Obsah

30. schůze ze dne 28. 2. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 30. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 2. 2012Rada města v Domažlicích:

1989 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. C3, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 09.03.2010 dle předloženého návrhu (OSM)

1990 - bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 20.02.2012 (OSM)

1991 - neschvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

1992 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

1993 - schvaluje vyřazení z evidence žadatelů o byt v DPS (OSM)

1994 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) neschvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

1995 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

1996 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1997 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 25, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1998 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 15, v budově čp. 258 v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

1999 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11, v budově čp. 250 v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2000 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 54 v ulici Poděbradova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2001 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 169 v ulici Dukelská v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2002 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, v budově čp. 155 v ulici Spálená v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2003 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2, v budově čp. 65 v Třebnicích, Horšovský Týn s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

2004 - schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 14 o velikosti 3+1 o užitné ploše 86,34 m2 nacházející se ve 3. podlaží budovy č.p. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích - Hořejší Předměstí umístěné na stavební parcele č. st. 1074 v k.ú. Domažlice, a to za podmínky úhrady zbývajícího předplaceného nájemného ve výši 409.661,- Kč (OSM)

2005 - schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 41/141 v ul. Masarykova č.p. 141 v Domažlicích, a to ke dni 29. 2. 2012 (OSM)

2006 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci uzavírání kupních smluv na prodej pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a nesouhlasí s náhradou ani slevou z kupní ceny (OSM)

2007 - ukládá Mgr. Endrštové, advokátce podat ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 1. 2012, č.j. 28 Cdo 416/2010-82
Termín splnění: 31. 3. 2012 (OSM)

2008 - a) schvaluje udělení výjimky z Vnitřní směrnice č. 03/2007 o zadávání veřejných zakázek na zadání zakázky "Oprava místní komunikace v ulici Thomayerova – úseku od křižovatky ulic Vrchlického – Thomayerova směrem do ulice Mánesova v Domažlicích“ z důvodu neakceptace provedení konečných povrchů v rámci akce Čistá Berounka
b) schvaluje zadání zakázky společnosti Silnice Horšovský Týn, a.s. se sídlem Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn "Oprava místní komunikace v ulici Thomayerova – úseku od křižovatky ulic Vrchlického – Thomayerova směrem do ulice Mánesova v Domažlicích - bez chodníků“za cenu 446.173,- Kč bez DPH
c) schvaluje zadání zakázky společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, Domažlice "Oprava místní komunikace v ulici Thomayerova – úseku od křižovatky ulic Vrchlického – Thomayerova směrem do ulice Mánesova v Domažlicích - oprava chodníků a výměna obrubníků" za cenu 410.038,- Kč bez DPH (OSM)

2009 - mění a doplňuje usnesení č. 1961 b) ze dne 14. 2. 2012 takto:
schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ateliér stavebního inženýrství, s.r.o., se sídlem Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby „HAVLOVICE - rekonstrukce mostů ev.č. M01, ev.č. M02 a ev.č. M12“ dle předloženého návrhu (OSM)

2010 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi částí pozemku - stavební parcely č. st. 22 k.ú. Havlovice u Domažlic, nově označené geometrickým plánem č. 317-131/2011 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. parcelním č. 782 o výměře 8 m 2 a č. 783 o výměře 5 m 2 za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 21. 6. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemkové parcely č. 626/2 k.ú. Havlovice u Domažlic o výměře 11 m 2 za cenu 200,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 21. 6. 2012 (OSM)

2011 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemkové parcely č. 730/2, k.ú. Havlovice u Domažlic a uzavření kupních smluv dle předložených návrhů
Termín splnění: 21. 6. 2012 (OSM)

2012 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové, advokátky o průběhu soudního řízení vedeného Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 6 C 104/2009,
b) ukládá Mgr. Endrštové, advokátce objednání znaleckého posudku z oboru geologie u společnosti G IMPULS Praha spol.s r.o. v rozsahu a za cenu dle nabídky této společnosti
Termín plnění: 30. 3. 2012 (OSM)

2013 - a) ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávky "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
b) schvaluje zahájení jednacího řízení s uveřejněním dle § 22, odst. 2 zákona č. 137/2006, Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce na dodávky "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba“ za shodných zadávacích podmínek, které byly schváleny usnesením č. 1146 dne 16. 8. 2011
c) jmenuje komisi pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení s uveřejněním na dodávky „Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice" dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ve složení:
JUDr. Tomáš Nevečeřal, Mgr. Barbora Víchová, Bc. Michal Hájek
náhradník:
Mgr. Jiří Janoušek
d) jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou v jednací řízení s uveřejněním na dodávky „Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice" dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách platném znění ve složení:
členové: náhradníci:
JUDr. Tomáš Nevečeřal Mgr. Anna Mintálová
Mgr. Barbora Víchová Mgr. Jiří Janoušek
Ing. Ivan Pavle Ing. Jan Ludvík
Ing. Jiří Lohr Ing. Pavel Svatek
Jiří Kliment Bc. Petr Vondraš (OSM)

2014 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 303 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, společnosti Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, PSČ 120 00, za účelem výkonu služeb zapsaných v rejstříku obecně prospěšných společností, na dobu neurčitou za cenu 1000,- Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2015 - schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 4779/13 v k.ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, před měšťanským domem č.p. 121 na náměstí Míru, Domažlice - Město za účelem umístění předzahrádky (OSM)

2016 - bere na vědomí předloženou zprávu o finančním hospodaření Evy Kohoutové, podnikající pod označením Eva Kohoutová za r. 2010 a r. 2011 v prodejně smíšeného zboží č.p. 38 v Havlovicích, kterou má pronajatu od Města Domažlice nájemní smlouvou ze dne 1. 3. 2007 ve znění dodatků (OSM)

2017 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - kanceláře č. 005 v budově č.p. 40 umístěné na stavební parcele č. 187/1, k.ú. Domažlice, na náměstí Míru v Domažlicích, za účelem zřízení kanceláře UNIQA pojišťovny, a.s. od 1. 4. 2012 na dobu neurčitou za cenu 1000,- Kč/m2/rok, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu za předpokladu, že budou vyrovnány ze strany budoucího nájemce veškeré jeho závazky vůči městu (OSM)

2018 - schvaluje pronájem části nebytových prostor - garáže č. 2 - v budově č.p. 65 v Třebnicích umístěné na stavební parcele č. st. 69/3, k.ú. Třebnice u Domažlic za účelem parkování osobního auta V.P. na dobu neurčitou, za cenu 263,-Kč/měsíc, s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

2019 - a) nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr směnit pozemkové parcely č. 2293, k.ú. Domažlice ve vlastnictví města za část pozemkové parcely č. 2291/52 a pozemkovou parcelu č. 2294/7, obě v k.ú. Domažlice včetně zpevněných ploch a povrchových úprav
Termín splnění: 31. 3. 2012
b) doporučuje zastupitelstvu schválit záměr koupit část pozemkové parcely č. 2291/52 a pozemkovou parcelu č. 2294/7, obě v k.ú. Domažlice včetně zpevněných ploch a povrchových úprav za cenu 1000,- Kč
Termín splnění: 31. 3. 2012 (OSM)

2020 - bere na vědomížádost vlastníků domu čp. 60 v ulici Msgre B. Staška, Domažlice o odstranění nebo o úpravu umístění zpomalovacího prahu ve vozovce u domu č.p. 60 ze dne 26. 1. 2012 (OSM)

2021 - mění a doplňuje usnesení č. 1896 ze dne 31. 1. 2012 takto:
schvaluje pronájem stavební parcely č. st. 401/1, k.ú. Domažlice společnosti TOP TANK s.r.o., Staromlýnská 154/35, Karlovy Vary - Březová za účelem provozování parkoviště pro veřejnost a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tímto doplněním:
a) výše nájemného se stavení ve výši 150,-Kč/m2 a rok,
b) odst. (7) čl. III smlouvy se kauce stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného,
c) poplatek za užívání předmětu nájmu nájemcem za období od 1. 3. 2011 do uzavření této smlouvy činí 129,- Kč/m2/rok,
d) v odst. (2) čl. V smlouvy se doplňuje částka 10 tis. Kč,
e) v odst. (1) čl. VII. smlouvy se výpovědní lhůta sjednává v délce 3 měsíce (OSM)

2022 - a) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. finanční plán společnosti na rok 2012 dle předloženého návrhu
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o. investiční plán společnosti na rok 2012 dle předloženého návrhu (OF)

2023 - schvaluje finanční plán hospodářské činnosti Města Domažlice na rok 2012 dle předloženého návrhu s rozsahem oprav (účet 511 – Opravy a udržování) dle položkového plánu oprav a rekonstrukcí ve výši 12.236.000,- Kč (OF)

2024 - bere na vědomí informaci jednatele DSN s.r.o, o návrhu řešení revitalizace městských bytových domů (OF)

2025 - a) bere na vědomí informaci o způsobu likvidace nízkotlaké plynové kotelny v ul. Spálená čp. 135, Domažlice
b) schvaluje vyřazení nízkotlaké plynové kotelny v ul. Spálená čp. 135 z evidence majetku města v pořizovací ceně 333.819,- Kč (OF, OSM)

2026 - bere na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2011 (OF)

2027 - bere na vědomí finanční vypořádání příspěvkových organizací města za rok 2011, provedené dle vnitřní směrnice Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice (OF)

2028 - a) bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městská knihovna B. Němcové
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna B. Němcové Domažlice, zajistit v roce 2012 dodržování schválené Metodiky účtování časového rozlišení energií
Termín splnění: 28. 2. 2013 (OF)

2029 - a) bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole u příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice
b) ukládá ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Domažlice, zajistit v roce 2012 dodržování schválené Metodiky účtování časového rozlišení energií
Termín splnění: 28. 2. 2013 (OF)

2030 - a) bere na vědomí žádost EPOCHÉ o.s. o finanční podporu z rozpočtu města Domažlice
b) ukládá OF zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2012 finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro EPOCHÉ, o.s., Zábělská 43, Plzeň na zajištění provozu v roce 2012
Termín splnění: ihned (OKS - ÚŠK, OF)

2031 - bere na vědomí oznámení o uzavření Jeselského zařízení Domažlice ve dnech 30. 7. - 17. 8. 2012 (OKS - ÚŠK)

2032 - bere na vědomí změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích Mgr. Kamila Jindřicha dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2012 (OKS - ÚŠK)

2033 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat mezi městem Domažlice a společností AITEX, s.r.o. Žlutická 44, Plzeň 323 00 dle předloženého návrhu (OICT a GIS)

2034 - schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji" uzavřené mezi městem Domažlice a Státní tiskárnou cenin, s.p. dle předloženého návrhu (tajemnice)

2035 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise stavební a strategického rozvoje ze dne 8. 12. 2011 a 20. 2.2012
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 20. 2. 2012

2036 - nejmenuje členem komise stavební a strategického rozvoje pana Davida Rácze, Mrákov 62

2037 - a) souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období od 8. 3. 2012 do 31. 3. 2012 za účelem výstavby vodovodu v ul. Kostelní v Domažlicích v rámci akce čistá Berounka Sdružením „Čisté Domažlice“ SMP CZ, a.s., OHL ŽS, a.s., STRABAG, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6 v zastoupení CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
b) souhlasí s uzavírkou ul. Kostelní v Domažlicích ve dvou etapách - I. etapa v termínu 8. 3. 2012 - 30. 3. 2012 od křižovatky ul. Školní a ul. Spálená po křižovatku ul. Komenského a II. etapa v termínu 29. 3. 2012 - 30. 4. 2012 od křižovatky ul. Školní a ul. Spálená včetně po křižovatku ul. Kostelní a ul. náměstí Míru z důvodu výstavby vodovodu v rámci akce Čistá Berounka (OSM)

2038 - souhlasí s prováděním výkopových prací v zimním období od 5. 3. 2012 až 25. 3. 2012 za účelem záfuku optického kabelu do stávající HDPE firmou První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň (OSM)

2039 - a) schvaluje zadání zakázky na dodávku dvou GPS přístrojů včetně mapových podkladů pro vybavení povodňové komise města Domažlice fyzické osobě podnikající pod označením Ing. Martin Vacke, Komenského 190, 341 01 Horažďovice za cenu 60.730,- Kč bez DPH
b) schvaluje zadání zakázky na dodávku elektrocentrály pro povodňovou komisi města Domažlice společnosti IRIUM s.r.o. Praha 5, Košíře, Naskové 1189/1 za cenu 66.900,- Kč bez DPH (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 5. 3. 2012
Poslední aktualizace: 5. 3. 2012 00:00
Autor: