Obsah

50. schůze ze dne 9. 10. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 50. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 9. 10. 2012Rada města v Domažlicích:

2960 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2720 b) ze dne 14. 9. 2012 do 31. 12. 2012
b) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města (OSM)

2961 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 4 v ul. Michlova 612 v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to se zachováním stávající sazby nájemného (OSM)

2962 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3 v ul. Michlova č.p. 595 v Domažlicích se zachováním stávající sazby nájemného (OSM)

2963 - a) vyhodnotila doručenou nabídku na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1327 a pozemkové parcele č. 3495/12 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/3, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1327 a pozemkové parcele č. 3495/12 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 501.000,- Kč
Termín splnění: 17. 12. 2012 (OSM)

2964 - a) vyhodnotila doručenou nabídku na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1327 a pozemkové parcele č. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 393 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1327 a pozemkové parcele č. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 501.000,- Kč
Termín splnění: 17. 12. 2012 (OSM)

2965 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 154/6, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 154 a č.p. 155 ve výši 6336/87716 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1626 a p.č. st. 1627 ve výši 6336/87716 v Domažlicích, Hořejší - Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 522.000,- Kč
Termín splnění: 29. 10. 2012 (OSM)

2966 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 56/3 v ul. Msgre B. Staška, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

2967 - neschvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemného (OSM)

2968 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2969 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 51, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2970 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2971 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2972 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7, v budově čp. 49 v ulici Tovární v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2973 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu a doplnění usnesení č. 766 ze dne 19. 9. 2012 takto:
schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 427/1, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 427 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 1508, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, když spoluvlastnický podíl každého z nich bude činit id. 1/2 na převáděných nemovitostech, a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu, když lhůta pro uzavření smlouvy se stanoví do 17. 11. 2012
Termín splnění: 17. 11. 2012 (OSM)

2974 - mění a doplňuje usnesení č. 2416 a) ze dne 29. 5. 2012 takto:
"schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2398/9 v k.ú. Domažlice dle geodetického zaměření označenou jako část "C" pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu" (OSM)

2975 - schvaluje pronájem částí pozemku - pozemkové parcely č. 2398/9 v k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označených jako části "D, E a F" pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2976 - schvaluje pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2398/9 v k.ú. Domažlice dle geodetického zaměření označené jako část "B" pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2977 - bere na vědomí nabídku společností Elektro Mleziva s.r.o., Jiří Horn-autodoprava a Agrowest a.s. podanou prostřednictvím společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., Domažlice na bezúplatné nabytí bývalého areálového vodovodu „Strojírny Holý“ do vlastnictví města a ukládá odboru správy majetku připravit návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OSM)

2978 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „11010-018256, Domažlice, Máchova, rekonstr. ČEZ“ na pozemkové parcely č. 2330, 2349/15, 2347/11 vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

2979 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 252 § 3639 pol. 6130 - 16.800,- Kč (výkupy pozemků)
org. 239 § 3639 pol. 5152 + 16.800,- Kč (teplo) (OSM)

2980 - neschvaluje záměr pronajmout nemovitost - budovu č.p. 8 umístěnou na stavební parcele č. st. 1, stavební parcelu č. st. 1, pozemkovou parcelu č. 1, vše v k.ú. Babylon (OSM)

2981 - ukládá DTS Domažlice, p.o. provést opravu účelové cesty V Pískovně v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

2982 - a) schvaluje uzavření dodatku k příkazní smlouvě uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s., IČ 005424123, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 249.600,- Kč (TJ Jiskra Domažlice – příkazní smlouva Střelnice)
org. 0304 § 6399 pol. 5362 – 249.600,- Kč (odpočet DPH) (OSM, OF)

2983 - a) schvaluje zadání zakázky na vyhotovení dendrologického posudku Ing. Janu Spěváčkovi, Týnec 56, 341 71 Malý Bor, IČ: 64389561, zakázka bude zadána formou objednávky, na základě předložené cenové nabídky ve výši 23 076,- Kč (vč. DPH).
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0236 § 3632 pol. 5169 + 23.076,- Kč (dendrologický průzkum-městský hřbitov )
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 23.076,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2984 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejíž předmětem je zpracování Optimalizace projektu rekonstrukce Kino Čakan/MKS s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem, Dejvická 2, 160 00 Praha 6, IČ: 15918203 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0457 § 3319 pol. 6121 + 68.400,- Kč (ověřovací studie – MKS/kino Čakan)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 57.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0457 § 6399 pol. 5362 – 11.400,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2985 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování studie a žádosti o dotaci v rámci akce „Bezbariérové město“ společnosti BS Central, s.r.o, Děkanská vinice 823/13 Praha, IČ: 24160938 ve výši 28.880,- Kč vč. DPH v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje zadání zakázky na součinnost při zpracování podkladů pro dotační titul “Bezbariérové město“ společnosti Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 36.000,- Kč vč. DPH v rozsahu dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0491 § 4349 pol. 5169 + 28.880,- Kč (záměr a podání žádosti – bezbariérové Město)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 28.880,- Kč (rozpočtová rezerva)
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0491 § 4349 pol. 6121 + 36.000,- Kč (PD – bezbariérové Město)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 36.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2986 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti, mimo zajištění majetkoprávních vztahů v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“ společnosti Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 102.000,- Kč v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky uzavření příslušné smlouvy o dílo
b) schvaluje zadání zakázky na součinnost při zpracování podkladů pro dotační titul “Revitalizace panelových sídlišť“ v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“ se společností Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 31.080,- Kč vč. DPH v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky uzavření příslušné mandátní smlouvy
c) schvaluje zadání zakázky na zpracování studie a žádosti o dotaci v rámci akce „Revitalizace sídliště Kozinovo pole v Domažlicích“ společnosti BS Central, s.r.o, Děkanská vinice 823/13 Praha, IČ: 24160938 ve výši 29.400,- Kč vč. DPH v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky uzavření příslušné mandátní smlouvy
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 102.000,- Kč (PD revitalizace sídliště Kozinovo pole)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 102.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
e) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 31.080,- Kč (podklady pro žádost revitalizace sídliště Kozinovo pole)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 31.080,- Kč (rozpočtová rezerva)
f) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 29.400,- Kč (revitalizace sídliště Kozinovo pole)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 29.400,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2987 - a) schvaluje zadání zakázky na součinnost na zpracování podkladů pro dotační titul „Revitalizace panelových sídlišť“ v rámci akce „Revitalizace sídliště 17. listopadu v Domažlicích II. etapa“ společnosti Bartoň – Hajšman s.r.o. Plzeň, Zborovská 37, IČ 49789066 ve výši 23.940,- Kč v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínku uzavření příslušné mandátní smlouvy
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 23.940,- Kč (revitalizace sídliště 17. listopadu – II. etapa)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 23.940,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2988 - a) bere na vědomížádost Společenství vlastníků bytových jednotek Dvořákova č.p. 459 a 460, Domažlice o opravu chodníku před tímto bytovým domem
b) schvaluje zadání zakázky na opravu chodníku v Dvořákově ulici před bytovým domem 459, 460 v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 v rozsahu dle předložené nabídky
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.246 § 2219 pol. 5171 +38.880,- Kč (oprava chodníku v Dvořákově ulici před bytovým domem 459, 460)
org.261 § 6409 pol. 5901 - 38.880,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2989 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na vybudování plynovodu bytového domu Msgre B. Staška č.p. 61 v Domažlicích Ing. Petru Pinkasovi, Republikánská 45, Plzeň, IČ: 63511908 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.287 § 3612 pol. 6121 + 6.660,- Kč (PD vybudování plynovodu bytového domu Msgre B. Staška č.p. 61 v Domažlicích )
org.264 § 6409 pol. 6901 - 6.660,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2990 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. A9/PSOV-2012 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, dle předloženého návrhu (OSM)

2991 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 809 dne 24. 5. 2011
b) neschvaluje prodej sdělovacích rozvodů - komunikačního vedení vybudovaného v rámci stavby Obytná zóna Domažlice za kasárny - II. etapa obytná skupina Na Bábě - komunikace a inženýrské sítě společnosti (OSM)

2992 - a) bere na vědomí žádost o rezervování pozemku a sdělení ceny hrubé stavby řadového rodinného domu v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích
b) bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci přípravy prodeje nemovitostí - rodinných řadových domů v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným postupem (OSM)

2993 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 1. 2012 uzavřené s Jindřichem Kovaříkem, nám. Osvobození 35, 331 41 Kralovice, IČ:113 74 136, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0236 § 3322 pol. 5171 + 16.074,- Kč (restaurování litinového kříže na hřbitově)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 16.074,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2994 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování restaurátorského záměru na restaurování busty MUDr. Antonína Steidla Jindřichu Kovaříkovi, nám. Osvobození č. p. 35, Kralovice za cenu 3.400,- Kč bez DPH v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3322 pol. 5169 +3.876,- Kč (restaurátorský záměr – pomník MUDR.A.Steidla)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 3.876,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2995 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4814/69, k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky (OSM)

2996 - doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemkové parcely č. 2295/15 nově označenou dle geometrické plánu č. 3720-1147/2012 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., Husovo nám. 60, H. Týn, kancelář Domažlice, Benešova 377 (geometrický plán) jako pozemková parcela č. 2295/26 ve vlastnictví města za části pozemkových parcel č. 2291/52 a 2294/7 nově označené dle geometrické plánu jako pozemkové parcely č. 2291/53, 2291/55, 2291/57, 2291/58, díly "b" a "c" oddělené z pozemkové parcely č. 2291/52 a část pozemkové parcely č. 2294/7 ve výměře podle geometrického plánu ve vlastnictví společnosti Chodská obchodní společnost s.r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 320, PSČ 345 24, IČ 45352305 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

2997 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4111 + 606.805,- Kč ÚZ 98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 452.839,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 – 452.839,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 113.210,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 – 113.210,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 40.756,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 – 40.756,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 606.805,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
Termín splnění: 31. 10. 2012 (OF)

2998 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +326.414,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
Org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +326.414,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

2999 - souhlasí s přijetím daru - lavičky ve finanční hodnotě 2.330,- Kč pro organizační složku města Domažlice Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565 (OKS)

3000 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 57 (prodejna Rondo) k
čp. 51 (budova MKS), za účelem konání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 1. 12. 2012 od 14.00 hodin do 18.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice(OKS)

3001 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 30.000,- Kč (Záležitosti kultury – nákup materiálu)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 30.000,- Kč (Záležitosti kultury – nákup služeb)(OKS)

3002 - a) bere na vědomí výpověď Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice s ukončením jeho činnosti v JSDHO Domažlice - Havlovice dne 18. 10. 2012
b) schvaluje uzavření Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Domažlice - Havlovice (OKS)

3003 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Domažlice pro roky 2013 až 2017, zpracované Městem Domažlice (Ing. Weberová, p. Hinterholzinger, ze září 2012) v předloženém znění (OKS)

3004 - a) bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci MPR ze dne 1. 10. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 24. 9. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 12. 9., 18. 9. a 2. 10. 2012

3005 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5152 - 131.200,- Kč (správa budov - teplo)
org. 0223 § 6171 pol. 5137 + 120.000,- Kč (správa budov - DHM)
org. 0223 § 6171 pol. 5192 + 1.200,- Kč (správa budov - zaplacené sankce)
org. 0223 § 6171 pol. 5362 + 2.000,- Kč (správa budov - správní poplatky)
org. 0223 § 6171 pol. 5179 + 8.000,- Kč (správa budov - dálniční poplatky) (OKS)

3006 - schvaluje návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 17. 10. 2012 dle upraveného návrhu (tajemnice)

3007 - mění a doplňuje usnesení č. 2953 a) odstavec 1 takto:
darování židlí příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem a organizačním složkám, které jsou zřizovány městem Domažlice a TJ Havlovice za účelem vybavení objektu kuželníku bez čp. a bez č. ev. na stavební parcele č. st. 123 k.ú. Havlovice u Domažlic (OKS)

3008 - souhlasí s přijetím daru – kancelářského nábytku - v celkové hodnotě 88.000,- Kč od dárce:
Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45 31 70 54, pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 (OKS)

3009 - a) rozhodla vyloučit uchazeče XCData, s.r.o., se sídlem Boleslavova 45/9, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ 2736438 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku "Digitalizace kin a letního kina v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávku "Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
c) schvaluje zadávací dokumentaci „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
d) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ ve složení:
členové: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach Ing. Vítězslav Brody
2. Mgr. Kamil Jindřich Růžena Vondrašová
3. Michal Karolyi Miroslav Černý
4. Mgr. Karel Štípek Ing. Pavlína Fišerová
5. Bc. Michal Hájek Králová Lenka (OSM)

3010 - schvaluje uzavření smlouvy, jejíž předmětem je souhlas se zřízením stavby – stavebních úprav budovy na dopravním hřišti, se společností FUN SPORT CLUB Domažlice obecně prospěšná společnost, Doubova 298, 344 01 Domažlice, IČ 25224051 dle předloženého návrhu (OSM)

3011 - a) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, Nerudova 7, 350 40 Cheb na zakoupení literatury pro studenty gymnázií z ČR a SR na XXI. ročník dějepisné soutěže v Chebu, které se zúčastní i studenti GJŠB Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3319 pol. 5139 – 3.000,- Kč (Záležitosti kultury – nákup materiálu)
org. 0114 § 3299 pol. 5229 + 3.000,- Kč (příspěvek – nadační fond Gaudeamus (OKS)

3012 - mění usnesení č. 1928 h) takto:
schvaluje konání vánočních trhů ve dnech 19. 12. - 23. 12. 2012 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 16. 10. 2012
Poslední aktualizace: 16. 10. 2012 00:00
Autor: