Obsah

78. schůze ze dne 20. 8. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 78. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 8. 2013


Rada města v Domažlicích:

4363 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 4234 b) ze dne 25. 6. 2013 do 30. 9. 2013
b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

4364 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zaslání dražební vyhlášky o nedobrovolné dražbě č. N123/2013 vydané dražebníkem Express dražby a. s., IČ 24185850, se sídlem 110 00 Praha 1 – Nové Město, Štěpánská 633/49 o prodeji bytové jednotky č. 447/3 v budově č. p. 446, 447 na pozemku č. st. 1495, st. 1496, spoluvlastnického podílu na společných částech domu budovy č.p. 446, 447 o velikosti 283/5156 a spoluvlastnického podílu na pozemku stavebních parcelách č. st. 1495, st.1496 o velikosti 283/5156, vše v k. ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit využití předkupního práva k bytové jednotce č. 447/3 v budově č. p. 446, 447 na pozemku č. st. 1495, st. 1496, spoluvlastnického podílu na společných částech domu budovy č.p. 446, 447 o velikosti 283/5156 a spoluvlastnického podílu na pozemku stavebních parcelách č. st. 1495, č. st. 1496 o velikosti 283/5156, vše v k. ú. Domažlice (OSM)

4365 - schvaluje uzavření dohody o způsobu provedení stavebních úprav předmětu nájmu bytové jednotky č. 16, v budově čp. 502, v ulici Kunešově v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

4366 - a) neschvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 4.578,- Kč, za užívání bytové jednotky č. 13, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích
b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 13, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích za podmínky, že k výročnímu datu budou uhrazeny poplatky z prodlení (OSM)

4367 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 56, v ulici Branské v Domažlicích, dle předloženého návrhu (OSM)

4368 - a) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 1, v budově č.p. 56, v ulici Branské, Domažlice - Město, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 5, v budově č.p. 56, v ulici Branské, Domažlice - Město, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4369 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 1, o velikosti 1+3, v budově čp. 579, v ulici U Nemocnice v Domažlicích, a to na dobu určitou jednoho roku ode dne převzetí předmětu nájmu dle předloženého návrhu (OSM)

4370 - schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 3. 11. 1997 dohodou, a to ke dni 31. 12. 2013 a uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

4371 - schvaluje záměr pronajmout stavební parcelu č.st. 2978 a pozemkovou parcelu č. 2163/2, vše v k. ú. Domažlice, po jejich vrácení stávajícími uživateli zpět městu (OSM)

4372 - schvaluje pronájem stavební parcely č.st. 2976/1 k. ú. Domažlice za cenu 20,- Kč/m2/rok za účelem umístění budovy č.p. 147, Domažlice - Hořejší Předměstí a části pozemkové parcely č. 5747 o výměře 440 m2 k. ú. Domažlice za cenu 10,- Kč/m2/rok pro zahrádkářské účely na dobu neurčitou, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4373 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na implementaci aplikace/software E-ZAK se společností QCM s. r. o. Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 26262525 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření licenční smlouvy k opravňování užívání aplikace/software E-ZAK se společností QCM s. r. o. Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 26262525 dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb spojené se správou aplikace/software E-ZAK se společností QCM s. r. o. Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 26262525 dle předloženého návrhu (OSM)

4374 - a) schvaluje záměr podnajmout část nebytových prostor v budově č.p. 291 v ul. U Zimního stadionu, Domažlice - Hořejší Předměstí, umístěné na stavební parcele č.st. 4359, k. ú. Domažlice, nacházející se v I. NP objektu, a to restaurace, kuchyně a přilehlého zázemí, za účelem provozování restaurace na dobu určitou 5 let od 1. 10. 2013
b) ukládá odboru správy majetku předložit v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR návrhy na zveřejnění záměrů pronajmout nemovitý majetek společnostem založeným městem Domažlice, t.j. Domažlické městské lesy spol. s r. o., Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. a Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o.
Termín splnění: 3. 9. 2013 (OSM)

4375 - schvaluje proplacení vložených investic do nebytových prostor budovy č. p. 40 na náměstí Míru v Domažlicích Mgr. Janu Štichovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Domažlice, ve výši 27.353,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

4376 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 20. 10. 2011 s panem Ctiborem Vlčko, náměstí Míru 142, Domažlice, IČ 64352587, dle předloženého návrhu s tím, že se doba nájmu stanoví do 31. 12. 2016 (OSM)

4377 - mění a doplňuje usnesení č. 4092 ze dne 28. 5. 2013 takto:
"schvaluje pronájem pozemku - pozemkové parcely č. 4253/8 v k. ú. Domažlice společnosti ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., 345 47 Zahořany 110, IČ 25223216, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o. dne 12. 11. 2007, dle nově předloženého návrhu" (OSM)

4378 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2578/2 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Kozinova, parc.č. 2411 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0001477/1 dle předloženého návrhu (OSM)

4379 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2987/9, 4978/40, 3122/2, 4978/22 k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, 2987/8 - kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008313/2/VB dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4380 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 634/5 k.ú. Havlovice u Domažlic
Termín splnění: 9. 9. 2013 (OSM)

4381 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Haltravská, Šumavská v Domažlicích“ nabídku společnosti Gabriel a Pangrác spol. s r. o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 za cenu 258.873,50 Kč bez DPH v případě schválení financování akce zastupitelstvem města
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Haltravská, Šumavská v Domažlicích“ se společností Gabriel a Pangrác spol. s r. o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření příslušného rozpočtového opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci odboru správy majetku o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Haltravská, Čerchovská, Šumavská„
Termín splnění: 28. 8. 2013
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 313.237,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 +313.237,- Kč (rekonstrukce VO ul. Haltravská, Šumavská)
Termín splnění: 31. 8. 2013 (OSM)

4382 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby „Domažlice, bazén – přepojení vodovodu“ dle varianty 2 včetně zajištění příslušných rozhodnutí společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., Masarykova 388, Domažlice, IČ 49788761 za cenu ve výši 31.400,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 2310 pol. 6121 + 37.994,- Kč (zpracování PD „Domažlice, bazén-přepojení vodovodu“)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 6.594,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 31.400,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4383 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 5171 + 12.816,50 Kč (SSZMD - oprava plynového kotle)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 12.816,50 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4384 - ukládá odboru správy majetku zaslat společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. výzvu, aby v případě oprav přesahujících rámec drobných oprav, rekonstrukcí a investic a poruch či havárií, bylo postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a právním předchůdcem této společnosti dne 30. 5. 2008
Termín splnění: 31.8. 2013 (OSM)

4385 - a) bere na vědomí informaci o stavu mostů ve vlastnictví města Domažlice, které jsou posuzovány v rámci mostních prohlídek, za období I. pololetí 2013
b) ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést běžné udržovací práce v rozsahu odstranění vegetace, vyčištění koryta pod mostem nebo lávkou, obnova nátěru zábradlí, oprava povrchů (asfaltování, doplnění štěrku) mostovek, osazení svislého dopravního značení, a to u mostů a lávek: M-02, M-03, M-04, M-05, M-06, M-07, M-08, M- 09, M-11, M-12, L-01, L-03, L-04, L-05, L-07, L-11, L-12, L-13, M-13 v rozsahu dle mostních prohlídek provedených za období I. pololetí 2013
Termín splnění: 30. 11. 2013 (OSM)

4386 - a) ukládá odboru správy majetku upozornit společnost Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, IČ 70889953 v souladu se smlouvou o výpůjčce č. 2212/2011 ze dne 15. 2. 2012 na závady mostu M – 06, které byly zjištěny v rámci běžných prohlídek mostů
Termín splnění: 31. 8. 3013
b) ukládá odboru správy majetku zajistit předložení cenových nabídek na odborné stavební práce, a to u mostů a lávek: M-07, M-08, M-04, M-05, M-11, L-03, L-04, L-05, L-11, L-13, s tím že náklady na provedení odborných stavebních prací u mostů a lávek M-07, M-08, M- 04, M-05, M-11, L-03, L-04, L-05, L-11, L-13 budou zařazeny do rozpočtu města na rok 2014
Termín splnění: 30. 11. 2013
c) ukládá odboru správy majetku připravit podkladové materiály pro vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci mostů a lávek, a to M-09, L-03, L-11
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OSM)

4387 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.146,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 450,- Kč (odpočet DPH)
org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 2.596,- Kč (stadion Na Střelnici - výměna obrubníků, výměna lišt) (OSM)

4388 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností PRAGOSPORT a. s., Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha, IČ 18628010 dne 29. 3. 2013, jejíž předmětem je realizace stavby „Retoping atletické dráhy na městském stadionu v Domažlicích“, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 45.630,- Kč (investiční rezerva )
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 9.582,- Kč (odpočet DPH )
org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 55.212,- Kč (rekonstrukce povrchu atletické dráhy) (OSM)

4389 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování mostního listu a první hlavní mostní prohlídky týkající se lávky U Kocoura Ing. Josefu Hlavničkovi – REKO, Dílenská 468/7, 312 00 Plzeň 4, Doubravka, IČ 14715074 dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -10.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0239 § 2219 pol. 5166 +10.000,- Kč (prohlídky mostů) (OSM)

4390 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o oznámení o zahájení řízení o územním plánu Babylon a souhlasí s předloženým postupem včetně podání námitky dle předloženého návrhu (OSM)

4391 - a) schvaluje zadání zakázky na rozdělení rozpočtu a výkazu výměr na dvě samostatné části, PD na úpravu a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Jindřichova a Císlerova v Domažlicích společnosti JHprojekt s. r. o., Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy, IČ 28048563 v rozsahu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.420,- Kč (investiční rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 2.420,- Kč (JHprojekt s.r.o. - rozdělení rozpočtu, výkazu výměr) (OSM)

4392 - a) schvaluje zadání zakázky na autorský dozor projektu „Poldr P1 Havlovice“ společnosti Ateliér stavebního inženýrství s. r. o., Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČ 28042395 v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 20.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností Ateliér stavebního inženýrství s. r. o., Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČ 28042395, v celkové hodnotě 24.200,- Kč včetně DPH dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0479 § 2333 pol. 6121 + 24.200,- Kč (autorský dozor projektu „Poldr P1 Havlovice“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 24.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4393 - a) schvaluje zadání zakázky na technický dozor investora projektu „Poldr P1 Havlovice“ Ing. Jitce Kovaříkové, Chodov 194, 345 33, IČ 42852706, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 25.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jitkou Kovaříkovou, Chodov 194, 345 33, IČ 42852706, v celkové hodnotě 30.250,- Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0479 § 2333 pol. 6121 + 30.250,- Kč (TDI projektu „Poldr P1 Havlovice“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 30.250,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4394 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci a na zpracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení k projektu „Poldr P1 Havlovice“ Ing. Antonínu Kavanovi, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ 66366917, v rozsahu dle předložených cenových nabídek v celkové výši 35.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0479 § 2333 pol. 6121 + 35.000,- Kč (žádost o dotaci, zadávací řízení k projektu: „Poldr P1 Havlovice“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 35.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4395 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97, na ubytovací zařízení pro dlouhodobě nemocné“ společnosti MEPRO s. r. o., Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 298.700,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností MEPRO s. r. o., Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721, v celkové hodnotě 361.427,- Kč, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0503 § 4357 pol. 6121 + 361.427,- Kč (PD – Rekonstrukce bývalých jeslí, Benešova č.p.97)
org. 0503 § 6399 pol. 5362 - 62.727,- Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 298.700,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4396 - a) souhlasí se záměrem stavby "Česká Kubice, Folmava - vodovod, kanalizace a ČOV" v pozemkových parcelách č. 369/1 a 357/19, obě v k.ú. Česká Kubice, jejíž investorem je společnost Folmava Resort s. r. o., Plzeň, a to za podmínky uzavření příslušné smlouvy, ve které se investor stavby a budoucí vlastník předmětné infrastruktury zaváží ke splnění podmínek sjednaných na společné schůzce konané dne 16. 8. 2013
b) souhlasí s provedením kopaných sond na pozemkové parcele č. 369/1, k. ú. Česká Kubice za účelem zatřídění hornin v rámci geologického průzkum v rámci zamýšlené investiční akce "Česká Kubice, Folmava - vodovod, kanalizace a ČOV", a to v rozsahu dle předložené žádosti (OSM)

4397 - schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor - část budovy bez č.p./č.e. - kolny poř. č. 13 umístěné na stavební parcele č. st. 2210 v k.ú. Domažlice (OSM)

4398 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - v situačním plánku označenou jako část "a" - v budově bez č.p./č.e. umístěné na stavební parcele č.st. 195, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

4399 - schvaluje pronájem nebytového prostoru - části budovy bez č.p./č.e. - kolny poř. č. 6 umístěné na stavební parcele č. st. 2210 v k. ú. Domažlice, za účelem skladování tuhých paliv, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4400 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci pronájmu pozemku - stavební parcely č. st. 4036 k. ú. Domažlice (OSM)

4401 - nesouhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t na náměstí Míru v Domažlicích na dobu 1 roku pro vozidlo MAN TGL, SPZ: 4C6 0966 (OSM)

4402 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28. 12. 2010, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 10. 2013 (OSM)

4403 - a) souhlasí s přijetím daru tvořícího 5 soch včetně jejich popisek (Sutana, Iritace, Jezdec, Kaple pro osamělého poutníka, Krajina 1431) v ceně 121.618,- Kč vytvořených v rámci sochařského sympozia Tusta Sculpta ve dnech 1. - 6. 7. 2013 z vlastnictví příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Domažlice do vlastnictví města Domažlice a s uzavřením darovací smlouvy dle předloženého návrhu
b) souhlasí s přijetím daru tvořícího 5 popisných štítků k sochám a podkladních kamenů v ceně 10.000,- Kč z vlastnictví sochaře Václava Fialy, 339 01 Klatovy, do vlastnictví města Domažlice a s uzavřením darovací smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4404 - a) schvaluje nabídku na realizaci zakázky „Nové vytápění bytu č. 4, Mánesova 204, Domažlice“ nabídku společnosti Plynoma Soukup s. r. o., Prokopa Velikého 652, Domažlice, IČ 29156793 za cenu 133.065,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Nové vytápění bytu č. 4, Mánesova 204, Domažlice“ se společností Plynoma Soukup s. r. o., Prokopa Velikého 652, Domažlice, IČ 29156793 dle předloženého návrhu (OSM)

4405 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava fasády Školní 169, Domažlice“ nabídku Miroslava Milera fyzické fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona pod označením Miroslav Miler, Gorkého 132, Horšovský Týn, IČ 13884336 za cenu 275.347,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava fasády Školní 169, Domažlice“ s Miroslavem Milerem fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona pod označením Miroslav Miler, Gorkého 132, Horšovský Týn, IČ 13884336 dle předloženého návrhu (OSM)

4406 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava vikýřů Mánesova 204, Domažlice“ nabídku společnosti STAFIKO stav s. r. o., Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 za cenu 364.997,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava vikýřů, Mánesova 204 Domažlice“ se společností STAFIKO stav s. r. o., Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 dle předloženého návrhu (OSM)

4407 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Oprava fasády Dukelská 59 a 169, Domažlice“ nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 za cenu 571.925,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Oprava fasády Dukelská 59 a 169, Domažlice“ se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 dle předloženého návrhu (OSM)

4408 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Sdružení TexColor Č. Budějovice s. r. o., se sídlem Vráto 87, 370 01 České Budějovice za cenu 15.851.380,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“ se Sdružením TexColor Č. Budějovice s. r. o., se sídlem Vráto 87, 370 01 České Budějovice dle předloženého návrhu za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit financování investičních akcí „Domažlice, Msgre B. Staška 232, zateplení a výměna oken ZŠ“, „Zateplení školky Michlova“ a „Zateplení školky Zahradní“ přijetím úvěru ve výši 22.300.000,- Kč
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0455 pol. 4216 + 6.554.000,- Kč (dotace zateplení objektu ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0455 § 3113 pol. 6121 + 19.180.170,- Kč (realizace zateplení ZŠ Msgre B. Staška)
org. 0455 § 6399 pol. 5362 - 3.328.790,- Kč (odpočet DPH)
pol. 8123 +22.300.000,- Kč (financování - přijetí úvěru zateplení ZŠ, MŠ)
pol. 8115 - 13.002.620,- Kč (financování - změna stavu prostředků na účtech)
Termín splnění: 31. 8. 2013 (OSM, OF)

4409 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat pozemkovou parcelu č. 5492 v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 9. 9. 2013 (OSM)

4410 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení vybudovaného v rámci stavby Prodloužení plynovodu Domažlice a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 3495/1 a 5043/2, obě v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (OSM)

4411 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti (části nemovitosti) č. 15463/13 s organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 17, Plzeň, IČ 72053119 v rámci stavby „Vodní nádrže na Cihelně“ dle předloženého návrhu (OSM)

4412 - bere na vědomí splnění usnesení č. 4258 ze dne 25. 6. 2013 (OSM)

4413 - schvaluje pronájem pozemku - pozemkové parcely č. 4963 v k. ú. Domažlice spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, na dobu neurčitou za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s. Dne 13. 12. 2007 dle předloženého návrhu (OSM)

4414 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 1462/1, 4941, vše v k. ú. Domažlice, společnosti Baldovská s. r. o., 344 01 Újezd-Petrovice 27, IČ 01494872, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Baldovskou s. r. o. dne 14. 6. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4415 - schvaluje pronájem pozemku - pozemkové parcely č. 1010/4 v k. ú. Domažlice panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník, IČ 41627270, Petrovice 27, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Václavem Schleissem dne 8. 7. 2008 dle předloženého návrhu (OSM)

4416 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 1183/1, 1183/23, vše v k.ú. Domažlice, pozemkových parcel č. 370/20, 389/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a pozemkových parcel č. 1482/13, 1482/14, vše v k.ú. Chrastavice, panu Václavu Schleissovi, 344 01 Újezd - Petrovice 33, IČ 75011417, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Václavem Schleissem dne 14. 6. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4417 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 2238/9, 2592/2, vše v k. ú. Domažlice, panu Václavu Kováříkovi, 344 01 Újezd - Petrovice 6, IČ 73731609, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků dle předloženého návrhu (OSM)

4418 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Poldr P1 - Havlovice“ nabídku pana Petra Beneše, podnikajícího pod označením Petr Beneš, Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČ 64409040 za cenu 1.496.081,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Poldr P1 - Havlovice“ s panem Petrem Benešem, Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČ 64409040 dle předloženého návrhu za předpokladu schválení rozpočtového opatření
c) doporučuje zastupitelstvo schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0479 pol. 4216 +1.267.200,- Kč (dotace OPŽP)
org. 0479 § 2333 pol. 6121 +1.810.258,- Kč (poldr P1 Havlovice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 543.058,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 31. 8. 2013 (OSM)

4419 - schvaluje stanovení finanční náhrady za zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení a provozování telekomunikační sítě na pozemcích ve vlastnictví města Domažlice v ul. Jindřichova, Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, následovně:
a) trasa do 500 m – 20.000,- Kč bez DPH
b) trasa nad 500 m - 25.000,- Kč bez DPH
c) 1ks rozvaděč – 1.000,- Kč bez DPH
pouze za podmínky, že tato investiční akce společnosti Telefónica Czech Republic a. s. bude koordinována s investiční akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jejíž předmětem je rekonstrukce distribučního zařízení této společnosti v této lokalitě, a že bude ze strany společnosti Telefónica Czech Republic a. s. dokončena do 31. 12. 2013 (OSM)

4420 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13, Plzeň, IČ 70890366 na projekt „Naučná stezka na Baldovské návrší“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0504 pol. 4222 + 80.000,- Kč (dotace PK-Naučná stezka na Baldovské návrší)
org. 0504 § 2143 pol. 6122 + 172.771,- Kč (realizace Naučná stezka na Baldovské návrší)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 92.771,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4421 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí „Analytickou část Strategie rozvoje města Domažlice“
Termín splnění: 28. 8. 2013 (OSM)

4422 - schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o výpůjčce uzavřené s městem Domažlice dne 17. 5. 2005 na výpůjčku objektu veřejných záchodů vč. přilehlého dvora, nacházejícího se na stavební parcele č.st. 1590 k. ú. Domažlice (OSM)

4423 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. předložit návrh na provedení nezbytných úprav a výměně zařízení objektu veřejných záchodů v Chodské ul. v Domažlicích tak, aby splňoval stanovené hygienické požadavky, a to včetně předpokládané výše finančních nákladů
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OSM)

4424 - schvaluje záměr dát do výpůjčky budovu bez č.p./č.e. - objekt veřejných záchodů včetně přilehlého dvora, umístěný na stavební parcele č. st. 1590, a stavební parcelu č.st. 1590 k. ú. Domažlice (OSM)

4425 - ruší usnesení č. 4247 ze dne 25. 6. 2013 (OSM)

4426 - ruší usnesení č. 3375, č. 3376, č. 3388, č. 3406 a č. 3414 ze dne 18. 12. 2012 (OSM)

4427 - schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 5633, k. ú. Domažlice dle geodetického zaměření označenou jako část "B" a vymezenou přiloženým situačním plánem (OSM)

4428 - souhlasí s odstraněním kůlny nacházející se na části stavební parcely č.st. 1074 k. ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označené jako část "K" s tím, že náklady budou hrazeny Domažlickou správou nemovitostí spol. s r. o. z hospodářské činnosti města Domažlice (OSM)

4429 - schvaluje zařazení pozemní komunikace v ul. Luženická v Domažlicích v celém jejím rozsahu (tedy a) úseku od napojení z ul. Benešova k domu č.p. 676, b) úseku od domu č.p. 669 k domu č.p. 703 a c) úseku od domu č.p. 704 k domu č.p. 676) do kategorie místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace (OSM)

4430 - a) bere na vědomí splnění usnesení 3982 d) a e) ze dne 14. 5. 2013
b) schvaluje záměr pronajmout nemovitosti - budovu č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice umístěnou na stavební parcele č. st. 3565, stavební parcelu č. st. 3565 a část pozemkové parcely č. 5704, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu
c) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. zajistit opravu nemovitosti - budovy č.p. 275 v Petrovické ul., Domažlice - Hořejší Předměstí v nezbytném rozsahu dle upraveného návrhu s tím, že oprava bude provedena z hospodářské činnosti města do 30. 11. 2013
Termín splnění: 30. 11. 2013 (OSM)

4431 - doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 973 b) ze dne 24. 4. 2013 takto:
schvaluje záměr směnit části nemovitostí - pozemkových parcel č. 2864, 2867/1, 2867/2, 2867/3, 2808, 2868, 2926/77, 2809/2, 2809/1, 2810/1 a 2926/80, vše v k. ú. Domažlice a ve vlastnictví města (vymezené situačním plánkem) za části pozemkových parcel ve vlastnictví Českého rybářského svazu, Místní organizace Domažlice, vše v k.ú. Domažlice, a to za podmínky smluvního zajištění užívání části dotčených nemovitostí jako přístupové cesty k ostatním pozemkům v dané lokalitě“
Termín splnění: 9. 9. 2013 (OSM)

4432 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat část pozemkové parcely č. 980/5, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánem
Termín splnění: 9. 9. 2013 (OSM)

4433 - souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na nákup odvozní soustavy mezi společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 a společností UMIKOV CZ s. r. o. Liboměřice 12, 538 21 Slatiňany, IČ 25984071 dle předloženého návrhu (OSM)

4434 - doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0363 § 2321 pol. 6349 – 2.749.974,- Kč (Čistá Berounka)
org. 0413 § 2310 pol. 6121 + 3.327.468,- Kč (Havlovice vodovod a kanalizace )
org. 0502 § 6399 pol. 5362 – 577.494,- Kč (odpočet DPH)
Termín splnění: 31. 8. 2013 (OSM)

4435 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu na zateplení budovy č.p. 579 ul. U Nemocnice (budova MěÚ, býv. KB) Ing. Zbyňku Wolfovi, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 ve výši 154.880,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu na zateplení budovy č.p. 579 ul. U Nemocnice (budova MěÚ, býv. KB) s Ing. Zbyňkem Wolfem, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0505 § 6171 pol. 6121 +154,880,- Kč (PD budova KB)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 - 154.880,- Kč (Čistá Berounka) (OSM)

4436 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747, jejíž předmětem je realizace stavby „Domažlice, Revitalizace 17. listopadu - II. etapa“, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 480 § 3699 pol. 6121 - 199.107,84 Kč (Domažlice, Revitalizace 17. listopadu - II. etapa)
org. 239 § 3639 pol. 5171 + 199.107,84 Kč (opravy a udržování nemovitostí) (OSM)

4437 - neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejíž předmětem je realizace stavby „Domažlice, ZŠ Komenského 17 – oprava sociálního zařízení“, uzavřené mezi městem Domažlice a společností STAVBY VZ s. r. o., náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 01567411 dne 25. 6. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4438 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2013
Termín splnění: 28. 8. 2013 (OF)

4439 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0495 § 3326 pol. 2324 + 108.428,08 Kč (přísp. Euroregion Šumava-památník Fichtenbach)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 108.428,08 Kč (investiční rezerva) (OF)

4440 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0410 § 2321 pol. 5329 ZJ026 + 4.485,- Kč (neinv. příspěvek DSO Povodí Berounky)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 4.485,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

4441 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0293 § 3149 pol. 5331 -16.000,- Kč (příspěvek Dům dětí a mládeže Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +16.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4442 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1112 + 300.000,- Kč (daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 300.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

4443 - a) bere na vědomížádost společnosti SYNOT TIP, a. s. o zařazení provozoven umístěných na adrese Kozinova 158, 344 01 Domažlice a náměstí Míru 48, 344 01 Domažlice na seznam míst, na kterých lze provozovat výherní zařízení dle Obecně závazné vyhlášky Města Domažlice č. 3/2012
b) nedoporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst.3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OF)

4444 - doporučuje zastupitelstvu zavázat se použít dotaci ve výši 115.000,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 292.030,- Kč v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na výměnu světlíku a další související práce domu čp. 51, náměstí Míru, Domažlice
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OF)

4445 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městské centrum soc. Reh. služeb – domov pro seniory, Domažlice, Baldovská 638, č.j. MeDO-31510/2013-Kr ze dne 29. 7. 2013
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městské centrum soc.reh.služeb – domov pro seniory, Domažlice, Baldovská 638 přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokolu o kontrole č.j. MeDO-31510/2013-Kr
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OF)

4446 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení, a o škodovém pojištění elektroniky č. 5700000650 se společností Triglav pojišťovna, a. s., Novobranská 544/1, Brno 602 00, IČ 25073958 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 6320 pol. 5163 + 478,- Kč (pojistné – dodatek č. 2)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 478,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

4447 - schvaluje změnu otevírací doby malého bazénu pro plavání veřejnosti dle předloženého návrhu od 1. 9. 2013 (OF)

4448 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol. 5132 - 10.300,- Kč (JSDH Domažlice - ochranné pomůcky)
org. 0221 § 5512 pol. 5137 - 7.000,- Kč (JSDH Domažlice - DHM)
org. 0221 § 5512 pol. 5169 + 3.300,- Kč (JSDH Domažlice - nákup služeb)
org. 0221 § 5512 pol. 5139 +14.000,- Kč (JSDH Domažlice - opravy a udržování) (OKS)

4449 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňským krajem v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje v roce 2013“ na realizaci předloženého projektu „Brožura Kulturní léto 2013 Domažlice“ ve výši 10.000,- Kč mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 10.000,- Kč (dotace PK - brožura Kulturní léto 2013 Domažlice)
org. 0214 § 2143 pol. 5336 + 10.000,- Kč (MKS - brožura Kulturní léto 2013 Domažlice) (OKS)

4450 - a) schvaluje spolupořádání 7. ročníku akce „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 24. 10. 2013 v prostorách MKS Domažlice
b) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 10 parkovacích míst na náměstí Míru před čp. 51, čp. 50 a čp. 49 ve čtvrtek 24. 10. 2013 od 8.00 do 18.00 hodin pro organizátory akce „Od vzdělání k zaměstnání“
Termín splnění: 24. 10. 2013 (OKS)

4451 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Plzeňským krajem na úhradu ostatních neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu „Škola – můj kamarád“ v rámci programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2013“ ve výši 15.000,- Kč pro Základní školu Domažlice, Komenského 17 mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 pol. 4122 + 15.000,- Kč (dotace PK – projekt „Škola – můj kamarád“)
org. 0207 § 3113 pol. 5336 + 15.000,- Kč (ZŠ Komenského 17 – projekt „Škola – můj kamarád“) (OKS)

4452 - mění a doplňuje usnesení č. 3690 takto:
souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 351.526,- Kč investičního fondu Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace na nákup postýlek, odpočinkových matrací, matrací na plastová lehátka, sestav skříní a nástavců s tím, že budou pořízeny jako soubor movitých věcí a budou odepisovány v souladu s účetními předpisy„ (OKS)

4453 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 12. 8. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 17. 7. 2013

4454 - a) bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2013
b) bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červenec 2013 (MP)

4455 - schvaluje návrh programu 31. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 28. 8. 2013 dle upraveného návrhu (tajemnice)

4456 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu na zateplení objektu DSN, Zahradní ul. č.p. 513, Domažlice Ing. Zbyňku Wolfovi, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 ve výši 111.320,- Kč vč. DPH, za podmínky uzavření smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu na zateplení objektu DSN, Zahradní ul. č.p. 513, Domažlice s Ing. Zbyňkem Wolfem, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792, dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0506 § 3639 pol. 6121 + 111.320,- Kč (PD a energetický audit objektu DSN, Zahradní)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 – 111.320,- Kč (Čistá Berounka) (OSM)

4457 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu na zateplení objektu MŠ Palackého Ing. Zbyňku Wolfovi, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 ve výši 119.790,- Kč vč. DPH, za podmínky uzavření smlouvy o dílo
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a energetického auditu na zateplení objektu MŠ Palackého s Ing. Zbyňkem Wolfem, Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0507 § 3111 pol. 6121 +119.790,- Kč (PD a energetický audit budova MŠ Palackého)
org. 0363 § 2321 pol. 6349 -119.790,- Kč (Čistá Berounka) (OSM)

4458 - schvaluje podání odvolání proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Domažlicích č.j. 6 C 104/2009-209 (OSM)

4459 - a) neschvaluje návrh dodatku ze dne 13. 8. 2013 ke smlouvě o dílo č. 1898 uzavřené dne 21. 7. 2011 se zhotovitelem společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Plzeň, Klatovská 7, č.p.73, IČ 45356815, předložený právním zástupcem zhotovitele dne 13. 8. 2013
b) odkládá projednání návrhu dodatku ke smlouvě o dílo č. 1898 uzavřené dne 21. 7. 2011 se zhotovitelem společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., se sídlem Plzeň, Klatovská 7, č.p.73, IČ 45356815 vypracovaného městem Domažlice týkající se komplexního vyzkoušení díla
c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prominutí pohledávky vůči společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., IČ 45356815 na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.143.996,32 Kč uplatněné městem Domažlice dopisem ze dne 6. 8. 2013 vůči uvedené společnosti jako zhotoviteli podle smlouvy o dílo č. 1898 uzavřené dne 21. 7. 2011
Termín splnění: 28. 8. 2013 (OSM)

4460 - a) souhlasí s umístěním dětského herního zařízení s názvem Kuličková dráha na části stavební parcely č. st. 3254/3 k. ú. Domažlice (bývalá běžecká dráha v areálu ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232)
b) schvaluje přijetí daru - dětské herní zařízení s názvem Kuličková dráha od dárce – MgA. Karel Křemenák, Francouzská 31, 326 00 Plzeň, IČ 44633084 do vlastnictví města Domažlice a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy (OKS)

4461 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci, že rada města má záměr přijmout dar ve formě zařízení solné jeskyně ve Školní ulici v Domažlicích a provozovat ji prostřednictvím své organizace Dům dětí a mládeže Domino, příspěvková organizace
Termín splnění: 28. 8. 2013 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 28. 8. 2013
Poslední aktualizace: 28. 8. 2013 00:00
Autor: