Obsah

31. schůze ze dne 29. 9. 2015

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 31. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 29. 9. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1372 - a) bere na vědomí žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení ze dne 12.08.2015

b) neschvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení z dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 1, v budově čp. 62, na náměstí Míru v Domažlicích, a to ve výši 1196 Kč (OSM)

 

1373 - a) ruší usnesení č. 1303 b) ze dne 01.09.2015

b) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/9 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/9 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 364.500 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 04.12.2015(OSM)

 

1374 - a) ruší usnesení č. 1304 b) ze dne 01.09.2015

b) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/10 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č.p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 364.500 Kč, s termínem pro podávání nabídek 04.12.2015(OSM)

 

1375 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „vypracování projektové dokumentace k akci - Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, III. etapa“ uzavřené dne 15. 7. 2015 mezi Městem Domažlice a společností RH elektroprojekt s. r. o., se sídlem Za mlýnem 1564/29, 170 00 Praha 4 - Braník, IČ 29040388, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1376 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování kanalizační přípojky a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4819/1 v k. ú. Domažlice v rámci stavby Domažlice, Jindřichova č. p. 138 - kanalizační přípojka na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

1377 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2685/14 v k. ú. Domažlice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, Sukova, 2685/4, Doležal - kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

1378 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 2382/1, 2378/2, 4922/2 vše v k. ú. Domažlice v souvislosti se stavbou Domažlice, Vrbova, Blažíková - kNN, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1379 - schvaluje výpůjčku Sbírky Muzea Jindřicha Jindřicha Muzeu Chodska v Domažlicích, příspěvkové organizaci Plzeňského kraje, se sídlem Chodské náměstí 96, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00073873, na dobu určitou 20 let od 01.10.2015 do 01.10.2035 a uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu(OSM)

 

1380 - nesouhlasí v souladu s článkem 7, odstavcem 6 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. č. 4779/6 v k. ú. Domažlice před domem čp.173 v ul. Kostelní v Domažlicích, který je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1381 - a) bere na vědomí informaci o odstoupení společnosti MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o., se sídlem Praha 15, Hostivař, Pražská 810/16, IČ 26385759 od realizace veřejné zakázky na stavební práce „Domažlice, Baldovská č. p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

b) ruší usnesení č. 1306 a č. 1307 ze dne 8. 9. 2015

c) ruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Baldovská č. p. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory“ realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

d) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 397 ze dne 17. 6. 2015(OSM)

 

1382 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady k prodeji volných jednotek v majetku města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 21. 10. 2015(OSM)

 

1383 - a) bere na vědomí informaci o odstoupení společnosti MIRAS - stavitelství a sanace s. r. o., se sídlem Praha 15, Hostivař, Pražská 810/16, IČ 26385759 od realizace veřejné zakázky na stavební práce „Domažlice, Fügnerova č. p. 647 - zateplení objektu sportovní haly“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

b) ruší usnesení č. 1308 c), d), e) ze dne 8. 9. 2015

c) ruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění zadavatel zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Fügnerova č. p. 647 - zateplení objektu sportovní haly“ realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

1384 - vydává nařízení města Domažlice č. 9/2015 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1385 - schvaluje ceník parkovného a parkovacích karet pro stání motorových vozidel na místních komunikacích dle předloženého návrhu(OSM)

 

1386 - souhlasí s pokácením 1 kusu stromu - stříbrného smrku nacházejícího se na pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice v ulici Paroubkova u bytového domu č.p. 534 a 535 v Domažlicích(OSM)

 

1387 - nesouhlasí s pokácením 2 kusů smrků nacházejících se na pozemku p. č. 2689/66 v k. ú. Domažlice v ulici Dvořákova v Domažlicích(OSM)

 

1388 - nesouhlasí s pokácením 2 kusů smrků na pozemku p. č. 2403/1, k. ú. Domažlice v ul. 28. října v blízkosti bytového domu č. p. 141 v Domažlicích(OSM)

 

1389 - souhlasí s pokácením z bezpečnostních důvodů 4 kusů lip nacházejících se na pozemku p. č. 4841/4, k. ú. Domažlice v ul. Chrastavická v Domažlicích za podmínky vhodné náhradní výsadby(OSM)

 

1390 - souhlasí s pokácením 1 kusu vzrostlého smrku nacházejícího se na pozemku p. č. 2311/8, k. ú. Domažlice v ulici Mánesova v Domažlicích označeného v nákresu č. 2 (prostřední)(OSM)

 

1391 - souhlasí s pokácením 2 kusů poškozených smrků nacházejících se na pozemku p. č. 5765, k. ú. Domažlice v ulici U Nemocnice v Domažlicích(OSM)

 

1392 - ukládá DTS Domažlice, p. o. provést výchovnou probírku rizikových stromů na pozemku p. č. 2586/33, k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1393 - neukládá DTS Domažlice, p. o. provést úpravu stromů na pozemku p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice v lokalitě za garážemi na Milotově v Domažlicích(OSM)

 

1394 - a) bere na vědomí žádost ze dne 3. 9. 2015 o vydání rozhodnutí

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabýt do vlastnictví města vodovodní a kanalizační řad vybudované v rámci stavby Prodloužení vodovodu a kanalizace Domažlice, a to bezplatně

Termín splnění: 21. 10. 2015(OSM)

 

1395 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (číslo smlouvy S1283/15 ) týkající se stavby Domažlice - Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova, kterou je dotčen pozemek p. č. 4841/1, k. ú. Domažlice, s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13 , IČ 720 53 119 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1396 - bere na vědomí žádost o souhlas se stavbou chatky k sezónní rekreaci na pozemku p. č. 853/9 v k. ú. Domažlice ze dne 31.8. 2015 a souhlasí se zasláním odpovědi v rozsahu dle předloženého návrhu(OSM)

 

1397 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava bytu č. 6, Dukelská 169 v Domažlicích" nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Havlíčkova 6, PSČ 344 01, IČ 25200631 za cenu 226.554 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Oprava bytu č. 6, Dukelská 169 v Domažlicích" se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Havlíčkova 6, IČ 25200631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1398 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Plynofikace bytu č. 8 Mánesova 204 v Domažlicích" nabídku společnosti Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 687, PSČ 344 01, IČ 29156793 za cenu 119.109 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Plynofikace bytu č. 8 Mánesova 204 v Domažlicích" se společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 687, PSČ 344 01, IČ 29156793 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1399 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken - Michlova 612, Michlova 613 a Michlova 630" nabídku společnosti Pharma One s. r. o., se sídlem Pchery, Humny, Maršála Rybalka 223, PSČ 273 08, IČ 27597024 za cenu 2.087.338 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Výměna oken - Michlova 612, Michlova 613 a Michlova 630" se společností Pharma One s. r. o., se sídlem Pchery, Humny, Maršála Rybalka 223, PSČ 273 08, IČ 27597024 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1400 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna vodoinstalace v bytových domech v Domažlicích" nabídku Pavla Královce, fyzické osoby podnikající, se sídlem Pelechy 31, PSČ 344 01, IČ 12866865 za cenu 210.376 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Výměna vodoinstalace v bytových domech v Domažlicích" s Pavlem Královcem, fyzická osoba podnikající, se sídlem Pelechy 31, PSČ 344 01, IČ 12866865 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1401 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 2111 + 70.000 Kč ( příjmy z prodeje kolků)
org. 0252 § 3639 pol. 5361 + 70.000 Kč (nákup kolků)(OSM)

 

1402 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s tím, že k zajištění pohledávek Hypoteční banky, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 13584324 z titulu úvěru bude zřízeno zástavní právo ve prospěch Hypoteční banky, a. s. k právu stavby zřízenému k pozemku p. č. 2446/41, k. ú. Domažlice; tento souhlas je zároveň souhlasem dle článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 14. 9. 2015, ve kterém si město Domažlice ve smyslu § 1252 občanského zákoníku vyhradilo souhlas k zatížení práva stavby

Termín splnění: 21. 10. 2015(OSM)

 

1403 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ45356815 neodstranil, tzn. opravu ukotvení rámu francouzského okna a s tím souvisejících prasklin omítky u řadového domu B1.15 panu Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 2.140 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 2.590 Kč (opravy – řadové domy OZ Bába)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 450 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

1404 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (číslo smlouvy S1385/15) týkající se stavby „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích“, kterou je dotčen pozemek p. č. 4813/3, k.ú . Domažlice,s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 720 53 119, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1405 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o doručení Rozhodnutí č.j.- OR-192/2015-401 ze dne 23. 9. 2015 vydaném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Domažlice ve věci evidence vlastnického práva České republiky ke stavbám nacházejícím se na pozemcích p. č. st. 217 a st. 236, obě v k. ú. Dolní Folmava a souhlasí s podáním odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Plzni proti tomuto rozhodnutí(OSM)

 

1406 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace týkající se vybudování parku v Hruškově ulici na pozemcích p. č. 5155 a 379 (naproti budově PČR), oba v k.ú. Domažlice, Mgr. Vladimíru Ledvinovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Tyršova 359, Horažďovice, PSČ 341 01, IČ 65575211, dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0234 § 3745 pol. 5169 + 28.000 Kč (PD park Hruškova ulice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 28.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1407 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace na stavbu Park na Dolejším Předměstí“ uzavřené dne 10. 2. 2013 mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 24, IČ 66366917, dle upraveného návrhu(OSM)

 

1408 - souhlasí s povolením výjimky z místních úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích:

1) na silnice II. tř. č. 193 – Kozinova ulice – zákaz vjezdu nákladních vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t stanoveno dopravní značkou IB 4

2) na silnici III. tř. č. 19364 (od křižovatky pod novou nemocnicí směrem na Újezd) stanoveno dopravní značkou B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“

pro vozidla MAN TGA (nákladní automobil sklápěcí), RZ: 3P44945, povolená hmotnost: 20 t, MAN TGA (nákladní automobil sklápěcí), RZ: 3P90289, povolená hmotnost: 30 t,

MAN TGA (nákladní automobil sklápěcí), RZ: 2P98189, hmotnost: 30 t, ve dnech 3. 10. 2015 a 10. 10. 2015(OSM)

 

1409 - schvaluje výši nájemného na rok 2016 za pronájem vodovodní a kanalizační infrastruktury společnosti CHVaK a. s., Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice, dle předloženého návrhu ve výši určené finančním modelem schváleným SFŽP pro rok 2016(OF)

 

1410 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice takto:

účet 521 – mzdové náklady + 210.766 Kč (penzion – pečovatelská služba)

účet 524 – zákonné pojištění + 71.661 Kč (penzion – pečovatelská služba)

účet 67x – výnosy z transferů + 282.427 Kč (penzion – pečovatelská služba)(OF)

 

1411 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice takto:

účet 558 – pořízení DHM + 73.000 Kč (penzion – pečovatelská služba)

účet 60x – tržby za vlastní výkony + 73.000 Kč (penzion – pečovatelská služba)(OF)

 

1412 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice takto:

účet 521 – mzdové náklady + 283.870 Kč (domov pro seniory)

účet 524 – zákonné pojištění + 96.516 Kč (domov pro seniory)

účet 67x – výnosy z transferů + 380.386 Kč (domov pro seniory)(OF)

 

1413 - a) schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice dle předloženého návrhu

b) schvaluje změnu ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice takto:

Účet 551 – odpisy – penzion - 90.516 Kč

Účet 551 – odpisy – domov pro seniory + 90.516 Kč(OF)

 

1414 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5162 + 10.000 Kč (Městská policie – telekomunikace)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1415 - schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice na pořízení majetku - multifunkční lopaty pro kompostárnu za pořizovací cenu 41.942 Kč bez DPH a vozidla pro svoz komunálního odpadu v pořizovací ceně 4.445.370 Kč bez DPH(OF)

 

1416 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 15. 9. 2015(OF)

 

1417 - schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslava Zavadila dle předloženého návrhu s účinností od 1. 10. 2015(OF)

 

1418 - souhlasí s ponecháním částky 102.132,50 Kč za prodej traktoru Zetor 7211 rok výroby 1986 příspěvkové organizaci DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice jako příjem fondu investic(OF)

 

1419 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 2123 + 63.570 Kč (DTS Domažlice – příjem z prodeje majetku)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 63.570 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

1420 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1421 - schvaluje vyřazení Lesního hospodářského plánu na LHC ML Domažlice z evidence majetku v hodnotě 1.610.756 Kč, vedený pod inv. č. 910025(OF)

 

1422 - schvaluje vyřazení traktůrku Agrowest v hodnotě 92.725 Kč, vedený pod inv. č. 43 z evidence majetku příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice(OF)

 

1423 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0221 § 5512 pol. 5171 - 2.000 Kč (JSDH Havlovice – opravy)

org. 0221 § 5512 pol. 5167 - 5.000 Kč (JSDH Havlovice – školení)
org. 0221 § 5512 pol. 5169 + 2.000 Kč (JSDH Havlovice – služby)

org. 0221 § 5512 pol. 5134 + 5.000 Kč (JSDH Havlovice – oděvy)(OKS)

 

1424 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytování podpory města Domažlice pro rok 2016 na poplatek za péči poskytovanou Sluníčkem Domažlice, příspěvkovou organizací, na dítě s trvalým pobytem v Domažlicích za podmínky, že alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) dítěte k 31. 12. 2015 je evidován k trvalému pobytu v Domažlicích, takto:

- za 5 dnů péče v týdnu ve výši 4.500 Kč/měsíc

- za 4 dny péče v týdnu ve výši 3.600 Kč/měsíc

- za 3 dny péče v týdnu ve výši 2.700 Kč/měsíc

- za 2 dny péče v týdnu ve výši 1.800 Kč/měsíc

- za 1 den péče v týdnu ve výši 900 Kč/měsíc

Termín splnění: 31. 12. 2016(OKS)

 

1425 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – Chodské náměstí a náměstí Míru v Domažlicích - pro autobus z francouzského města Ludres z důvodu přepravy účastníků Turnaje partnerských měst ve dnech 2. 10. - 4. 10. 2015(OKS)

 

1426 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 28. 11. 2015 od 14.00 do 18.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

1427 - schvaluje platový výměr Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu s účinností od 1. 10. 2015(OKS)

 

1428 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 306/2015 ve výši 50.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chodské náměstí 96, PSČ 344 01, IČ 00073873 dle předloženého návrhu(OKS)

 

1429 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 2111 + 2.000 Kč (JSDHO Domažlice – příjem z pronájmu)

org. 0220 § 5512 pol. 5175 + 2.000 Kč (JSDHO Domažlice – občerstvení, zásah)(OKS)

 

1430 - a) schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Octavia DOE 00-55 z majetku města prodejem panu Zdeňku Frischholzovi, Pec 109, Domažlice 344 01, IČ 76034097 jako nejvyšší předložené nabídce

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 3113 + 15.000 Kč (příjem z prodeje vozidla)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 15.000 Kč (investiční rezerva)(OKS)

 

1431 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901   -  13.300 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0229 § 6171 pol. 5021 + 13.300 Kč (personální záležitosti – dohody o provedení práce)(OKS)

 

1432 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Mrákov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1433 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Zahořany dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1434 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Pasečnice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1435 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Chrastavice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1436 - schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Hradiště dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

1437 - schvaluje uzavření smlouvy č. TP28/15 mezi městem Domažlice a společností VITA software, s. r. o., se sídlem Praha 6, Na Beránce 57/2, IČ 61060631 dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

1438 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 10. 9. 2015

b) bere na vědomí zápis z výběrové komise ze dne 14. 9. a 22. 9. 2015

 

1439 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce mostu a lávek v k.ú. Domažlice a k.ú. Havlovice I. Etapa: most M-05 Domažlice – ul. El. Krásnohorské, lávka L-12 Domažlice – U elektrárny, projekt pro demolici lávky L-05 Domažlice – u č.p. 50 v ul. JUDr. Žlábka“ uzavřené dne 12. 9. 2014 mezi městem Domažlice a Ing. Naděždou Hákovou, fyzickou osoubou podnikající, se sídlem Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1440 - a) ukládá odboru správy majetku zajistit realizaci světlíku v prostoru atria budovy radnice č. p. 1, náměstí Míru, Domažlice

Termín splnění: 30. 11. 2015

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0400 § 6171 pol. 6121 + 363.000 Kč (světlík, atrium budovy radnice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 363.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1441 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků pro školní rok 2015/2016 v 6. ročnících Základní školy Domažlice, Komenského 17, za podmínky, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví(OKS)

 

1442 - schvaluje rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6122 + 250.000 Kč (nákup časomíry- hala)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 206.612 Kč (investiční rezerva)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 43.388 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 5. 10. 2015
Poslední aktualizace: 5. 10. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna