Obsah

44. schůze ze dne 14. 8. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 44. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 8. 2012Rada města v Domažlicích:

2692 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2693 - schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7 v ul. Hruškova č.p. 445 v Domažlicích (OSM)

2694 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 257/35 v ul. Petrovická, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

2695 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2696 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 4. 2012, dle předloženého návrhu (OSM)

2697 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ze stavebních parcel č. st. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 6026/369163 ze stavebních parcel č. st. 2583, 2584 a 2585, vše k.ú. Domažlice
Termín splnění: 22. 11. 2012 (OSM)

2698 - schvaluje snížení nájemného za užívání bytové jednotce č. 13, v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích o 15 % a to od 1. 4. 2012 do doby odstranění závad, které podstatně nebo po delší dobu zhoršují užívání bytu (OSM)

2699 - a) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2700 - bere na vědomí informaci o nepřevzetí bytové jednotky č. 249/2 v ul. 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

2701 - a) ruší usnesení č. 2622 ze dne 10. 7. 2012
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemnéhoc) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 249 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2702 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 222 v ulici Žižkova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2703 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. zajistit vyhotovení znaleckého posudku a navrhnout konkrétní způsob prodeje bytového domu č.p. 65 v Třebnicích
Termín splnění: 6. 11. 2012 (OSM)

2704 - neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 10, v ulici Petrovická 258 v Domažlicích (OSM)

2705 - schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu umístění a provozování vedení veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 2490/8, k.ú. Domažlice, jehož územní rozsah je dán geometrickým plánem vyhotoveným dne 31. 5. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377, číslo plánu 3718-1130/201, a to za jednorázovou úhradu ve výši 5 tis. Kč na dobu neurčitou a uzavření příslušné smlouvy (OSM)

2706 - schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu umístění a provozování vedení veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 4948/37, k.ú. Domažlice, jehož územní rozsah je dán geometrickým plánem vyhotoveným dne 31.5. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377, číslo plánu 3718-1130/201, a to za jednorázovou úhradu ve výši 5 tis. Kč na dobu neurčitou a uzavření příslušné smlouvy (OSM)

2707 - schvaluje zřízení věcného břemene odpovídajícího právu umístění a provozování vedení veřejného osvětlení na pozemkových parcelách č. 2446/22 a 2466/23, obě v k.ú. Domažlice, jehož územní rozsah je dán geometrickým plánem vyhotoveným dne 31. 5. 2012 měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., kancelář Domažlice, Benešova 377, číslo plánu 3718-1130/201, a to za jednorázovou úhradu ve výši 2 x 5 tis. Kč na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

2708 - ruší usnesení č. 2407 ze dne 29. 5. 2012 (OSM)

2709 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 5583, k.ú. Domažlice vymezenou geometrickým plánem č. 3712-139/2012 vyhotoveným měřičskou kanceláří GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o., Husovo nám. 60, Horšovský Týn a nově označenou jako pozemková parcela č. 5583/2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 800,-Kč/m2
Termín splnění: 22. 11. 2012 (OSM)

2710 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem - samostatně hospodařící rolník, IČ 41627270, Petrovice 27, Domažlice, dne 8. 7. 2008 dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2711 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a panem Václavem Schleissem, podnikajícím pod označením Václav Schleiss, s místem podnikání - Újezd - Petrovice 27, 344 01 Domažlice, IČ 41627270, dne 16. 5. 2012 dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2712 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a AGRIMA Draženov a.s., se sídlem Draženov 78, 344 01 Domažlice, IČ 00115436, dne 13. 12. 2007, dle varianty 1 s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2713 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, okres Domažlice, IČ 00115649, dne 6. 10. 1998, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2714 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Meclovskou zemědělskou a.s., Meclov 72, IČ 64834646, dne 8. 7. 2008, dle upraveného návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2715 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a společností MIRABO a.s., se sídlem Milavče 119, 345 46 Milavče, IČ 47719621, dne 25. 9. 2003, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2716 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Lenkou Hruškovou, podnikající pod označením Lenka Hrušková, se sídlem 344 01 Pasečnice - Nová Pasečnice 10, IČ 73731561, dne 15. 4. 2009, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2717 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o., se sídlem 345 47 Zahořany 110, IČ 25223216, dne 12. 11. 2007, dle upraveného návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2718 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25. 2. 1999, dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 1.500,- Kč/ha/rok (OSM)

2719 - nesouhlasí s napojením novostavby rodinného domu umisťovaného na pozemkové parcele č. 2360/3, k.ú. Domažlice na kanalizační řad PVC 90, inv. č. 131019 (OSM)

2720 - a) souhlasí s vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno umístění a provedení stavby Příjezdová komunikace k rodinnému domu na pozemcích. č. 3541/6, 3500/2, 3502/11, 5043/2, vše v k.ú. Domažlice za podmínky uzavření plánovací smlouvy
b) ukládá odboru správy majetku předložit návrh plánovací smlouvy, jejímž předmětem bude stanovení podmínek pro provedení stavby Příjezdová komunikace k rodinnému domu na pozemcích č. 3541/6, 3500/2, 3502/11, 5043/2, vše v k.ú. Domažlice
Termín splnění: 30. 9. 2012 (OSM)

2721 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 14. 4. 2011 dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 16. 9. 2010 dle předloženého návrhu
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 28. 12. 2010 dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 8. 8. 2011 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 11. 2012 (OSM)

2722 - ukládá odboru správy majetku seznámit společnost Galí Optik s.r.o., Chrastavická 217, Domažlice s podmínkami, za kterých je město připraveno jednat o převodu kanalizační přípojky PVC 300 do vlastnictví města
Termín splnění: 28. 8. 2012 (OSM)

2723 - bere na vědomí kontaktní formulář průmyslové zóny Domažlice - Za kasárny podaný společností Artes natur s.r.o ., Klenčí pod Čerchovem 315 (OSM)

2724 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „16010-004179, Havlovice, rekonstr. ČEZ II. etapa“ na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 30/2, 45/4, 45/6, 613, 660/5, 765/1, 765/3 a stavební parcele č.st. 113, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

2725 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 3495/21, 3496/2, 4781/4, 5042/1, 5042/2, 5042/3, 5042/7, 5042/8, 5042/10, 5042/11, 5042/12, 5042/13, 5043/1, 5043/2, vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Voborníkova – vedení NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0003449/1 dle předloženého návrhu (OSM)

2726 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby „Domažlice, st. 783/1 – vodovod. přípojka“ na pozemkové parcele č. 526/1, k.ú. Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

2727 - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1565/2012 – SML mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy, s.p., sídlo: Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5, zast. ředitelem závodu Berounka Ing. Miloněm Kučerou, Denisovo nábřeží 14, PSČ 304 20 Plzeň, na akci „Stezka pro pěší a cyklisty, část Domažlice II.etapa“ dle předloženého návrhu (OSM)

2728 - ukládá odboru správy majetku jednat o podmínkách převodu pozemkové parcely č. 4241/8, k.ú. Domažlice do vlastnictví města
Termín splnění: 31. 10. 2012 (OSM)

2729 - schvaluje uzavření smlouvy s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, se sídlem Nádražní 2437/2, Plzeň, IČ 75151529, jejímž předmětem je souhlas se zřízením a provozováním stavby Stezka pro pěší a cyklisty, část Domažlice - II. etapa na pozemkové parcele č. 2611/2 v k.ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy (OSM)

2730 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování odbočky plynovodu ve Vrbově ulici v Domažlicích společnosti GASSPO, spol. s r.o., Domažlická 210, 339 01 Klatovy, IČ 45348774 dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3612 pol. 6121 + 113.547,- Kč (odbočka plynovodu Vrbova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 113.547,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2731 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2212 pol. 5171 + 290.000,- Kč (drcení asfaltobetonových sutí)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 290.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2732 - ukládá Domažlické správě nemovitostí, spol. s r.o. zajistit vyhotovení odborného odhadu tržní ceny rodinných domů č.p. 55 a č.p. 247 v Hruškově ul., Domažlice - Bezděkovské Předměstí a č.p. 125 v Kozinově ul., Domažlice - Hořejší Předměstí, vč. příslušenství a přilehlých pozemků
Termín splnění: 30. 9. 2012 (OSM)

2733 - a) schvaluje zadání zakázky na rekonstrukci parkoviště pro osobní automobily v ulici Elišky Krásnohorské v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 312.552,- Kč (parkoviště – ulice Elišky Krásnohorské)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 312.552,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2734 - schvaluje záměr pronajmout část plochy venkovní zdi na budově č.p. 141 umístěné na stavební parcele č. st. 773/2, k.ú. Domažlice, ul. Masarykova v Domažlicích za účelem umístění reklamního transparentu (OSM)

2735 - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1245/2012 – SML mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy, s.p., sídlo: Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5, zast. ředitelem závodu Berounka Ing. Miloněm Kučerou, Denisovo nábřeží 14, PSČ 304 20 Plzeň, na akci „Obytná zóna v obci Havlovice“ dle předloženého návrhu (OSM)

2736 - schvaluje vyřazení 2 ks autobusových čekáren z evidence majetku města vedené pod inv. číslem 970089 Havlovice – při silnici II/193 - autobusová čekárna dřevěná v pořizovací ceně 11.750,- Kč a autobusovou čekárnu inv. č. 970087 Havlíčkova ul. v pořizovací ceně 5.871,- Kč (OSM)

2737 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku - pozemkové parcely č. 2926/80 k.ú. Domažlice s Wolfs Domažlice, se sídlem Domažlice, Kovařovicova 255, PSČ 344 01, IČ 69980616 (OSM)

2738 - a) bere na vědomížádost GA Energotechnik, s.r.o., Na Střílně AB, 330 11 Plzeň o prodloužení termínu na zpracování PD pro stavbu „Havlovice, obytná zóna 10 RD – kNN, TS“ ze dne 2. 7. 2012
b) schvaluje prodloužení termínu pro zpracování PD, zajištění stavebního povolení a přípravu stavby pro stavbu „Havlovice, obytná zóna 10 RD – kNN,TS“ dle návrhu předloženého společností GA Energotechnik, s.r.o., Na Střílně AB, 330 11 Plzeň, tj. do 30. 12. 2012 a realizaci stavby v měsíci dubnu 2013 (OSM)

2739 - a) schvaluje uplatnění smluvní pokuty vůči paní Janě Svatošové, podnikající pod označením Jana Svatošová, IČ 87586827, dle čl. IX odst. 5) nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a paní Svatošovou dne 2. 4. 2012
b) ukládá odboru správy majetku informovat paní Janu Svatošovou, podnikající pod označením Jana Svatošová, IČ 87586827, o ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvu z 2.4.2012, jejímž předmětem nájmu byla část pozemku - pozemkové parcely č. 4779/13 k.ú. Domažlice a vyzvat ji k navržení řešení situace, kdy předmětný pozemek užívá od 1. 7. 2012 bez právního důvodu
Termín splnění: 31. 8. 2012
c) schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4779/13, k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb - předzahrádky (OSM)

2740 - bere na vědomí informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt: „Efektivní úřad Domažlice – procesní optimalizace MÚ“ (OSM)

2741 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodloužení Strategie rozvoje města Domažlice a strategické cíle do 31. 12. 2013
Termín splnění: 22. 8. 2012 (OSM)

2742 - a) schvaluje zadání zakázky Projekční kanceláře Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice na vypracování projektové dokumentace na provedení stavby na akci „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň – Silnice III/19367 – Hadrovec – II. etapa – SO napojení cyklostezky na lávku“ v ceně 18.000,- Kč včetně DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 18.000,- Kč (Investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 18.000,- Kč (MK – PD – napojení cyklostezky na lávku) (OSM)

2743 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 2235 b) ze dne 24. 4. 2012
b) schvaluje podání stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva proti rozhodnutí Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti projednávané v řízení pod sp. zn. II. ÚS 1031/12 (OSM)

2744 - bere na vědomí splnění usnesení č. 2506 c) ze dne 12. 6. 2012(OSM)

2745 - bere na vědomí zprávu Správy sportovních zařízení města Domažlice s.r.o. ze dne 26. 7. 2012 o výsledcích poptávkového řízení na zhotovení FVE na objektu zimního stadionu v Domažlicích (OSM)

2746 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkových parcel č. 343/16, 343/25, 370/14 a 370/36, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic za cenu stanovenou dle znaleckého posudku
b) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi pozemkové parcely č. 370/43 a části pozemkových parcel č. 370/1 a 343/1, vymezené situačním plánkem, vše v k.ú. Havlovice u Domažlice za cenu stanovenou dle znaleckého posudku
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu na pozemkových parcelách č. 343/16, 343/25, 370/14 a 370/36, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve výši id. 3/4, dle předloženého návrhu
d) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření kupní smlouvy jejíž předmětem je koupě spoluvlastnického podílu na pozemkových parcelách č. 343/16, 343/25, 370/14 a 370/36, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve výši id. 1/8, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

2747 - schvaluje uzavření dohody o ukončení dohody o částečné úhradě nákladů, uzavřené mezi městem Domažlice a společností První chodská stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem 345 34 Klenčí pod Čerchovem 320, IČ 14704013, DIČ CZ14704013, dne 7. 2. 2008, a to ke dni 31. 8. 2012 (OSM)

2748 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž předmětem je umístění a provozování komunikačního zařízení na pozemkové parcele č. 4779/13, k.ú. Domažlice, se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 jakožto povinným a Liborem Hammerem jakožto stavebníkem vynucené překládky komunikačního zařízení dle předloženého návrhu (OSM)

2749 - doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí - stavební parcely č. st. 3618 a pozemkových parcel č. 2543/1, 2543/7, 2543/8, 2543/10, 2543/13, 2543/15, 2543/16, 2543/17, provozní budovy objektu bez č.p./č.e. nacházející se stavební parcele čl st. 3618, včetně příslušenství a pozemní komunikace, vše v k.ú. Domažlice a uzavření darovací smlouvy se společností FUN SPORT CLUB Domažlice obecně prospěšná společnost, se sídlem Domažlice, Doubova 298, PSČ 344 01 Domažlice, IČ: 25224051 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2012 (OSM)

2750 - a) bere na vědomí prezentaci částečných výstupů z projektu výzvy 57 – operační program „Řízení lidských zdrojů“
b) ukládá tajemnici městského úřadu Ing. Mileně Vlčkové zapracovat změny organizačního řádu dle výstupů z projektu výzvy 57 - operační program „Řízení lidských zdrojů“
Termín splnění: 30. 9. 2012
c) bere na vědomí prezentaci výsledků analýzy pokrytí personálních procesů softwarovými nástroji zpracované společností S-Comp Centre CZ s.r.o a souhlasí s navrhovaným postupem dle předloženého návrhu
d) ukládá odboru správy majetku zadat výběrové řízení na personální software v rámci výzvy 57
Termín splnění: ihned (OSM)

2751 - a) schvaluje uzavření dohody o splatnosti odměny mezi městem Domažlice a společností GPL – INVEST s.r.o., se sídlem České Budějovice, Emy Destinové 395, PSČ 370 05, IČ 26070766, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0488 § 2310 pol. 6121 + 30.000,- Kč (zpracování žádosti – Domažlice vrt HV 01)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 30.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2752 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 70,71,72/1 a 72/2, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2753 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 3/1, 3/3, 3/4, 22/1 a 635/54, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2754 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 631/3 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2755 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na nemovitosti - stavební parcele č. st. 3/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2756 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 343/1, 370/1, 370/2 a 370/17, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2757 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 3/9 a 3/14, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2758 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - stavební parcele č.st. 106/1 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2759 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 343/45 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2760 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/42 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2761 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/4 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2762 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/40 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2763 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/36 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2764 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na nemovitosti - stavební parcele č.st. 26/2 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2765 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 434/8 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2766 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/14 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen, dle předloženého návrhu (OSM)

2767 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/43 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2768 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 713 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2769 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 5 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2770 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitosti - pozemkové parcele č. 449/41 v k.ú. Havlovice u Domažlic ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, dle předloženého návrhu (OSM)

2771 - schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. - 449/19, č. 449/34, č. 434/7, č. 260/24, č. 260/25, č. 260/32, č. 707/6, č. 707/7, č. 64/1, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, Pozemkovému fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 (OSM)

2772 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu částí pozemků - pozemkové parcely č. 3495/11 a stavební parcely č.st. 1326/1, vše v k.ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem a označených jako C3 (68,4 m2 pro zahrádkářské účely) a B5 (9,28 m2 pro umístění kolny, přístřešku) (OSM)

2773 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku - pozemkové parcely č. 3495/12 k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem a označené jako D3 (54 m2 pro zahrádkářské účely) (OSM)

2774 - bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí spol. s r.o. ve věci stanovení nájemného v bytech postavených se státní dotací nacházejících se v bytových domech Michlova č.p. 612, 613, Petrovická č.p. 257, 258, Žižkova č.p. 222 (nástavba), Škroupova č.p. 476, Mánesova č.p. 204 (nástavba), Vojtěchova č.p. 115 (nástavba) a schvaluje sbližování sazeb nájemného v těchto bytových jednotkách postupem podle usnesení č. 2328 ze dne 15. 5. 2012 (OSM)

2775 - a) souhlasí s konáním akce „Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury“ ve dnech od 9. 9. 2012 (neděle) 16:00 hod do 10. 9. 2012 (pondělí) 24:00 hod na dolní polovině náměstí Míru v Domažlicích
b) souhlasí s uzavírkou dolní poloviny náměstí Míru od budovy radnice č.p. 1 k č.p. 50 v Domažlicích ve dnech od 9. 9. 2012 (neděle) 16:00 hod do 10. 9. 2012 (pondělí) 24:00 hod z důvodu konání akce „Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury“ s tím, že bude umožněn průjezd požárních a zdravotních vozidel
c) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na nám. Míru a do ul. Msgre B. Staška v Domažlicích ve dnech 9. 9. 2012 a 10. 9. 2012 pro vozidlo Karosa (autobus) - SPZ PMA 42 59 z důvodu konání akce „Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury“ na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

2776 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – v ulici Spálená v Domažlicích ve dnech 20. 8. 2012 a 23. 8. 2012 pro vozidlo Tatra 815 (autojeřáb) - SPZ DO 66 - 97 z důvodu opravy střechy domu ve Spálené ulici čp. 160 v Domažlicích (OSM)

2777 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se dotčení nových pozemků v soukromém vlastnictví při výstavbě kanalizační stoky AS v rámci akce „Čistá Berounka“
b) ukládá odboru správy majetku zadat geometrický plán pro oddělení části pozemku p.č. 2267 k.ú. Domažlice dotčených stavbou kanalizační stoky s vymezením věcného břemene a následně připravit návrhy smluv o zřízení věcných břemen
Termín splnění: 28. 8. 2012 (OSM)

2778 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 260/24, 260/25, 260/32, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic od Pozemkového fondu České republiky
Termín splnění: 19. 9. 2012 (OSM)

2779 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti č.p. 296 (bývalá družina) umístěného na stavební parcele č. st. 3420, část pozemkové parcely č. 2404/6, obě části vymezené situačním plánkem, a pozemkovou parcelu č. 5141/3, vše v k.ú. Domažlice
b) ukládá odboru správy majetku připravit návrh nájemních smluv na pronájem nemovitostí - objektu občanské vybavenosti č.p. 296 (bývalá družina) umístěném na stavební parcele č. st. 3420 a pozemkových parcel č. 2404/6 a 5141/3, vše v k.ú. Domažlice, a to dle varianty 1
Termín splnění: 10. 9. 2012 (OSM)

2780 - a) ruší usnesení č. 2565 ze dne 26. 6. 2012
b) schvaluje podání výpovědi České vojensko - historické společnosti Domažlice se sídlem Vojtěchova 115, 344 01 Domažlice, IČ 68780052, z nájemní smlouvy uzavřené s městem Domažlice dne 27. 10. 2010 na pronájem části nebytových prostor nacházející se v pravém křídle prvního nadzemního podlaží budovy č.p. 117 (bývalá OVS) v Petrovické ulici v Domažlicích z důvodu porušení závazků nájemce stanovených v nájemní smlouvě (OSM)

2781 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách zřízení stavby a provozu č. 33/029/BS uzavřené dne 20. 8. 2009 mezi Městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 na realizaci stavby „Havlovice, vodovod a kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky“ dle předloženého návrhu (OSM)

2782 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Vytápění bytu č. 1, náměstí Míru 144, Domažlice“ nabídku fyzické osoby podnikající pod označením Pavel Královec – INSTALATÉRSTVÍ se sídlem Pelechy 31, 344 01 Pelechy, IČ 12866865 za cenu 77.734,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Vytápění bytu č. 1, náměstí Míru 144, Domažlice“ s fyzickou osobou podnikající pod označením Pavel Královec – INSTALATÉRSTVÍ se sídlem Pelechy 31, 344 01 Pelechy, IČ 12866865 dle předloženého návrhu (OSM)

2783 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Vytápění bytu č. 6, Mánesova 204, Domažlice“ nabídku fyzické osoby podnikající pod označením Pavel Královec – INSTALATÉRSTVÍ se sídlem Pelechy 31, 344 01 Pelechy, IČ 12866865 za cenu 112.304,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Vytápění bytu č. 6, Mánesova 204, Domažlice“ s fyzickou osobou podnikající pod označením Pavel Královec – INSTALATÉRSTVÍ se sídlem Pelechy 31, 344 01 Pelechy, IČ 12866865 dle předloženého návrhu (OSM)

2784 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Opatření proti zatékání, Kozinova 235-236, Domažlice“ nabídku společnosti Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, 344 01 Domažlice, IČ 18230318 za cenu 331.494,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Opatření proti zatékání, Kozinova 235-236, Domažlice“ se společností Domažlická stavební spol. s r.o., Chrastavická 224, 344 01 Domažlice, IČ 18230318 dle předloženého návrhu (OSM)

2785 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a RRA Plzeňského kraje, o.p.s, Riegrova 1, 301 11 Plzeň 252 45 091 IČ: 252 45 091 na akci „Kompostárna Domažlice“ dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0485 § 3723 pol. 6121 + 300.000,- Kč (administrace dotace - kompostárna)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 300.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2786 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby na realizaci stavby místní obslužné komunikace a souvisejících inženýrských sítí akce ,,Obytná zóna v obci Havlovice“ mezi městem Domažlice a Pozemkovým fondem ČR, se sídlem Praha 3, Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, zapsaným v obchodní rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 6664, IČ 45797072, DIČ CZ 45797072, zastoupeným Ing. Janem Kadlecem, vedoucím územního pracoviště PF ČR v Domažlicích, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, dle předloženého návrhu (OSM)

2787 - a) schvaluje vyplacení odměny oceněným návrhům a členům poroty dle soutěžních podmínek k jednokolové architektonické soutěži o návrh řešení bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0434 § 2143 pol. 5169 + 61.300,- Kč (odměny pro členy komise)
org. 0434 § 2143 pol. 5169 + 420.000,- Kč (odměny pro soutěžící)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 481.300,- Kč (investiční rezerva)
c) schvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace pro ÚŘ a SP včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Přestavba bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum“ (OSM)

2788 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště v ulici Kosmonautů v Domažlicích společnosti Ptáčník – dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předložené nabídky
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště v ulici Kosmonautů v Domažlicích se společností Ptáčník – dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ 26363747 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121+ 67.800,- Kč (PD parkoviště v ulici Kosmonautů v Domažlicích)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 67.800,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2789 - ukládá odboru správy majetku zaslat Václavu Kadlčíkovi, fyzické osobě podnikající pod označením Václav Kadlčík, Máchova 144, Domažlice písemnou výstrahu upozorňující na porušování nájemní smlouvy ze dne 13. 4. 2012
Termín splnění: ihned (OSM)

2790 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti (části nemovitosti) ve správě SÚS Plzeňského kraje, p.o. č. 17064/12 uzavírané mezi městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň zastoupené na základě plné moci technickým náměstkem Ing. Josefem Felbrem dle předloženého návrhu (OSM)

2791 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Obytná zóna Domažlice – Stavební část A2 – Sběrná komunikace“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti PTÁČNÍK – dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 s nabídkovou cenou 3.381.242,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PTÁČNÍK – dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747 na stavební práce „Obytná zóna Domažlice – Stavební část A2 – Sběrná komunikace“ dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0240 § 3639 pol. 3113 + 837.400,- Kč (OZ Na Bábě - příjem z prodeje)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 837.400,- Kč (investiční rezerva)
org. 0240 § 2212 pol. 6121 + 4.057.492,- Kč (OZ Domažlice – Sběrná komunikace)
org. 0240 § 6409 pol. 6901 - 3.863.554,- Kč (investiční rezerva)
org. 0240 § 6399 pol. 5362 - 193.938,- Kč (odpočet DPH)
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OSM)

2792 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0212 § 3539 pol. 5169 - 3.879,- Kč (jesle – nákup služeb)
org. 0212 § 3539 pol. 5154 - 2.783,- Kč (jesle – el.energie)
org. 0212 § 3539 pol. 5139 - 217,- Kč (jesle – spotřeba materiálu)
org. 0212 § 3539 pol. 5137 +6.879,- Kč (jesle – pořízení nábytku) (OF)

2793 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4111 + 606.806,- Kč ÚZ 98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 452.840,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 - 452.840,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 113.210,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 - 113.210,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 40.756,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 40.756,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 + 606.806,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OF)

2794 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0456 § 2143 pol. 2324 + 81.722,51 Kč (přísp. Euroregion Šumava – běžecké stopy Čerchov)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 81.722,51 Kč (investiční rezerva) (OF)

2795 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 3113 + 28.000,- Kč (příjem z prodeje Škoda Fabia Combi)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 28.000,- Kč (investiční rezerva) (OF)

2796 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0281 § 6402 pol. 5366 + 76.924,- Kč (vyúčtování dotace PK - kamerový systém r. 2011)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 76.924,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

2797 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0471 § 6402 pol. 5366 +115.919,- Kč (vyúčtování dotace PK - metropolitní síť r. 2011)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 115.919,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

2798 - schvaluje změnu ceníku služeb Plaveckého bazénu a ubytovny s účinností od 1. 9. 2012 dle předloženého návrhu (OF)

2799 - doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu Města Domažlice k 30. 6. 2012
Termín splnění: 22. 8. 2012 (OF)

2800 - bere na vědomí informaci o odvodu z loterií a jiných podobných her firmy Bonver Win, a.s. za II. čtvrtletí roku 2012 (OF)

2801 - bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace MKS Domažlice k výpovědi pojistné smlouvy na pojištění motorového vozidla Ford Transit (OF)

2802 - schvaluje použití finančních prostředků ve výši 11.000,- Kč z org. 0115 Cestovní ruch pol. 5139 Propagační materiály na zakoupení 50 ks knihy Ludmily Fliegelové: Antonín Konrády „Hdyž pukl zabečí, hned srdce poskočí aneb Jak jsem začal pukla mačkat...“ (OKS)

2803 - schvaluje na základě § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů v roce 2012 za 2 děti navštěvující MŠ Tlumačov (OKS)

2804 - neschvaluje prezentaci města Domažlice na regionálních stránkách serveru iDnes.cz pro Plzeňský kraj - Tipy na výlety a v magazínu CITY DNES (OKS)

2805 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, pí Anně Bauerové, dle předloženého návrhu (OKS)

2806 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická Domažlice, příspěvková organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu (OKS)

2807 - schvaluje odměnu Mgr. Ivance Váchalové, statutární zástupkyni ředitele školy Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu (OKS)

2808 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu (OKS)

2809 - schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi městem Domažlice, se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 1, 344 20, IČ: 00253316 a Veteran Car Club AMK v AČR Domažlice, se sídlem v Domažlicích, Havlíčkova 508, 344 01, IČ 14703068, dle předloženého návrhu (OKS)

2810 - schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi městem Domažlice, se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 1, 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem v Plzni, Sady 5. května 8, 301 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu (OKS)

2811 - schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi městem Domažlice, se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 1, 344 20, IČ 00253316 a Správou sportovních zařízení města Domažlice spol. s r.o., se sídlem v Domažlicích, U Zimního stadionu 291, 344 01, IČ 25241958, dle předloženého návrhu (OKS)

2812 - povoluje v souladu s odst. 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2012/2013 ve třídách mateřské školy Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, za podmínky, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (OKS)

2813 - schvaluje návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22. 8. 2012 dle upraveného návrhu (tajemnice)

2814 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 8. 8. 2012

2815 - schvaluje uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED®), databáze geografických jmen GEONAMES, databáze Data200 a Digitálního modelu reliéfu ČR č. 78601/12 mezi Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8 a městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 24. 8. 2012
Poslední aktualizace: 24. 8. 2012 00:00
Autor: