Obsah

81. schůze ze dne 1. 10. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 81. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 1. 10. 2013Rada města v Domažlicích:

4583 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 3726 b) ze dne 5. 3. 2013 do 30. 4. 2014
b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 4237 b) ze dne 25. 6. 2013 do 31. 12. 2013
c) ruší usnesení č. 4365 ze dne 25. 6. 2013
d) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4584 - souhlasí s podáním výpovědi z nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9 v budově č.p. 242 ul. 17. listopadu, Domažlice, a to z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

4585 - bere na vědomížádost o zrušení výpovědi z nájmu bytové jednotky (OSM)

4586 - a) vyhodnotila došlou nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí - budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěné na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcely č. st. 3565 a části pozemkové parcely č. 5704, vše v k.ú. Domažlice
b) schvaluje pronájem nemovitostí - budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěné na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcely č. st. 3565 a části pozemkové parcely č. 5704 (vymezené situačním plánem), vše v k.ú. Domažlice Jiřímu Lodrovi, fyzické osobě podnikající pod označením Jiří Lodr, s místem podnikání Osvračín 37, PSČ 345 61, IČ 88634248 za účelem provozování velkoobchodu a maloobchodu s ekostavebninami s tím, že nájemné se stanoví ve výši 30.000,- Kč/měsíc bez DPH s výpovědní lhůtou 1 rok, na dobu neurčitou
c) ukládá odboru správy majetku jednat s vybraných uchazečem o konceptu nájemní smlouvy, jejíž předmětem bude pronájem nemovitostí - budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěné na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcely č. st. 3565 a části pozemkové parcely č. 5704 (vymezené situačním plánem), vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 18. 10. 2013 (OSM)

4587 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích - stavební parcely č. st. 4470 a pozemkové parcely č. 2492/1, obě v k.ú. Domažlice (OSM)

4588 - a) schvaluje uzavření komisionářské smlouvy se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261 upravující správu dětského dopravního hřiště v Domažlicích dle předloženého návrhu s tím, že odměna se stanoví ve výši 500,- Kč/měsíčně bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5171 - 8.815,- Kč (opravy a udržování nemovitostí)
org. 0239 § 3421 pol. 5151 + 2.000,- Kč (DDH, vodné, stočné)
org. 0239 § 3421 pol. 5154 + 2.000,- Kč (DDH, elektrická energie)
org. 0239 § 3421 pol. 5169 + 1.815,- Kč (DDH, odměna)
org. 0239 § 3421 pol. 5171 + 3.000,- Kč (DDH, opravy) (OSM)

4589 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon technického dozora investora na akci „Oprava hřbitovní zdi na městském hřbitově“ panu Jaroslavu Weberovi, Domažlice, IČ 69253307 za cenu 9.900,- Kč v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investora na akci „Oprava hřbitovní zdi na městském hřbitově“ s panem Jaroslavem Weberem, Domažlice, IČ 69253307 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 236 § 3632 pol. 5171 + 9.900,- Kč (TDI oprava hřbitovní zdi městského hřbitova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 9.900,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4590 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na provedení opravy opěrné zdi v ulici Dukelská u domů č.p. 53 a 54, Poděbradova ul. v Domažlicích Ing. Zbyňku Wolfovi, AW projektová kancelář, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3612 pol. 5171 +16.940,- Kč (PD oprava zdi v ul. Dukelská)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 16.940,- Kč (investiční rezerva)(OSM)

4591 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Gabriel a Pangrác, spol. s r. o., Školní 112, 344 01 Domažlice, IČ 435495576, jejíž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Haltravská-Šumavská v Domažlicích“, dle předloženého návrhu (OSM)

4592 - a) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby, jejíž předmětem je souhlas s provedením stavby „Bezbariérové úpravy trasy Branská ul. – nádraží ČD v Domažlicích“, s Plzeňským krajem, jednajícím Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 720 53 119 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření smlouvy, jejíž předmětem je souhlas s provedením stavby „Bezbariérové úpravy trasy Branská ul. – nádraží ČD v Domažlicích“, se společností Automotoklub Domažlice, Havlíčkova 508, 344 01 Domažlice, IČ 14703068 dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření smlouvy, jejíž předmětem je souhlas s provedením stavby „Bezbariérové úpravy trasy Branská ul. – nádraží ČD v Domažlicích“, s Marií Vondrovicovou dle předloženého návrhu
d) schvaluje uzavření smlouvy, jejíž předmětem je souhlas s provedením stavby „Bezbariérové úpravy trasy Branská ul. – nádraží ČD v Domažlicích“, se společností České dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 dle předloženého návrhu (OSM)

4593 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Domažlice a spol. RTI cz s. r. o., se sídlem Plzeň, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, IČ 25224905 dne 28. 6. 2013, dle předloženého návrhu (OSM)

4594 - ukládá místostarostovi Ing. Vítězslavu Brody připravit dopis upozorňující ředitele p.o. Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, příspěvková organizace na nedostatky v jeho činnosti

4595 - bere na vědomí informace odboru správy majetku o nákupu energií na rok 2014 pro město Domažlice a jeho organizace a zařízení; nákup energií proběhl prostřednictvím zprostředkovatele společnosti PROSPEKSA, a. s., Neklanova 152/44, Praha 2, 128 00, IČ 26421542, zastoupené makléřem Ing. Miloslavem Ryšavým dle Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů č. 028/2012/E+P včetně dodatku č. 1, na burzovním shromáždění dne 18. 9. 2013 (OSM)

4596 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583, Domažlice, IČ 75007754 dne 3. 11. 1997, dle předloženého návrhu (OSM)

4597 - schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy ze dne 26. 10. 2005 uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583, Domažlice, IČ 75007754 dle předloženého návrhu (OSM)

4598 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat stavební parcelu č.st. 2976/1 a část pozemkové parcely č. 5747, vymezenou situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 10. 2013 (OSM)

4599 - doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 1039 ze dne 19. 6. 2013
Termín splnění: 23. 10. 2013 (OSM)

4600 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 1. 4. 2001 dle předloženého návrhu (OSM)

4601- schvaluje uzavření dodatku č. XXIV k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 1. 2004 dle předloženého návrhu (OSM)

4602 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, IČ 26324261 dne 1. 12. 2003 dle předloženého návrhu (OSM)

4603 - schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 dne 30. 5. 2008 dle předloženého návrhu (OSM)

4604 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Babylon
b) nesouhlasí s umístěním technické infrastruktury 18 IT- vodovodní řady dovybudování v pozemkových parcelách 32/1, 24/19, 30, které tvoří hráz rybníka (OSM)

4605 - schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 12/2006 s Ing. Arch. Petrem Vávrou, podnikající pod označením Ing. arch. Petr VÁVRA, s místem podnikání Na Petynce 173/88, 16900 Praha - Střešovice, IČ 16898401 dle předloženého návrhu (OSM)

4606 - schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o dílo č. 6/2006 s Ing. Arch. Petrem Vávrou, podnikající pod označením Ing. arch. Petr VÁVRA, s místem podnikání Na Petynce 173/88, 16900 Praha - Střešovice, IČ 16898401 dle předloženého návrhu (OSM)

4607 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 10078031 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, CZ.1.02/1.3.00/10.09283 mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 na akci „Varovný monitorovací systém před povodněmi ve městě Domažlice“ (OSM)

4608 - ukládá společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 provést opravu oplocení útulku pro psy nacházejícího se v areálu přidružené výroby na Hadrovci v rozsahu dle předložené cenové nabídky Zdeňka Kurce, zámečnictví, Kozinova 96, 344 01 Domažlice, IČ 63501309
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OSM)

4609 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, se sídlem Komenského 68, Domažlice, jejíž předmětem je pronájem částí pozemkových parcel č. 4814/41 a 5152/1, vymezených situačním plánkem, obě v k. ú. Domažlice, za cenu 75,- Kč/den za účelem zabezpečení místa na chodníku v době moštování pro potřeby zákazníků, včetně stání vozidel, dle předloženého návrhu (OSM)

4610 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemkové parcely č. 4814/62 v k.ú. Domažlice za cenu 240,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OSM)

4611 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „11010-047935-TM3C_101_LO_P_DomazliceOU_ OK“ na pozemkových parcelách č. 2322/15, 2314/2, 2311/8, 4814/9, 4814/52, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4612 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „11010-047933-TM3C_102_LO_P_DomazliceOU_OK“ na pozemkových parcelách č. 4813/1, 4813/9, 2322/4, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4613 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „16010-026883, Domažlice, Jindřichova, rekonstrukce ČEZ“ na pozemkových parcelách č. 966/4, 4819/1, 457/2, 463/3, 4819/6, 4819/4, 4819/8 a stavební parcele č.st. 1523, vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4614 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na dodávkou „Výměna IRTN a vodoměrů Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti ista Česká republika s. r. o., Jeremiášova 947, Praha 5, IČ 61056758 za cenu 1.514.466,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ista Česká republika s. r. o., Jeremiášova 947, Praha 5, IČ 61056758 na dodávku „Výměna IRTN a vodoměrů Domažlice“ dle předloženého návrhu (OSM)

4615 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání územního plánu Stráž (OSM)

4616 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na nám. Míru v Domažlicích dne 17. 10. 2013 od 9:00 - 15:00 hodin pro vozidlo FreightLiner - SPZ: 9A7 1390 z důvodu použití vozidla při konání předvolební kampaně TOP 09 na nám. Míru v Domažlicích (OSM)

4617 - schvaluje pronájem pozemku - pozemkové parcely č. 4411/2, k. ú. Domažlice spol. MIRABO a. s., se sídlem Milavče 119, PSČ 345 46, IČ 47719621, na dobu neurčitou, za cenu 2.000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. MIRABO a. s. dne 25. 9. 2003, dle předloženého návrhu (OSM)

4618 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo smlouvě na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ se společností AV MEDIA a. s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha, IČ 48108375 dle přiloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 51.920,- Kč (investiční rezerva)
org. 0481 § 6399 pol. 5362 + 10.903,- Kč (odpočet DPH)
org. 0481 § 3313 pol. 6121 - 62.823,- Kč (digitalizace kin) (OSM)

4619 - neschvaluje nabytí daru - souboru movitých věcí tvořících vybavení solné jeskyně do vlastnictví města (OSM)

4620 - a) schvaluje ve věci plnění smlouvy o dílo č. 1898 z 21. 7. 2011 ohledně díla "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1 “ postup dle navržené varianty č 2,
b) ukládá odboru správy majetku oslovit právního zástupce zhotovitele JUDr. Z. Holého a sdělit mu, že město je připraveno jednat o záležitosti plnění smlouvy o dílo č. 1898 z 21.7.2011 jako o celku s cílem uzavřít tuto záležitost komplexním narovnáním s tím, že konkrétní podmínky by bylo vhodné prodiskutovat při osobním jednání
Termín splnění: 8. 10. 2013
c) ukládá odboru správy majetku oslovit Jaroslava Webera, Domažlice v dané záležitosti a vyžádat si jeho návrh podmínek spolupráce s městem v této záležitosti
Termín splnění: 8. 10. 2013
d) ukládá odboru správy majetku oslovit JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal a vyžádat si jeho nabídku na zastupování města v dané záležitosti
Termín splnění: 8. 10. 2013 (OSM)

4621 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., který se konal dne 23. 8. 2013
b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2013
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2013 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

4622 - schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice ve výši 207. 000,- Kč k financování oprav a údržby dle předloženého návrhu
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:
účet 511 – opravy a udržování + 207.000,- Kč
účet 648 – čerpání fondů + 207.000,- Kč (OF)

4623 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0110 pol. 4122 + 22.000,- Kč (dotace PK – povodeň červen 2013)
org. 0110 § 5272 pol. 5192 + 26.620,- Kč (odstranění následků povodně)
org. 0100 § 6399 pol. 5362 - 4.620,- Kč (odpočet DPH) (OF)

4624 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4116 ÚZ34070 + 30.000,- Kč (dotace MK - Chodské slavnosti 2013)
org. 0214 § 3429 pol. 5336 ÚZ34070 +30.000,- Kč (MKS - Chodské slavnosti 2013) (OF)

4625 - neschvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na provoz a úklid WC ve sportovním areálu na Střelnici a odkazuje na čl. VI odst. 5 podnájemní smlouvy: „Podnájemce se zavazuje k zajištění celodenního a celoročního provozu občerstvení, včetně provozu a úklidu WC pro veřejnost“ (OF)

4626 - doporučuje ZM schválit záměr zrušení organizační složky Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565 k 31. 12. 2013 s tím, že činnost této organizační složky bude od 1. 1. 2014 vykonávat MŠ Zahradní (oddělené pracoviště Michlova 565) do 30. 6. 2014 a od 1. 7. 2014 vznik samostatného právní subjektu příspěvková organizace MŠ Michlova 565
Termín splnění: 1. 7. 2014 (OKS)

4627 - a) schvaluje uzavření smlouvy č. 18142013 o poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňským krajem v rámci „Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2013 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“ na poskytování registrované sociální služby – pečovatelská služba, identifikátor 13375923, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 225 pol. 4122 + 340.300,- Kč (dotace PK - pečovatelská služba)
org. 225 § 4359 pol. 5336 + 340.300,- Kč (Městské centrum soc. reh. služeb - pečovatelská služba) (OKS)

4628 - schvaluje vyřazení videokamery Panasonic, inventární číslo B – 104, pořízené v roce 1990 za pořizovací cenu 60.000,- Kč, z evidence majetku Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvkové organizace (OKS)

4629 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v příspěvkové organizaci Městské kulturní
středisko v Domažlicích, který se konal dne 16. září 2013
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci, který se konal dne 19. září 2013 (OKS)

4630 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 156.156,55 Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup rezervačního a vstupenkového systému Colosseum od firmy Perfect System s. r. o., Holubova 2517/4, 150 00 Praha 5, IČ 26480981 (OKS)

4631 - bere na vědomí informaci ZŠ a MŠ Msgre B. Staška, ZŠ praktické a MŠ Domažlice o zajištění dovozu stravy do školy (OKS)

4632 - neschvaluje prezentaci města Domažlice na mapách společnosti Malované mapy, s. r. o., Sokolská 416, 760 01 Zlín (OKS)

4633 - neschvaluje nabídku paní Jany Hruškové na vydání jejích perokreseb s tím, že brožuru vytiskne tiskárna MKS v Domažlicích (OKS)

4634 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0117 § 2299 pol. 2212 + 50.000,- Kč (odbor dopravy – příjem z pokut)
org. 0117 § 2223 pol. 5169 + 10.000,- Kč (odbor dopravy – dopravní výuka žáků ZŠ Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 40.000,- Kč (investiční rezerva) (OD)

4635 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 106 s účinností od 1. 1. 2014 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) (tajemnice)

4636 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2012 se společností Plzeňský lesprojekt, a. s., nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, IČ 25202448 dle předloženého návrhu (OŽP)

4637 - a) schvaluje uzavření smlouvy o servisu k aplikaci Digitálního povodňového plánu města Domažlice mezi městem Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, a společností Hydrosoft Veleslavín s. r. o. se sídlem U Sadu 13/62, Praha 6 - Veleslavín, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 § 3719 pol. 5169 - 10.000,- Kč (OŽP - rozbory ochrana ovzduší)
org. 0116 § 2399 pol. 5169 + 10.000,- Kč (OŽP - aktualizace povodňového plánu města) (OŽP)

4638 - a) souhlasí se zadáním zakázky na osazení termostatických ventilů radiátorů v hlavní budově a budově Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška č.p. 232 v Domažlicích společností Plynoma Soukup s. r. o., Prokopa Velikého 652, 344 01 Domažlice, IČ 29156793 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje změnu závazných ukazatelů:
účet 502 – spotřeba energie - 243.441,- Kč
účet 511 – opravy a udržování + 243.441,- Kč (OSM)

4639 - a) bere na vědomí informaci DSO Povodí Berounky o úhradě faktury č. FVDo00031 za práce na projektu Čistá Berounka
b) ukládá finančnímu odboru připravit předfinancování úhrady faktury č. FVDo00031 za práce na projektu Čistá Berounka přijetím úvěru ve výši 6,5 mil. Kč
Termín splnění: 23. 10. 2013 (OF)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 7. 10. 2013
Poslední aktualizace: 7. 10. 2013 00:00
Autor: