Domažlice - Město, IČ 41627865, se kterým byla dne 01.02.2005 uzavřena smlouva o nájmu části nebytových prostor v budově č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích, o pozastavení plateb nájemného ze dne 25. 9. 2015(OSM)

 

1487 - a) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice takto:

účet 501 – spotřeba materiálu - 16.000 Kč

účet 551 – odpisy + 16.000 Kč

b) schvaluje čerpání fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice ve výši 126.900 Kč na pořízení žákovských lavic a interaktivní tabule(OF)

 

1488 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6112 pol. 5021 + 50.000 Kč (odměny členům výborů a komisí)

org. 0229 § 6112 pol. 5032 + 7.360 Kč (odvod ZP z odměn členů výborů a komisí)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 57.360 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1489 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 282.427 Kč (dotace PK – pečovatelská služba)

org. 0225 § 4349 pol. 5336 + 282.427 Kč (Městské centrum soc.reh.služeb – pečovatelská služba)(OF)

 

1490 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole příspěvkové organizace Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice, uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-16668/2014-Kras(OF)

 

1491 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +325.918 Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +325.918 Kč (financování odborného.lesního hospodáře)(OF)

 

1492 - schvaluje toto rozpočtové opatření

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 5.000 Kč (Městská policie – platy)

Org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 5.000 Kč (Městská policie – náhrady mezd v době nemoci)

Org. 0222 § 5311 pol. 5167 + 28.900 Kč (Městská policie – školení)

Org. 0222 § 5311 pol. 5173 + 17.380 Kč (Městská policie – cestovné, ubytování)

Org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 15.850 Kč (Městská policie – obědy, ostatní služby)

Org. 0222 § 5311 pol. 5361 + 3.400 Kč (Městská policie – kolky)

Org. 0222 § 5311 pol. 5134 + 80.000 Kč (Městská policie – výstroj)

Org. 0222 § 5311 pol. 5136 + 2.240 Kč (Městská policie – knihy, tisk)

Org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 147.770 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1493 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1494 - schvaluje rozpočtové opatření

org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 49.300 Kč (pojištění souboru vozidel)

org. 0241 § 3639 pol. 2322 + 49.300 Kč (přijaté pojistné náhrady)(OF)

 

1495 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 300.000 Kč pro Diecézní charitu Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034, na dofinancování provozu sociálních služeb v roce 2015 (Azylový dům Domažlice a Sociálně terapeutická dílna sv. Josefa)

Termín splnění: 31. 12. 2015                                               
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 305/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 300.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901  -  300.000 Kč  (rozpočtová rezerva)
org. 0112 § 4333 pol. 5229  + 300.000 Kč  (DCHP – dofinancování sociálních služeb 2015)

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí účelové dotace DCHP a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 305/2015 o  poskytnutí účelové dotace(OKS)

 

1496 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 27.120 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice jako finanční spoluúčast na projektu VISK3 na nákup a zprovoznění www katalogu OPAC 2.0(OKS)

 

1497 - souhlasí s přijetím daru – 66 ks stavebnic MERKUR - od dárce: Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r. o. se sídlem Horšovský Týn, Zahradní 282, PSČ 346 01, IČ 48360716, pro Základní školu a mateřskou školu Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizaci, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, IČO 75005735(OKS)

 

1498 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizaci, který se konal dne 7. října 2015(OKS)

 

1499 - a) schvaluje konání akce „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“ dne 16. 12. 2015 (středa)

b) souhlasí s použitím znaku města Domažlice v propagačních materiálech (plakáty, pamětní listy) spojených s akcí „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“

c) souhlasí  s použitím finančních prostředků ve výši cca 5.600  Kč z org. 219 Záležitosti kultury na akci „Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň“(OKS)

1500 - bere na vědomí informaci o uzavření Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 23. 12. 2015 – 1. 1. 2016(OKS)

 

1501 - bere na vědomí nabídku Muzea Chodska v Domažlicích na vystavení betlémů ve francouzském partnerském městě Ludres v termínu 5. - 13. prosince 2015 a souhlasí v úhradou nákladů ve výši 35.000 Kč na instalaci této výstavy z org. 0219 Záležitosti kultury(OKS)

 

1502 - a) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) až k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání vánoční trhů a cyklu „Hudba u stromečku“ od středy 16. 12. 2015 od 7.00 hodin do středy 23. 12. 2015 do 23.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice

b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích od křižovatky ulic náměstí Míru a ul. Kostelní a ul. Branská ke křižovatce ul. náměstí Míru a ul. Fastrova za účelem konání akce „Novoroční ohňostroj“ dne 1. 1. 2016 od 13.00 do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

1503 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0115 § 3315 pol. 5339 + 50.000 Kč (Muzeum Chodska – vybudování, instalace informačního systému v prostorách Muzea J. Jindřicha)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 50.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OKS)

 

1504 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 95/2015 o poskytnutí účelové dotace mezi městem Domažlice a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s. dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OKS)

 

1505 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 6123 - 28.000 Kč (Správa budov – nákup automobilu)

org. 0229 § 6112 pol. 5167 + 5.000 Kč (Personální záležitosti – školení zastupitelé)

org. 0229 § 6112 pol. 5173 + 20.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné zastupitelé)

org. 0229 § 6112 pol. 5179 + 3.000 Kč (Personální záležitosti – ošatné zastupitelé)(OKS)

 

1506 - schvaluje Přílohu tarifních poplatků ke Smlouvě o poskytování služeb kreditovacího centra mezi poskytovatelem služby firmou Franco-Post CZ s. r. o., Čapkova 244/14, 14000 Praha 4-Michle IČ 60489677 a odběratelem služby Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice, IČ 00253316(OKS)

 

1507 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Draženov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1508 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Kanice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1509 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Luženičky dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1510 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Milavče dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1511 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Tlumačov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1512 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 29. 9. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 30. 9. 2015

 

1513 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc září 2015

 

1514 - schvaluje návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 21. 10. 2015 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1515 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 587 ze dne 23.9. 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově třídě v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015(OSM)

 

1516 - souhlasí s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou organizací Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, IČ 48344958, do dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 – Plzeňský kraj“ dle předloženého návrhu(OF)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 19. 10. 2015
Poslední aktualizace: 19. 10. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna