Obsah

19. schůze ze dne 23. 6. 2015

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 19. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 23. 6. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

969 - a) ruší usnesení č. 911 b) ze dne 9. 6. 2015

b) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/10 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 543/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 405.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31. 8. 2015(OSM)

 

970 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o postupu v případě nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 848, v ulici Břetislavova v Domažlicích(OSM)

 

971 - a) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení (v domě s pečovatelskou službou) – v budově č. p. 638 v ulici Baldovská v Domažlicích dle upraveného návrhu s variantou A

b) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení (v domě s pečovatelskou službou) – v budově č. p. 84 v ulici Břetislavova v Domažlicích dle upraveného návrhu s variantou A, přičemž tato vzorová smlouva se použije pro nájem bytů č.1 až č. 18 ve výše uvedené budově

c) schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení (v domě s pečovatelskou službou) – v budově č. p. 84 v ulici Břetislavova v Domažlicích dle upraveného návrhu s variantou A, přičemž tato vzorová smlouva se použije pro nájem bytů č. 19 až č. 28 ve výše uvedené budově(OSM)

 

972 - schvaluje změnu Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice dle předloženého návrhu s tímto doplněním:

a) v čl. II. má odst. 2 c) toto znění: „má na území města Domažlice trvalé bydliště nebo zaměstnání",

b) v čl. II. se odst. 2 f) doplňuje lhůta 10 let

a příloh(OSM)

 

973 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

974 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci získávání práva provést stavbu Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2 na pozemcích ve vlastnictví třetích osob a o záměru zajistit vydání stavebního povolení na úsek U1(OSM)

 

975 - ukládá odboru správy majetku vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Domažlice, ZŠ Msgre B. Staška č. p. 232, stavební úpravy sociálního zařízení u tělocvičen" na začátku roku 2016

Termín splnění: 31. 3. 2016(OSM)

 

976 - schvaluje výši pachtovného za propachtování spoluvlastnických podílů na pozemcích, na kterých se nachází stavby bytových domů (v nichž jsou vymezeny jednotky), na území města Domažlice, vlastníkům těchto jednotek ve výši 20 Kč/m2/rok(OSM)

 

977 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2170/2 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063 v rámci stavby Artes natur Domažlice_OK na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

978 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st. 2247/1, k. ú. Domažlice, za cenu 12.000 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2015(OSM)

 

979 - schvaluje záměr pronajmout pozemek p. č. 5517, k. ú. Domažlice Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Domažlice, IČ 48342939(OSM)

 

980 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška, ul. Boženy Němcové a na náměstí Míru v Domažlicích pro vozidlo Tahač T815 NTH, RZ: CBA 6305,, hmotnost 9,2 t z důvodu prováděných prací při rekonstrukci část ulice Boženy Němcové v Domažlicích, akce „Domažlice - ulice Boženy Němcové“, a to po dobu od 24. 6. 2015 do 31. 7. 2015(OSM)

 

981 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce „Rekonstrukce MKS" (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1"

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce „Rekonstrukce MKS" (Městské kulturní středisko) Domažlice - stavební úpravy v 1. NP a 2. NP objektu - ETAPA č. 1" ve složení:

členové:                             náhradníci

Bc. Michal Hájek,             Bc. Radka Kouřilová,

Ing. Miroslav Mach,        Ing. Ivana Sladká,

Ing. arch. Ivan Březina,  Ing. arch. Václav Matějka,

Ing. Ivana Kozinová,       Ing. Pavlína Fišerová,

Jiří Pivoňka,                        Lenka Králová(OSM)

 

982 - schvaluje propachtování pozemků p. č. 4312/12, 4315, 4312/2, 4316 a 4312/3, vše v k. ú. Domažlice, k zemědělskému hospodaření společnosti ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, na dobu neurčitou od 01.07.2015, za cenu 2.000 Kč/ha/rok, a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu dle předloženého návrhu(OSM)

 

983 - zmocňuje v souladu s ustanovením § 154 a § 1205 občanského zákoníku zmocňuje pana Ing. Miroslava Macha, aby zastupoval město Domažlice, IČ 00253316, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20 jakožto statutární orgán (předsedu společenství vlastníků) Společenství vlastníků v domě č. p. 392 v ulici Pelnářova v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí(OSM)

 

984 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0215 pol. 4116 ÚZ34053 + 13.000 Kč (dotace min. kultury - VISK3 neinvestice)

org. 0215 pol. 4216 ÚZ34544 + 60.000 Kč (dotace min. kultury - VISK3 investice)

org. 0215 § 3314 pol. 5136 ÚZ34053 + 13.000 Kč (MKBN - převod dotace VISK3 neinvestice)

org. 0215 § 3314 pol. 5136 ÚZ34544 + 60.000 Kč (MKBN - převod dotace VISK3 investice)

org. 0214 pol. 4116 ÚZ34070 + 50.000 Kč (dotace min. kultury - CHSL 1955-2015)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 ÚZ34070 + 50.000 Kč (MKS - převod dotace MK - CHSL 1955-2015)(OF)

 

985 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Městský úřad Domažlice, podatelna - dodávka a montáž kancelářského nábytku“(OSM)

 

986 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Městský úřad Domažlice, podatelna - dodávka vyvolávacího systému“(OSM)

 

987 - ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Městský úřad Domažlice, podatelna - stavební úpravy“(OSM)

 

988 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zkapacitnění toku Zubřina most M-09 Domažlice – u silnice do Bořic“ uzavřené dne 12. 9. 2014 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, Nýrsko, PSČ 340 22, IČ 64834042 dle předloženého návrhu(OSM)

 

989 - schvaluje jízdní řád městské autobusové dopravy v Domažlicích na lince 405001 s platností od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 dle předloženého návrhu(OSM)

 

990 - nesouhlasí s osazením dopravního značení na účelových komunikacích napojených na místní komunikaci vedoucí z města Domažlice do obce Havlovice (cyklostezka) dle předloženého návrhu PČR DI Domažlice(OSM)

 

991 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na změnu dopravního režimu v Erbenově ulici v Domažlicích Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2212 pol. 5171 + 9.680 Kč (PD – Erbenova ulice - změna dopravního režimu)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 9.680 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

992 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbách “Oprava chodníku před domem č. p. 233 v Kozinově ulici v Domažlicích“, „Domažlice – zřízení parkovacích stání v ulici Kozinova“ a „Domažlice – ulice Kosmonautů, zvýšení kapacity parkovacích míst“ s Antonínem Beckem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Meclov 187, Meclov, PSČ 345 21, IČ 73374181, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 57.838 Kč (TDI - Chodník, parkovací stání v Kozinově ulici, parkovací místa v ul. Kosmonautů)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 57.838 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

993 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbách “Domažlice U nemocnice 579, zateplení objektu městského úřadu“, “Zateplení objektu sportovní haly, Fügnerova 647“ a “Domažlice Baldovská 638, zateplení objektu domova pro seniory“ s Jaroslavem Webrem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Švabinského 563, 345 21 Domažlice, PSČ 344 01, IČ 69253307, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 505 § 4351 pol. 6121 + 39.000 Kč (TDI - zateplení objektu MěÚ, U nemocnice)

org. 522 § 6171 pol. 6121 + 49.000 Kč (TDI - zateplení objektu sportovní haly)

org. 502 § 3412 pol. 6121 + 42.000 Kč (TDI - zateplení objektu Baldovská 638)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 130.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

994 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4841/9 v k. ú. Domažlice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby "Domažlice, ul. Chrastavická - kNN" na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

 

995 - a) bere na vědomí žádost Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, o prominutí smluvní pokuty, ze dne 08.06.2015

b) neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 250 Kč vyúčtované v souladu s čl. III. odst. 6 nájemní smlouvy uzavřené s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, dne 20.08.2012

c) neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 250 Kč vyúčtované v souladu s čl. III. odst. 6 nájemní smlouvy uzavřené s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, dne 21.06.2013(OSM)

 

996 - a) bere na vědomí žádost Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, o prominutí smluvní pokuty, ze dne 15.06.2015

b) neschvaluje prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 296 Kč vyúčtovaného v souladu s čl. III. odst. 5 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, dne 01.12.2014(OSM)

 

997 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o jednání konaném dne 2. 6. 2015 se zástupci organizace Lesy České republiky, s. p. ve věci převodů lesních pozemků mezi touto organizací a městem Domažlice

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 2119 + 216.000 Kč (příjem z věcných břemen)

org. 0252 § 3639 pol. 5169 + 100.000 Kč (věcná břemena, GP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 116.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

998 - neschvaluje úhradu nákladů za pořízení elektrokotle a jeho připojení do restaurace v budově zimního stadionu v Domažlicích č.p. 291, ul. U Zimního stadionu, Domažlice Ladislavovi Kulhánkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Žižkova 22, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 63503417, ve výši 28.921,52 Kč bez DPH(OSM)

 

999 - a) schvaluje úhradu nákladů za opravu topení v budově zimního stadionu v Domažlicích č. p. 291 v ul. U Zimního stadionu, Domažlice společnosti DOMONT s. r. o., se sídlem Janáčkova 490, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26348411, ve výši 64.877 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 78.501 Kč (SSZMD, opravy dle nájemní smlouvy)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 - 13.624 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 64.877 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1000 - a) schvaluje proplacení faktury číslo 520150301 vystavené společností QWET Rubber, spol. s r. o., se sídlem Kryry, Vodní 165, PSČ 439 81, IČ 62741667, za nákup podlahových desek INTERIOR ve prospěch společnosti Správy sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 v souladu s nájemní smlouvou

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0239 § 3412 pol. 5171 + 22.350 Kč (SSZMD, opravy dle nájemní smlouvy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 22.350 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1001 - neschvaluje úhradu nákladů za opravu rolby pro úpravu ledu v budově zimního stadionu v Domažlicích Správě sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, neboť rolba není majetkem města Domažlice a není předmětem nájemní smlouvy(OSM)

 

1002 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - místnosti č. 200 a 201 - v budově č. p. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1, k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích(OSM)

 

1003 - nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro držitele ZTP/P na placeném veřejném parkovišti v ul. Hruškova v Domažlicích, pozemek p. č. 4796/1, k. ú. Domažlice po dobu platnosti průkazu ZTP/P(OSM)

 

1004 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem"

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem" ve složení:

členové:                                            náhradníci

Bc. Michal Hájek,                            Lenka Králová,

Ing. Miroslav Mach,                      Ing. Ivana Sladká,

Ing. arch. Ivan Březina,                Ing. arch. Václav Matějka,

Ing. Ivana Kozinová,                     Ing. Pavlína Fišerová,

Jakub Mráz,                                     Bc. Radka Kouřilová(OSM)

 

1005 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce „Propojení křižovatky ulice 28. října (u PDA) se silnicí II/193 v ul. Kozinova - II. etapa"

b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Propojení křižovatky ulice 28. října (u PDA) se silnicí II/193 v ul. Kozinova - II. etapa" ve složení:

členové                              náhradníci

Bc. Michal Hájek,             Lenka Králová,

Ing. Miroslav Mach,       Ing. Ivana Sladká,

Szmigiel Michal,              Bc. Jiří Pivoňka,

Ing. Ivana Kozinová,     Ing. Pavlína Fišerová,

Jakub Mráz,                      Jiří Pivoňka(OSM)

 

1006 - a) schvaluje konání kulturní akce „Festival Domažlický kulturovar 2015“ na náměstí Míru v Domažlicích, v místě od křižovatky ulic náměstí Míru, Branská a Kostelní k č. p. 49 v termínu 31. 7. 2015 od 8:00 do 22:00 hodin

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru od křižovatky ulic náměstí Míru, Branská a Kostelní k č. p. 49 v termínu od 31. 7. 2015 8:00 hodin do 1. 8. 2015 8:00 hodin za účelem konání kulturní akce „Festival Domažlický kulturovar 2015“ s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel(OSM)

 

1007 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška a náměstí Míru v Domažlicích na dobu od 31. 7. 2015 8:00 hodin do 1. 8. 2015 8:00 hodin, pro vozidlo zvláštního určení - obytný automobil ŠKODA 706 RTO (autobus), RZ: 1SD 7048, celková hmotnost 16 t, a to v rámci pořádání kulturní akce „Festival Domažlický kulturovar 2015“(OSM)

 

1008 - a) schvaluje konání sportovní akce občanského sdružení MÍLAŘI DOMAŽLICE na náměstí Míru v Domažlicích v místě od křižovatky ulic náměstí Míru, Branská a Kostelní k č. p. 51 dne 12. 9. 2015

b) souhlasí s uzavírkou dolní části náměstí Míru od křižovatky ulic náměstí Míru, Branská a Kostelní k č. p. 51 v termínu dne 12. 9. 2015 od 8:00 do 14:00 hodin za účelem konání sportovní akce občanského sdružení MÍLAŘI DOMAŽLICE s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotnických vozidel(OSM)

 

1009 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice - 4. etapa“ nabídku společnosti SITEL, spol. s r. o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, Michle, IČ 44797320 za cenu 698.359,02 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice - 4. etapa se společností SITEL, spol. s r. o., se sídlem Baarova 957/15,Praha 4, Michle, IČ 44797320 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0471 § 2412 pol. 6121 + 45.015 Kč (metropolitní síť - 4. etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.015 Kč (investiční rezerva)(OICT a GIS)

 

1010 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 4779/8, k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem umístění stanu zajišťujícího občerstvení a hudební produkci v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2015 paní Lence Harantové Štarmanové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Masarykova 189, Domažlice – Bezděkovské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 04185901 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1011 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace „CYKLOSTEZKA CHODSKÝ KVĚT – ČÁST U 6“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0487 pol. 4122 + 100.000 Kč (dotace PK – cyklostezka Chodský květ – část U6)

org. 0487 § 2229 pol. 6121 + 156.090 Kč (PD cyklostezka Chodský květ – část U6)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 56.090 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1012 - vydává nařízení města Domažlice č. 5/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města Domažlice č. 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích, dle předloženého návrhu

b) souhlasí s místní úpravou provozu na místní komunikaci v ul. Vodní v Domažlicích dle předloženého návrhu

c) ukládá organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domovu pro seniory, příspěvkové organizaci, se sídlem Baldovská 638 v Domažlicích vést evidenci zapůjčení parkovacích karet „B“

Termín splnění: průběžně(OSM)

 

1013 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o přípravě konceptu smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní a souhlasí se zapracováním těchto připomínek do návrhu této smlouvy:

a) právo stavby se zřizuje bezúplatně, hodnota práva stavby bude sjednána na částku 20 Kč/m2 x 2

b) odst. 7 čl. II smlouvy má toto znění: Stavebník si je vědom toho, že pouze stavba vyhovující právu stavby je součástí práva stavby

c) povinnost pojistit stavbu a inflační doložka nebudou sjednány

d) správní poplatek spojený se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí stavebník (budoucí kupující), správní poplatky spojené se zápisem práva stavby a výhrady do katastru nemovitostí hradí město(OSM)

 

1014 - bere na vědomí žádost společnosti Restart Company s. r. o., se sídlem Polní 114, Horšovský Týn, IČ 29416841 ze dne 15. 5. 2015 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemku č. 128/40 v k. ú. Babylon a nesouhlasí se zřízením pozemkové služebnosti(OSM)

 

1015 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 10/PKBK/2014 na projekt „Rozšíření MKDS – Domažlice, II. Etapa“, uzavřené dne 3. 12. 2014 mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13 IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

1016 - a) schvaluje zadání zakázky na osazení „Kamenného informačního objektu s mapou bitvy, Baldovské návrší“ společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747, v rozsahu dle skutečně provedené práce za cenu do 8.000 Kč

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0516 § 3326 pol. 6121 + 8.000 Kč (Osazení Kamenného info objekt - Baldovské návrší)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 8.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1017 - a) schvaluje zadání zakázky na výrobu a instalaci výstavních vitrín - vybavení expozice pivovaru Pavlu Blechovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Osvračín 71, PSČ 345 61, IČ 60646055, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 126.917 Kč včetně DPH

b) schvaluje zadání zakázky na výrobu grafických prezentačních tabulí - vybavení expozice pivovaru společnosti RAMAP s. r. o., se sídlem Karlovarská 2196/129a, Bolevec, Plzeň, PSČ 323 00, IČ 29162581, v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 76.955 Kč včetně DPH

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0517 § 2143 pol. 5137 + 253.912 Kč (Vybavení expozice – Pivovar)

org. 0517 § 6399 pol. 5362 - 35.390 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 218.522 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1018 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ 45356815 neodstranil, tzn. provedení opravy obložení ocelové výztuhy rohových oken v bytovém domě, U Jezera č. p. 310, Domažlice v bytech č. 2, 4 a 5 tak, aby bylo odstraněno rosení výztuhy rohových oken uvedených bytů (tzv. tepelný most) Martinovi Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 31.460 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 38.067 Kč (opravy – bytový dům OZ Bába)

org. 240 § 6399 pol.5362 - 6.607 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

1019 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37 , IČ 45356815 neodstranil, tzn. provedení opravy nerovné zámkové dlažby u venkovních teras řadových domů B 1.11 – B.1.16 a B1.18 v ulici Višňová v Domažlicích společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 240 § 3612 pol. 6121 - 36.003 Kč (OZ Bába)

org. 240 § 3612 pol. 5171 + 43.564 Kč (opravy – terasy ŘD OZ Bába)

org. 240 § 6399 pol. 5362 - 7.561 Kč (odpočet DPH)(OSM)

 

1020 - a) ruší usnesení č. 802 a) ze dne 12. 5. 2015

b) schvaluje zadání zakázky na provedení odstranění vad a nedodělků, které na základě řádně uplatněné reklamace zhotovitel stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společnost STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, PSČ 301 37, IČ45356815 neodstranil, tzn. netěsnost a špatné ovládání zavírání plastových oken a dveří společnosti Karpem Stavby na klíč s. r. o., se sídlem Cihlářská 425, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 03661784 v rozsahu dle skutečně provedené práce za cenu do 6.098,40 vč. DPH(OSM)

 

1021 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích“ Ing. Jaroslavu Rojtovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 dle předložené nabídky

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 514 § 2212 pol. 6121 + 99.220 Kč (PD „Rekonstrukce Pivovarské ulice v Domažlicích“)

org. 261 § 6409 pol. 5901 - 99.220 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1022 - schvaluje toto rozpočtového opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 6.655 Kč (rozšíření PD - oprava zdi v ul. Dukelská)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 6.655 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1023 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby včetně dokladové části k realizaci projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, III. Etapa“ nabídku společnosti RH elektroprojekt s. r. o., se sídlem Praha 4 – Braník, Za mlýnem 1564/29, PSČ 147 00, IČ 29040388 za cenu 75.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby včetně dokladové části k realizaci projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, III. Etapa“ se společností RH elektroprojekt s. r. o., se sídlem Praha 4 – Braník, Za mlýnem 1564/29, PSČ 147 00, IČ 29040388 za cenu 75.000 Kč bez DPH

dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0281 § 5319 pol. 6121 + 90.750 Kč (Rozšíření městského kamerového dohledového systému, III. Etapa)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 90.750 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1024 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 23982015 na projekt „Rozšíření MKDS – Domažlice, III. etapa“ s Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0281 pol. 4222 + 550.000 Kč (dotace Plzeňský kraj)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 137.500 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0281 § 5319 pol. 6121 + 687.500 Kč (Rozšíření MKDS - kamerový systém, Domažlice, III. Etapa)

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

1025 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytu Msgre B. Staška 61, Domažlice“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 za cenu 165.390 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky na stavební práce „Rekonstrukce bytu Msgre B. Staška 61, Domažlice“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1026 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky na stavební práce "Výměna oken- Michlova 612, Michlova 613 a Michlova 630“ nabídku společnosti BAUER A SYNOVÉ a. s., se sídlem Poděbradova 503/19, Plzeň 3, PSČ 301 00, IČ 29107130 za cenu 1.926.810 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky na stavební práce "Výměna oken- Michlova 612, Michlova 613 a Michlova 630“ se společností BAUER A SYNOVÉ a. s., se sídlem Poděbradova 503/19, Plzeň 3, PSČ 301 00, IČ 29107130, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1027 - bere na vědomí průběh zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken, náměstí Míru 144, Domažlice" realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

1028 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky "Domažlice - oprava opěrné zdi v Dukelské ulici u domů čp. 53 a čp. 54 Poděbradova“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 za cenu 299.712 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Domažlice - oprava opěrné zdi v Dukelské ulici u domů čp. 53 a čp. 54 Poděbradova" se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., se sídlem Havlíčkova 6, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25200631 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 362.652 Kč (Oprava opěrné zdi v Dukelské a Poděbradově)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 362.652 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1029 - souhlasí v souladu s ustanovením § 17a, odst (6) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění s odstraněním vozidla Škoda Felicie, RZ: 1P4 5229 z místní komunikace - parkoviště v ul. Msgre B. Staška v Domažlicích a ukládá Městské policii Domažlice nechat odstranit toto vozidlo, a to na náklady provozovatele vozidla

Termín splnění: do 15. 7. 2015(OSM)

 

1030 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 203, 204, 208 a 209 v budově č.p. 40, jež je součástí pozemku p. č. st. 187/1, k. ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, Diakonii ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, IČ 45331154, za účelem zajišťování bezplatných sociálních služeb a pracovních aktivit lidem se zdravotním postižením, pěstounským rodinám a dalším uživatelům neziskových služeb poskytovaných Diakonií ČCE, na dobu neurčitou za cenu 750 Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle předloženého návrhu(OSM)

 

1031 - a) bere na vědomí průběh zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Základní škola Domažlice, Komenského 17 - Dodávka vstupního a evidenčního systému" realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jejíž zadavatelem je organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17

b) souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 632.379 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Domažlice, Komenského 17 do fondu investic

c) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 632.379 Kč z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ Domažlice, Komenského 17 na realizaci akce "Základní škola Domažlice, Komenského 17 - Dodávka vstupního a evidenčního systému"(OSM, OF)

 

1032 - neschvaluje uzavření Smlouvy č. 301/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, ZŠ a ŠJ Plzeň, odloučené pracoviště – Středisko výchovné péče, Domažlice, se sídlem Karlovarská 67, Plzeň, , IČ 49778129 dle předloženého návrhu(OSVZ)

 

1033 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5173 + 31.533 Kč (Městská policie – ubytování, stravné, jízdní výdaje)

Org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 30.000 Kč (Městská policie – drobný dl. majetek)

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 5.000 Kč (Městská policie – platy)

Org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 5.000 Kč (Městská policie – náhrady v době nemoci)

Org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 61.533 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1034 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 § 5311 pol. 5134 – 9.000 Kč (Městská policie – ošacení, obuv)

Org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 9.000 Kč (Městská policie – materiál)(OF)

 

1035 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 pol. 4116 ÚZ 14018 + 31.000 Kč ( dotace MV – značení jízdních kol MP)

Org. 0222 § 5319 pol. 5139 ÚZ 14018 + 10.000 Kč (MP – značení jízdních kol, materiál)

Org. 0222 § 5319 pol. 5137 ÚZ 14018 + 18.000 Kč (MP – značení jízdních kol, dr.hm.majetek)

Org. 0222 § 5319 pol. 5169 ÚZ 14018 + 3.000 Kč (MP – značení jízdních kol, nákup služeb)

Org. 0222 § 5319 pol. 5169 + 4.000 Kč (MP – značení jízdních kol, nákup služeb, vl.prostředky)

Org. 0264 § 6409 pol. 5901 - 4.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1036 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0119 § 2169 pol. 2212 + 136.000 Kč (příjem z pokut – odbor výstavby a ÚP)

Org. 0117 § 2299 pol. 2212 + 50.000 Kč (příjem z pokut – odbor dopravy)

Org. 0224 § 6171 pol. 2212 + 81.000 Kč (příjem z pokut – OKS)

Org. 0239 § 3639 pol. 2212 + 94.350 Kč (příjem z pokut – OSM)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 361.350 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

1037 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 15. 6. 2015

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2014 dle předloženého návrhu

c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2014 ve výši 3.971.737,51 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 125.021,68 Kč, nerozdělený zisk ve výši 3.846.715,83 Kč

d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle upraveného návrhu(OF)

 

1038 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +324.057 Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +324.057 Kč (financování odborného .lesního hospodáře)(OF)

 

1039 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0214 pol. 4122 + 50.000 Kč (příjem dotace PK- projekt Sochařské sympozium)

Org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 50.000 Kč (MKS – projekt Sochařské sympozium)(OF)

 

1040 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0222 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z5 + 10.200 Kč (MP příspěvek z úřadu práce - EU)

Org. 0222 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z1 + 1.800 Kč (MP příspěvek z úřadu práce - SR)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 12.000 Kč (investiční rezerva)

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 – 8.955 Kč (Městská policie – platy)

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ13234 N33 Z5 + 7.612 Kč (MP platy příspěvek ÚP – EU)

Org. 0222 § 5311 pol. 5011 ÚZ13234 N33 Z1 + 1.343 Kč (MP platy příspěvek ÚP – SR)

Org. 0222 § 5311 pol. 5031 – 2.239 Kč (Městská policie – soc.zabezpečení)

Org. 0222 § 5311 pol. 5031 ÚZ13234 N33 Z5 + 1.903 Kč (MP soc.zabezpečení přísp. ÚP – EU)

Org. 0222 § 5311 pol. 5031 ÚZ13234 N33 Z1 + 336 Kč (MP soc.zabezpečení přísp. ÚP – SR)

Org. 0222 § 5311 pol. 5032 – 806 Kč (Městská policie – zdrav.pojištění)

Org. 0222 § 5311 pol. 5032 ÚZ13234 N33 Z5 + 685 Kč (MP zdrav.pojištění přísp. ÚP – EU)

Org. 0222 § 5311 pol. 5032 ÚZ13234 N33 Z1 + 121 Kč (MP zdrav.pojištění přísp. ÚP – SR)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

Org. 0229 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z5 + 61.200 Kč (MěÚ příspěvek z úřadu práce- EU)

Org. 0229 pol. 4116 ÚZ13234 N33 Z1 + 10.800 Kč (MěÚ příspěvek z úřadu práce- SR)

Org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 72.000 Kč (investiční rezerva)

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 53.730 Kč (MěÚ – platy zaměstnanců)

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13234 N33 Z5 + 45.671 Kč (MěÚ platy příspěvek ÚP – EU)

Org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13234 N33 Z1 + 8.059 Kč (MěÚ platy příspěvek ÚP – SR)

Org. 0229 § 6171 pol. 5031 – 13.434 Kč (MěÚ – soc.zabezpečení)

Org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13234 N33 Z5 + 11.419 Kč (MěÚsoc.zabezpečení přísp. ÚP – EU)

Org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13234 N33 Z1 + 2.015 Kč (MěÚ soc.zabezpečení přísp. ÚP – SR)

Org. 0229 § 6171 pol. 5032 – 4.836 Kč (MěÚ – zdrav.pojištění)

Org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13234 N33 Z5 + 4.111 Kč (MěÚ zdrav.pojištění přísp. ÚP – EU)

Org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13234 N33 Z1 + 725 Kč (MěÚ zdrav.pojištění přísp. ÚP – SR)(OF)

 

1041 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 93.600 Kč z fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice na pořízení návěsu Agroservis ANS 1900(OF)

 

1042 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 303/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.109 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu( OKS)

 

1043 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 25.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0219 § 3319 pol. 5139 + 25.000 Kč (Baldov – nákup materiálu)(OKS, OF)

 

1044 - schvaluje nákup známek k výročí založení města Domažlice v počtu 10 tiskových listů za celkovou cenu 2.800 Kč(OKS)

 

1045 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 82.690 Kč z fondu investic Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup a montáž nového elektronického zabezpečovacího systému v celém objektu školy(OKS)

 

1046 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0261 § 6409 pol. 5901 -   41.000 Kč (rozpočtová rezerva)

org. 0229 § 6171 pol. 5021 + 41.000 Kč (personální záležitosti – dohody o provedení práce)(OKS)

 

1047 - schvaluje podání žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, IČ 75005743, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015 (zažádáno o 225.000 Kč) a schvaluje případné přijetí této dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění(OKS)

 

1048 - bere na vědomí žádost o příspěvek na vydání spisů Vladimíra Baiera a ukládá OKS vyzvat žadatele k předložení podrobnějších údajů týkající se obsahu knihy, resp. rukopis

Termín splnění: 31. 7. 2015(OKS)

 

1049 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2015“ s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366, za předpokladu, že zastupitelstvo města schválí rozpočtové opatření

b) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0471 pol. 4222 + 750.000 Kč (dotace PK – metropolitní síť 3. etapa)

org. 0471 § 2419 pol. 6121 + 1.094.891 Kč (metropolitní síť - 3. etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 344.891 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31. 8. 2015(OICT a GIS)

 

1050 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. SWR/95/47 ze dne 9. 2. 1995 ve znění Dodatků č. 1 – 19 mezi společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 a městem Domažlice dle předloženého návrhu(OICT a GIS)

 

1051 - a) ukládá odboru správy majetku zajistit obnovu osvětlení kostela U Svatých (ve spolupráci s Římskokatolickou farností)

b) ukládá odboru správy majetku objednat archeologický výzkum pozůstatků kruhové stavby, která se nachází pod křížkem v Jindřichově ulici

Termín splnění: 31. 12. 2015(OSM)

 

1052 - a) bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 12. 5. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 26. 5. a 16. 6. 2015

c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 8. 6., 17. 6. a 22. 6 2015

 

1053 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 408/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Havlovice, DO, č. p. 27 - vedení NN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti)(OSM)

1054 - a) ruší usnesení rady města č. 924 a), b), c) ze dne 9. 6. 2015

b) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb „Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přestavba a nástavba“ nabídku společnosti BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Hřímalého 805/3, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26351951 za cenu 147.700 Kč bez DPH.

c) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na služby Výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb „Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přestavba a nástavba“ se společností BEZPO Plzeň s. r. o., se sídlem Hřímalého 805/3, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26351951 za cenu 147.700 Kč bez DPH dle předloženého návrhu

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 178.717 Kč (Plavecký bazén – BOZP)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 31.017 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 147.700 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

1055 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 346.786 Kč (PD – Domov se zvláštním režimem, Benešova)

org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 60.186 Kč (odpočet DPH)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 286.600 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

1056 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace v rozsahu DPS na stavbu „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97, na domov se zvláštním režimem“ uzavřené dne 20. 10. 2014 mezi městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., se sídlem Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 1. 7. 2015
Poslední aktualizace: 1. 7. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna