Obsah

41. schůze ze dne 10. 7. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 41. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 10. 7. 2012Rada města v Domažlicích:

2608 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města
b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 2414 ze dne 29. 5. 2012 do 28. 8. 2012 (OSM)

2609 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 6 o velikosti 4+1 o užitné ploše 93,00 m2 nacházející se v 3. podlaží budovy č.p. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 3300 v k. ú. Domažlice (OSM)

2610 - a) bere na vědomí doručenou nabídku na prodej nemovitost - bytové jednotky č. 160/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 159 a 160 ve výši 5480/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a č. st. 1638 ve výši 5480/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí
b) doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitosti - bytové jednotky č. 160/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 159 a 160 ve výši 5480/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a č. st. 1638 ve výši 5480/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 540.000,- Kč
Termín splnění: 1. 9. 2012 (OSM)

2611 - a) vyhodnotila doručené nabídky na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 464/9, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 463 a 464 ve výši 641/10979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1481 a č. st. 1482 ve výši 641/10979 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 464/9, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 463 a 464 ve výši 641/10979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1481 a č. st. 1482 ve výši 641/10979 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 582.000,- Kč
Termín splnění: 22. 11. 2012 (OSM)

2612 - a) vyhodnotila doručené nabídky na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 393 ve výši 4856/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1327 a č. st. 3495/12 ve výši 4856/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí
b) doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 393/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 393 ve výši 4856/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1327 a č. st. 3495/12 ve výši 4856/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 532.000,- Kč
Termín splnění: 22. 11. 2012 (OSM)

2613 - doporučuje ZM schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 394/7, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1326/1 a č. st. 3495/11 ve výši 5160/3495/11 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 450.000,- Kč
Termín splnění: 1. 9. 2012 (OSM)

2614 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" při zachování stávající sazby nájemného (OSM)

2615 - schvaluje v souladu s Čl. VII. Ustanovení o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 29, v budově čp. 638, v ulici Baldovská v Domažlicích (OSM)

2616 - a) bere na vědomí, že na základě trvalého opuštění společné domácnosti bytové jednotky č. 4, v ulici Mánesova 204 v Domažlicích panem J.B. se stala jediným nájemcem bytové jednotky č. 4, v ulici Mánesova 204, paní J.B., Mánesova 204, Domažlice
b) bere na vědomí, že na základě trvalého opuštění společné domácnosti bytové jednotky č. 18, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích panem R.P. se stala jediným nájemcem bytové jednotky č. 18, v budově čp. 257 v ulici Petrovická v Domažlicích paní M.P., Petrovická 257, Domažlice (OSM)

2617 - neschvaluje zařazení do evidence žadatelů o přidělení městského bytu (OSM)

2618 - a) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů (OSM)

2619 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2620 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 51, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2621 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 17 v ulici Vodní v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2622 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 244 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2623 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 30, v budově čp. 276 v ul. Petrovická v Domažlicích s dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby (OSM)

2624 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ulice Na Milotově v Domažlicích“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 48035599 dle předloženého návrhu (OSM)

2625 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Václavou Brettschneiderovou, podnikající pod označením Václava Brettschneiderová, s místem podnikání Skalní 738/20, 312 00 Plzeň - Doubravka, IČ 72196106, dle předloženého návrhu (OSM)

2626 - schvaluje záměr pronajmout části nebytových prostor - část místnosti č. 201 a část místnosti č. 202, vymezené situačním plánkem, v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. st. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

2627 - nemění usnesení č. 2322 ze dne 15. 5. 2012 (OSM)

2628 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy podkladů a krytu chodníku v Chodské ulici v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ: 26363747 v rozsahu dle předložené nabídky.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 96.494,- Kč (oprava chodníku v ulici Chodská)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 96.494,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2629 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu pískoviště v Jeselském zařízení Michlova 565 v Domažlicích Karlu Houdkovi, truhlářství, Němčice 49, 345 06 Kdyně, IČ: 61152731 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 287 § 3412 pol. 5171 + 26.940,- Kč (pískoviště Jesle Michlova)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 26.940,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2630 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 14. 12. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 11. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 24. 9. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 11. 2012
c) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 15. 11. 2010 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 11. 2012 (OSM)

2631 - schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce s Biskupstvím plzeňským, se sídlem v Plzni 3 - Vnitřní Město, náměstí Republiky 35/234, PSČ 301 00, IČ 45334439, jejímž předmětem je výpůjčka pozemkových parcel č. 401/1 a 401/2, obě v k.ú. Domažlice za účelem realizace stavebních úprav stávajících chodníků nacházejících se na předmětu výpůjčky a zřízení veřejné zeleně dle předloženého návrhu (OSM)

2632 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 5403, 5481, 5482, 5495, 5704 k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425 v rámci stavby „Domažlice, Petrovická, parc.č. 1649/47 – kNN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004012/1 dle předloženého návrhu (OSM)

2633 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 na převod pozemkové parcely č. 1121/12 k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 2. 2013 (OSM)

2634 - doporučuje ZM schválit záměr směnit pozemkové parcely č. 8/4, 449/28, 449/29, 532/2, 532/7, 532/8, 532/9, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 653/6, 653/7, 653/8, 653/9, 653/10, 653/11, 653/12, 653/13, 653/14, 653/15, 653/17, 653/18, 653/19, 653/21, 653/22, 653/24, 653/27, 653/29, 653/30, 653/31, 653/33, 653/36, 653/37, 653/42, 653/50, 653/51, 653/56, 653/60, 653/64, 653/67, 653/68, 653/75, 653/76, 653/77, 653/78, 653/79, 653/80, 653/81, 653/82, 653/83, 660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 661/13, 661/28, 661/41, 661/42 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic ve vlastnictví města Domažlice za pozemkové parcely č. 543/2, 543/3, 543/4, 569/2, 569/3, 611/15, 611/16, 611/17, 611/18, 611/19, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/25, 611/26, 611/27, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32, 611/33, 611/34 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, č.935/21, 935/22 v k.ú. Pasečnice a č. 748 v k.ú. Petrovice u Domažlic ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p.
Termín splnění: 22. 8. 2013 (OSM)

2635 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 60.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3639 pol. 5169 + 60.000,- Kč (revize, veřejné WC, služby) (OSM)

2636 - schvaluje pronájem části nemovitosti - stavební parcely č. st. 489/1, k.ú. Domažlice společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054, DIČ CZ45317054 za účelem parkování osobního automobilu s tím, že doba nájmu se stanoví jako doba určitá do 16. 5. 2013, výše nájemného 10 tis. Kč ročně a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu (OSM)

2637 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – v ulici Msgre B. Staška , ul. O. Bartošky, ul. Hruškova a El. Krásnohorské, v Domažlicích ode dne 16. 7. 2012 do 31. 7. 2012 pro vozidla: traktor ZETOR 6718 SPZ DO 22- 67, valník MERCEDES BENZ SPZ 2P3 0949, autojeřáb ADK 70 SPZ DO 34-00 za účelem návozu stavebního materiálu na rekonstrukci objektu čp. 69 v ulici Msgre B. Staška (OSM)

2638 - a) schvaluje vzorovou nájemní smlouvu na pronájem pozemků - pozemkové parcely č. 3495/12 a stavební parcely č. st. 1327, vše v k.ú. Domažlice, přiléhajících k bytovému domu č.p. 393 v ulici Pelnářova v Domažlicích, dle předloženého návrhu
b) schvaluje vzorovou nájemní smlouvu na pronájem pozemků - pozemkové parcely č. 3495/11 a stavební parcely č. st. 1326/1, vše v k.ú. Domažlice, přiléhající k bytovému domu č.p. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, dle předloženého návrhu
c) schvaluje uzavření dodatku č. 5 k Mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ: 26324261 dle předloženého návrhu (OSM)

2639 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách zřízení stavby a provozu vodovodního řadu a vodovodních přípojek a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 5/03/BS uzavřené mezi Městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 dne 18. 5. 2003 dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách zřízení stavby a provozu vodovodu a kanalizace a vodovodních přípojek číslo: 19/09/BS uzavřené mezi Městem Domažlice a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 dne 14. 5. 2009 dle předloženého návrhu (OSM)

2640 - souhlasí s uzavírkami a zvláštním užívání místních komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v Domažlicích v roce 2012 dle předloženého návrhu (OSM)

2641 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení rady města č. 2416 c) do 31.8.2012b) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení rady města č. 2416 d) do 31.8.2012 (OSM)

2642 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce mostů v Havlovicích u Domažlic, SO 02 – rekonstrukce mostu ev.č. M 02“ dle předloženého návrhu (OSM)

2643 - neschvaluje uzavření dohody o prominutí dluhu se společností TIME:SERVICE, a.s., jejímž předmětem je prominutí dluhu jmenované společnosti vůči městu Domažlice ve výši 9.280,- Kč z titulu náhrady nákladů soudního řízení vedeného před Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 8/2012 (OSM)

2644 - doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemků - pozemkových parcel č. 2544/4, 2545/7 a 2545/12, vše v k.ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 2. 2013 (OSM)

2645 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 1. 8. 2012 do 31. 10. 2012 s výjimkou termínu konání Chodských slavností, pro druh vozidla – Avia A80-N - nosič kontejnerů - DO 8858, Avia A75-L - valník - DOE 0933, z důvodu zásobování staveniště (OSM)

2646 - souhlasí se zařazení správy, údržby a pozáručních oprav 4 ks zařízení pro měření rychlosti vozidel organizací DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, se sídlem Chrastavická 170, Domažlice a ukládá odboru správy majetku připravit příslušný dodatek ke zřizovací listině
Termín splnění: 14. 8. 2012 (OSM)

2647 - a) schvaluje sbližování sazeb nájemného v městských bytech v budově č.p. 141 v Masarykově ul., Domažlice postupem podle usnesení č. 2328 ze dne 15. 5. 2012 s tím, že částka cílového nájemného uvedených bytech činí 40,42 Kč/m2
b) schvaluje text průvodního dopisu v záležitosti sbližování nájemného pro nájemce bytových jednotek, u kterých je v důsledku závad poskytována sleva z nájemného dle předloženého návrhu
c) rozhoduje, že sbližování nájemného nebude aplikováno pro bytovou jednotku v budově č.p. 1, nám. Míru, Domažlice (OSM)

2648 - schvaluje zadání zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě realizaci stavby “Křižovatka ulic Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova, Chodská v Domažlicích“ Jaroslavu Weberovi, Domažlice IČ 69253307 a spolupracující osobě Jiřímu Hafičovi, Domažlice, IČ 12284815 za cenu 17.200,- Kč bez DPH (OSM)

2649 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice - Revitalizace sídliště 17. listopadu - I. etapa“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ 45359164
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ 45359164 na stavební práce „Domažlice - Revitalizace sídliště 17. listopadu – I. etapa“ dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření
org. 0480 § 3636 pol. 6121 + 4.413.824,- Kč (Revitalizace sídliště 17. listopadu)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.413.824,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 31. 8.2012 (OSM)

2650 - a) schvaluje zadávací dokumentaci „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na dodávku „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ ve složení:
členové: náhradníci:
1. Ing. Miroslav Mach, Ing. Vítězslav Brody
2. Mgr. Kamil Jindřich, Růžena Vondrašová
3. Michal Karolyi, Miroslav Černý
4. Mgr. Karel Štípek, Ing. Pavlína Fišerová
5. Bc. Michal Hájek, Králová Lenka (OSM)

2651 - nesouhlasí s povolením výjimky z Pravidel pro povolování předzahrádek poskytovatelů nabízející služby v oblasti pohostinství společnosti JK invest s.r.o., Tovární 75, Domažlice, IČ 29113687 v bodu 2.1. a 2.2 s tím, že bude zachován průchod v šíři 1,5 m mezi nově umisťovanou předzahrádkou před domem č.p. 122 a stávající předzahrádkou před domem č.p. 121, oba na nám. Míru, Domažlice (OSM)

2652 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na stavební práce „Obytná zóna Domažlice – Stavební část A2 – Sběrná komunikace“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Obytná zóna Domažlice – Stavební část A2 – Sběrná komunikace“ ve složení:
členové: náhradníci:
Bc. Michal Hájek Lenka Králová
Bartoň Zbyněk Fidrant Josef
Ing. Miroslav Mach Ing. Ivana Sladká
Alena Raisová Ing. Pavlína Fišerová
Mgr. Karel Štípek Ing. Vítězslav Brody (OSM)

2653 - a) schvaluje zadání zakázky na opravu kotelny v ZŠ a MŠ Msgre. B. Staška v Domažlicích dle Záznamu o provedené kontrole plynového zařízení-odstranění nefunkčního potrubí DN 100 a demontování 1ks detekce plynu popsaných v Záznamu o provedené kontrole plynového zařízení společnosti Soukup Plynoma s.r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice, IČ:29156793 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 287 § 3113 pol. 5171 + 46.116 ,- Kč (oprava kotelny ZŠ a MŠ Msgre B. Staška)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 38.430 ,- Kč (investiční rezerva)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 7.686 ,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2654 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Na ostrůvku v Domažlicích společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice, IČ: 26363747 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 101.640,- Kč (parkoviště – ulice Na ostrůvku)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 101.640,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2655 - a) schvaluje zadání zakázky na vytvoření 2 učeben v ZŠ Komenského 17 v Domažlicích společnosti STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice, IČ: 26352516 dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtového opatření:
org. 287 § 3113 pol. 6121 + 176.910,- Kč (vytvoření 2 učeben v ZŠ KO17 v Domažlicích)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 29.485,- Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 147.425,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2656 - schvaluje ukončení Smlouvy o údržbě zařízení uzavřené dne 17. 8. 2007 se společností INVEST TEL s.r.o., Domažlické předměstí 610, Klatovy, IČ: 49193503 dohodou k 31. 7. 2012 a schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2657 - bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace DTS Domažlice č.j. OF-4211/12-25455/2012/Pl ze dne 2. 7. 2012 (OF)

2658 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 86.157,- Kč na pořízení zametacího kartáče (OF)

2659 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků, uvedených v protokolu o kontrole příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích čj. OF-873/12-3875/2012/Pl ze dne 27. 2. 2012 (OF)

2660 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků, uvedených v protokolu o provedené kontrole u společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice čj. OF-8252/11-42251/2011/Pl ze dne 10. 2. 2012 (OF)

2661 - schvaluje změnu ceníku zimního stadionu s účinností od 1. 8. 2012 dle upraveného návrhu (OF)

2662 - schvaluje vyřazení vodovodních řadů v hodnotě 548.479,- Kč a kanalizačních řadů v hodnotě 246.697,- Kč dle předloženého návrhu (OF)

2663 - bere na vědomí opětovnou žádost společnosti LKL Lucky ze dne 22. 6. 2012 o odpuštění nájemného v restauraci v objektu zimního stadionu v Domažlicích v letních měsících (OF)

2664 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
Org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 + 326.137,- Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
Org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 + 326.137,- Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

2665 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 § 6402 pol. 2222 ÚZ 98216 +116.182,39 Kč (doplatek za r.2011 soc.právní ochrana dětí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 116.182,39 Kč (investiční rezerva) (OF)

2666 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0230 pol. 4116 ÚZ 27003 + 38.714,- Kč (dotace min. dopravy – registr vozidel)
org. 0230 § 6171 pol. 5137 ÚZ 27003 + 38.714,- Kč (nákup výpočetní techniky – registr vozidel) (OF)

2667 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0236 pol. 4116 ÚZ 34002 + 345.000,- Kč (dotace MK- litinový kříž na hřbitově)
org. 0236 § 3322 pol. 5171 ÚZ 34002 + 345.000,- Kč (čerpání dot. MK- litinový kříž na hřbitově)
org. 0236 § 3322 pol. 5171 - 345.000,- Kč (litinový kříž – vlastní prostředky města)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 +345.000,- Kč (investiční rezerva)(OF)

2668 - schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Komenského 17 ve výši 98.186,- Kč na vybavení dvou tříd ve školní družině nábytkem s tím, že pořízený majetek bude odepisován 5 roků (OF, OKS)

2669 - bere na vědomí žádost o prominutí poplatku TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopané (OKS)

2670 - schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi městem Domažlice, se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 1, 344 20, IČ: 00253316 a Pionýrskou skupinou Mír Domažlice, se sídlem v Domažlicích, Komenského 17, PSČ: 344 31, IČ: 66365422, dle předloženého návrhu (OKS)

2671 - schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi městem Domažlice, se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 1, 344 20, IČ: 00253316 a Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., se sídlem v Domažlicích, Zahradní 513, PSČ: 344 67, IČ: 26324261, dle předloženého návrhu (OKS)

2672 - schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování movitých věcí mezi městem Domažlice, se sídlem v Domažlicích, nám. Míru 1, 344 20, IČ: 00253316 a Sportovním klubem Sněhaři Domažlice o. s., se sídlem v Domažlicích, Klášterského 193, PSČ: 344 01, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu (OKS)

2673 - schvaluje platový výměr ředitelce Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, paní Anně Bauerové dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2012 (OKS)

2674 - schvaluje platový výměr řediteli Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace, p. Josefu Kunešovi dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2012 (OKS)

2675 - schvaluje platový výměr řediteli Základní školy praktické, příspěvkové organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2012 (OKS)

2676 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a městem Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice (OKS)

2677 - schvaluje návrh Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 uzavírané mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice a obcí Pasečnice, Pasečnice 8, 344 01 Domažlice (OKS)

2678 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Česko – bavorský rockový most“ dne 31. 8. 2012 od 7.00 do 24.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

2679 - a) schvaluje spolupořádání 6. ročníku akce „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 18. 10. 2012 v prostorách MKS Domažlice
b) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 10 parkovacích míst na náměstí Míru před čp. 51, čp. 50 a čp. 49 ve čtvrtek 18. 10. 2012 od 8.00 do 18.00 hodin pro organizátory akce „Od vzdělání k zaměstnání“
Termín splnění: 18. 10. 2012 (OKS)

2680 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce MV‑25357‑1/REG/2/2010 s Ministerstvem vnitra České republiky, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 a městem Domažlice, nám. Míru 1 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

2681 - ruší usnesení č. 705 přijaté na 10. schůzi rady města dne 26. 4. 2011 (OSVZ)

2682 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 26. 6. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 2. 7. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 2. 7. 2012

2683 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „16010-010804, Domažlice, Mánesova, rekonstrukce ČEZ“ uzavřené mezi městem Domažlice a spol. Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 dne 24. 1. 2012, dle předloženého návrhu (OSM)

2684 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 10.8.2008 mezi společností Heldovna Millennium - správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Domažlice, Baldovská 19, IČ 25249274, kterým se prodlužuje lhůta pro uzavření Smlouvy na 120 dní ode dne vydání kolaudačního souhlasu stavby „Parkoviště Heldovna v Domažlicích“, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 8. 2012 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 18. 7. 2012
Poslední aktualizace: 18. 7. 2012 00:00
Autor: