Obsah

34. schůze ze dne 10. 4. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 34. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 10. 4. 2012Rada města v Domažlicích:

2166 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2167 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 2311/8, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem panu Václavu Kadlčíkovi, podnikajícímu pod označením Václav Kadlčík, s místem podnikání Máchova 144, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí za účelem umístění předzahrádky, na dobu určitou do 30. 9. 2012 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že v čl. VIII. odst. 6. se doplňuje termín 30. 6. 2012 (OSM)

2168 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku - pozemkové parcely č. 4814/2 k.ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OSM)

2169 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Domažlice na darování částí pozemků - pozemkových parcel č. 631/3 a č. 343/47, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, na kterých se bude nacházet část stavby "Obytná zóna v obci Havlovice", dle předloženého návrhu s tím, že v čl. II., odst. 2. smlouvy se stanoví termín 31. 12. 2016
Termín splnění: 18. 7. 2012 (OSM)

2170 - schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Obytná zóna v obci Havlovice" na pozemku - pozemkové parcele č. 260/6, k.ú. Havlovice u Domažlic dle přeloženého návrhu (OSM)

2171 - a) rozhodla vyloučit uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o., Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) rozhodla vyloučit uchazeče ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
c) rozhodla vyloučit uchazeče Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
d) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko za cenu 6.529.201,- Kč bez DPH
e) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ dle předloženého návrhu v případě, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
f) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:
org. 482 § 2212 pol. 6121 + 7.835.041,- Kč (Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 7.835.041,- Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2172 - schvaluje pronájem části nebytových prostor nacházejících se ve věži budovy radnice č.p. 1 umístěné na stavební parcele č. st. 141/1, k.ú. Domažlice o výměře 1 m2 společnosti AITEX s.r.o., Žlutická 44, 323 00 Plzeň, za účelem umístění zařízení pro distribuci bezdrátového internetu, na dobu ne/určitou, za cenu 5.000,- Kč/rok bez DPH, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2173 - a) bere na vědomí žádost občanů bydlících v ulici Vrbova v Domažlicích ze dne 26. 3. 2012 o doplnění veřejného osvětlení ve střední části ulice Vrbova v Domažlicích
b) neschvaluje doplnění veřejného osvětlení v ulici Vrbova v Domažlicích (OSM)

2174 - schvaluje udělení souhlasu města jakožto vlastníka pozemků v k.ú. Domažlice, na nichž se nachází rozestavěná budova průmyslové výrobní haly se sociální administrativní přístavbou o rozměrech 120,64 x 23,14m a 24,7 x 12,03m a 38,85 x 6,18m s celkovou výškou do 11 m v katastrálním území Domažlice, dosud nezapsaná v katastru nemovitostí, členěná následovně: SO 01 - hala (výrobní hala a 2 sklady), SO 02 - sociálně-administrativní a technická přístavba, SO 10 - hrubé terénní úpravy a příprava území, SO 11-kanalizace splašková, SO 12 - kanalizace dešťová, SO 13 - vodovod pitný, SO 14 - přípojka silnoproudu, SO 15 - přípojka slaboproudu, SO 16 - přípojka plynu a regulační stanice, SO 17 - venkovní osvětlení, SO 18 - konečné terénní úpravy, ozelenění, oplocení a vratové systémy, SO 19 - komunikace a zpevněné plochy, vše dle rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení Městského úřadu Domažlice, odboru výstavby a územního plánování č.j. OVÚP-7087/08-23816/2008/Ze ze dne 18. 8. 2008 se zápisem výše uvedené stavby haly do katastru nemovitostí, a to formou souhlasného prohlášení ve formě notářského zápisu, jehož dalším účastníkem bude Mgr. Tomáš Linha, insolvenční správce dlužníka Immo Industry Czech s.r.o., přičemž obsahem tohoto notářského zápisu bude i prohlášení o tom, že vlastnické právo ke stavbě předmětné haly je nesporné, a dále poznámka o tom, že město toto prohlášení činí pouze pro potřeby a za účelem zápisu stavby haly do katastru nemovitostí (OSM)

2175 - schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky „Domažlice - úprava stávající budovy, výstavba ČOV, studny a přípojek na p.č. 2926/80 v k.ú. Domažlice" nabídku společnosti DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6, Domažlice za cenu 1.720.119,- Kč bez DPH (OSM)

2176 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření TJ Havlovice za rok 2011 v kuželníku v Havlovicích, který má pronajatý od města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 22. 5. 2001 (OSM)

2177 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - část pozemkové parcely č. 228/6 v k.ú. Havlovice u Domažlic
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OSM)

2178 - bere na vědomížádost MUDr. Zdeňka Šose, Rehabilitace Šos s.r.o., Dobrovského 254, 346 01 Horšovský Týn ze dne 27. 2. 2012 týkající se provozu bazénu v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory a trvá na provozování bazénu (OSM)

2179 - a) schvaluje zadání zakázky na uložení chráničky pro optické kabely městského kamerového a informačního systému před výstavbou parkoviště na pozemku č.5583 k.ú. Domažlice v Baldovské ulici v Domažlicích společnosti GABRIEL PANGRÁC s.r.o., Školní 112, Domažlice, IČ 45349576 dle předložené nabídky
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 281 § 2219 pol. 6121 + 17.963,- Kč (uložení chráničky pro MKIS v Baldovské ulici)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 17.963,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2180 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Domažlice, Msgre B. Staška 232, stavební úpravy části objektu ZŠ na MŠ“ uzavřené se společností STAFIKO stav, s.r.o., Petrovická 283, Domažlice, IČ 26352516 dne 28. 6. 2011 dle předloženého návrhu
b) schvaluje rozpočtové opatření
org. 287 § 3111 pol. 6121 + 225.016,- Kč (stavební úpravy ZŠ na MŠ Msgre B. Staška)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 37.503,- Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 187.513,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2181 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitosti - pozemkové parcely č. 625/1, 625/3, 686, 4459/1, 4841/4, 4841/7, 5104/1, vše k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 v rámci stavby „Domažlice, GAME H+P – kabel NN“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003497/8 dle předloženého návrhu (OSM)

2182 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, zahrady, parc.č. 2716/5 - NN“ na pozemkové parcele č. 4986/2 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007318/18 dle předloženého návrhu (OSM)

2183 - schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce a montáži radarů IPR11 a jejich pozáručním servisu se společností BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Podlesí 418, PSČ 757 01 dle předloženého návrhu (OSM)

2184 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci zdravotní prořezávky stromů veřejné zeleně v městských parcích – parku Antonína Příhody, Steidlově parku, Hanově parku, dále v ulici Sadová a Sokolišti“ nabídku společnosti ALPSTYL, s.r.o. Plzeňská 1197, 349 01 Stříbro, IČ 263 37 657 za cenu 143.500,- Kč bez DPH
b) ukládá DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, zajistit technický dohled při zajištění realizace zdravotní prořezávky stromů veřejné zeleně v městských parcích – parku Antonína Příhody, Steidlově parku, Hanově parku, dále v ulici Sadová a Sokolišti“
Termín splnění: 30. 4. 2012
c) neschvaluje rozpočtové opatření :
org. 0287 § 3745 pol. 5169 + 172.200,- Kč (veřejná zeleň – zdravotní prořezávka stromů)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 172.200,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

2185 - souhlasí s výjimkou z „Pravidel pro povolování přenosných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace“ pro umístění reklamní cedule typu „A“ pro prodejnu paní Aleny Jandové na náměstí Míru v oblouku v prostoru spojovací uličky mezi náměstím Míru a ul. Vodní v Domažlicích u zdi (sloupu) měšťanského domu č.p. 34 náměstí Míru, Domažlice, na stavební parcele č. st. 194, k.ú. Domažlice do 31. 12. 2012 (OSM)

2186 - doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu a doplnění usnesení č. 501 ze dne 25. 1. 2012 takto:
schvaluje prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 444/3, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu č. p. 444, 445 a spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. st. 1489 a 1490, v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 600.051,- Kč
Termín splnění: 30. 6. 2012 (OSM)

2187 - a) schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení rady města č. 1897 b) do 30. 09. 2012
b) ukládá odboru správy majetku připravit podklady pro jednání úhrady ztráty linky MAD s ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Termín: 30. 4. 2012 (OSM)

2188 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáž parkovacího automatu TicketLine – 2001 typ PSA-2 nabídku společnosti WSA doprava a parkování s.r.o., se sídlem Na Plachotě 156, 250 73 Radonice za cenu 95.031,- Kč bez DPH na parkoviště v ulici Hruškova v Domažlicích
b) ukládá odboru správy majetku zajistit umístění parkovacího automatu na parkovišti v ulici Hruškova v Domažlicích dle cenové nabídky společnosti WSA doprava a parkování s.r.o., se sídlem Na Plachotě 156, 250 73 Radonice
Termín splnění: do 15. 6. 2012
c) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0287 § 2219 pol. 6122 + 120.038,- Kč (parkovací automat)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.031,- Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 20.007,- Kč (odpočet DPH) (OSM)

2189 - a) bere na vědomí výsledky monitoringu podzemních vod na bývalé skládce TKO Havlovice za rok 2011
b) schvaluje zadání zakázky "Likvidace monitorovacích vrtů na lokalitě Havlovice – skládka" za cenu 48.000,- Kč + DPH, společnosti AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, divize 33, Slovanská alej 28, Plzeň (OSM)

2190 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě stanov dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky a na základě smlouvy uzavřené dne 8. 4. 2009 mezi dobrovolným svazkem obcí Povodí Berounky a sdružením „ABH Berounka“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Čistá Berounka – etapa II“ bezúplatné nabytí vlastnického práva k příslušné části projektové dokumentace včetně výkonu práv ze smlouvy vyplývající
Termín splnění: 30. 4. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě stanov dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky a na základě smlouvy uzavřené dne 16. 7. 2009 mezi dobrovolným svazkem obcí Povodí Berounky a sdružením „Mott MacDonald – Earth Tech“, jejímž předmětem je poskytování služeb správce stavby při realizaci projektu „Čistá Berounka – etapa II“ bezúplatné nabytí vlastnického práca k hmotně zachyceným výsledkům činnosti správce stavby (průběžných zpráv a závěrečné zprávy) včetně výkonu práv ze smlouvy vyplývající
Termín splnění: 30. 4. 2012
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě stanov dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky a na základě smlouvy uzavřené dne 14. 1. 2010 mezi dobrovolným svazkem obcí Povodí Berounky a sdružením „Čisté Domažlice“, jejímž předmětem je dílo specifikované zadávací dokumentací v rámci projektu „Čistá Berounka – etapa II, projekt D“ bezúplatné nabytí vlastnického práva k příslušné části díla včetně výkonu práv ze smlouvy vyplývající
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OF)

2191 - schvaluje prodej osobního auta Škoda Fabia, SPZ 3P1 4536, rok výroby 2001, příspěvkovou organizací DTS Domažlice (OF)

2192 - a) schvaluje bezúplatné zapůjčení kabin na koupališti Babylon příspěvkovou organizací Plavecký bazén a ubytovna Domažlice do 31. srpna 2020
b) schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – kabiny na koupališti Babylon dle předloženého návrhu (OF)

2193 - schvaluje doplnění ceníku na zimním stadionu o položku osvětlení ledové plochy nad běžný standard 75,- Kč /1 hodinu bez DPH (OF)

2194 - ukládá odboru finančnímu předložit návrh dohody o zápočtu vzájemných pohledávek a závazků mezi Městem Domažlice a Správou sportovních zařízení města Domažlice s.r.o ve výši 904.039,60Kč
Termín splnění: 31. 5. 2012 (OF)

2195 - a) ukládá odboru správy majetku zajistit opravu havarijního stavu trubkového výměníku v
objektu zimního stadionu, č.p. 291, U zimního stadionu v Domažlicích
Termín splnění: 30. 6. 2012
b) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0260 § 3412 pol. 5171 +150.000,- Kč (SSZ - oprava trubkového výměníku)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 150.000,- Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

2196 - schvaluje kalkulaci příspěvku obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky navštěvující školy zřizované městem Domažlice na rok 2012 dle předloženého návrhu (OF)

2197 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice
Základní umělecká škola Domažlice, který se konal dne 26. března 2012
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, který se konal dne 28. března 2012
c) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, který se konal dne 4. dubna 2012 (OKS)

2198 - schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích (od budovy ČSOB čp. 4 k budově MKS čp. 51) za účelem konání akce „Hudba na náměstí“ ve dnech 3. června 2012, 1. července 2012 a 5. srpna 2012, vždy od 13.00 hodin do 21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice (OKS)

2199 - schvaluje použití finančních prostředků ve výši 9.000,- Kč z org. 0115 Cestovní ruch pol. 5139 Propagační materiály na nákup 30 ks knihy „Co odnesl čas 2“ Zdeňka Procházky, Nakladatelství Českého lesa, Vodní 18, Domažlice (OKS)

2200 - a) schvaluje konání akce „Žijeme Londýnem“ dne 30. 4. 2012
b) schvaluje uzavírku dolní části náměstí Míru v Domažlicích (od čp. 51 k budově čp. 46) za účelem konání akce „Žijeme Londýnem“ od neděle 29. dubna 2012 od 19.00 hodin do pondělí 30. 4. 2012 do 21.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS Domažlice
c) souhlasí s udělením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5t – originální historický autobus doubledekcer a olympijský karavan - na náměstí Míru v Domažlicích v termínu 29. 4. 2012 – 30. 4. 2012 (OKS)

2201 - schvaluje uzavření Smlouvy o zveřejnění telefonních čísel Městského úřadu Domažlice do bílé části Zlatých stránek mezi Městem Domažlice, Nám. Míru 1 a firmou MEDIATEL s.r.o., Thámova 137/16, Praha 8 (OKS)

2202 - schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0110 § 5299 pol. 5139 - 5.000,- Kč (krizové řízení - nákup materiálu)
org. 0110 § 5299 pol. 5169 - 1.150,- Kč (krizové řízení - služby)
org. 0110 § 5299 pol. 5167 +6.150,- Kč (krizové řízení - školení) (OKS)

2203 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2012 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 19, Vodní ulice, parc. č. 204, k.ú. Domažlice, v MPR Domažlice - obnova uliční (severní) fasády včetně nátěru oken a klempířských prvků - ve výši 5.000,- Kč
Termín splnění: 15. 12. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2012 na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 33, Vodní ulice, parc. č. 221 k.ú. Domažlice v MPR Domažlice - obnova severní, západní a jižní fasády včetně klempířských prvků a dřevěného obložení - ve výši 102.000,- Kč  
Termín splnění: 15. 12. 2012 (OKS)

2204 - a) bere na vědomí návrh na rozdělení státní dotace 155.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2012 na následující akce obnovy:
1. - měšťanský dům čp. 19, Vodní ulice, parc. č. 204, k.ú. Domažlice, v MPR Domažlice -obnova uliční (severní) fasády včetně nátěru oken a klempířských prvků - návrh příspěvku MK ČR 5.000,- Kč
2. - měšťanský dům čp. 33, Vodní ulice, parc. č. 221 k.ú. Domažlice v MPR Domažlice - obnova severní, západní a jižní fasády včetně klempířských prvků a dřevěného obložení - návrh příspěvku MK ČR 150.000,- Kč
b) ukládá zajistit zpracování aktualizace Programu regenerace MPR Domažlice s výhledem na 5 let
Termín splnění: 15. 11. 2012
c) ukládá ÚPP připravit článek do Domažlického zpravodaje a na internetové stránky města o možnosti zařazení vlastníků nemovitých kulturních památek do aktualizace dotačního Programu regenerace MPR a MPZ s výhledem na 5 let
Termín splnění: 31. 5. 2012
d) schvaluje rozpočtové opatření:
org. 0266 § 3322 pol. 5493 - 343.000,- Kč (Program regenerace MPR)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 343.000,- Kč (investiční rezerva) (OKS)

2205 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a komise státní památkové péče konané dne 22. 3. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 26. 3. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 3. 4. 2012

2206 - schvaluje návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 18. 4. 2012 dle upraveného návrhu (tajemnice)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 16. 4. 2012
Poslední aktualizace: 16. 4. 2012 00:00
Autor: