Obsah

105. schůze ze dne 17. 6. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 105. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 17. 6. 2014Rada města v Domažlicích:

5792 - schvaluje „Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje“ mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, dle předloženého návrhu (OVÚP)

5793 - a) doporučuje zastupitelstvu města změnit a doplnit usnesení č. 1265 ze dne 18. 3. 2014 takto:
schvaluje koupi objektu bývalé městské vodárny - stavbu technického vybavení č. p. 586 umístěnou na stavební parcele č. st. 1203, stavební parcelu č. st. 1203 a pozemkovou parcelu č. 2772/13, vše v k. ú. Domažlice za cenu 1.600.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy“
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 2310 pol. 6121 + 1.393.420,- Kč (koupě objektu bývalé městské vodárny)
org. 0252 § 2310 pol. 6130 + 206.580,- Kč (výkup pozemku - bývalá městská vodárna)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.600.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 30. 11. 2014 (OSM)

5794 - doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce „Plavecký bazén Domažlice – stavební úprava, přístavba a nástavba“ zpracované dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
Termín splnění: 25. 6. 2014 (OSM)

5795 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce ulic Chodská, Hradská a Branská v Domažlicích" zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce ulic Chodská, Hradská a Branská v Domažlicích" zadanou v otevřeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
2. Jiří Pivoňka, Jakub Mráz,
3. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
4. Michal Szmigiel, Bc. Jiří Pivoňka,
5. Ing. Pavlína Fišerová, Marie Homolková (OSM)

5796 - ruší usnesení č. 3175 ze dne 20. 11. 2012 (OSM)

5797 - schvaluje pronájem části pozemku p. č. 260/9 o výměře 6 m2 za cenu 20,- Kč/m2/rok za účelem umístění přístřešku a části pozemku p. č. 260/9 o výměře 344 m2 za cenu 10,- Kč/m2/rok pro zahrádkářské a chovatelské účely na dobu neurčitou, s inflačním nárůstem, kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

5798 - doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku č.st. 1541, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - objekt občanské vybavenosti, do vlastnictví města Domažlice, a to darováním od Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice o. s., Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2014 (OSM)

5799 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit účast města Domažlice ve výběrovém řízení na prodej nemovitostí - pozemku p.č.st. 767/1 k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č.p. 157, vyhlášeném společností České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města
Termín splnění: 10. 7. 2014 (OSM)

5800 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce mostů M02 a M12 v Havlovicích u Domažlic“ s Jaroslavem Weberem, podnikajícím pod obchodním názvem Jaroslav Weber, Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského 563, 344 01 Domažlice, IČ 69253307, dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude uzavřena příslušná smlouva o dílo, jejíž předmětem je realizace této stavby
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 32.800,- Kč (Oprava mostů a lávek Domažlice, Havlovice)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 32.800,- Kč (TDI Rekonstrukce mostů M02, M12 v Havlovicích) (OSM)

5801 - schvaluje uzavření Smlouvy o s tavbě na cizím pozemku s Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 01312774, jejíž předmětem je prohlášení o umístění stavby Kaple Nejsvětější Trojice ve vlastnictví města Domažlice na části pozemku p. č. 4815/58, k. ú. Domažlice (OSM)

5802 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o vlastnictví stavby Kaple Nejsvětější Trojice na Baldově městem Domažlice
Termín splnění 25. 7. 2014 (OSM)

5803 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se schůzky konané dne 27. 5. 2014 za účelem posouzení technického stavu budovy Augustiniánského kláštera v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným postupem (OSM)

5804 - souhlasí s konceptem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor budovy kláštera Řádu sv. Augustina v Domažlicích a pověřuje odbor správy majetku k jednání s vlastníkem budovy v této věci (OSM)

5805 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dopravní automobil pro JSDH Domažlice" nabídku společnosti Továrna hasicí techniky, s. r. o., (zkráceně THT, s. r. o.), Starohradská 316, 57201 Polička - Dolní Předměstí, IČ 46508147 za cenu 1.809.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci zakázky „Dopravní automobil pro JSDH Domažlice“ se společností Továrna hasicí techniky, s. r. o., (zkráceně THT, s. r. o.), Starohradská 316, 57201 Polička - Dolní Předměstí, IČ 46508147 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem schváleno příslušné rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.888.890,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 5512 pol. 6122 + 2.188.890,- Kč (nákup DA pro JSDH)
org. 0287 § 5512 pol. 3113 + 300.000,- Kč (příjem z prodeje stávající CAS)
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5806 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o nákupu energií na rok 2015 pro město Domažlice a jeho organizace a zařízení: nákup energií proběhl na burzovním shromáždění dne 15. 5. 2014 (OSM)

5807 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o návrhu směny pozemků nacházejících se ve sportovním areálu Tělocvičné hodnoty Sokol Domažlice a pověřuje odbor správy majetku jednáním v této věci za navrhovaných podmínek (OSM)

5808 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2483/14, k. ú. Domažlice a zřídit k němu v jejich prospěch právo stavby a uzavření Smlouvy o právu stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu s tím, že
1. odstavce 5 a 9 v článku II. se vypouští,
2. odstavec 4 se mění a má toto znění: "Právo stavby se zřizuje bezúplatně.“
3. odstavec 8 se mění a má toto znění: "Stavebník si je vědom toho, že pouze stavba vyhovující právu stavby je součástí práva stavby."
4. článek III. se vypouští
Termín splnění: 31. 8. 2014 (OSM)

5809 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p.č. 2835/3 k. ú. Domažlice a pozemků p.č. 707/12 a p.č. 707/13, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, a to za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2014 (OSM)

5810 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p.č. 2835/1 k.ú. Domažlice, a to za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 7. 2014 (OSM)

5811 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č .st. 1204/3, k. ú. Domažlice do vlastnictví města
Termín splnění 31. 7. 2014 (OSM)

5812 - schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910007 – D se Státním fondem rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13, PSČ 110 00 Praha, kterou se mění podmínky dotace poskytnuté na rekonstrukci objektů bývalých kasáren č. 33 a 34 (dnes č. p. 281 a 282) v Petrovické ul., dle předloženého návrhu (OSM)

5813 - schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 5684 ze dne 20. 5. 2014 do 31. 8. 2014 (OSM)

5814 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce mostů ev. č. M02 a ev. č. M12 v Havlovicích u Domažlic“ nabídku společnosti LESNÍ STAVBY s. r. o., Palackého 764, Nýrsko, IČ 64834042 za cenu 1.491.903,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce mostů ev. č. M02 a ev. č. M12 v Havlovicích u Domažlic“ se společností LESNÍ STAVBY s. r. o., Palackého 764, Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.805.203,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 +1.805.203,- Kč (rekonstrukce mostů M02, M12 v Havlovicích)
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OSM)

5815 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu Kaple Nejsvětější Trojice na Baldovském návrší, společnosti STAVBY VZL s. r. o., náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice, IČ 01567411 v rozsahu dle předložené cenové nabídky za cenu 139.878,- Kč včetně DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0516 § 3326 pol. 5171 + 139.878,- Kč (Oprava kaple Nejsvětější Trojice - Baldovské návrší)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 139.878,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5816 - a) souhlasí s přijetím daru sochy „Skleněná brána“ v ceně 81.140,- Kč vytvořené v rámci sklářského sympozia v Domažlicích ve dnech 1. - 5. 7. 2014, z vlastnictví příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice do vlastnictví města Domažlice a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy
b) schvaluje zadání zakázky na přípravu terénu a instalaci sochy „Skleněná brána“ na Baldovskou stezku společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 41.140,- Kč
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0504 § 2143 pol. 6122 + 41.140,- Kč (instalace sochy – Baldovská stezka)
org 0264 § 6409 pol. 6901 - 41.140,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5817 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 457/2, 463/3, 964/8, 966/4, 4814/7, 4819/1, 4819/4, 4819/8, vše k. ú. Domažlice se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu (OSM)

5818 - bere na vědomí Sdělení Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice č. j. OVÚP-4685/2014, MeDO-25825/2014-Sz ze dne 20. 5. 2014 (OSM)

5819 - souhlasí se zrušením stávající přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Dukelské ulici v Domažlicích (zákaz vjezdu vozidel a přikázaný směr jízdy) (OSM)

5820 - ukládá dopravní komisi posoudit dopravní řešení v Dukelské ulici a v Jindřichově ulici (u č.p. 156) v Domažlicích
Termín splnění: 31. 8. 2014 (OSM)

5821 - doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemků p. č. 5307/1, 5307/3 a 5307/5, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové město, IČ 6979711 dle předloženého návrhu (OSM)

5822 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž předmětem je pronájem pozemku p. č. st. 3565, jehož součástí je budova č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice (včetně této budovy) a části pozemku p. č. 5704 (vymezené situačním plánem), vše v k. ú. Domažlice, se společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., se sídlem Podnikatelská 1180/20, 301 00 Plzeň, IČ 26366487 za účelem provozování velkoobchodu a maloobchodu s potravinami dle předloženého návrhu s tím, že výpovědní lhůta se stanoví 6 měsíční (OSM)

5823 - doporučuje zastupitelstvu města uzavřít dohodu o změně vedlejšího ujednání směnné smlouvy uzavřené dne 6. 6. 2014 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2014 (OSM)

5824 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se podkladů k projektové dokumentaci DÚR a DSP na provedení stavby přístupového chodníku před domem č.p. 156 v Jindřichově ulici v Domažlicích (OSM)

5825 - souhlasí s konáním výcviku jednotek požární ochrany pořádané Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice dne 27. června 2014 v budově č.p. 97 v ul. Benešova v Domažlicích a v areálu dětského dopravního hřiště v Domažlicích (OSM)

5826 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v přízemí budovy č.p. 1 na náměstí Míru v Domažlicích – Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 141, k. ú. Domažlice, za účelem umístění peněžního bankomatu (OSM)

5827 - a) ruší usnesení č. 5683 ze dne 20. 5. 2014
b) schvaluje zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy uzavřené dne 12. 8. 1998, jejíž předmětem nájmu část pozemku p.č. 2760/2, k. ú. Domažlice, která se nachází před pozemkem p.č. 2774/6, k. ú. Domažlice, když uvedená výpověď byla odeslána 23. 5. 2014
c) souhlasí s umístěním staveb a zařízení - dřevěné chaty, altánu a zpevněných ploch ze zámkové dlažby na části pozemku p.č. 2760/2, k. ú. Domažlice, v rozsahu dle předloženého návrhu (OSM)

5828 - schvaluje Provozní řád sportovní haly v Domažlicích dle předloženého návrhu (OSM)

5829 - nesouhlasí s podnájmem části nebytových prostor budovy č.p. 647, umístěné na pozemku p.č.st. 1309/6, k. ú. Domažlice, a to místnosti č. 209 nacházející se v I. nadzemním podlaží budovy, Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, o. s., oddílu basketbalu, Fügnerova 647, Domažlice, IČ 00524123 (OSM)

5830 - souhlasí s podnájmem části nebytových prostor budovy, vymezené situačním plánkem, nezapsané v katastru nemovitostí, která je součástí pozemku p.č. 2926/80, k. ú. Domažlice, sdružením Wolfs Domažlice, Kovařovicova 255, 344 01 Domažlice, IČ 69980616, třetí osobě za účelem zajištění stánkového prodeje (OSM)

5831 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování Studie proveditelnosti na realizaci odborných učeben ZŠ Komenského 17 společnosti Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., pobočka Domažlice, Branská 1, 344 01 Domažlice, IČ 25154711 za cenu ve výši 10.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0508 § 3113 pol. 6121 +12.100,- Kč (studie proveditelnosti-odborné učebny ZŠ Kom. 17)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0508 § 6399 pol. 5362 - 2.100,- Kč (odpočet DPH)
c) schvaluje zadání zakázky na zpracování Studie proveditelnosti na realizaci odborné jazykové učebny Msgre B. Staška společnosti Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., pobočka Domažlice, Branská 1, 344 01 Domažlice, IČ 251 54 711 za cenu ve výši 30.000,- Kč bez DPH
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0518 § 3113 pol. 6121 +36.300,- Kč (studie proveditelnosti-odborná učebna ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.000,- Kč (investiční rezerva)
org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 6.300,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

5832 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Stavební úpravy včetně bezbariérových úprav v objektu MěÚ Domažlice, náměstí Míru čp. 1 v Domažlicích" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dle předloženého návrhu
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Stavební úpravy včetně bezbariérových úprav v objektu MěÚ Domažlice, náměstí Míru čp. 1 v Domažlicích" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
2. Jiří Pivoňka, Jakub Mráz,
3. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
4. Marie Homolková, Bc. Jiří Pivoňka,
5. Ing. Pavlína Fišerová, Michal Szmigiel (OSM)

5833 - schvaluje plánovanou kalkulaci vyrovnávací platby ve výši 1.492.600,- Kč, poskytovanou společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. v roce 2014 dle předloženého návrhu (OF)

5834 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. finanční plán společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. na rok 2014 dle předloženého návrhu tj. výnosy 6.480.952,- Kč, náklady 7.117.041,- Kč, výsledek hospodaření ztráta 636.089,- Kč (OF)

5835 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, IČ 26324261 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, IČ 26324261 a Ing. Miloslavem Millerem, Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

5836 - schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti, uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Tyršova 611, IČ 26322994 a Ing. Janem Bendou, Domažlice dle předloženého návrhu (OF)

5837 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5139 + 19.014,- Kč (Městská policie – materiál)
org. 0222 § 5311 pol. 5134 + 126.040,- Kč (Městská policie – ošacení, obuv)
org. 0222 § 5311 pol. 5167 + 12.000,- Kč (Městská policie – školení)
org. 0222 § 5311 pol. 5362 - 1.000,- Kč (Městská policie – telekomunikace)
org. 0222 § 5311 pol. 5361 + 1.000,- Kč (Městská policie – nákup kolků)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 157.054,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

5838 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 9. 6. 2014
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2013 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. za rok 2013 ve výši 4.319.392,72 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 124.100,- Kč (2% z vyplacených mezd), nerozdělený zisk ve výši 4.195.292,72 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti nejvyššího orgánu společnosti vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2013 jednateli společnosti dle předloženého návrhu
e) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. finanční a investiční plán společnosti na rok 2014 dle předloženého návrhu (OF)

5839 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, který se konal dne 19. 5. 2014
b) schvaluje vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice p. Jiřímu Houškovi dle předloženého návrhu (OF)

5840 - schvaluje vyřazení odvlhčovacích přístrojů CD 2400 z evidence majetku v celkové hodnotě 148.792,- Kč, vedených pod inv. č. 10319 a 10320 (OF)

5841 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v platném znění, účetní závěrku města Domažlice za rok 2013
Termín splnění: 30. 6. 2014
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit převedení výsledku hospodaření města Domažlice za rok 2013– zisku ve výši 62.934.795,02 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let
Termín splnění: 30. 6. 2014 (OF)

5842 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, pí Anně Bauerové, dle předloženého návrhu (OKS)

5843 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu (OKS)

5844 - schvaluje odměnu Mgr. Ivance Váchalové, statutární zástupkyni ředitele školy Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu (OKS)

5845 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu (OKS)

5846 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, Ing. Kamile Bendové, dle předloženého návrhu (OKS)

5847 - mění usnesení č. 5783 z 3. 6. 2014 takto:
schvaluje spolupořádání okresní propagační výstavy králíků, holubů a drůbeže Okresní organizací Českého svazu chovatelů Domažlice a městem Domažlice ve dnech 7. - 10. srpna 2014 v lokalitě Steidlův park v Domažlicích“ (OKS)

5848 - neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku městu Horšovský Týn na zaměstnance Chráněné dílny, příspěvkové organizace zřizované městem Horšovský Týn (OKS)

5849 - a) bere na vědomížádost Centra české historie, o. p. s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, o podporu projektu Čechoslováci v první světové válce
b) nesouhlasí s podporou projektu Čechoslováci v první světové válce (OKS)

5850 - bere na vědomí kalkulaci měsíčních neinvestičních výdajů na 1 dítě v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci a na 1 dítě v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci (OKS)

5851 - doporučuje ředitelkám Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, ponechat měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2014/2015 ve stávající výši 350,- Kč (OKS)

5852 - schvaluje platový výměr pí Šárky Strnadové, pověřené vedením příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 7. 2014 (OKS)

5853 - schvaluje platový výměr řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, Mgr. Karlu Štípkovi, dle změněného návrhu, s účinností od 1. 8. 2014 (OKS)

5854 - neschvaluje jakožto příslušný správní orgán na základě čl. 2 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 3/2013, o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu, v řízení o žádosti žadatele pana Šmirkla, Domažlice, (dále jen „žadatel“) o schválení akce „Domažlický Kulturovar 2014“ pořádané dne 30. 8. 2014 žadatelem jako akce, při které se neuplatní doba nočního klidu ve smyslu Zákona a Vyhlášky, rozhodnutí dle předloženého návrhu (OKS)

5855 - doporučuje zastupitelstvu stanovit dle § 67 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů pro volební období 2014 – 2018 21 členů zastupitelstva města Domažlice
Termín splnění: 25. 6. 2014 (OKS)

5856 - schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice s panem Michalem Botlem, Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

5857 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 10.000,- Kč (ochranné pomůcky - JSDHO Domažlice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 10 000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OKS)

5858 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 27. 5. 2014
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 9. 6. 2014

5859 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc květen 2014 (MP)

5860 - schvaluje návrh programu 40. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 25. 6. 2014 dle upraveného návrhu

5861 - schvaluje podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 21. 5. 2014, č.j. 5 C 241/2013-48
Termín splnění: 14. 7. 2014 (OSM)

5862 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2014 dle předloženého návrhu (OSM)

5863 - ukládá odboru správy majetku oslovit navrhovanou osobu s žádostí o odsouhlasení kandidatury do sboru zástupců, který bude volen na úvodním jednání v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Domažlice
Termín splnění: ihned (OSM)

5864 - schvaluje uzavření dodatku č. XXVI k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 1. 2004, kterým se mění výše nájmu na rok 2014, dle předloženého návrhu (OSM)

5865 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování žádosti o podporu na projekt „Park na Dolejším předměstí – SO 01 Rekonstrukce zeleně“ Ing. Antonínu Kavanovi, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 15.000,- Kč.
b) schvaluje zadání zakázky na zpracování zadávací dokumentace k projektu „Park na Dolejším předměstí – SO 01 Rekonstrukce zeleně“ Ing. Antonínu Kavanovi, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 10.000,- Kč.
c) schvaluje zadání zakázky na provádění odborného technického dozoru projektu „Park na Dolejším předměstí – SO 01 Rekonstrukce zeleně“ Ing. Antonínu Kavanovi, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky v celkové výši 15.000,- Kč.
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0519 § 3745 pol. 6121 + 40.000,- Kč („park na Dolejším Předměstí – SO 01“, zpracování žádosti o dotaci, zadávací dokumentace, TDI)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 40.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5866 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky, jejíž předmětem je užívání jednotky č. 1 v budově č.p. 579 v ul. U Nemocnice v Domažlicích, a to na dobu určitou 1 roku ode dne převzetí předmětu nájmu s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5867 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Baldovská 638, 344 01 Domažlice, IČ 48344958, o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2014 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“ na poskytování pečovatelské služby (zažádáno o 660.000,- Kč) (OKS)

5868 - schvaluje dle § 79 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb, zákona o obcích, starostovi proplacení náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku 2013 v rozsahu 25 pracovních dnů (OKS)

5869 - souhlasí s přijetím daru - skleněných tabulí v ceně 18.150,- Kč vč. DPH od firmy AGC Flat Glass Czech a. s., Sklářská 450, 416 74 Teplice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích (OKS)

5870 - a) vyhodnotila 1. kolo prodeje nemovitostí - bytové jednotky č. 393/10, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/6009, spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 1327 ve výši 5160/6009 a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 3495/12 ( zahradě) ve výši 5160/6009 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
b) schvaluje v souladu se Zásadami k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice záměr prodat nemovitosti - bytovou jednotku č. 393/10, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/6009, spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 1327 ve výši 5160/6009 a spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 3495/12 (zahradě) ve výši 5160/6009 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 468.000,- Kč a termín pro podání nabídek 30. 9. 2014 (OSM)

5871 - a) vyhodnotila 1. kolo prodeje nemovitosti - bytové jednotky č. 534/8, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 534, 535 ve výši 427/12168, spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 2602, 2603 ve výši 427/12168 v Domažlicích - Týnské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 534/8, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 534, 535 ve výši 427/12168, spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 2602, 2603 ve výši 427/12168 v Domažlicích - Týnské Předměstí a uzavření Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 611.252,- Kč (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 23. 6. 2014
Poslední aktualizace: 23. 6. 2014 00:00
Autor: