Obsah

47. schůze ze dne 11. 9. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 47. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 11. 9. 2012Rada města v Domažlicích:

2854 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2855 - uplatňuje dle § 6, odst.6, písmena d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v samostatné působnosti námitku k Aktualizaci č. 1 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) v tomto znění:
Město Domažlice zcela upouští od navrhovaného záměru jižního obchvatu města Domažlice a požaduje v Aktualizaci č. 1 ZÚR PK vymezit pouze variantu „C“ (D-projekt Plzeň, s.r.o., 11/2009) obchvatu silnice I/22 severně od města Domažlice jako stavbu veřejně prospěšnou (OVÚP)

2856 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 10, v budově č.p. 502, v ulici Kunešova v Domažlicích ve výši 16.933,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

2857 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 563/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 562 a 563 ve výši 604/15224 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. st. 2931 a 2932 ve výši 604/15224 v Domažlicích, Týnské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 850.000,- Kč
Termín splnění: 1. 10. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 162/11, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 161 a 162 ve výši 3846/137499 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. st. 1639 a 1640 ve výši 3846/137499 v Domažlicích, Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 500.000,- Kč
Termín splnění: 1. 10. 2012 (OSM)

2858 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemného (OSM)

2859 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 9, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

2860 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 24, v budově čp. 84, v ulici Břetislavova v Domažlicích (OSM)

2861 - a) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2862 - a) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2863 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 15, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby (OSM)

2864 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2865 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 54 v ulici Poděbradova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2866 - a) bere na vědomí stanovisko Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. k problematice s k bydlení v bytové jednotce č. 540/1 v ul. Zahradní v Domažlicích
b) schvaluje vyřazení objektu č. 540/1 v ul. Zahradní v Domažlicích z bytového fondu města k 1. 10. 2012
c) ukládá odboru správy majetku nabídnout objekt č.p. 540 umístěný na stavební parcele č. st. 3373, k.ú. Domažlice v Zahradní ul., Domažlice - Bezděkovské Předměstí organizacím zřízeným městem
Termín splnění: 30. 9. 2012 (OSM)

2867 - a) schvaluje výjimku ze Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice Čl. I., odst.. 2. bytová komise ve spolupráci s odborem správy majetku městského úřadu (dále "OSM"): písm. a) Posuzuje žádosti o přidělení bytu a dále žádosti zařazuje nebo vyřazuje z evidence žádostí (dále jen „evidence“)
b) neschvaluje zařazení do evidence žadatelů o přidělení městského bytu (OSM)

2868 - a) vyhodnotila doručené nabídky na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 427/1, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 427 ve výši 6491/28876 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1508 ve výši 6491/28876 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 427/1, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 427 ve výši 6491/28876 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1508 ve výši 6491/28876 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 570.000,- Kč
Termín splnění: 31. 10. 2012 (OSM)

2869 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 598/11352 v Domažlicích, Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 765.000,- Kč
Termín splnění: 1. 10. 2012 (OSM)

2870 - nesouhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 394/1 v ul. Pelnářova, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění(OSM)

2871 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 394/2 v ul. Pelnářova, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

2872 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k.ú. okr. Domažlice – úsek silnice III/19367 – Hadrovec – II. etapa (akvadukt)" Projekční kanceláři Rojt, Vodní 27, Domažlice, IČ 12285447
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 7.200,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2212 pol. 6121 + 7.200,-Kč (komunikace – PD Cyklostezka-II. etapa) (OSM)

2873 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2926/80 k.ú. Domažlice uzavřené mezi městem Domažlice a Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ 69980616 dne 27. 7. 2012, dle předloženého návrhu (OSM)

2874 - a) bere na vědomížádost pana Lukáše Trněného o zřízení dvou stožárů veřejného osvětlení do řady garáží pod ulicí Palackého
b) ukládá odboru správy majetku zapracovat požadavek pana Trněného do projektu stavby Stezka pro pěší a cyklisty, část Domažlice - II. etapa (1 stožár)
Termín splnění: 31. 12. 2013 (OSM)

2875 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 635/1, 615/1, 625, 630/1, 635/5, 638/4, 635/53, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic a pozemkové parcele č. 4807/1 v k.ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Plzeňským krajem, IČ: 70890366, se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18, PSČ 301 00, zastoupeným organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119, DIČ: CZ72053119, se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13, dle předloženého návrhu (OSM)

2876 - schvaluje pronájem části objektu občanské vybavenosti č.p. 296 (bývalá družina) umístěného na stavební parcele č. st. 3420, části pozemkové parcely č. 2404/6 o výměře 823 m2 a pozemkové parcely č. 5141/3, vše v k.ú. Domažlice, Diecézní Charitě Plzeň, sady 5. května 348/8, Plzeň, PSČ 301 00, IČ: 49774034, na dobu neurčitou, výše nájemného se stanoví v celkové výši 6.000,- Kč/rok, bez inflačního nárůstu, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu. Výše nájemného je stanovena s ohledem na charakter poskytovaných sociálních služeb nájemcem (OSM)

2877 - bere na vědomížádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, o.s. o uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřenou s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, o.s. dne 18. 1. 2010 ve znění pozdějších dodatků, kterým se vypouští z předmětu koupě stavba bez č. p. /č. e budova občanské vybavenosti na stavební parcele č. st. 1309/6 (kotelna) a odkládá rozhodnutí v této věci do doby předložení dokladů ze strany Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice, o.s. dle usnesení rady města č. 1431 ze dne 25. 10. 2011 (OSM)

2878 - schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení rady města č. 2732 do 31. 10. 2012 (OSM)

2879 - a) schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě “Obytná zóna Domažlice, Stavební část A 2 – Sběrná komunikace“ inženýrské kanceláři Bartoň- Hajšman s.r.o., Zborovská 37, Plzeň, IČ 49789066 za cenu 47.800,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 240 § 2212 pol. 6121 + 57.360,- Kč (TDI – Sběrná komunikace)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 47.800,- Kč (investiční rezerva)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 9.560,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2880 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemkové parcely č. 980/5 vymezenou geometrickým plánem č. 3337-1/2009 vyhotoveným geodetickou kanceláří ALLGEO, Ing. Lubor Pekarský, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, a nově označenou jako stavební parcela č.st. 4384, částí pozemkových parcel č. 3485/1, 5048/1, 3487/1, vymezených geometrickým plánem č. 3667-70/2011 vyhotoveným geodetickou kanceláří ALLGEO, Ing. Lubor Pekarský, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, a nově označených parcelním č. 3541/37, stavební parcely č.st. 2840, stavební parcely č.st. 1971, části pozemkové parcely č. 2586/34 vymezené geometrickým plánem č. 3668-71/2011 vyhotoveným geodetickou kanceláří ALLGEO, Ing. Lubor Pekarský, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, a nově označené parcelním č. 2586/46, vše v k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za budovu bez čp/če (stavba technického vybavení včetně příslušenství) umístěnou na stavební parcele č. st. 2562, stavební parcelu č. st. 2562 a část pozemkové parcely č. 3541/2 vymezenou geometrickým plánem č. 3667-70/2011 vyhotoveným geodetickou kanceláří ALLGEO, Ing. Lubor Pekarský, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, a nově označenou parcelním č. 3541/2, vše v k.ú. Domažlice ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o., 401 17 Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ: 27295567 s finančním vyrovnáním a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 19. 3. 2013 (OSM)

2881 - schvaluje zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu na pozemek - pozemkovou parcelu č. 980/5 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle předloženého návrhu (OSM)

2882 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4779/13, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem paní Janě Svatošové, podnikající pod označením Jana Svatošová, s místem podnikání Fibichova 434, Domažlice, IČ 87586827 za účelem umístění předzahrádky, na dobu určitou do 31. 12. 2016 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že v čl. VIII. odst. 6. se doplňuje termín 30. 11. 2012 (OSM)

2883 - doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemkových parcel č. 8/4, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, 661/42, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemkové parcely č. 543/2, 543/3, 543/4, 569/2, 569/3, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, č.935/21, 935/22, obě v k.ú. Pasečnice a č. 748 v k.ú. Petrovice u Domažlic ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 19. 9. 2013 (OSM)

2884 - nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodat části pozemkových parcel č. 5018/1 a č. 3348/4 v k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem
Termín splnění: 1. 10. 2012 (OSM)

2885 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby plynové přípojky na pozemkové parcele č. 138/17, k.ú. Domažlice mezi investorem Stavební bytové družstvo Domažlice, Masarykova 486, Domažlice a Městem Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

2886 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby vodovodní, kanalizační a elektropřípojky na pozemkové parcele č. 5043/2 k.ú. Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

2887 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 7. 2012 dle předloženého návrhu (OSM)

2888 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o podaných žádostech o odkoupení části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice a souhlasí s navrhovaným postupem (OSM)

2889 - schvaluje záměr dát do výpůjčky, poté co se stane vlastníkem předmětných nemovitostí, část areálu dopravního hřiště, pozemkové parcely č. 2543/8, 2543/10, 2543/15, 2543/16, 2543/17, a část pozemkové parcely č. 2543/13, vymezené situačním plánkem, společnosti FUN SPORT CLUB Domažlice obecně prospěšná společnost, IČ: 25224051 za účelem umístění překážek pro provozování in-line bruslení a scateboardingu (OSM)

2890 - doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na nemovitostech objektu bez č.p. /č.e. nacházejícího se na stavební parcele č. st. 3091 a na stavební parcele č. st. 3091, vše v k.ú. Domažlice a uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle předloženého návrhu
Termín splnění: 19. 3. 2013 (OSM)

2891 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 281 § 2219 pol. 6121 + 10.605,- Kč (městský kamerový systém Hruškova ulice)
org. 264 § 6406 pol. 6901 - 10.605,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2892 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Městským kulturním střediskem, se sídlem Domažlice, Náměstí Míru 51, PSČ 344 01, IČ: 00073865, jejímž předmětem je užívání budovy bez č.p./č.e. umístěné na pozemku - stavební parcele č. st. 498/11 a budovy č. p. 10 na pozemku - stavební parcele č. st. 498/10, vše v k.ú. Domažlice za účelem pořádání kulturní akce Domažlický Kulturovar dle předloženého návrhu s tím, že odst. (11) článku IV. smlouvy se vypouští (OSM)

2893 - a) bere na vědomížádost paní Marie Ševčíkové ze dne 20. 8. 2012 o pronájem nebytových prostor v budově č.p. 51 na náměstí Míru v Domažlicích
b) neschvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy čp. 51 nám. Míru, Domažlice - Město umístěné na stavební parcele č. st.170, k.ú. Domažlice (OSM)

2894 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích dne 29. 9. 2012 pro vozidlo Mercedes Benz (autobus) - 3J6 44 70 z důvodu parkování autobusu na náměstí Míru v Domažlicích v rámci předvolebního mítinku na Prezidentku ČR - kandidátka Jana Bobošíková (OSM)

2895 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2414 ze dne 29. 5. 2012
b) ukládá odboru správy majetku předložit ke schválení smlouvu s vítěznou společností PROSPEKSA, a.s., se sídlem Neklanova 152/44, Praha 4, IČ 26421542 na zastupování města při obchodování v rámci nákupu zemního plynu a elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
Termín splnění: na příští jednání rady (OSM)

2896 - schvaluje udělení výjimky z Vnitřní směrnice č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek na zadání zakázky Vybudování fotovoltaické výrobny na objektu zimního stadionu v Domažlicích (OSM)

2897 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí půjčky společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o, se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ: 25241958 ve výši 1.110.580,- Kč na zřízení fotovoltaické výrobny a uzavření smlouvy o půjčce dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 6413 +1.110.580,- Kč (půjčka SSZMD – fotovoltaická výrobna)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 1.110.580,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín: 30. 9. 2012 (OF)

2898 - schvaluje otevírací dobu plaveckého bazénu v Domažlicích dle předloženého návrhu (OF)

2899 - neschvaluje volné bruslení pro veřejnost na zimním stadionu v pátek od 15.15 hodin do 16.45 hodin (OF)

2900 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí žádost p. Jana Hodana ze dne 08.08.2012 ve věci Nájemního družstva Domažlice
Termín splnění: 20. 9. 2012 (OF)

2901 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., který se konal dne 16. 8. 2012
b) neschvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2012 jednateli společnosti dle smlouvy o výkonu funkce jednatel (OF)

2902 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. zprávu a zápis z konzultačního dne společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o., který se konal dne 21. 8. 2012
b) bere na vědomí zprávu o hospodaření města Domažlice v hospodářské činnosti k 30. 6. 2012
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2012 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

2903 - a) schvaluje převedení finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti na běžný účet města ve výši 4.000.000,- Kč dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení nerozděleného zisku minulých let v hospodářské činnosti ve výši 2.000.000,- Kč
Termín splnění: 30. 9. 2012 (OF)

2904 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, který se konal dne 20. srpna 2012 (OKS)

2905 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 120.951,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na nákup chladícího stolu o objemu 290 l od firmy Kovoslužba OTS, a.s. Praha, pobočka České Budějovice (OKS)

2906 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace ve výši 450.000,- Kč pro Diecézní charitu Plzeň na zajištění provozu Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012
b) schvaluje toto rozpočtové opatření za podmínky, že zastupitelstvo města schválí poskytnutí dotace:
org. 0460 § 4354 pol. 6121 - 250.000,- Kč (stavba chráněná dílna)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0112 § 4377 pol. 5229 +450.000,- Kč (DCHP - příspěvek na provoz sociálně terapeutické dílny) (OKS)

2907 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0220 § 5512 pol. 5132 - 35.000,- Kč (JSDH Domažlice - ochranné pomůcky)
org. 0220 § 5512 pol. 5156 +35.000,- Kč (JSDH Domažlice - pohonné hmoty)
org. 0220 § 5512 pol. 5163 - 7.800,- Kč (JSDH Domažlice - pojištění)
org. 0220 § 5512 pol. 5139 + 7.800,- Kč ( JSDH Domažlice - materiál) (OKS)

2908 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíce červenec a srpen 2012 (MP)

2909 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 27. 8. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 28. 8. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 7. 9. 2012

2910 - schvaluje návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 19. 9. 2012 dle upraveného návrhu (tajemnice)

2911 - a) schvaluje záměr účasti města Domažlice v projektu „Partnerství šikmých věží“
b) ukládá ÚŠK OKS zjistit podmínky v členství v projektu „Partnerství šikmých věží“
Termín: 31. 12. 2012 (OKS)

2912 - schvaluje spolupořádání vzpomínkové oslavy městem Domažlice a SK Sněhaři Domažlice při příležitosti 100 let od založení Sportovního klubu Sněhaři Domažlice dne 15. 9. 2012 v Caparticích (OKS)

2913 - schvaluje uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje číslo č. 23200/12/2 pro provedení stavby „.Výstavba datové optické metropolitní sítě Domažlice“ mezi městem Domažlice a a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň zastoupené na základě pověření Oblastní JIH Domažlice středisko výroby Domažlice se sídlem Sadová 324, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu (OICT a GIS)
 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 18. 9. 2012
Poslední aktualizace: 18. 9. 2012 00:00
Autor: