Obsah

35. schůze ze dne 24. 4. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 35. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 24. 4. 2012Rada města v Domažlicích:

2207 - bere na vědomí dopis Nájemního družstva Golem ze dne 25. 3. 2012 (OSM)

2208 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 o velikosti 4+1 o užitné ploše 93,00 m2 nacházející se v 2. podlaží budovy č.p. 247 v ulici 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 3300 v k. ú. Domažlice (OSM)

2209 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 427/1, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 427 ve výši 6491/28876 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 1508 6491/28876 v Domažlicích, Týnské Předměstí dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 507/2, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 507 ve výši 598/11352 a spoluvlastnický podíl na stavební parcele č. st. 2575 ve výši 598/11352 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu
Termín splnění: 4. 6. 2012 (OSM)

2210 - neschvaluje odpuštění poplatku z prodlení ve výši 625,- Kč (OSM)

2211 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 16.04.2012 (OSM)

2212 - schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

2213 - bere na vědomí přechod nájmu u bytové jednotky č. 276/19 v ul. Petrovická v Domažlicích dle § 708 Občanského zákoníku (OSM)

2214 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
d) schvaluje ponechání v "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

2215 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

2216 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 40, v budově čp. 141 v ulici Masarykova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2217 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2218 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 54 v ulici Poděbradova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2219 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4, v budově čp. 54, ul. Poděbradova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2220 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově čp. 17 v ulici Vodní v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2221 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10, v budově čp. 250 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2222 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 1, v budově čp. 65 v Třebnicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2223 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směnit pozemkové parcely č. 4814/73, 4814/74, 4814/75, vše v k.ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemkovou parcelu č. 4827/36, k.ú. Domažlice ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00 s finančním vyrovnáním
Termín usnesení: 4. 6. 2012 (OSM)

2224 - a) bere na vědomížádost o.s. Sídliště Šumava, Čerchovská 488, Domažlice ze dne 23. 3. 2012
b) souhlasí s úhradou nákladů na pořízení materiálu na opravu oplocení tenisových kurtů na pozemcích - pozemkových parcelách č. 960/1 a č. 962/24, vše v k.ú. Domažlice, ve výši 13.269,- Kč (OSM)

2225 - a) schvaluje zadání zpracování znaleckého posouzení vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38 b.j. Domažlice“ Ing. Zdeňkovi Němcovi, Třemošná za celkovou cenu 26.500,- Kč
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 287 §3612 pol. 5166 + 29.150,- Kč (znalecký posudek vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38 b.j. Domažlice“)
org. 261 §6409 pol. 5901 - 29.150,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2226 - schvaluje uzavření dodatku č. XVIII k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice dne 2. 1. 2004, kterým se rozšiřuje předmět nájmu, dle upraveného návrhu (OSM)

2227 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 23. 4. 2012
b) schvaluje nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Domažlice – rozšíření městského kamerového dohledového systému“ nabídku společnosti SUPTeL a.s. Plzeň, Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň za cenu 1.233.745,90 Kč bez DPH
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Domažlice – rozšíření městského kamerového dohledového systému" se společností SUPTeL a.s. Plzeň, Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň dle předloženého návrhu, v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření
org. 281 § 5311 pol. 6121 + 1.480.495,08 Kč (MKIS)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.480.495,08 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 25. 5. 2012 (OSM)

2228 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 010 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, společnosti Silnice Horšovský Týn, a.s., se sídlem Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, PSČ 346 01, za účelem zřízení kanceláře, na dobu určitou 5 měsíců za cenu 1000,- Kč/m2/rok, bez kauce a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
b) neukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. zajistit zřízení samostatného odběrného místa elektrické energie a samostatného vodoměru pro kancelář č. 010 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích (OSM)

2229 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby „Rozšíření parkovacích stání, Tovární ulice v Domažlicích“ se společností TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8, Kobylisy, Vršní 651/32, PSČ 18200 jako zhotovitelem dle upraveného návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 246 § 2219 pol. 6121 + 1.200,- Kč (provedení stavby Rozšíření parkovacích stání, Tovární ul. v Domažlicích)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 1.200,- Kč (investiční rezerva)
c) schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi městem Domažlice jako příjemcem úschovy, společností TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8, Kobylisy, Vršní 651/32, PSČ 18200 jako složitelem a advokátem Dvořákem jako schovatelem, jejímž předmětem bude úschova částky 500.000,- Kč a jejíž podstatný obsah je vymezen v článku IX. smlouvy o dílo mezi Městem Domažlice a se společností TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8, Kobylisy, Vršní 651/32, PSČ 18200
d) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi investorem společností TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 8, Kobylisy, Vršní 651/32, PSČ 18200 a Městským úřadem, odbor výstavby a územního plánování, Domažlice jako příslušným stavebním úřadem o umístění a provedení stavby Rozšíření parkovacích stání, Tovární ulice v Domažlicích na pozemcích ve vlastnictví investora (OSM)

2230 - a) bere na vědomížádost Společenství vlastníků bytových jednotek domů čp. 217/218 Palackého ul. v Domažlicích, se sídlem Palackého 218, 34401 Domažlice ze dne 2.4.2012
b) neukládá DTS Domažlice, p.o. provést výsadbu vhodné izolační zeleně podél východní strany bytového domu č.p. 217, 218 v Palackého ul., Domažlice jako opatření proti poškozování fasády domu v soukromém vlastnictví Společenství vlastníků bytových jednotek domů čp. 217/218 Palackého ulice v Domažlicích, se sídlem Palackého 218, 34401 Domažlice
c) neukládá odboru správy majetku předložit cenové nabídky na stavbu nového oplocení hřiště nacházejícího se na pozemkové parcele č. 2586/38, k.ú. Domažlice (OSM)

2231 - a) schvaluje zadání zakázky na osazení redukčního ventilu 3/4“ k ohřívači TUV ZŠ Msgre B. Staška Domažlice společnosti Plynoma spol. s r.o., Prokopa Velikého 652, Domažlice dle předložené nabídky
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3113 pol. 5171 +3.218,42 Kč (Redukční ventil 3/4“ k ohřívači TUV ZŠ Msgre B. Staška Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.682,02 Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 536,40 Kč (odpočet DPH) (OSM)

2232 - a) schvaluje projekt Rozšíření kamerového systému Domažlice dle předloženého návrhu
b) schvaluje vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování akce ve výši 275.200,- Kč
c) doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření:
org. 0281 pol. 4222 + 1.100.800,- Kč (dotace PK- rozšíření kamerového systému)
org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 1.100.800,- Kč (čerpání dotace PK- kamerový systém)
org. 0281 § 5311 pol. 6121 + 275.200,- Kč (vlastní finanční prostředky- kamerový systém)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 275.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2233 - a) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 01_12 uzavřenou mezi Nadací ČEZ, Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, ve výši 88 600 Kč, dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0484 § 4379 pol. 2321 + 88.600,- Kč (nadace ČEZ zahradní hřiště domova pro seniory)
org. 0484 § 4379 pol. 6122 + 177.300,- Kč (zahradní hřiště domova pro seniory Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 88.604,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2234 - a) bere na vědomížádost o soulad mezi smlouvou o budoucí smlouvě kupní a předkládanou kupní smlouvou ze dne 11. 4. 2012
b) schvaluje záměr uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen umístění kabelového vedení a sloupu veřejného osvětlení na částech pozemkových parcelách č. 2490/8, 2483/23, 4948/37, 2490/7, 2490/9, 2446/22, 2446/23, vše v k.ú. Domažlice za jednorázovou náhradu ve výši 5000,- Kč
Termín splnění: 24. 5. 2012 (OSM)

2235 - a) bere na vědomí rozhodnutí Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti projednávané v řízení pod sp.zn. II. ÚS 1031/12
b) ukládá odboru správy majetku zjistit podklady pro výběr advokátní kanceláře pro zastupování města v řízení na podání stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OSM)

2236 - schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31. 10. 2008 mezi Městem Domažlice a Albertem Kundrátem s místem podnikání Domažlice, na pronájem části pozemkové parcely č. 2583/14, k.ú. Domažlice ke dni 30. 04. 2012 dle předloženého návrhu (OSM)

2237 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2583/14, k.ú. Domažlice paní Bohumile Černé s místem podnikání Babylon, za účelem umístění novinového stánku na dobu neurčitou za cenu 11491,- Kč, včetně inflačního nárůstu, výše kauce čtyřnásobek měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2238 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 16.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3631 pol. 5192 + 16.000,- Kč (podíl na nákladech - navýšení příkonu jističe VO) (OSM)

2239 - bere na vědomí informaci o výsledku šetření možnosti odkoupení vlastnického podílu u pozemků p.č. 1306/1 a 1 306/2 k.ú. Újezd u Domažlic na bývalé skládce TKO Havlovice (OSM)

2240 - schvaluje uzavření dohody dle předloženého návrhu (OSM)

2241 - a) schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy, uzavřené dne 2. 5. 2007, a to ke dni 30. 4. 2012
b) schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor - garáž č. 1 - v budově č.p. 65 v Třebnicích umístěné na stavební parcele č. st. 69/3, k.ú. Třebnice u Domažlic za účelem parkování osobního auta (OSM)

2242 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4779/13 v k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, před měšťanským domem č.p. 122 na náměstí Míru, Domažlice - Město za účelem umístění předzahrádky (OSM)

2243 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4779/16, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem společnosti LaZeNa, s.r.o., se sídlem Chodské nám. 96, Domažlice za účelem umístění předzahrádky, na dobu určitou do 30. 9. 2012 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2244 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 2170/14, 2179, 2172 a částí pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4 a 2186, vymezených situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice pro zemědělské účely panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník za cenu 1.000,- Kč/ha/rok na dobu určitou do 31. 3. 2013 a uzavření smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků dle předloženého návrhu (OSM)

2245 - schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti (části nemovitosti) č. 8954/12 se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, 30613 Plzeň na realizaci stavby „Křižovatka ulic Havlíčkova-Jiráskova-Hruškova-Chodská v Domažlicích“ dle předloženého návrhu (OSM)

2246 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro Novostavbu RD Domažlice, p. č. 2689/13 dle přeloženého návrhu (OSM)

2247 - bere na vědomí dopis společnosti TIME:SERVICE a.s., Tusarova 41, 170 00 Praha, z 12. 4. 2012 a trvá na usnesení RM č. 1592 ze dne 22. 11. 2011 a č. 1797 ze dne 17. 1. 2012 (OSM)

2248 - a) schvaluje záměr pronajmout pozemek - stavební parcelu č.st. 872/1 v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
b) schvaluje záměr pronajmout pozemky - část stavební parcely č.st. 1074 vymezenou situačním plánkem a pozemkovou parcelu č. 2585/13, vše v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu, pro zahrádkářské účely a za účelem umístění kůlen a garáží
c) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 2660/37 vymezenou situačním plánkem v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu, pro zahrádkářské účely a za účelem umístění kůlen
d) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - pozemkové parcely č. 2675/1 vymezenou situačním plánkem v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu, pro zahrádkářské účely a za účelem umístění kůlen a přístřešku
e) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - stavební parcely č.st. 20 vymezenou situačním plánkem v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
f) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory vedlejších staveb – kůlen a přístřešků umístěných na stavební parcele č. st. 20, k.ú. Domažlice přináležících k bytovému domu č.p. 144 na náměstí Míru, Domažlice - Město
g) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - stavební parcely č.st. 571/1 vymezenou situačním plánkem v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
h) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory vedlejších staveb – kůlen a přístřešků umístěných na stavební parcele č. st. 571/1, k.ú. Domažlice přináležících k bytovým domům č.p. 59 a 169 v ulici Dukelská, Domažlice - Týnské předměstí
i) schvaluje záměr pronajmout část pozemku - stavební parcely č.st. 527 vymezenou situačním plánkem v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
j) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory vedlejších staveb – kůlen umístěných na stavební parcele č. st. 527, k.ú. Domažlice přináležících k bytovému domu č.p. 54 v ulici Poděbradova, Domažlice - Týnské předměstí
k) schvaluje záměr pronajmout pozemek - pozemkovou parcelu č. 5633 v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu, pro zahrádkářské účely a za účelem umístění kůlen
l) schvaluje záměr pronajmout pozemky - část stavební parcely č.st. 773/2 vymezenou situačním plánkem a pozemkovou parcelu č. 3762/5, vše v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu, pro zahrádkářské účely a za účelem umístění kůlen a garáží
m) schvaluje záměr pronajmout pozemky - část stavební parcely č.st. 316 vymezenou situačním plánkem a pozemkovou parcelu č. 150, vše v k.ú. Domažlice k zajištění přístupu a příjezdu a pro zahrádkářské účely
n) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory vedlejších staveb – kůlen umístěných na stavební parcele č. st. 316, k.ú. Domažlice přináležících k bytovému domu č.p. 222 v ulici Žižkova, Domažlice - Bezděkovské předměstí (OSM)

2249 - a) bere na vědomížádost ředitelky Základní školy Msgre B. Staška Mgr. Ivany Váchalové ze dne 11. 4. 2012 o změnu termínu pro provádění rekonstrukce střechy na pavilonu U 1.2 s tím, že změna termínu provedení prací bude řešena dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené Sdružením podnikatelů Dolanský a Kotek, ze dne 9. 9. 2011
b) ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s TDI předložit k projednání dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené Sdružením podnikatelů Dolanský a Kotek, ze dne 9. 9. 2011, kterým bude řešeno prodloužení termínu pro provedení rekonstrukce střechy (pavilonu U 1.2) Základní školy Msgre B. Staška v Domažlicích
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OSM)

2250 - a) bere na vědomí žádost manželů Valdových, Domažlice
b) nesouhlasí s úpravou příjezdové cesty na pozemkové parcele č. 5155, k.ú. Domažlice k vedlejšímu vjezdu k nemovitosti č. p. 55 v Hruškově ul., Domažlice
c) nemění a nedoplňuje usnesení RM č. 1898 a) ze dne 31. 1. 2012
d) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o. připravit podklady pro rozhodnutí o prodeji rodinných domů ve vlastnictví města
Termín splnění: 30.09. 2012 (OSM)

2251 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Domažlice – úprava stávající budovy, výstavba ČOV, studny a přípojek na p.č. 2926/80 v k.ú. Domažlice" se společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3419 pol. 6121 + 2.064.143,- Kč (oprava budovy na baseballovém hřišti)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.064.143,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OSM)

2252 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení autorského dozoru na akci:„Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ Ing. Arch. Ladislavu Schejbalovi, U Letenského sadu 16/1305, 170 00 Praha 7 za cenu 109.200,- Kč vč. DPH.
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 240 § 3612 pol. 6121 + 109.200,- Kč (autorský dozor OZ Bába v Domažlicích)
org. 240 § 6399 pol. 5362 - 18.200,- Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 91.000,- Kč (investiční rezerva)
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru na akci:„Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem, U Letenského sadu 16/1305, 170 00 Praha 7 dle předloženého návrhu (OSM)

2253 - schvaluje Plán kontrolní činnosti města Domažlice na rok 2012 dle předloženého návrh (OF)

2254 - a) bere na vědomížádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice o poskytnutí finančních prostředků na výměnu podlahové krytiny a nábytku ve školní jídelně
b) souhlasí použití investičního fondu na pořízení nábytku ve školní jídelně ve výši 180.000,- Kč (OF)

2255 - schvaluje záměr výpůjčky areálu koupaliště Babylon - pozemková parcela č. 6/1 k.ú. Babylon (OSM)

2256 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, který se konal dne 20. 4. 2011
b) schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice panu Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu (OF)

2257 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org.0810 pol. 4111 +1.124.588,- Kč ÚZ98216 (příjem dotace soc.právní ochrana dětí)
org.0229 § 6171 pol. 5011 + 839.244,- Kč ÚZ98216 (platy hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5011 - 839.244,- Kč (snížení výdajů na platy hrazeno z vlastních zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5031 + 209.812,- Kč ÚZ 98216 (sociální pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5031 - 209.812,- Kč (snížení výdajů na soc.pojištění hrazeno z vlast. zdrojů)
org.0229 § 6171 pol. 5032 + 75.532,- Kč ÚZ 98216 (zdravotní pojištění hrazeno z dotace)
org.0229 § 6171 pol. 5032 - 75.532,- Kč (snížení výdajů na zdrav.pojištění hrazeno z vl.zdrojů)
org.0264 § 6409 pol. 6901 +1.124.588,- Kč (zvýšení investiční rezervy)
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OF)

2258 - bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, který se konal dne 10. dubna 2012 (OKS)

2259 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, ve složení:
předseda: Mgr. Karel Štípek
členové: Josef Kříž, Bc. Vladimíra Soukupová, Dagmar Brunnová, Anna Svobodová, PaedDr. Ondřej Kožíšek
b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace (OKS)

2260 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace, ve složení:
předseda: Ing. Jitka Heřmanová
členové: Mgr. Karel Štípek, Bc. Monika Čermáková, Mgr. Dana Lencová, Mgr. Jarmila Janáčiková, Mgr. Jitka Davidová, Miroslava Deckerová
b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy praktické Domažlice, příspěvkové organizace (OKS)

2261 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace, ve složení:
předseda: Ing. Vítězslav Brody
členové: Mgr. Karel Štípek, Bc. Václava Zelenková, Pluháček Jan, Mgr. Kamil Jindřich, PaedDr. Ondřej Kožíšek
b) jmenuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele Základní umělecké školy Domažlice, příspěvkové organizace (OKS)

2262 - schvaluje spolupráci města Domažlice s Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s. - Komunitním centrem Fazole při realizaci projektu „Zaměstnejme se samy“ formou zajištění zázemí projektu a bezplatného zveřejňování informací o projektu v Domažlickém zpravodaji (OKS)

2263 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 111.300,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na nákup elektrického kotle E-B-150/900 o kapacitě 150 l od firmy DSD Metalic Trade s.r.o. Plzeň (OKS)

2264 - schvaluje prezentaci města Domažlice v Obrazovém atlasu regionů a kulturních památek v ČR vydávaném Klubem českých turistů v rozsahu 1 strany za cenu 13.000,- Kč (OKS)

2265 - bere na vědomížádost pobočky Konfederace politických vězňů Domažlice a Okresního klubu 301 Domažlice Českého svazu PTP-VTNP o pomoc při instalaci dokumentů o 3. odboji na Domažlicku v Mmuzeu Chodska v Domažlicích a doporučuje obrátit se s touto žádostí přímo na Muzeum Chodska (OKS)

2266 - schvaluje uzavírku Vojtěchovy ulice v úseku od křižovatky ul. Vojtěchova a ul. Kozinova ke křižovatce ul. Vojtěchova a ul. Palackého v Domažlicích za účelem konání akce „Město dětem“ dne 1. 6. 2012 od 7.00 hodin do 20.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

2267 - souhlasí s použitím znaku města Domažlice na fotopanelu při příležitosti pořádání projektu Českého olympijského výboru - putovní výstavy velkoplošných olympijských fotografií pořádaného společností Mather Actovation, s.r.o., U Průhonu 13 a, Praha 7, v Domažlicích ve dnech 11.7. - 18. 7. 2012 (OKS)

2268 - schvaluje uzavření Dodatku k pojistné smlouvě uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, Římská 2135/45, Praha 2 a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice (OKS)

2269 - schvaluje Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě č. O2OP/174702 mezi Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle a Městem Domažlice, nám. Míru 1, Domažlice (OKS)

2270 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2012 – 2015
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit Realizační plán na rok 2012
Termín splnění: 24. 5. 2012 (OSVZ)

2271 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 27. 3. 2012

2272 - schvaluje záměr převzít do výpůjčky pozemky - pozemkové parcely č. 401/1 a 401/2, vše v k.ú. Domažlice, za účelem údržby a provádění parkových úprav a údržby chodníků a ukládá odboru správy majetku připravit návrh smlouvy o výpůjčce
Termín splnění: 29. 5. 2012 (OSM)

2273 - schvaluje záměr zřízení profilu zadavatele prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje třetí osoby (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 11. 5. 2012
Poslední aktualizace: 11. 5. 2012 00:00
Autor: