Obsah

56. schůze ze dne 4. 12. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 56. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 4. 12. 2012Rada města v Domažlicích:

3239 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města
b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 1970 b) ze dne 14. 2. 2012 do 15. 12. 2012 (OSM)

3240 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 612 v ulici Michlova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu a za podmínky úhrady zbývajícího předplaceného nájemného ve výši 28.179,- Kč (OSM)

3241 - nedoporučuje zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva spojeného s vlastnictvím bytové jednotky č. 534/2 v ul. Paroubkova, Týnské předměstí, Domažlice, spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy čp. 534 a 535 v rozsahu v rozsahu 427/12168, na parcele č. st. 2602 a č. st. 2603 a spoluvlastnickým podílem v rozsahu 427/12168 na stavební parcele č. 2602 a č. st. 2603 v k.ú. Domažlice, založeného kupní smlouvou uzavřenou dne 1. 7. 2004
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

3242 - schvaluje změnu „Pravidel o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek“ dle předloženého návrhu (OSM)

3243 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3244 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

3245 - bere na vědomí, že došlo k přechodu nájmu bytové jednotky č. 10, v budově čp. 254 v ulici 17. listopadu v Domažlicích dle § 708 Občanského zákoníku (OSM)

3246 - schvaluje výměnu bytů, a to za podmínky zachování stávající sazby nájemného (OSM)

3247 - schvaluje výměnu bytů, a to za podmínky zachování stávající sazby nájemného (OSM)

3248 - schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

3249 - a) schvaluje vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3250 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

3251 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3252 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3253 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 169 v ulici Školní 169 v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3254 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 15, v budově čp. 503 v ulici Kunešova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3255 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 237 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3256 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

3257 - a) bere na vědomížádost o "Prodej bytů nájemníkům domů Kunešova 502, 503, 504 v Domažlicích“ - v majetku města Domažlice podanou dne 30. 10. 2012
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice spočívající v rozšíření seznamu bytových domů určených k prodeji o bytový dům č.p. 502, 503, 504 v Kunešově ul., Domažlice
Termín splnění: 12. 12. 2012 (OSM)

3258 - a) schvaluje upuštění od složení úhrady předplaceného nájemného u volných bytových jednotek s předplaceným nájemným
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 12 o velikosti 3+1 o užitné ploše 91,40 m2 nacházející se ve 3. podlaží budovy č. p. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 1074 v k. ú. Domažlice (OSM)

3259 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a paní MVDr. Lindou Birnerovou, podnikající pod označením MVDr. Linda Birnerová, s místem podnikání 345 25 Horšovský Týn - Svinná 9, IČ 75225271, dne 31. 8. 2012, dle předloženého návrhu (OSM)

3260 - schvaluje uzavření dodatku č. XX k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 dne 2. 1. 2004, kterým se mění výše nájmu na rok 2012, dle předloženého návrhu (OSM)

3261 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se Návrhu zadání územního plánu Zahořany (OSM)

3262 - doporučuje zastupitelstvu schválit koupi nemovitostí - pozemkových parcel č. 2545/5, 5141/59, obě v k.ú. Domažlice za cenu 5.500,- Kč a uzavření kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 28. 6. 2013 (OSM)

3263 - a) bere na vědomí stanoviska vlastníků nemovitostí domů č.p. 102 ze dne 13. 11. 2012, čp. 173 ze dne 12. 11. 2012 k záměru města provést stavbu „Rekonstrukce ulice Kostelní“ dle PD vypracované Ing. Michalem Ptáčníkem – zak.č. 3/20212 , v předloženém písemném znění
b) ruší usnesení č. 2934 b), c), d), e), g) ze dne 25. 9. 2012
c) bere na vědomí souhlas vlastníka domu č.p. 103 s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby
d) bere na vědomí vyjádření a stanovisko ze dne 12. 11. 2012, k záměru města provést stavbu „Rekonstrukce ulice Kostelní“ dle PD vypracované Ing. Michalem Ptáčníkem – zak. č. 3/20212, v předloženém písemném znění
e) neschvaluje otevření uličky mezi kostelem Nanebevzetí Pany Marie a domem náměstí Míru č. p.132, Domažlice dle návrhu občanů ze dne 10. 10. 2012
f) neschvaluje doplnění veřejného osvětlení komunikace vedoucí mezi kostelem Nanebevzetí Pany Marie a domem náměstí Míru č.p. 132, Domažlice, která vyúsťuje do ulice Spálená, dle návrhu občanů ze dne 10. 10. 2012
g) ukládá odboru správy majetku zajistit jednání s projektantem stavby Ing. Michalem Ptáčníkem, při kterém bude dohodnut rozsah změny a úpravy PD „Rekonstrukce ulice Kostelní“ v souladu s rozhodnutími přijatými dne 4. 12. 2012
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

3264 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit přihlášení Města Domažlice do dražby nemovitostí vyhlášené soudním exekutorem Mgr. Martinem Tunklem, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřeným provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Domažlice ze dne 24. 9. 2010, č.j. 7 EXE 3197/2010-10, pod značkou 94 EX 8229/10
Termín splnění: 24. 1. 2013 (OSM)

3265 - schvaluje záměr pronajmout pozemky - část pozemkové parcely č. 2438/20, vymezenou situačním plánkem, a pozemkovou parcelu č. 2438/21, vše v k.ú. Domažlice pro zahrádkářské účely (OSM)

3266 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit části pozemkových parcel č. 2660/28, 2660/25, 2660/13, 2660/1, vše v k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, ve vlastnictví města za části stavebních parcel č. st. 1649/43, st. 1649/41, obě v k.ú. Domažlice, vymezené geometrickým plánem č. 3479-1080/2010
Termín splnění: 27. 12. 2012 (OSM)

3267 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 2792/9, 2792/11, 2792/12, 2792/13, 2792/14, 2792/16, 2810/3, 2820/2, 2926/77, 2926/80, 4971/2, 5154/16, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, 2926/80, Wolfs – NN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-0008144/VB3 dle předloženého návrhu (OSM)

3268 - a) bere na vědomí informaci o možnosti převodu pozemkových parcel č. 260/24, 260/25, 260/32, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o úplatný převod pozemkových parcel č. 260/24, 260/25, 260/32, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic Pozemkovému fondu České republiky
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

3269 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemkové parcely č. 4827/36 v k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemkové parcely č. 4814/73, 4814/74, 4814/75, vše v k.ú. Domažlice ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2013 (OSM)

3270 - souhlasí s podnájmem části budovy bez č.p./č.e. - stavby technického vybavení umístěné na pozemku - stavební parcele č.st. 2623, k.ú. Domažlice, a to část obvodového pláště komína o výměře 1 m2, společnosti AITEX s.r.o., Žlutická 44, 323 00 Plzeň, IČ 27987493, za účelem umístění zařízení pro distribuci bezdrátového internetu, na dobu neurčitou, za cenu 5.000,- Kč/rok bez DPH, s inflačním nárůstem (OSM)

3271 - a) schvaluje vyčištění úvozní cesty na Baldovské návrší s ohledem na „přírodní vzhled stezky“ - pouze v rozsahu pokácení a vyčištění v místech vlastnických práv města Domažlice či Pozemkového fondu České republiky
b) ukládá odboru správy majetku zajistit vyhotovení restaurátorských posudků na opravu kapličky a podstavce na Baldovském návrší
Termín splnění: 28. 2. 2013 (OSM)

3272 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 260 § 3412 pol. 5169 + 3.000,- Kč (ZS – právní pomoc)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 3.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

3273 - a) schvaluje záměr pronajmout pozemky - pozemkové parcely č. 342, 485, 1563, vše v k.ú. Újezd u Domažlic
b) bere na vědomí dopis Meclovské zemědělské, a.s., Meclov 72, 346 01 Horšovský Týn ze dne 23. 11. 2012
c) ukládá odboru správy majetku připravit seznam zemědělských pozemků ve vlastnictví města Domažlice, které by bylo možné pronajmout
Termín splnění: 15. 1. 2013 (OSM)

3274 - doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6121 + 877.779,- Kč (výkupy budov)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 877.779,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM, OF)

3275 - a) schvaluje vstup města Domažlice jakožto oprávněného do exekuce vedené Exekutorským úřadem Domažlice, Mgr. Jan Šticha pod sp.zn. 165 EX 6420/11 namísto dosavadního oprávněného FUN SPORT CLUB Domažlice, obecně prospěšná společnost, vše dle předloženého návrhu,
b) zmocňuje JUDr. Zdeňka Nováka, advokáta k zastupování města Domažlice v exekuci vedené Exekutorským úřadem Domažlice pod sp.zn. 165 EX 6420/11,
c) schvaluje nejvhodnější nabídku od společnosti Gumoeko s.r.o. ve výši 56.004,- Kč bez DPH, ze dne 27. 11. 2012 na provedení likvidace pneumatik a ukládá odboru správy majetku objednat u uvedené společnosti provedení likvidace pneumatik dle její cenové nabídky
Termín splnění: 28. 2. 2013
d) schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 0490 § 3721 pol.5169 + 67.205,- Kč (dopravní hřiště - likvidace pneu)
org. 0261 § 6409 pol.5901 – 67.205,- Kč (rozpočtová rezerva)
e) ukládá DTS Domažlice, p.o. zajistit pracovní sílu na naložení pneumatik
Termín plnění: 28. 2. 2013 (OSM)

3276 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy části komunikace v ulici Vosmíkova a snížení uliční vpusti v ulici Kunešova v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ: 26363747 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 87.162,- Kč (oprava části komunikace v ulici Vosmíkova a snížení uliční vpusti v ulici Kunešova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 87.162,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

3277 - a) bere na vědomí žádost statutárního zástupce ředitele Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre. B.Staška 232, příspěvkové organizace Mgr. Ivany Váchalové o přidání otopných těles
b) schvaluje zadání zakázky "Vytápění chodby v budově ZŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice“ společnosti Plynoma Soukup s.r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice, IČ: 29156793 v rozsahu dle předložené nabídky
c) schvaluje návrh rozpočtového opatření:
org. 0287 § 3113 pol.6121 + 57.677,16,- Kč (Vytápění chodby v budově ZŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol.6901 - 48.064,26,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol.5362 - 9.612,90,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

3278 - bere na vědomí investiční záměr výstavby výrobně obchodního centra společností Artes natur s.r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 315, IČ 26366282 v průmyslové zóně za kasárny (OSM)

3279 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o výhradách manželů Krutinových k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/42 v k.ú. Havlovice u Domažlic a trvá na uzavření této smlouvy ve znění schváleném radou města 14. 8. 2012 usnesením č. 2760 (OSM)

3280 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období v zelené ploše v ul. Prokopa Velikého, Domažlice od 5. 12. 2012 až 7. 12. 2012 za účelem pokládky sdělovacích kabelů firmou SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, IČ IČ 44797320 (OSM)

3281 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období na náměstí Míru v podloubí před domem č.p. 131, Domažlice od 10. 12. 2012 až 15. 1. 2013 za účelem zhotovení kanalizační přípojky firmou STAVPRAN, spol. s r.o. Resslova 332/12, 301 00 Plzeň, IČ 40523802, za podmínky, že bude odstraněno lešení umístěné na chodníku před domem č.p. 131 na náměstí Míru v Domažlicích nejpozději jeden den před zahájením výkopových prací (OSM)

3282 - neschvaluje udělení výjimky z místní úpravy provozu na náměstí Míru v Domažlicích pro vozidla, reg. zn. Volvo 3P1 9394, DAF 4P8 4358, Peugeot 4P9 4185, která zajišťují distribuci pro Budějovický Budvar, n.p. do objektu cukrárny BALKÁN, kaváren ENZO, VERDI a ALCAPONE na náměstí Míru v Domažlicích každé úterý a čtvrtek v roce 2013, která spočívá v zásobování mimo vymezenou dobu, která je stanovena stávajícím dopravním značením (OSM)

3283 - mění a doplňuje usnesení č. 3032 ze dne 23. 10. 2012 takto:
"schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Domažlice – Revitalizace sídliště Kozinovo pole – podklad pro dotační titul „Revitalizace panelových sídlišť“ se společností Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 102.000,- Kč vč. DPH dle nově předloženého návrhu" (OSM)

3284 - a) mění a doplňuje usnesení č. 3079 a) ze dne 6.11.2012 takto:
"schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na součinnost při zpracování podkladů pro dotační titul“Revitalizace panelových sídlišť“ se společností Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 31.080,- Kč vč. DPH v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“dle nově předloženého návrhu"
b) mění a doplňuje usnesení č. 3079 b) ze dne 6. 11. 2012 takto:
"schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zpracování studie a žádosti o dotaci se společností BS – CENTRAL, s.r.o, Děkanská vinice 823/13 Praha, IČ: 24160938 ve výši 29.400,- Kč vč. DPH v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“ dle nově předloženého návrhu B"
c) mění a doplňuje usnesení č. 3080 ze dne 6. 11. 2012 takto:
"schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi městem Domažlice a společností Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 na součinnost na zpracování podkladů pro dotační titul „Revitalizace panelových sídlišť“ v rámci akce „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích II. etapa“ ve výši 23.940,- Kč dle nově předloženého návrhu"
d) mění a doplňuje usnesení č. 3082 a) ze dne 6. 11. 2012 takto:
"schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování projektu bezbariérové město Domažlice s BS – CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, 140 00 Praha 4, IČ: 24160938 dle nově předloženého návrhu (cena: 24 000,- Kč bez DPH)"
e) mění a doplňuje usnesení č. 3082 b) ze dne 6. 11. 2012 takto:
"schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je součinnost při zpracování projektu bezbariérové město Domažlice se společností Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, 301 00 Plzeň, IČ: 49789066 dle nově předloženého návrhu (cena: 30 000,- Kč bez DPH)" (OSM)

3285 - a) bere na vědomí vyjádření JUDr. Pavla Roubala, advokáta se sídlem Mikulášská 9, Plzeň pověřeného městem Domažlice k posouzení znaleckého posudku vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38. b.j. Domažlice“ zpracovaného Ing. Němcem
b) ukládá odboru správy majetku připravit ve spolupráci s JUDr. Pavlem Roubalem, advokátem se sídlem Mikulášská 9, Plzeň výzvu zhotoviteli díla (DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.) k odstranění vad, které se na díle vyskytují, jsou dle posudku znalcem považovány za vady a již byly v minulosti u zhotovitele uplatněny
Termín splnění: 21. 12. 2012
c) zmocňuje JUDr. Pavla Roubala, advokáta se sídlem Mikulášská 9, Plzeň k zastupování města v soudním řízení o odstranění vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38. b.j. Domažlice“ proti společnosti DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., a to včetně podání žaloby v případě, že nedojde k uzavření mimosoudní smlouvy o odstranění vad díla mezi městem Domažlice a zhotovitelem
d) ruší usnesení č. 1970 b) ze dne 14. 2. 2012 (OSM)

3286 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na služby „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti Triglav pojišťovna, a.s., Novobranská 544/1, 602 00 Brno – město, IČ 25073958
b) schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění elektroniky v rámci zakázky „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace“ se společností Triglav pojišťovna, a.s., Novobranská 544/1, 602 00 Brno – město, IČ 2507395 dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření Pojistné smlouvy o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu v rámci zakázky „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace“ se společností Triglav pojišťovna, a.s., Novobranská 544/1, 602 00 Brno – město, IČ 2507395 dle předloženého návrhu
d) schvaluje uzavření Rámcové pojistné smlouvy o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o škodovém havarijním pojištění v rámci zakázky „Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace“ se společností Triglav pojišťovna, a.s., Novobranská 544/1, 602 00 Brno – město, IČ 2507395 dle předloženého návrhu (OSM)

3287 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úvěr na financování projektu Čistá Berounka – etapa II – projekt D“ nabídku společnosti Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha 5, IČ 00001350
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 40.000.000,- Kč od Československé obchodní banky, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha 5, IČ 00001350 na financování akce „Čistá Berounka – etapa II – projekt D“ dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0363 pol. 8123 + 40.000.000,- Kč (přijetí úvěru – projekt Čistá Berounka)
org. 0363 pol. 8125 + 40.000.000,- Kč (změna stavu prostředků na bankovních účtech)
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

3288 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, č.j. OF-6366/12-49529/2012/Kr ze dne 26. 11. 2012 (OF)

3289 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, č.j. OF-4813/12-47683/2012/Kr ze dne 13. 11. 2012
b) ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, odstranit zjištěné nedostatky při provádění inventarizace majetku příspěvkové organizace za rok 2012
Termín splnění 28. 2. 2013 (OF)

3290 - bere na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her firmy Bonver Win, a.s. za III. čtvrtletí roku 2012 (OF)

3291 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29004 + 113.150,- Kč (dotace MZe- výsadba dřevin)
org. 0116 § 1031 pol. 5169 ÚZ 29004 + 113.150,- Kč (výsadba zpevňujících dřevin) (OF)

3292 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0229 pol. 4111 + 70.000,- Kč ÚZ 98007 (příjem dotace na zpracování výkazu PAP)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 + 52.238,- Kč ÚZ 98007 (platy hrazeno z dotace PAP)
org. 0229 § 6171 pol. 5011 – 52.238,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 + 13.060,- Kč ÚZ 98007 (soc.poj. hrazeno z dotace PAP)
org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 13.060,- Kč (snížení výdajů na soc.poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 + 4.702,- Kč ÚZ 98007 (zdrav.poj. hrazeno z dotace PAP)
org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 4.702,- Kč (snížení výdajů na zdrav.poj. hrazeno z vlastních zdrojů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 70.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

3293 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2013 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace takto:
a) cena vodného: 33,26 Kč bez DPH /m3
b) cena stočného: 27,64 Kč bez DPH/m3 (OF)

3294 - schvaluje úpravu hodin na zimním stadionu v pátek takto: volné bruslení pro veřejnost 18.45 - 20.15 hodin (OF)

3295 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0207 § 3113 pol. 6351 +154.416,- Kč (ZŠ Kom.17 - přísp.do inv.fondu, rekonstrukce učeben)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 154.416,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

3296 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly TJ Jiskra Domažlice, Fügnerova 647, č.j. OF-6580/12-48845/2012/Kr ze dne 20. 11. 2012
b) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly AC Domažlice, Palackého 215, č.j. OF-6580/12-48842/2012/Kr ze dne 20. 11. 2012
c) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly SK BC Wolfs Domažlice, Kozinova 157, č.j. OF-6580/12-48846/2012/Kr ze dne 20. 11. 2012
d) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Diecézní Charita Plzeň, Sady 5. května 8, č.j. OF-6580/12-48833/2012/Kr ze dne 20. 11. 2012
e) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Mateřské centrum Benjamínek, Komenského 4, Domažlice, č.j. OF-6580/12-48844/2012/Kr ze dne 20. 11. 2012
f) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o kontrole vyúčtování veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města v roce 2011 z hlediska zákona o účetnictví
Termín splnění: 12. 12. 2012 (OF)

3297 - doporučuje zastupitelstvu města prominout odvody za porušení rozpočtové kázně s výjimkou 0,5 promile penále za každý den prodlení s předloženým vyúčtováním
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OF)

3298 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2013 takto:
1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2013 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
realizace II.etapa revitalizace sídliště 17.listopadu
realizace digitalizace kin
PD - zadávací dokumentace plavecký bazén
PD rekonstrukce Městského kulturního střediska
realizace hydrogeologického vrtu
nákup akcií společnosti CHVaK a.s.
strategie rozvoje města
3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
5) Správce organizace odbor kancelář starosty je oprávněn realizovat výdaje související s výplatou mimořádného příspěvku z odvodu výtěžku z loterií a jiných podobných her
6) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2012.
7) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč.
8) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2013 (OF)

3299 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0122 § 2223 pol. 5192 + 25.000,- Kč (OPP – svědečné)
org. 0122 § 2223 pol. 5169 + 10.000,- Kč (OPP – nákup služeb)
org. 0122 § 2223 pol. 5166 - 35.000,- Kč (OPP - znalecké posudky) (OF)

3300 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0800 pol. 1351 + 271.880,- Kč (odvod z loterií kromě výherních hracích přístrojů)
org. 0800 pol. 1355 + 9.114.422,- Kč (odvod loterií a výherních hracích přístrojů)
org. 0800 § 6171 pol. 2329 - 9.386.302,- Kč (ostatní příjmy )
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0800 § 6171 pol. 2329 – 6.000.000,- Kč (ostatní příjmy)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 6.000.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OF)

3301 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 487.200,- Kč (PD pivovar)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 487.200,- Kč (investiční rezerva) (OF)

3302 - a) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy praktické Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za školní rok 2011/2012
b) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, za školní rok 2011/2012
c) bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Domažlice, Komenského 17, za školní rok 2011/2012 (OKS)

3303 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 19. listopadu 2012 (OKS)

3304 - a) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice Bc. Lence Schirové dle předloženého návrhu
b) schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Mgr. Venuši Klimentové dle předloženého návrhu (OKS)

3305 - schvaluje nákup drobného hmotného majetku (notebook, trubka a adaptér) pro Základní uměleckou školu Domažlice dle předloženého návrhu (OKS)

3306 - a) bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice, Michlova 565, ve dnech 27. 12. 2012 – 1. 1. 2013
b) bere na vědomí oznámení o uzavření Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, ve dnech 27. 12. 2012 – 2. 1. 2013
c) bere na vědomí oznámení o uzavření 4 pracovišť Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace (Poděbradova, Palackého, Zahradní a Michlova), ve dnech 27. 12. 2012 – 1. 1. 2013 a uzavření pracoviště MŠ Domažlice Benešova ve dnech 27. 12. 2012 – 2. 1. 2013 (OKS)

3307 - neschvaluje nákup nástěnných kalendářů pro rok 2013 – Historie Čerchova (OKS)

3308 - a) schvaluje nákup kopírovacího stroje Kyocera A3 MFP od firmy Sekat Klatovy, Nádražní 42 – Husovo náměstí, Klatovy III 339 01, IČ 13860763
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5161 - 16.000,- Kč (Správa - budov - poštovné)
org. 0223 § 6171 pol. 6123 - 64.000,- Kč (Správa budov - Dopravní prostředky)
org. 0223 § 6171 pol. 6122 + 70.000,- Kč (Správa budov - Stroje, přístroje a zařízení) (OKS)

3309 - souhlasí s poskytnutím daru (květiny pro účinkující) ve výši do 4.000,- Kč od firmy Flower World s.r.o., Chodské náměstí 177, Domažlice, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích (OKS)

3310 - schvaluje nákup drobného hmotného majetku (pračky) pro Mateřskou školu Domažlice, příspěvkovou organizaci dle předloženého návrhu (OKS)

3311 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2012/2013 ve třídách v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (OKS)

3312 - schvaluje uzavření darovací smlouvy - přijetí daru - lavičky v hodnotě 1.930,- Kč dle předloženého návrhu (OKS)

3313 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č. j. ČŠIG – 2902/12-G23 ze státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, kterou provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci města Domažlice Základní škola a mateřské škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, ve dnech 17. a 18. 10. 2012 a oznámení Mgr. Váchalové o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků (OKS)

3314 - bere na vědomí protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP – 856/12 - P ze státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona, kterou provedla Česká školní inspekce v příspěvkové organizaci města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 dne 11. 10. 2012 (OKS)

3315 - schvaluje nákup svíček „Rozhledna na Čerchově“ od společnosti Továrna na nesmysle, Horní Neresce 18, 398 04 Čimelice v celkové hodnotě 12.000,- Kč a použití finančních prostředků z org. 0219 Záležitosti kultury pol. 5139 Nákup materiálu (OKS)

3316 - bere na vědomí nabídku Asociace nositelů legionářských tradic ANLET, Generála Píky 26, 160 00 Praha 6 (OKS)

3317 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 170.176,20 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0214 § 3319 pol. 5331 + 170.176,20 Kč (příspěvek na provoz MKS – vyúčtování akcí pro město, účet 518 – nákup služeb) (OKS)

3318 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:
501 – Spotřeba materiálu - 10.000,- Kč
502 – Spotřeba energie + 10.000,- Kč
504 – Spotřeba zboží (MIC) + 38.000,- Kč
511 – Opravy a udržování - 64.000,- Kč
512 – Cestovné + 10.000,- Kč
518 – Ostatní služby + 220.000,- Kč
525 – Ostatní sociální pojištění + 13.000,- Kč
527 – Zákonné sociální náklady + 108.000,- Kč
528 – Ostatní sociální náklady - 102.200,- Kč
53 – Daně a poplatky + 1.000,- Kč
54 – Ostatní náklady (změna odpočtu DPH) - 10.000,- Kč
55 – Odpisy - 180.000,- Kč
602 – Tržby - 243.200,- Kč
69 – Dotace na provoz – Plzeň.kraj, MK + 40.000,- Kč
69 – Dotace na provoz – (EU) + 66.824,- Kč
69 – Dotace na provoz – (Akce pro město) + 170.176,- Kč (OF, OKS)

3319 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0100 § 3113 pol. 5321 + 79.283,- Kč (neinvestiční náklady ZŠ)
org. 0100 § 3111 pol. 5321 + 27.173,- Kč (neinvestiční náklady MŠ)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 -106.456,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF, OKS)

3320 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Domažlice takto:
528 – Ostatní sociální náklady - 26.000,- Kč
54., 55.. Ostatní finanční náklady - 50.000,- Kč
518 – Ostatní služby - 4.000,- Kč
511 – Opravy a udržování + 26.000,- Kč
502 – Náklady na energie + 50.000,- Kč
551 – Odpisy HIM + 4.000,- Kč (OF, OKS)

3321 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0115 § 2143 pol. 2111 + 4.380,- Kč (příjem za publikaci Mlýny)
org. 0115 § 2143 pol. 5329 + 4.380,- Kč (cestovní ruch – příspěvky) (OKS)

3322 - a) schvaluje nákup 9 ks ochranných přileb GALLET od firmy PROBO - Petr Machara, Rumburských hrdinů 819, Nový Bor, IČ: 67856438
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5019 - 5.000,- Kč (JSDH Domažlice - refundace)
org. 0220 § 5512 pol. 5137 - 26.600,- Kč (JSDH Domažlice - DHM)
org. 0220 § 5512 pol. 5151 - 12.000,- Kč (JSDH Domažlice - voda)
org. 0220 § 5512 pol. 5162 - 5.000,- Kč ( JSDH Domažlice -telefony)
org. 0220 § 5512 pol. 5169 - 6.000,- Kč (JSDH Domažlice - služby)
org. 0220 § 5512 pol. 5173 - 800,- Kč (JSDH Domažlice - školení)
org. 0220 § 5512 pol. 5121 + 3.000,- Kč (JSDH Domažlice - zásahy)
org. 0220 § 5512 pol. 5132 +38.600,- Kč (JSDH Domažlice - ochranné pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 2.800,- Kč (JSDH Domažlice - pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 +11.000,- Kč (JSDH Domažlice - opravy) (OKS)

3323 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na “Dodávku aktivních prvků pro projekt Výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa“ společnosti AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 47676795 za cenu 204.514,- Kč vč. DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Dodávka aktivních prvků pro projekt Výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice – 2. etapa" se společností AutoCont CZ a.s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 47676795 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

3324 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce MV‑25357‑1/REG/2-2010 s Ministerstvem vnitra České republiky, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7dle předloženého návrhu
b) projevuje zájem o bezúplatný převod majetku, který je předmětem výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce MV-25465-1/REG/2/2010 s Ministerstvem vnitra České republiky, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, ve vlastnictví státu do vlastnictví města Domažlice (OICT a GIS)

3325 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro akci „Výstavba optické metropolitní datové sítě Domažlice – 2. etapa“ se společností SITEL spol. s r.o. Praha, Baarova 957, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

3326 - a) doporučuje zastupitelstvu města zvolit pana Ing. Josefa Janovce přísedícím Okresního soudu v Domažlicích
b) doporučuje zastupitelstvu města zvolit paní Jiřinu Šatrovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích
Termín splnění: 21. 12. 2012 (tajemnice)

3327 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 21. 11. 2012
b) bere na vědomí rezignaci pana Luďka Procházky na členství v bytové komisi
c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 19. 11. 2012 a ze dne 3. 12. 2012

3328 - schvaluje návrh programu 24. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 12. 12. 2012 dle upraveného návrhu (tajemnice)

3329 - doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí kontokorentního úvěru do výše 20 mil. Kč s 30denní výpovědní lhůtou od Komerční banky, a.s., IČ:45317054 za účelem překlenutí časového nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 1. 2013 (OF)

3330 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování zábradlí k chodníku k domu Žižkova č.p. 222, Domažlice panu Zdeňkovi Kurcovi, zámečnictví, Domažlice – Kozinova 96, IČ: 63501309 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3612 pol. 5171 + 3.120,- Kč (zábradlí Žižkova 222, Domažlice)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 3.120,- Kč (investiční rezerva) (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 20. 12. 2012
Poslední aktualizace: 20. 12. 2012 00:00
Autor: