Obsah

26. schůze ze dne 18. 8. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 26. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18. 8. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1150 - a) ruší usnesení č. 1061 ze dne 21. 7. 2015

b) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 65/1 – byt nacházející se v budově č. p. 65, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, obec Meclov [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 19. 3. 2015 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 65/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 65 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 7484/51346, tedy na pozemku p. č. st. 69/3 v k. ú. Třebnice u Domažlic, na pozemcích p. č. 69/6 a 69/2, oba v k. ú. Třebnice u Domažlic a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31. 10. 2015(OSM)

 

1151 - a) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 256 ze dne 20. 5. 2015

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 154/3 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č.p. 154, 155 v ul. Kozinově v Domažlicích - Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 na společných částech budovy č.p. 154, 155 a spoluvlastnický podíl ve výši 6594/87716 9 na pozemcích p. č. st. 1626 a st. 1627, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 670.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1152 - nesouhlasí ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Domažlicích jakožto příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele určil za osobu užívající byt ..., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovnu Masarykova 401, Domažlice(OSM)

 

1153 - nesouhlasí ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Domažlicích jakožto příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele určil za osobu užívající byt …, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovnu Masarykova 401, Domažlice(OSM)

 

1154 - nesouhlasí ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Domažlicích jakožto příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele určil za osobu užívající byt ..., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovnu Střelnice, Elišky Krásnohorské 373, Domažlice(OSM)

 

1155 - nesouhlasí ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Domažlicích jakožto příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi v případech hodných zvláštního zřetele určil za osobu užívající byt ..., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovnu Střelnice, Elišky Krásnohorské 373, Domažlice(OSM)

 

1156 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje nemovitosti - jednotky č. 219/4 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 219, 220 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 219, 220 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavebních parcelách p. č. st. 1944 a st. 1945, vše v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 219/4 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 219, 220 v ulici Vojtěchova v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 219, 220 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavebních parcelách p. č. st. 1944 a st. 1945, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 760 000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1157 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje jednotky č. 216/3 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 215, 216 v ulici Palackého v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 215, 216 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavební parcele p. č. st. 1950 a st. 1949 k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 216/3 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově č. p. 215, 216 v ulici Palackého v Domažlicích, Hořejší Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na společných částech budovy č. p. 215, 216 a spoluvlastnický podíl ve výši 503/9764 na stavební parcele p. č. st. 1950 a st. 1949 k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 760.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 30. 11. 2015(OSM)

 

1158 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Restaurování 1 ks bronzové pamětní desky a zhotovení kopie 1 ks pamětní desky z podstavce památníku bitvy u Domažlic na Baldovském návrší“ uzavřené dne 4. 2. 2015 mezi městem Domažlice a Jindřichem Kovaříkem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Na Palcátech 372, Kralovice, PSČ 331 41, IČ 11374136, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0516 § 3322 pol. 5171 – 1.035 Kč (Baldovské návrší - podstavec)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 1.035 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1159 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 4818/58, vymezenou přiloženým situačním plánem, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 7. 9. 2015(OSM)

 

1160 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, se sídlem Plzeň 3, Nádražní 2, PSČ 306 28, IČ 75151529, ze dne 13.07.2015, od bezúplatného převodu pozemků p. č. 5800 a 5801, vše v k. ú. Domažlice, dle Darovací smlouvy č. j. KRPP-53523-18/ČJ-2013-0300SU

Termín splnění: 26. 8. 2015(OSM)

 

1161 - nesouhlasí v souladu s článkem 7, odstavcem 6 obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s umístěním sběrné nádoby na směsný odpad na pozemku p. č. 3685/3 v k. ú. Domažlice před domem č. p. 242 v ul. Masarykova v Domažlicích, který je veřejným prostranstvím, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1162 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 3800/131, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1163 - ukládá příspěvkové organizaci DTS Domažlice, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice provést zahradní práce v rozsahu dle dokumentace „Plán péče o zeleň v areálu letního kina v Domažlicích“ vyhotovené Tomášem Radovanem Ridelem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Pivoň 3, Mnichov, PSČ 345 22, IČ 72648201

Termín splnění: 31. 3. 2016(OSM)

 

1164 - a) doporučuje zastupitelstvu města uzavřít „Smlouvu o zřízení služebnosti č. 698/2015 - SML“ a zřídit ve prospěch města Domažlice pozemkovou služebnost umístit a provozovat stavbu mostu vybudovanou v rámci stavby „Rekonstrukce mostů M01, M02, M12 Havlovice u Domažlic“ v pozemku p. č. 660/6 v k. ú. Havlovice u Domažlic s Povodím Vltavy, státním podnikem, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 252 § 3639 pol. 5137 + 12.100 Kč (VB – most M12 Havlovice)

org. 252 § 3639 pol. 2119 + 12.100 Kč (příjem z věcných břemen)

Termín splnění: 31. 10. 2015(OSM)

 

1165 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení plošné deratizace kanalizace v Domažlicích společnosti Primagra, a. s., se sídlem Nádražní 310, Milín, IČ 45148155 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0263 § 2321 pol. 5169 +143.990 Kč (deratizace kanalizace v Domažlicích)
org. 0263 § 6399 pol. 5362 -   24.990 Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 119.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1166 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 100.430 Kč (PD - rekonstrukce parkovacích míst v ul. Mánesova)

org. 516 § 3326 pol. 6121 - 100.430 Kč (Baldovské návrší)(OSM)

 

1167 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě “Propojení křižovatky ulice 28. října (u PDA) se silnicí II/193 v ul. Kozinova“ s Antonínem Beckem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Meclov 187, Meclov, PSČ 345 21, IČ 73374181, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 514 § 2212 pol. 6121 + 52.998 Kč ((TDI – propojení křižovatky 28.října s II/193 Kozinova)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 52.998 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1168 - mění usnesení č. 1012 a) ze dne 23. 6. 2015 tak, že z usnesení vypouští část věty „kterým se mění a doplňuje nařízení č. 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích“(OSM)

 

1169 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o nesplnění podmínek smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 27. 6. 2012

b) doporučuje zastupitelstvu města odstoupit od smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 27.06.2012

Termín splnění: 30. 9. 2015(OSM)

 

1170 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor - místností č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.02, 3.03, 4.01, 4.02 a 4.03 v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, k. ú. Domažlice, v ulici Pivovarská v Domažlicích, organizaci zřízené městem Městské kulturní středisko v Domažlicích, se sídlem Domažlice - Město, náměstí Míru 51, PSČ 344 01, IČ 00073865, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3319 pol. 2132 + 29.413 Kč (nájemné MKS – pivovar)

org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 29.413 Kč (MKS, účet 518 – ostatní služby)(OSM)

 

1171 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zkapacitnění toku Zubřina, most M-09, Domažlice – u silnice do Bořic“ uzavřené dne 6. 5. 2015 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o. se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22 IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2212 pol. 6121 + 17.611 Kč (rozšíření předmětu díla na mostě M09)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 17.611 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1172 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/42, k. ú. Domažlice za cenu 192.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31. 10.2015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/41, k. ú. Domažlice za cenu 193.050 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31. 10. 2015

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2446/40, k. ú. Domažlice za cenu 193.050 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 4.8 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího a uzavření smlouvy o zřízení práva stavby, smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30. 10. 2015

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemky nacházející se v katastrálním území Domažlice - pozemky p. č. 2446/39, č. 2446/63, č. 2446/59, č. 2490/2, č. 2490/43, č. 2490/18, č. 2483/14, č. 2446/60, č. 2446/53, č. 2490/19, č. 2490/14, č. 2446/62, č. 2446/61, č. 2446/58, č. 2446/57, č. 2446/56, č. 2446/55, č. 2446/54, č. 2490/21, č. 2490/20, č. 2490/17, č. 2490/16, č. 2490/15, č. 2483/11, č. 2483/12, č. 2483/15, č. 2483/16, č. 2483/17 za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 1. 9. 2015

e) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je bezplatné zřízení práva stavby k pozemku p. č. 2446/44, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu, kterou město Domažlice prodá pozemek p. č. 2446/44, k. ú. Domažlice za cenu 598.000 Kč, dle předloženého návrhu, a schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30. 10. 2015(OSM)

 

1173 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o doručení Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí č.j.-192/2015-401 ze dne 29. 7. 2015 vydaném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Domažlice ve věci evidence vlastnického práva České republiky ke stavbám nacházejícím se na pozemcích p. č. st. 217 a st. 236, obě v k. ú. Dolní Folmava

b) souhlasí se zasláním sdělení Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Domažlice, že s provedenou opravou chyby dle Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí č.j.-192/2015-401 ze dne 29. 7. 2015 město Domažlice nesouhlasí(OSM)

 

1174 - schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Zahořany, se sídlem Zahořany 7, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 00253880 upravující vzájemná práva a povinnosti při předávce odpadní vody z kanalizace Bořice do ČOV Domažlice dle upraveného návrhu s tím, že sankce se stanoví ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvních povinností obce Zahořany(OSM)

 

1175 - schvaluje zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě uložení kanalizačního vedení v pozemcích p. č. 4296/7 a 4296/9, oba v k. ú. Domažlice ve prospěch obce Zahořany, se sídlem Zahořany 7, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 00253880, a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 14.720 Kč bez DPH a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu(OSM)

 

1176 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4779/13, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky(OSM)

 

1177 - a) bere na vědomí výpověď z pachtovní smlouvy, uzavřené dne 18.06.2014 na propachtování části pozemku p. č. 2832/4 k. ú. Domažlice

b) schvaluje záměr propachtovat část pozemku p. č. 2832/4, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, po jejím vrácení stávajícím uživatelem zpět městu(OSM)

 

1178 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 9/25, druh pozemku ostatní plocha, zeleň v k. ú. Babylon za cenu 11.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 10. 2015 (OSM)

 

1179 - a) bere na vědomí výpověď z nájemní smlouvy, uzavřené dne 03.02.2000 mezi městem Domažlice a paní Naděždou Makarovičovou, Domažlice, IČ 12866741, na pronájem části nebytových prostor v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/17 k. ú. Domažlice, za účelem provozování prodejny nápojů

b) neschvaluje proplacení vložených investic do nebytového prostoru v budově bez čp./če., jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/17, k. ú. Domažlice, paní Naděždě Makarovičové, Domažlice, IČ 12866741, ve výši 7.332 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

1180 - a) bere na vědomí souhlas ze dne 31.07.2015, s podmínkami prodeje části pozemku p. č. 3487/1 k. ú. Domažlice

b) bere na vědomí souhlas ze dne 31.07.2015, s podmínkami prodeje části pozemku p. č. 3487/1 k. ú. Domažlice(OSM)

 

1181 - a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uplatnění předkupního práva zřízeného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 11. 2. 1994 a uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitosti - pozemek p. č. st. 579, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 40, Týnské Předměstí, pozemek p. č. st. 580/2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 41, Týnské Předměstí, pozemek p. č. 439 a pozemek p. č. 5506, vše v k. ú. a obci Domažlice za celkovou kupní cenu ve výši 10.000.000 Kč

Termín splnění: 31. 10. 2015

b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vzdání se předkupního práva zřízeného na základě kupní smlouvy uzavřené dne 11. 2. 1994 k nemovitostem - domu č. p. 40, stavební parcely č. st. 579, pozemkové parcely č. 438/1 a domu č. p. 41, stavební parcely č. st. 580 a pozemkové parcely č. 439, vše v k. ú. Domažlice, dnes označeným a vedeným v katastru nemovitostí jako nemovitosti - pozemek p. č. st. 579, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 40, Týnské Předměstí, pozemek p. č. st. 580/2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 41, Týnské Předměstí, pozemek p. č. 439 a pozemek p. č. 5506, vše v k. ú. a obci Domažlice

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1182 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku p. č. 260/1, nově označené dle geometrického plánu č. 367-1135/2015 parcelním číslem p. č. 260/47, v k. ú. Havlovice u Domažlic, za cenu 49.450 Kč celkem, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1183 - mění a doplňuje usnesení č. 596 a) ze dne 31.03.2015 takto:

schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 223 umístěné na stavební parcele č. st. 1948, k. ú. Domažlice v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí panu Trong Toan Nguyen, IČ 62458850, Pivovarská 28, 346 01 Horšovský Týn a paní Thi Than Nguyen, IČ 67963111, Pivovarská 28, 346 01 Horšovský Týn, za účelem zřízení a provozování obchodu se smíšeným zbožím za těchto podmínek:

- nájemné se stanoví ve výši 6000 Kč/měsíc bez DPH s možností navýšení dle inflačního nárůstu

- doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíců

- kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíční splátky nájemného

- nájemce předloží před uzavřením nájemní smlouvy projektovou dokumentaci řešící úpravy nebytového prostoru, vč. položkového rozpočtu prací, pronajímateli k odsouhlasení"(OSM)

 

1184 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0240 § 3612 pol. 5169 + 4.895 Kč (služby spojené s prodejem bytů, domů)

org. 0261 § 6409 pol. 6901 - 4.895 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1185 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5634/1, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem(OSM)

 

1186 - a) bere na vědomí žádost společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Železničářská 1234/79, Plzeň, PSČ 312 00, IČ 48035599 ze dne 22. 7. 2015 o prodloužení termínu plnění zakázky z 31. 7. 2015 na 13. 8. 2015 na akci Domažlice – ulice Boženy Němcové, zřízení parkovacích míst a oprava opěrné zdi a schodiště

b) neschvaluje uzavření dohody o odpuštění pokuty se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Železničářská 1234/79, Plzeň, PSČ 312 00, IČ 48035599 za nedodržení termínu plnění zakázky na stavbě Domažlice – ulice Boženy Němcové, zřízení parkovacích míst a oprava opěrné zdi a schodiště dle předloženého návrhu(OSM)

 

1187 - zamítá žádost společnosti Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 ze dne 31. 7. 2015 o posunutí základního milníku na akci Domažlice – Švabinského ulice, rozšíření parkoviště pro OA(OSM)

 

1188 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na úpravu technologie ohřevu teplé užitkové vody v budově ZŠ Komenského 17 v Domažlicích Ing. Pavlu Cenefelsovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Fügnerova 326, Domažlice, IČ 15707776 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 287 § 3113 pol. 6121 + 9.000 Kč (PD TUV ZŠ Komenského 17)

org. 261 § 6409 pol. 6901 - 9.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1189 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru v rámci staveb “Propojení křižovatky ulice 28. října (u PDA) se silnicí II/197 v ul. Kozinova“ organizaci Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, IČ 00228745 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 4.961 Kč (Propojení křižovatky ulice 28.října se silnicí II/193 v ulici Kozinova – archeologický dozor)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.961 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

1190 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice v rozsahu 12452/73015(OSM)

 

1191 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2225, k. ú. Domažlice v rozsahu 2475/14603(OSM)

 

1192 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1955, k. ú. Domažlice v rozsahu 781/6076(OSM)

 

1193 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice v rozsahu 1013/35954(OSM)

 

1194 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice v rozsahu 1597/35954(OSM)

 

1195 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice v rozsahu 1013/35954(OSM)

 

1196 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3297/1, k. ú. Domažlice v rozsahu 7501/143816(OSM)

 

1197 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice v rozsahu 1013/35945(OSM)

 

1198 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3296, k. ú. Domažlice v rozsahu 1013/35945(OSM)

 

1199 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2564, k. ú. Domažlice v rozsahu 305/7944(OSM)

 

1200 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2565, k. ú. Domažlice v rozsahu 3461/59471(OSM)

 

1201 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, k. ú. Domažlice v rozsahu 4544/187485(OSM)

 

1202 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2576, k. ú. Domažlice v rozsahu 698/12059(OSM)

 

1203 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2583, st. 2584 a st. 2585, k. ú. Domažlice v rozsahu 6026/369163(OSM)

 

1204 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, k. ú. Domažlice v rozsahu 6071/229596(OSM)

 

1205 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2586 a st. 2587, k. ú. Domažlice v rozsahu 3263/114798(OSM)

 

1206 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice v rozsahu 3537/121412(OSM)

 

1207 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice v rozsahu 3527/121412(OSM)

 

1208 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2588, st. 2589 a st. 2590, k. ú. Domažlice v rozsahu 888/30353(OSM)

 

1209 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 2613 a st. 2614, k. ú. Domažlice v rozsahu 2108/62549(OSM)

 

1210 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2937, k. ú. Domažlice v rozsahu 2136/12845(OSM)

 

1211 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 3356, k. ú. Domažlice v rozsahu 4342/34929(OSM)

 

1212 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, k. ú. Domažlice v rozsahu 1011/38513(OSM)

 

1213 - schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. st. 3259 a st. 3260, k. ú. Domažlice v rozsahu 1011/38513(OSM)

 

1214 - a) schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „ZŠ Komenského 17, Domažlice - výměna radiátorových ventilů“ uzavřené dne 24. 6. 2015 mezi městem Domažlice a společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 287 § 3113 pol. 6121 + 46.910 Kč (ZŠ Komenského – ventily)

org. 287 § 6399 pol. 5362 - 8.141 Kč (odpočet DPH)

org. 516 § 3326 pol. 6121 - 38.769 Kč (Baldovské návrší)(OSM)

 

1215 - a) schvaluje zadání zakázky na dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Elišky Krásnohorské v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předložené nabídky ve výši 296.878 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Elišky Krásnohorské v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 5171 + 359.222 Kč (chodník – ulice Elišky Krásnohorské)

org. 516 § 3326 pol. 6121 - 359.222 Kč (Baldovské návrší)(OSM)

 

1216 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 517 § 2143 pol. 6121 + 7.018 Kč (BOZP – Pivovar Domažlice, stavební etapa I - Hvozd)

org. 517 § 6399 pol. 5362 - 1.218 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 5.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1217 - a) schvaluje zadání zakázky na výměnu 1000 l zásobníku na ohřev TUV v kotelně Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory Baldovská č. p. 638 v Domažlicích společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 29086582 v rozsahu dle předložené nabídky ve výši 99.690 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu 1000 l zásobníku na ohřev TUV v kotelně Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory Baldovská č. p. 638 v Domažlicích společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 29086582 v rozsahu dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 287 § 4350 pol. 6121 + 120.625 Kč (DPS Baldovská – výměna zásobníků TUV)

org. 287 § 6399 pol. 5362 - 20.935 Kč (odpočet DPH)

org. 516 § 3326 pol. 6121 - 99.690 Kč (Baldovské návrší)(OSM)

 

1218 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o nabídkách realitních kanceláří na zprostředkování prodeje pozemku p. č. st. 4488, jehož součástí je budova č. p. 318 (řadový rodinný dům B 1.11 – řadový dům koncový 7.2 jih), a pozemku p. č. 2446/52 a pozemku p. č. st. st. 4482, jehož součástí je budova č. p. 325 (řadový rodinný dům B 1.18 – řadový dům koncový 7.2 sever), a pozemku p. č. 2446/45, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

1219 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o záměru umístění stavby dřevěné chatky na pozemcích p. č. st. 2192 a p. č. 2779/9, obě v k. ú. Domažlice (a odstranění stávající stavby chaty)(OSM)

 

1220 - bere na vědomí splnění usnesení č. 710 b) ze dne 28. 4. 2015(OSM)

 

1221 - a) schvaluje konání kulturní akce společnosti Chodsko žije! „Den bez aut“ na spodní části náměstí Míru v Domažlicích v místě od křižovatky s ul. Branská a Kostelní dne 22.9.2015 od 9:00 do 21:00 hodin

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru a části ul. Husova od křižovatky s ul. Branská a Kostelní ke křižovatce s ul. Břetislavova a Poděbradova v ul. Husova dne 22. 9. 2015 od 9:00 do 21:00 hodin za účelem konání kulturní akce společnosti Chodsko žije! „Den bez aut“ s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel(OSM)

 

1222 - bere na vědomí dopis ve věci návrhu řešení podmáčení jejich objektu, resp. stěny garáže na pozemku p. č. st. 528/1, k. ú. Domažlice a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu(OSM)

 

1223 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci společnosti SYNOT TIP, a. s., se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, o existenci metodiky Ministerstva vnitra České republiky ze dne 01. 04. 2015 a rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-98/14 Berlington Hungary a další ze dne 11. 06. 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti SYNOT TIP, a. s. se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, o znovuotevření tématiky eventuální změny Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Termín splnění: 26. 8. 2015(OF)

 

1224 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Domažlicko za rok 2014

b) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Odpadové hospodářství Lazce za rok 2014

c) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2014

d) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2014

Termín splnění: 26. 8. 2015(OF)

 

1225 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5167 + 25.460 Kč (Městská policie – školení)

Org. 0222 § 5311 pol. 5173 + 22.280 Kč (Městská policie – jízdné,ubytování)

Org. 0222 § 5311 pol. 5169 + 9.810 Kč (Městská policie – nákup služeb)

Org. 0222 § 5311 pol. 5361 + 2.500 Kč (Městská policie – nákup kolků)

Org. 0222 § 5311 pol. 5134 + 80.000 Kč (Městská policie – výstroj)

Org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 13.460 Kč (Městská policie – nákup materiálu,výzbroj)

Org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 153.510 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1226 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5021 + 96.000 Kč (dohody o provedení práce a pracovní činnosti)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 3.500 Kč (dohody – sociální pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 1.300 Kč (dohody – zdravotní pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 100.800 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1227 - schvaluje ceník poskytovaných služeb sportovní haly, Fügnerova 647, Domažlice s platností od 1. 9. 2015 dle předloženého návrhu(OF)

 

1228 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

1229 - a) souhlasí s prodejem malotraktoru VARI inv. č. 1, rok pořízení 2002, příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice

b) souhlasí s prodejem sekačky ETEZIA, inv. č. 101, rok pořízení 2000, příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice

c) souhlasí s prodejem traktůrku Agrowest inv. č. 43, rok pořízení 1997, příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice

d) souhlasí s prodejem míchačky, inv. č. 120 příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice

e) souhlasí s prodejem shrnovací radlice k traktůrku Agrowest, inv. č. 239, rok pořízení 1998 příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice(OF)

 

1230 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2015

Termín splnění: 26. 8. 2015(OF)

 

1231 - a) souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši 167.674 Kč z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 na pořízení elektronického zabezpečovacího systému

b) souhlasí s převedením finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232(OF)

 

1232 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0810 pol. 4116 ÚZ13011 + 450.000 Kč (dotace MPSV – sociálně právní ochrana dětí)

Org. 0123 § 4349 pol. 5169 ÚZ13011 + 30.000 Kč (SPOD – nákup služeb)

Org. 0223 § 6171 pol. 5136 ÚZ13011 + 6.000 Kč (SPOD – literatura, tisk)

Org. 0223 § 6171 pol. 5137 ÚZ13011 + 80.000 Kč (SPOD – drobný hmotný majetek)

Org. 0223 § 6171 pol. 5139 ÚZ13011 + 40.000 Kč (SPOD – nákup materiálu)

Org. 0223 § 6171 pol. 5171 ÚZ13011 + 60.000 Kč (SPOD – opravy, údržba kanceláří)

Org. 0229 § 6171 pol. 5173 ÚZ13011 + 24.000 Kč (SPOD – cestovné)

Org. 0223 § 6171 pol. 5156 ÚZ13011 + 51.000 Kč (SPOD – PHM)

Org. 0223 § 6171 pol. 5161 ÚZ13011 + 48.000 Kč (SPOD – poštovné)

Org. 0229 § 6171 pol. 5167 ÚZ13011 + 70.000 Kč (SPOD – školení)

Org. 0223 § 6171 pol. 5132 ÚZ13011 + 6.000 Kč (SPOD – ochranné pomůcky)

Org. 0223 § 6171 pol. 5162 ÚZ13011 + 35.000 Kč (SPOD – telekomunikace)(OF)

 

1233 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy radnice čp. 1 k budově MKS čp. 51) za účelem konání cyklokonference „Česko jede“ dne 15. 9. 2015 od 7.00 do 18.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

 

1234 - bere na vědomí žádost OHK Domažlice o pořádání 1. ročníku akce BURZA PRÁCE v prostorách MKS(OKS)

 

1235 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí účelových dotací č. 1/2015 – 103/2015 mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorového Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/2015 o poskytnutí účelové dotace“

Termín splnění: 31. 12. 2015(OKS)

 

1236 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 104/2015 ve výši 14.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SOU Domažlice, TS Avanti, se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 640, PSČ 344 01, IČ 18230083dle vyhlášeného grantu Reprezentace města – II. kolo

b) doporučuje zastupitelstva města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 105/2015 ve výši 21.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Sokol Domažlice, se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle vyhlášeného grantu Reprezentace města – II. kolo

Termín splnění: 31. 12. 2015(OKS)

 

1237 - neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro Radio Proglas s. r. o., Barvičova 85, Brno, IČ 49435001 na částečné pokrytí nákladů spojených se zprovozněním a udržováním FM vysílače na Svatém Vavřinečku u Domažlic z důvodu, že město Domažlice vyhlašuje grantovou politiku a nemá v rozpočtu 2015 na tuto podporu vyčleněné finanční prostředky(OKS)

 

1238 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5171 - 25.000 Kč (JSDHO Domažlice – opravy)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 + 25.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)(OKS)

 

1239 - a) schvaluje nákup a pokládku lina od firmy JOKO KOBERCE,LINA, Haltravská 471, Domažlice, IČO 48355178

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 129.610 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 129.610 Kč (správa budov – opravy a údržba)(OKS)

 

1240 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 -  17.150 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0229 § 6171 pol. 5021 + 8.000 Kč (personální záležitosti – dohody o provedení práce)

org. 0115 § 2143 pol. 5169 + 6.450 Kč (cestovní ruch – nákup služeb)

org. 0516 § 3326 pol. 6121 + 2.700 Kč (OSM - informační cedule – Baldov)(OKS)

 

1241- doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015(OKS)

 

1242 - a) schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2013 na zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice I a Domažlice II mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice a společností Lesprojekt východní Čechy,sr.o., se sídlem Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4216 ÚZ 29516 + 338.684 Kč (dotace Mze – lesní hospodářské osnovy)

org. 0116 § 1036 pol. 6119 ÚZ 29516 + 338.684 Kč (zpracování lesních hospodářských osnov)(OŽP)

 

1243 - a) schvaluje spolupořádání akce „Den sociálních služeb a den pro zdraví 2015“, který se bude konat 7. 10. 2015 v MKS Domažlice

b) neschvaluje konání akce „Střevo Tour“- osvěta, prevence rakoviny tlustého střeva dne 7. 10. 2015 v rámci „Dne sociálních služeb a dne pro zdraví 2015“(OSVZ)

 

1244 - bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 29. 6.2015

 

1245 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2015(MP)

 

1246 - schvaluje návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 26. 8. 2015 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

1247 - schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě uzavřené dne 26. 9. 2014 mezi městem Domažlice a společností ista Česká rebuplika s. r. o., se sídlem Jeremiášova 947, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, IČ 61056758 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1248 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti (části nemovitosti) ve správě SÚS Plzeňského kraje, p. o. č. S 1209/15 uzavírané v rámci stavby „Domažlice - zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“ s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 72053119 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1249 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

Org. 0810 pol. 4116 ÚZ13015 + 566.000 Kč (příjem dotace na výkon sociální .práce )

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13015 + 422.388 Kč (platy hrazeno z dotace)

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13015 - 422.388 Kč (snížení výdajů na platy – vlastní zdroje)

Org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13015 + 105.597 Kč (sociální pojištění -. hrazeno z dotace )

Org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13015 - 105.597 Kč (snížení výdajů na soc.poj.- vlastní zdroje)

Org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13015 + 38.015 Kč (zdravotní pojištění hrazeno z dotace )

Org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13015 - 38.015 Kč (snížení výdajů na zdrav.poj.- vlastní zdroje)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 566 000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2015(OF)

 

1250 - souhlasí s přijetím dotace ve výši 300.000 Kč od Nadace ČEZ – Oranžová hřiště na projekt „Pryč s nudou“ pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, se sídlem Domažlice, Komenského 17, PSČ 344 01, IČ 48342301(OKS)

 

1251 - souhlasí v souladu s čl. IV. odst. 5 nájemní smlouvy uzavřené dne 31.03.2006, mezi městem Domažlice a Základní školou Domažlice Komenského 17, s výstavbou dětského hřiště na pozemku p. č. 365/3 k. ú. Domažlice v rámci grantového programu Nadace ČEZ - Oranžová hřiště a jeho údržbou na dobu 10 let(OSM)

 

1252 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 302/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 12. 2015(OKS)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 25. 8. 2015
Poslední aktualizace: 25. 8. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna