Obsah

18. schůze ze dne 9. 6. 2015

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 18. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 9. 6. 2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

907 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 6349 b) ze dne 14. 10. 2014 do 30. 10. 2015

c) ruší usnesení č. 485 ze dne 10. 3. 2015

 

908 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 9, v budově č. p. 254, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 10.000 Kč z hospodářské činnosti města(OSM)

 

909 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 392/9 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova

b) schvaluje záměr prodat dle „Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice“ jednotku č. 392/9 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/9 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech], s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 405.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 31. 8. 2015(OSM)

 

910 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 392/1 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 392/1 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytových dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen „Prohlášení“), která zahrnuje jednak byt č. 392/1 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 470.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

911 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 392/10 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 392/10 – byt nacházející se v budově č. p. 392, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 1328 v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, ulice Pelnářova [jedná se o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 12. 6. 2014 (dále též jen "Prohlášení"), která zahrnuje jednak byt č. 392/10 jako prostorově oddělenou část shora uvedené budovy č. p. 392 určenou k bydlení a jednak podíl na společných částech ve výši 504/6282, tedy na pozemku p. č. st.1328 v k. ú. Domažlice, na pozemku p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice a na dalších v čl. II. Prohlášení určených společných částech] a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 452.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

912 - a) vyhodnotila 2. kolo prodeje jednotky č. 394/2 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na společných částech budovy č. p. 3941 a spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 394/2 - bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na společných částech budovy č. p. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na stavební parcele p. č. st. 1326/1 a pozemkové parcele p. č. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 501.000 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

913 - schvaluje podání žaloby o úhradu dlužné částky 36.974 Kč s příslušenstvím (dlužná část kupní ceny bytu dle smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku ze dne 28. 12. 2009) a pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním takové žaloby a zastupováním města v příslušném soudním řízení(OSM)

 

914 - a) schvaluje podání exekučního návrhu k vymožení pohledávek města Domažlice vyplývajících z dohody o uznání dluhu, dohodu o způsobu úhrady závazků a dohodu o svolení k přímé vykonatelnosti uzavřené ve formě notářského zápisu dne 18. 8. 2010

b) pověřuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, podáním tohoto exekučního návrhu a zastupováním města v exekučním řízení

c) souhlasí, aby provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice(OSM)

 

915 - schvaluje výjimku ze „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" v souladu s Čl. II. „Žádost o přidělení bytu“, odst. 2 b) pro zařazení žádosti do evidence žadatelů o byt(OSM)

 

916 - a) neschvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

b) neschvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"(OSM)

 

917 - a) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“

b) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“

c) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“

d) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“

e) neschvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“(OSM)

 

918 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

 

919 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, v budově č. p. 245 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

920 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 17, v budově čp. 235 v ulici Kozinova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

921 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 254 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

 

922 - souhlasí s provedením terénních úprav na části pozemku p. č. 12/3, k. ú. Babylon, vymezené situačním plánkem, panem Janem Březinou, Vančurova 230, 346 01 Horšovský Týn, IČ 45381143, tak jak je popsáno v jeho žádosti ze dne 20.05.2015, a to na jeho náklady(OSM)

 

923 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o plnění podmínek smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické infrastruktury v obci na akci Technická infrastruktura pro 18 bytových jednotek - Nevolický vrch(OSM)

 

924 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby Výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb„Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přestavba a nástavba“ nabídku Ing. Lubomíra Klajsnera, fyzické osoby podnikající, se sídlem Jablonského 40, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 11630426 za cenu 77.000 Kč (není plátce DPH)

b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na služby Výkon koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb „Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přestavba a nástavba“ s Ing. Lubomírem Klajsnerem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Jablonského 40, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 11630426 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 77.000 Kč (Plavecký bazén – BOZP)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 77.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

925 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené se společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 30.04.2015, kterým se omezuje předmět pachtu a mění se výše pachtovného na rok 2015, dle předloženého návrhu(OSM)

 

926 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 14. 3. 2014 mezi městem Domažlice a organizací Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň, zastoupený organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 v rámci stavby Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 6548002315 o nájmu pozemku s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 v rámci stavby Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2, jejíž předmětem je pronájem částí pozemků p. č. 3693/1, 2898/56 a 5057/4, vše v k. ú. Domažlice a jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabýt do vlastnictví města část pozemků p. č. 3693/1, 2898/56 a 5057/4, vše v k. ú. Domažlice dotčených stavbou Cyklostezka Chodský květ, úsek U1 a U2 z vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234 poté, co bude tato stavba dokončena

Termín splnění: 17. 6. 2015(OSM)

 

927 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o schůzce konané ve věci možnosti přístavby parkoviště u obchodního domu Kaufland v Domažlicích se společností InterCora, spol. s r. o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň dne 27. 5. 2015(OSM)

 

928 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek p. č. 9/25, druh pozemku ostatní plocha, zeleň v k. ú. Babylon za cenu 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí všechny výdaje spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovité věci

Termín splnění: 29. 6. 2015(OSM)

 

929 - schvaluje záměr pronajmout části pozemků p. č. 892/1, 894, 895, 900, vymezené situačním plánem, a pozemky p. č. 903/3 a 903/10, vše v k. ú. Domažlice(OSM)

 

930 - schvaluje uzavření Dohody o přenesení plnění povinností ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace se sídlem Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OSM)

 

931 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 + 3.146.000 Kč (MKS, I. etapa)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 546.000 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.600.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015(OSM)

 

932 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0502 pol. 4213 + 3.506.764 Kč (dotace SFŽP - zateplení Baldovská 638)

org. 0502 § 4351 pol. 6121 + 5.554.935 Kč (realizace - zateplení Baldovská 638)

org. 0502 § 6399 pol. 5362 - 964.080 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.084.091 Kč (investiční rezerva)

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0505 pol. 4213 + 3.363.293 Kč (dotace SFŽP - zateplení MěÚ,U nemocnice)

org. 0505 § 6171 pol. 6121 + 4.993.265 Kč (realizace - zateplení MěÚ,U nemocnice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.629.972 Kč (investiční rezerva)

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0522 pol. 4213 + 3.552.618 Kč (dotace SFŽP - zateplení objektu sportovní haly)

org. 0522 § 3412 pol. 6121 + 6.116.750 Kč (realizace - zateplení objektu sportovní haly)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 1.061.585 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.502.547 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015(OSM)

 

933 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření s touto rozpočtovou skladbou s tím, že konkrétní peněžní částky budou doplněny po otevření došlých nabídek, které proběhne dne 15. 6. 2015

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + ............ Kč (Plavecký bazén - realizace v roce 2015)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - ............ Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - ............ Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení akce Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba" do rozpočtu města na rok 2016 a 2017

Termín splnění: 17. 6. 2015(OSM)

 

934 - a) rozhodla vyloučit uchazeče společnost SANI-TOP-GAS s. r. o., se sídlem Havlovice 80, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25203274 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "ZŠ Komenského 17, Domažlice - výměna radiátorových ventilů“

b) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „ZŠ Komenského 17, Domažlice - výměna radiátorových ventilů“ nabídku společnosti SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 za cenu 880.531 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku „ZŠ Komenského 17, Domažlice - výměna radiátorových ventilů“ se společností SANI-TOP-CENTRUM s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29086582 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 1.065.442 Kč (ZŠ Komenského – ventily)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 184.911 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 880.531 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015(OSM)

 

935 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace s názvem „Domažlice – Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace s názvem „Domažlice – Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova“ společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26363747 dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 246 § 2219 pol. 6121 + 114.950 Kč (Stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 114.950 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

936 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce mostu a lávek v k. ú. Domažlice a k. ú. Havlovice I. Etapa: most M-05 Domažlice – ul. El. Krásnohorské, lávka L-12 Domažlice – U elektrárny, projekt pro demolici lávky L-05 Domažlice – u č. p. 50 v ul. JUDr. Žlábka“ uzavřené dne 12. 9. 2014 mezi městem Domažlice a Ing. Naděždou Hájkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Sosnová 105, Česká Lípa, PSČ 470 01, IČ 69398631 dle předloženého návrhu(OSM)

 

937 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej jednotky č. 310/4 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p. č. st. 4480 v k. ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, a spoluvlastnického podílu ve výši jedné třetiny na jednotce č. 310/7 nacházející se v budově č.p. 310, bytový dům, jež je součástí pozemku p.č.st. 4480 v k. ú. Domažlice, část obce Hořejší Předměstí, obec Domažlice, když obě jednotky jsou vymezeny v Prohlášení města Domažlice o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám za cenu 2.576.483 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30. 9. 2015(OSM)

 

938 - mění a doplňuje usnesení č. 836 c) ze dne 26. 5. 2015 takto:

ukládá odboru správy majetku vyzvat realitní kanceláře k předložení nabídek na zprostředkování prodeje pozemků nacházejících se v katastrálním území Domažlice - pozemek č. st. 4488, jehož součástí je budova č. p. 318, a pozemek p. č. 2446/52 a pozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č. p. 325, a pozemek p. č. 2446/45

Termín splnění do  30. 6. 2015(OSM)

 

939 - a) nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška, ul. Boženy Němcové a na náměstí Míru v Domažlicích pro vozidla

CBA6305 Tahač T815 42,2

1P84617 Scania 32

KTI7005 Man 32

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška, ul. Boženy Němcové a na náměstí Míru v Domažlicích pro vozidla

SPZ Vozidlo nejvyšší přípustná hmotnost (t)

1C62678 NA Avia D90 K 9

4C83445 NA Tatra 815 25

3C37724 NA Man TGL.12 11,9

3C39206 Návěs ZRUST N25.31 9,2

5C42497 MB Atego 7,5

4P90096 Tatra 815 26

3P74334 Tatra 815 25

2P89332 Liaz 18

4P75658 Tatra 815 24,4

1P45899 Tatra 815 25

3P75117 Tatra 815 25

1P87779 Tatra 815 25

z důvodu prováděných prací při rekonstrukci ulice části ul. Boženy Němcové v Domažlicích, akce „Domažlice - ulice Boženy Němcové“, a to po dobu od 10. 6. 2015 do 31.7. 2015(OSM)

 

940 - bere na vědomí dopis JUDr. Lenky Skřivánkové, advokátky, advokátní kancelář Skřivánková & Kolář, Goethova 5, Plzeň ve věci majetkoprávního vypořádání k pozemkům nacházejícím se v areálu dětského dopravního hřiště v Domažlicích ve vlastnictví (spoluvlastnictví) pana Jana Knoppa ze dne 15. 5. 2015 a souhlasí se zasláním konceptu dohody spoluvlastníků o správě společné věci s těmito úpravami:

a) doba trvání dohody se sjednává na 30 let

b) předmětem dohody budou pozemky p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, v k. ú. Domažlice (pouze v areálu dětského dopravního hřiště)

c) náhrada se stanoví ve výši 16.557 Kč ročně (5519 m2 x 6 Kč/2)

d) bezdůvodné obohacení se nestanoví

e) účinnost dohody bude stanovena dnem podpisu

f) na údržbě zeleně se bude podílet každý ze spoluvlastníků společně (OSM)

 

941 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28. 12. 2010 dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19. 9. 2012 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2015(OSM)

 

942 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku nacházejícího se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích - pozemku p. č. 2483/18 v k. ú. Domažlice, a to v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě kupní ze dne 19. 9. 2012(OSM)

 

943 - schvaluje uzavření dohody se společností Kompakt spol. s r. o., se sídlem Jana Opletala 683/5, Poděbrady, IČ 49551027, jejímž předmětem je vyvěšení Reklamního a informačního plakátu města Domažlice v bytových domech ve vlastnictví města Domažlice v obci a katastrálním území Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

944 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci společnosti BONVER WIN, a. s. se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava o probíhajícím správním řízení vedeném Ministerstvem financí České republiky se společností BONVER WIN, a. s.

b) doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost společnosti BONVER WIN, a. s. se sídlem Cholevova 1530/1, Ostrava o znovuotevření tématiky event. změny OZV č. 2/2014, kterou se stanoví zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Termín splnění: 17. 6. 2015(OF)

 

945 - a) bere na vědomí indikativní nabídku úvěru, předloženou Komerční bankou a. s., Korporátní divize Středozápad, Goethova 2704/1, Plzeň

b) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vypsáním poptávkového řízení na přefinancování úvěru na projekt Čistá Berounka – etapa II – projekt D

Termín splnění: 31. 8. 2015(OF)

 

946 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2014

Termín splnění: 30. 6. 2015

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2014 – zisku ve výši 66.723.653,86 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Termín splnění: 30. 6. 2015(OF)

 

947 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0214 pol. 4122 + 20.000 Kč (příjem dotace PK na Chodské slavnosti 2015)

org. 0214 § 3319 pol. 5336 + 20.000 Kč (MKS – Chodské slavnosti 2015)(OF)

 

948 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6112 pol. 5011 ÚZ 98074 + 1.136 Kč (volby do ZO Babylon – platy)

org. 0223 § 6112 pol. 5031 ÚZ 98074 + 784 Kč (volby do ZO Babylon – soc.zabezpečení)

org. 0223 § 6112 pol. 5032 ÚZ 98074 + 282 Kč (volby do ZO Babylon – zdrav.pojištění)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 ÚZ 98074 - 2.202 Kč (rozpočtová rezerva – nevyčerpaná dotace)(OF)

 

949 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 5.850 Kč (dotace Mze- podpora výsadby dřevin)

org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 5.850 Kč (výsadba zpevňujících dřevin)(OF)

 

950 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +328.690 Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +328.690 Kč (financování odbor.lesního hospodáře)(OF)

 

951 - schvaluje Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24, uzavřené mezi městem Domažlice se sídlem nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a ČSOB a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 dle předloženého návrhu(OF)

 

952 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 100.000 Kč (Městská policie – opravy a údržba)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 100.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

953 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy č. 302/2015 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2015(OKS)

 

954 - schvaluje platový výměr Mgr. Martinu Tomaierovi, řediteli Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle varianty A, s účinností od 1. 7. 2015(OKS)

 

955 - bere na vědomí informace o možnostech řešení situace v ZŠ praktické(OKS)

 

956 - schvaluje uzavření Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice v termínu 1. - 31. července 2015 z důvodu rekonstrukce prostranství před knihovnou(OKS)

 

957 - schvaluje prezentaci města Domažlice v týdeníku 5plus2 v rozsahu 1/2. strany za 7.500 Kč bez DPH(OKS)

 

958 - neschvaluje spolupořádání festivalu Domažlický kulturovar 2015 městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj, se sídlem Domažlice, Pelnářova 302, 344 01 Domažlice, IČ 02997860, dne 31. 7. 2015 v Domažlicích(OKS)

 

959 - souhlasí se zapojením města Domažlice do projektu EDUKATIVNÍ SPOLEČNOST se sídlem Praha 10, Na Třebešíně 2299/69, PSČ 110 00, IČ 49278371 s tím, že příspěvek města Domažlice na realizaci projektu se stanoví ve výši 30.000 Kč včetně DPH(OKS, OF)

 

960 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 113.070,12 Kč z fondu investic příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup osvětlovací techniky(OKS)

 

961 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 2. 6. 2015

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 22. 5., 27. 5. a 2. 6. 2015

 

962 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2015(MP)

 

963 - schvaluje návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 17. 6. 2015 dle upraveného návrhu(tajemnice)

 

964 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0471 § 2412 pol. 6121  + 800.000 Kč (metropolitní síť - 4. etapa)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 800.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30. 6. 2015(OICT a GIS)

 

965 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Mistr Jan a bratr Jan" dne 20.06.2015 od 17:00 do 23:00 hodin Městským kulturním střediskem a Muzeem Chodska v Domažlicích za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

966 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t – ul. Vodní, Hradská, Chodská, Havlíčkova, Elišky Krásnohorské, Břetislavova a Husova v Domažlicích na dobu od 15. 6. 2015 do 30. 6. 2015, pro druh vozidla – Mercedes - domíchávač, SPZ: 4P2 4789, celková hmotnost 20 t, z důvodu dopravy materiálu na staveniště akce „Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - Bezbariérový přístup do MKS - I. etapa interiér, dodatek č. 2“ v ul. Vodní v Domažlicích( OSM)

 

967 - nevyhovuje podané námitce uchazeče společnosti Zlínstav a. s., se sídlem Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01, IČ 28315669 ze dne 5. 6. 2015 proti zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku na stavební práce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba" realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení veřejné zakázky(OSM)

 

968 - doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí částek z grantu „Reprezentace města – 2. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

P. č.

ŽADATEL

NÁVRH

1.

SOU Domažlice, TS Avanti

14.000

2.

TJ Sokol Domažlice

21.000

Celkem

 

35.000

Termín splnění: 17. 6. 2015(OKS)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 6. 2015
Poslední aktualizace: 15. 6. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna