Obsah

31. schůze ze dne 13. 3. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 31. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 13. 3. 2012Rada města v Domažlicích:

2040 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

2041 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 464/09, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 463, 464 ve výši 641/10979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1481, č. st. 1482 ve výši 641/10979 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 550.000,- Kč
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 394/07, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 394 ve výši 5160/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1326/1 a p. č. 3495/11 ve výši 5160/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 500.000,- Kč
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 393/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 393 ve výši 4856/60096 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1327 a p. č. 3495/12 ve výši 4856/60096 v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 500.000,- Kč
d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 160/02, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 159, 160 ve výši 5480/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637, č. st. 1638 ve výši 5480/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 600.000,- Kč
Termín splnění: 31. 3. 2012 (OSM)

2042 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 1 o velikosti 4+1 o užitné ploše 101,40 m2 nacházející se v 1. podlaží budovy č.p. 253 v ulici 17. listopadu v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 3307 v k.ú. Domažlice (OSM)

2043 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 392/9 v ul. Pelnářova, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

2044 - schvaluje pronájem areálu stravovacího centra před areálem koupaliště na Babyloně, tj. pozemkové parcely č. 12/2, části pozemkové parcely č. 12/3 vymezené situačním plánkem, stavebních parcel č. st. 377, 378, 379, 380 a 381 a chatek a zařízení WC na stavebních parcelách č. 377, 378, 379, 380 a 381, vše k.ú. Babylon za účelem provozování stravovacího centra společnosti VINIČKA s.r.o., se sídlem Na Viničce 3/446, 169 00 Praha 6 - Břevnov a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s těmito podmínkami:
1. pronájem na dobu určitou 5 let s opcí 5 let
2. nájemné se stanoví ve výši - první 3 roky 30.000,- Kč/kalendářní rok
- další roky 40.000,- Kč/kalendářní rok
bez inflačního nárůstu, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného (OSM)

2045 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3800/64 k.ú. Domažlice z vlastnictví ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Domažlice
Termín splnění: 21. 6. 2012 (OSM)

2046 - souhlasí s podáním žádosti Obci Česká Kubice o zařazení záměru přestavby zchátralé budovy školy na Bystřici (objekt č.p. 53 umístěný na stavební parcele č. st. 192, k.ú. Dolní Folmava) na jednoduchý dřevěný objekt pro lesnické účely; změny stávající plochy asanace dožilého objektu (lokalita č. 98) na území výrobní - zemědělské do návrhu změny č. 7 územního plánu obce Česká Kubice (OSM)

2047 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku - pozemkové parcely č. 4818/35 k.ú. Domažlice
Termín splnění: 21. 6. 2012 (OSM)

2048 - doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků - pozemkových parcel č. 2094/48, 4925/4 a 4925/8 vše v k.ú. Domažlice, za cenu 192.618,- Kč, do vlastnictví města a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu za předpokladu schválení rozpočtu města na r. 2012
Termín splnění: 21. 6. 2012 (OSM)

2049 - a) bere na vědomížádost Centra sociálních služeb Domažlice, p.o., Baldovská 583, 344 01 Domažlice o prominutí smluvní pokuty z dlužného nájemného vyplývající nájemní smlouvy ze dne 25. 7. 2008, uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p.o.
b) schvaluje prominutí smluvní pokuty z dlužného nájemného ve výši 50,- Kč vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 25. 7. 2008, uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p.o.
c) bere na vědomí žádost Centra sociálních služeb Domažlice, p.o., Baldovská 583, 344 01 Domažlice o prominutí smluvní pokuty z dlužného nájemného vyplývající nájemní smlouvy ze dne 26. 10. 2005, uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p.o.
d) schvaluje prominutí smluvní pokuty z dlužného nájemného ve výši 1.200,- Kč vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 26. 10. 2005, uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p.o.
e) bere na vědomí žádost Centra sociálních služeb Domažlice, p.o., Baldovská 583, 344 01 Domažlice o prominutí smluvní pokuty z dlužného nájemného vyplývající nájemní smlouvy ze dne 3. 11. 1997, uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p.o.
f) schvaluje prominutí smluvní pokuty z dlužného nájemného ve výši 153,70 Kč vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 3. 11. 1997, uzavřené mezi městem Domažlice a Centrem sociálních služeb Domažlice, p.o. (OSM)

2050 - bere na vědomížádost společnosti CAFÉ ENZZO s.r.o., Staromlýnská 154, Karlovy Vary-Březová o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a ukládá odboru správy majetku o této žádosti rozhodnout v souladu s částí II. 3 odst. (5) organizačního řádu MěÚ Domažlice
Termín splnění: 19. 3. 2012 (OSM)

2051 - schvaluje pronájem objektu bez č.p./č.e. nacházející se na stavební parcele č. st. 450/3 a části pozemkové parcely č. 5536, ostatní plocha, vše v k.ú. Domažlice za účelem provozování chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny Diecézní Charitě Plzeň, se sídlem sady 5. května 348/8, Plzeň, PSČ 301 00 a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu s tímto doplněním:
1) doba nájmu se sjednává jako dobu neurčitá,
2) výše nájemného se sjednává ve výši 48.000,- Kč ročně
3) v článku III. se vypouští odstavce 5,
4) v článku V. odstavci 1. se vypouští část b),
5) v článku V. se nevypouští odstavec 8.,
6) v článku V. odstavci 10. se neakceptuje požadavek budoucího nájemce,
7) v článku V. odstavci 12. se neakceptuje požadavek budoucího nájemce,
8) v článku V. se nevypouští odstavec 15, možnost uplatnění sankce
9) v článku VII. se akceptuje požadavek budoucího nájemce s tím, že se do věty vkládá slovo "písemný" před slovo souhlasu,
10) v článku VIII. se výpovědní lhůta sjednává na 1 rok
Termín splnění: 21. 9. 2012 (OSM)

2052 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav komunikačního zařízení vybudovaného v rámci stavby „Domažlice, nám. Míru, přeložka VTA, VPS“ na pozemkové parcele č. 4779/13 v k.ú. Domažlice a ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společnostmi Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 jako budoucím oprávněným a CAFÉ ENZZO s.r.o, se sídlem Staromlýnská 154, Karlovy Vary - Březová dle předloženého návrhu se zapracovanými připomínkami Mgr. Endštové s tím, že jednorázová úhrada se stanoví ve výši 300,- Kč/bm podzemního vedení komunikačního kabelu a 1000,- Kč za nadzemní stavbu VTA (OSM)

2053 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, náměstí Míru 133 - Cocker, - kNN“ na pozemkových parcelách č. 4779/6, 4779/7, obě v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007210/1 dle předloženého návrhu (OSM)

2054 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby dle předloženého návrhu (OSM)

2055 - schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby dle předloženého návrhu (OSM)

2056 - a) bere na vědomížádost společnosti Holstein Dairy Farms CZ s.r.o., Starý Klíčov 94 ze dne 20. 2. 2012 o pronájem zemědělských pozemků
b) neschvaluje záměr pronajmout pozemky - pozemkové parcely č. 291/9, 319/9, 319/10, 345/28, 345/29, 359/43, 400/6, 400/7, 431/1, 472/1 a 472/4, vše k.ú. Bořice u Domažlic
c) neschvaluje záměr pronajmout pozemky - pozemkové parcely č. 611/1 k.ú. Spáňov, č. 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 320/1, 320/26, 361, 374/1, 374/2, 391/7, 400/5, 456/1, 469, 473/4, 473/9, 473/10, 475/1 vše v k.ú. Bořice u Domažlic a č. 2306 v k.ú. Zahořany po jejich vrácení stávajícími uživateli zpět městu
d) schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 359/43, 345/28, 345/29, 400/7, 400/6, 431/1, 472/1, 472/4 vše k.ú. Bořice u Domažlic Domažlickým městským lesům spol. s r.o., Tyršova 611, Domažlice a ukládá odboru správy majetku připravit návrh dodatku k nájemní smlouvě
Termín splnění: 4. 4. 2012 (OSM)

2057 - a) souhlasí s pokácením topolu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 3495/11, k.ú. Domažlice, jejíž je město spoluvlastníkem, a to podílu ve výši id. 7/12
b) zplnomocňuje SVJ Domažlice, Pelnářova 394 k vyřízení žádosti, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve věci povolení ke kácení stromu na pozemkové parcele č. 3495/11, k.ú. Domažlice (OSM)

2058 - souhlasí s pokácením 1 kusu douglasky tisolisté (jako vánoční strom) a 2 kusů modřínů nacházejících se na pozemkové parcele č. 2586/35, k.ú. Domažlice (OSM)

2059 - souhlasí s pokácením 1 kusu třešně nacházející se na pozemkové parcele č. 2311/53, k.ú. Domažlice (OSM)

2060 - a) souhlasí s pokácením stromu topolu bílého umístěného na pozemkové parcele č. 838/3, k.ú. Domažlice na náklady žadatelky
b) zplnomocňuje paní PaedDr. Pančíkovou Dagmar k vyřízení žádosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve věci povolení ke kácení dřevin na pozemkové parcele č. 838/3, k.ú. Domažlice (OSM)

2061 - doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření Dodatku č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou, uzavřené dne 22. 11. 2005 mezi Městem Domažlice a Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kterým se poskytuje příspěvek 328.710,00 Kč
Termín splnění: 21. 6. 2012 (OSM)

2062 - schvaluje uzavření Smlouvy o omezeném užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 4 721/12/2 OS JIH/Středisko výroby Domažlice se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň pro zajištění stavby „Domažlice, Chodská ul. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace„ dle předloženého návrhu (OSM)

2063 - neschvaluje záměr zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy přes část stavební parcely č. st. 401/1 v k.ú. Domažlice ve prospěch vlastníka budovy č. p. 101 umístěného na stavební parcele č. st. 109/1, k.ú. Domažlice na dobu neurčitou s tím, že věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu (OSM)

2064 - schvaluje připojení města Domažlice jako vlastníka pozemků v k.ú. Draženov k žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Draženov (OSM)

2065 - schvaluje výjimku z „Pravidel pro povolování přenosných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace“ pro umístění reklamní cedule typu „A“ pro provozovnu restaurace Singapore - Ludmila Řezníčková, Kostelní 104, Domažlice na chodníku v ul. Kostelní přiléhajícího k loubí měšťanského domu č.p. 131 v Domažlicích v termínu do 31. 12. 2012 (OSM)

2066 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – do ul. Chodská, ul. Msgre B. Staška, ul. Npor. O. Bartoška, ul. Fastrova, ul. Husova a náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 14. 3. 2012 do 31. 3. 2012 pro vozidla:
MAN TGApres 3P0 4446, MAN TGL HN 3P9 0249, LIAZ pres 4P7 5628, LIAZ bobr DO 4660, LIAZ RN 1P4 5910, LIAZ RN 1P4 5907, LIAZ MOP22 1P4 5902, PRAGA UV 80 1P5 8556, PRAGA UV 80 1P3 0671 (OSM)

2067 - neschvaluje záměr pronajmout část náměstí Míru v Domažlicích společnosti Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň za účelem uskutečnění reklamní akce (OSM)

2068 - a) souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období od 21. 3. 2012 do 31. 3. 2012 za účelem rekonstrukce vodovodu - protlak pod Zubřinou - v rámci akce čistá Berounka Sdružením „Čisté Domažlice“ SMP CZ, a.s., OHL ŽS, a.s., STRABAG, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6 v zastoupení CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
b) souhlasí s uzavírkou v ul. Hruškova v Domažlicích v termínu od 26. 3. 2012 do 6. 4. 2012 z důvodu rekonstrukce vodovodu - protlak pod Zubřinou - v rámci akce čistá Berounka (OSM)

2069 - a) souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období od 21. 3. 2012 do 31. 3. 2012 za účelem výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Chodská v Domažlicích v rámci akce čistá Berounka Sdružením „Čisté Domažlice“ SMP CZ, a.s., OHL ŽS, a.s., STRABAG, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6 v zastoupení CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
b) souhlasí s uzavírkou ul. Chodská v Domažlicích v termínu od 21. 3. 2012 do 27. 4. 2012 z důvodu výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v rámci akce Čistá Berounka (OSM)

2070 - schvaluje dodatečné vyřazení kotle 400 kW ČKD Dukla KDVE 40 r.v. 1996 z kotelny v ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích z majetku města (OSM)

2071 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 2311/8 v k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, před domem č.p. 569 v Mánesově ul., Domažlice - Týnské Předměstí za účelem umístění předzahrádky (OSM)

2072 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice“
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Výměna oken v budově ZŠ Komenského 17, Domažlice“ ve složení:
členové: náhradníci:
Bc. Michal Hájek, Ing. Milena Vlčková,
Miroslav Kaigl, Lenka Králová,
Alena Raisová, Jiří Pivoňka,
Ivan Rybár, Stanislav Tauer,
Jiří Pivoňka, Mgr. Karel Štípek (OSM)

2073 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 12. 2010, dle předloženého návrhu (OSM)

2074 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dohody o zániku zástavního práva s Povodím Berounky, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Plzni, nám. Republiky 1, kterou se ruší zástavní právo zřízené a váznoucí na pozemkové parcele č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 219 a č. 220 ze dne 23. 3. 2011
Termín splnění: 21. 9. 2012 (OSM)

2075 - neschvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 345/3, k.ú Domažlice společnosti TOP TANK s.r.o., se sídlem Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - Březová za účelem výstavby a provozování čerpací stanice (OSM)

2076 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 19. 3. 2012 do 31. 5. 2012, pro druh vozidla – Avia A80-N - nosič kontejnerů - DO 8858, Avia A75-L - valník - DOE 0933, Tatra 815b - autodomíchávač - 4P5 2510, Tatra 815V - autodomíchávač - 1P0 0789, Tatra AD LCT - autojeřáb - DO 5257, Tatra T815 - autojeřáb - 4P7 5595, Mercedez-Benz - čerpadlo betonu - 1P0 5056, Mercedez-Benz Actros - čerpadlo betonu - 4P2 4789, z důvodu zásobování staveniště (OSM)

2077 - schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby plynové přípojky na pozemku p.č. 4779/12 k.ú. Domažlice dle přeloženého návrhu (OSM)

2078 - bere na vědomí informaci Domažlické správy nemovitostí spol. s r. o. ve věci záměru uzavřít dohody o užívání pozemků u bytových domů č.p. 393 a 394 v ul. Pelnářově v Domažlicích a souhlasí s navrhovaným postupem (OSM)

2079 - a) posoudila obsah Petice za změnu "Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice - 2. vlna prodeje" podanou nájemci bytových domů č.p. 502, 503, 504 v Kunešově ul., Domažlice
b) nesouhlasí se změnou Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice spočívající v rozšíření seznamu bytových domů určených k prodeji o bytový dům č.p. 502, 503, 504 v Kunešově ul., Domažlice (OSM)

2080 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o postupu ve věci privatizace bytového fondu dle Zásad k prodeji bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice, 2. vlna prodeje
b) doporučuje zastupitelstvu schválit odstoupení od smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných prostorech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku, jejímž předmětem je prodej bytové jednotky č. 159/02, spoluvlastnického podílu ve výši 5572/137979 na stavební parcele č. st. 1637, st. 1638 a spoluvlastnického podílu ve výši 5572/137979 na společných částech budovy čp. 159, 160 v ulici Kosmonautů v Domažlicích - Hořejší Předměstí
Termín splnění: 18. 10. 2012 (OSM)

2081 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 84/1, k.ú. Babylon Obci Babylon, se sídlem Babylon 67 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu varianty č. 2 (OSM)

2082 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513 dle předloženého návrhu s tím, že nájemné na rok 2012 a následující se stanoví ve výši 3.800.543,- Kč (OSM)

2083 - schvaluje zadávací podmínky k veřejné jednokolové architektonické soutěži o návrh na řešení přestavby bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum dle upraveného návrhu (OSM)

2084 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemkům - pozemkovým parcelám č. 4920/1, 2338/1, 2402/1, 4803/3 a ke stavební parcele č.st. 473/1, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - akce „011_2011_Pkr_DOMA_ZZS_SÚS_OK“ dle předloženého návrhu (OSM)

2085 - schvaluje podání odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 11. 2011 č.j. 49 Cm 13/2009-78 a ukládá právnímu zástupci města Mgr. Tomáši Kaplanovi, advokátovi odvolání podat, resp. podané odvolání odůvodnit
Termín splnění: 13. 4. 2012 (OSM)

2086 - schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace DTS Domažlice ve výši 301.498,- Kč na pořízení osobního automobilu Citroen Berlingo 1,6 Vti Multispace (OF)

2087 - bere na vědomí informaci o termínu koupací sezóny na koupališti Babylon od 30. května 2012 do 1. září 2012 (OF)

2088 - a) bere na vědomí Zprávu o kontrole společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice
b) ukládá jednateli společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice, s.r.o., zajistit vybírání vstupného v souladu s platným schváleným ceníkem
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OF)

2089 - a) doporučuje ZM změnit položku rozpočtu takto:
org. 0113 § 3429 pol. 5229 - 200.000,- Kč (grant – reprezentace v dl.mistrovských soutěžích)
b) doporučuje ZM změnit položku rozpočtu takto:
org. 0113 § 3419 pol. 5229 + 200.000,- Kč (grant – sport dospělí)
c) doporučuje ZM změnit položku rozpočtu takto:
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 48.000,- Kč (Městská knihovna – účet 521-mzdové náklady)
org. 0215 § 3314 pol. 5331 + 16.100,- Kč (Městská knihovna – účet 524-zákonné pojištění)
d) nedoporučuje ZM změnit položku rozpočtu takto:
org. 0231 § 3412 pol. 5331 + 88.000,- Kč (Plavecký bazén a ubytovna- účet 521- mzdové náklady)
org. 0231 § 3412 pol. 5331 + 29.400,- Kč(Plavecký bazén a ubytovna –účet 524-zákonné pojištění)
e) doporučuje ZM změnit položku rozpočtu takto:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 +400.000,- Kč (DTS Domažlice -účet 501 – spotřeba materiálu)
f) doporučuje ZM změnit položku rozpočtu takto:
org. 0251 § 3639 pol. 5331 +200.000,- Kč (DTS Domažlice – účet 518 – ostatní služby)
g) doporučuje ZM Domažlice schválit rozpočet Města Domažlice na rok 2012 dle upraveného návrhu
h) doporučuje ZM schválit čerpání investiční rezervy rozpočtu ve výši 213.060.890,- Kč na financování investičních akcí dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 4. 2012
ch) doporučuje ZM schválit příděl do sociálního fondu ve výši 968.175,- Kč
Termín splnění: 30. 11. 2012 (OF)

2090 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu Města Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2012(OF)

2091 - ukládá OKS připravit vyhlášení konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelů těchto příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., (školský zákon):
Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Domažlice, příspěvková organizace
Základní škola praktická Domažlice, příspěvková organizace
Termín splnění: příští schůze RM (OKS)

2092 - neschvaluje zapojení města Domažlice do projektu - Naučná stezka „Po stopách Boženy Němcové“(OKS)

2093 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 48.000,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17 na nákup nové řídící jednotky automatického hlídání tlaku v topném systému (OKS)

2094 - a) bere na vědomí zápis z výroční valné hromady JSDHO Domažlice konané 28. 1. 2012
b) bere na vědomí zprávu o činnosti JSDHO Domažlice - část Havlovice za rok 2011, která byla přednesena na výroční valné hromadě dne 10. 12. 2011 (OKS)

2095 - a) schvaluje uzavření Podlicenční smlouvy, opravňující užívat vytvořené autorské dílo „Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“ mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření Podlicenční smlouvy, opravňující užívat vytvořené autorské dílo „Ortofotomapa Plzeňského kraje“ mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

2096 - a) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 7. 3. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 1. 3. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkové péče ze dne 1. 3. 2012
d) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 28. 2. 2012

2097 - schvaluje návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 21. 3. 2012 dle předloženého návrhu (tajemnice)

2098 - a) souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období od 22. 3. 2012 do 31. 3. 2012 za účelem výstavby vodovodu a kanalizace v rámci akce čistá Berounka Sdružením „Čisté Domažlice“ SMP CZ, a.s., OHL ŽS, a.s., STRABAG, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6 v zastoupení CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
b) souhlasí s uzavírkou v ul. Na Ostrůvku v Domažlicích v termínu od 22. 3. 2012 do 20. 4. 2012 z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace v rámci akce čistá Berounka (OSM)

2099 - schvaluje poskytnutí peněžitých darů na akci „Sportovec roku 2011“ takto: jednotlivci mládež 500,- Kč, jednotlivci dospělí 1.000,- Kč, kolektivy mládež 3.000,- Kč, kolektivy dospělí 5.000,- Kč, Rozhodčí 1.000,- Kč (OKS)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 27. 3. 2012
Poslední aktualizace: 27. 3. 2012 00:00
Autor: