Obsah

46. schůze ze dne 28. 8. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 46. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 8. 2012Rada města v Domažlicích:

2822 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6, v budově čp. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2823 - bere na vědomížádost nájemců bytových domů č.p. 237 a 238 v ul. 17. listopadu, Domažlice o odprodání bytových jednotek (OSM)

2824 - a) ruší usnesení č. 2507 ze dne 12.6.2012
b) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 281/3.1 ve výše uvedené budově ke dni 31. 8. 2012
c) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 281/3.1 v budově č.p. 281 v ul. Petrovická v Domažlicích dle předloženého návrhu od 1. 9. 2012 (OSM)

2825 - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení vybudované v rámci stavby „Plynofikace budov č.p. 60, 61 a 62 na nám. Míru v Domažlicích“ dle předloženého návrhu (OSM)

2826 - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozování plynárenského zařízení vybudované v rámci stavby „Plynofikace budov č.p. 60, 61 a 62 na nám. Míru v Domažlicích“ dle předloženého návrhu (OSM)

2827 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku - pozemkové parcely č. 3495/11 v k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem a označené jako C5 (72 m2 pro zahrádkářské účely) (OSM)

2828 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 3351/1, 3348/10, 5190, 4781/5, 3348/8, 5018/1, 5017/1, 3348/4, 5776, 5021/2 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Jiráskova – úprava vedení NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003450 dle předloženého návrhu (OSM)

2829 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 243 § 3721 pol. 5169 - 6.000,- Kč (sběr a svoz nebezpečných odpadů)
org. 241 § 3639 pol. 5164 + 6.000,- Kč (nájemné – skládka, Školní ul., PFČR) (OSM)

2830 - mění a doplňuje usnesení č. 2500 ze dne 12. 6. 2012 takto:
"schvaluje pronájem části objektu občanské vybavenosti č.p. 296 (bývalá družina) umístěného na stavební parcele č. st. 3420 a části pozemkové parcely č. 2404/6 v k.ú. Domažlice o výměře 226 m2, paní Lindě Birnerové, podnikající pod označením Linda Birnerová, s místem podnikání 345 25 Hostouň - Svinná 9, IČ 75225271, na dobu neurčitou, výše nájemného se stanoví ve výši 34.844,- Kč/rok v případě nebytových prostor objektu a 2.260,- Kč/rok za přilehlý pozemek, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle nově předloženého návrhu s tím, že v čl. VII odst. 6 se stanoví termín do 30. 11. 2012 (OSM)

2831 - a) bere na vědomí informaci o uzavření příslušných smluvních aktů mezi Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko, se sídlem Babylon 27, IČ 18232507 a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou Mezinárodní cyklostezka Plzeň-Regensburg, úsek v k.ú. Domažlice, část Domažlice hranice k.ú. Luženičky
b) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby Mezinárodní cyklostezka Plzeň-Regensburg, úsek v k.ú. Domažlice, část Domažlice hranice k.ú. Luženičky se Svazkem českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko, se sídlem Babylon 27, IČ 18232507 dle předloženého návrhu (OSM)

2832 - a) schvaluje vyplacení odměny mimo soutěž oceněnému návrhu dle soutěžních podmínek jednokolové architektonické soutěže o návrh řešení bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0434 § 2143 pol. 5169 + 10.000,- Kč (odměna mimo soutěž-Pivovar)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2833 - a) nesouhlasí s umístěním 1 ks nového lamposteru na sloup VO č. 109 v ul. Masarykova, Domažlice (Pohřební služba Všetečka a syn s.r.o.)
b) nesouhlasí s umístěním 1 ks nového lamposteru na sloup VO č. 177 v ul. Masarykova, Domažlice (Pohřební služba Všetečka a syn s.r.o.) (OSM)

2834 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „11010-008524, Domažlice, Jiráskova, rekonstr. ČEZ“ na pozemkových parcelách č. 3348/4, 3352/14, 5017/1, 5018/1, 5021/2, 5776, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

2835 - a) souhlasí s realizací projektu „Páteřní hipostezka Pošumaví – Český les (II. etapa)“ na pozemcích ve vlastnictví Města Domažlice nacházejících se v k.ú. Pasečnice a k.ú. Babylon dle návrhu předloženého Spolkem podnikatelů ve venkovské turistice – jihozápad o.s., se sídlem Vojetice 9, 342 01 Petrovice u Sušice, IČ 26540827
b) souhlasí s umístěním odpočívadel a infopanelů na pozemcích ve vlastnictví města Domažlice s tím, že konkrétní místo umístění bude odsouhlaseno odpovědným zástupcem Domažlických městských lesů spol. s r.o. a následně uzavřena nájemní smlouva
c) souhlasí s úhradou spolupodílu na vyznačení části trasy hipostezky na pozemcích ve vlastnictví města ve výši 1.500,- Kč ve prospěch Spolku podnikatelů ve venkovské turistice – jihozápad o.s., Vojetice 9, 342 01 Petrovice u Sušice (OSM)

2836 - schvaluje zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 4922/2, 2382/1, vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Vrbova – přeložka VN, TS, kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-0002185/VB001 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

2837 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2728 ze dne 14. 8. 2012
b) odkládá rozhodnutí ve věci koupě pozemkové parcely č. 4241/8, k.ú. Domažlice do 31. 3. 2013 (OSM)

2838 - schvaluje sepis notářského zápisu o uznání práva stavby pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Na Bábě v Domažlicích na pozemkové parcele č. 2492/2, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města (OSM)

2839 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2646 ze dne 10. 7. 2012
b) ukládá DTS Domažlice, příspěvkové organizaci zajistit údržbu a opravu zařízení pro měření rychlosti vozidel IPR 11
Termín splnění: od 1. 9. 2012 (OSM)

2840 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit část pozemkové parcely č. 2294/15, k.ú. Domažlice oddělenou geometrickým plánem č. zak. 3720-1147/2012 a nově označenou parcelním číslem 2294/26 ve vlastnictví města
Termín splnění: 29. 9. 2012 (OSM)

2841 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 8. 8. 2012
b) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice panu Jaroslavu Zavadilovi dle upraveného návrhu (OF)

2842 - schvaluje jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady změnu finančního plánu společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. na rok 2012 dle předloženého návrhu tj. výnosy 5.010.000,- Kč, náklady 6.505.000,- Kč, výsledek hospodaření ztráta 1.495.000,- Kč (OF)

2843 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o., který se konal dne 23. 7. 2012
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady účetní závěrku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2011 dle předloženého návrhu
c) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady rozdělení zisku společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. za rok 2011 ve výši 2.664.798,01 Kč dle návrhu předloženého jednatelem společnosti, tj. příděl do sociálního fondu ve výši 109.440,- Kč (2% z vyplacených mezd), nerozdělený zisk ve výši 2.555.358,01 Kč
d) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r.o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za 2. pololetí roku 2011 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

2844 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, Mgr. Kamilu Jindřichovi, dle předloženého návrhu (OKS)

2845 - neschvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2012 za 8 dětí navštěvující MŠ Pasečnice (OKS)

2846 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace Plzeňským krajem v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2012“ na realizaci předloženého projektu „Brožura Kulturní léto 2012“ ve výši 10.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Domažlice mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0214 pol. 4122 + 10.000,- Kč (dotace PK - brožura Kulturní léto 2012)
org. 0214 § 2143 pol. 5331 + 10.000,- Kč (MKS - brožura Kulturní léto 2012) (OKS)

2847 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro akci „Výstavba optické metropolitní datové sítě Domažlice – 2. etapa“ se společností SITEL spol. s r.o. Praha, Baarova 957, 140 00 Praha 4 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

2848 - bere na vědomí rezignaci paní Marty Gabrielové na funkci člena redakční rady Domažlického zpravodaje (tajemnice)

2849 - jmenuje paní Ing. Hanu Vaňkovou na funkci člena redakční rady Domažlického zpravodaje (tajemnice)

2850 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ 48035599 dle přiloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org.246 § 2219 pol. 5171 + 172.518,- Kč (ul. Na Milotově – prodloužení a úpravy kanalizace)
org.264 § 6409 pol. 6901 - 172.518,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2851 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 4. 2012 se společností KARPEM a.s., se sídlem náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 18230342, na provedení stavby „Domažlice, oprava střech – provedení podkladní betonové vyrovnávky střech pro položení tepelné izolace a hydroizolace pavilonů U 1.2 a U 2.2 ZŠ Msgre B. Staška dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 455 § 3113 pol. 6121 + 199.362,- Kč (Rekonstrukce střech - ZŠ Msgre B. Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 – 166.135,- Kč (investiční rezerva)
org. 455 § 6399 pol. 5362 – 33.227,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2852 - schvaluje změnu Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice dle předloženého návrhu (OSM )

2853 - a) schvaluje nákup kalového čerpadla HCP 80AGN23.7, 400 V, vířič, pro čerpání vody ze Svaté studny
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 2310 pol. 5137 + 30.832,- Kč (čerpadlo Svatá studna)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 30.832,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Ing. Jitka Heřmanová
radní města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 3. 9. 2012
Poslední aktualizace: 3. 9. 2012 00:00
Autor: