Obsah

45. schůze ze dne 22. 8. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 45. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 22. 8. 2012Rada města v Domažlicích:

2816 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žaloby proti společnosti REMART CZ s.r.o., IČ 28068980 o uložení povinnosti uzavřít s městem Domažlice jakožto kupujícím kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 534/8 – byt (dále jen „Jednotka“) umístěné v budově č.p. 534, č.p. 535 (dále jen „Dům“), která je postavena na pozemcích parc. č. st. 2602 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.st. 2603 – zastavěná plocha a nádvoří (dále jen „Pozemky“), a zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice na listu vlastnictví č. 7006 pro k.ú. Domažlice, část obce Týnské Předměstí, obec a okres Domažlice, a dále ke spoluvlastnickému podílu na společných částech Domu ve výši 427/12168 a spoluvlastnickému podílu na každém z Pozemků ve výši 427/12168, vše za kupní cenu 87.270,- Kč
Termín splnění: 22. 10. 2012 (OSM)

2817 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti do ROP NUTS II Jihozápad prostřednictvím Svazku obcí Domažlicko a souhlasit s realizací projektu “ Mezinárodní cyklostezka Plzeň-Regensburg, úsek v k.ú. Domažlice, část Domažlice hranice k.ú. Luženičky“
Termín splnění: 1. 10. 2012 (OSM)

2818 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování projektu“ Mezinárodní cyklostezka Plzeň-Regensburg, úsek v k.ú. Domažlice, část Domažlice hranice k.ú. Luženičky“ pro svazek Domažlicko ve výši min. 14 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OSM)

2819 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Víceúčelové hřiště ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích – běžecká rovinka“ nabídku společnosti TENNIS ZLÍN a.s., Šterberská 300, 763 02 Zlín, IČ 46975764 za cenu 333.280,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Víceúčelové hřiště ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích – běžecká rovinka“ se společností TENNIS ZLÍN a.s., Šterberská 300, 763 02 Zlín, IČ 46975764 dle předloženého návrhu (OSM)

2820 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 20. 8. 2012

2821 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ: 00253316 a CHVAK a.s, Bezděkovské předměstí, čp. 388, 344 78 Domažlice, IČ: 49788761 dle předloženého návrhu (OSM)


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 24. 8. 2012
Poslední aktualizace: 24. 8. 2012 00:00
Autor: