Obsah

29. schůze ze dne 14. 2. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 29. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 14. 2. 2012Rada města v Domažlicích:

1938 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

1939 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, zahrady, parc.č. 2689/32 - NN“ na pozemkové parcele č. 2689/56, v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007664/2 dle předloženého návrhu (OSM)

1940 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely č. 3798/4, k.ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy se společností Plzeňská knihvazba spol. s r.o., se sídlem Domažlice, Chrastavická 217 dle předloženého návrhu, kupní cena se stanoví ve výši 340,- Kč/m2
Termín splnění: 22. 8. 2012 (OSM)

1941 - neschvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor nacházejících se ve věži budovy radnice č.p. 1 umístěné na stavební parcele č. st. 141/1, k.ú. Domažlice společnosti AITEX s.r.o., za účelem umístění 11 ks antén a datového rozvaděče pro distribuci bezdrátového internetu (OSM)

1942 - schvaluje nenavyšování roční výše nájemného u nebytových prostor a pozemků za rok 2011 o inflační nárůst u těch nájemních smluv, u nichž by inflační nárůst nájemného činil 10,- Kč ročně a méně; toto opatření se vztahuje pouze pro výpočet nájemného na rok 2012 a na nájemní smlouvy spravované odborem správy majetku, Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o. a Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb - domovem pro seniory, p.o. (OSM)

1943 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zřízení a provozování zemního kabelového žlabu na nemovitosti - pozemkové parcele č. 3728/3, k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

1944 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkových parcel č. 2583/2 a 2583/11, obě v k.ú. Domažlice se společností MIJAVA spol. s r.o., se sídlem v Domažlicích, Kozinova 259, dle předloženého návrhu (OSM)

1945 - a) vyhodnotila doručené nabídky na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 164/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 163 a 164 ve výši 3490/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 3490/128969 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a stanovila pořadí dle výhodnosti nabídek
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 164/8, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 163 a 164 ve výši 3490/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 3490/128969 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 481.150,- Kč
Termín splnění: 22. 8. 2012 (OSM)

1946 - a) vyhodnotila doručené nabídky na prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/10, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č. p. 159 a 160 ve výši 6246/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a č. st. 1638 ve výši 6246/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a stanovila pořadí dle výhodnosti nabídek
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - bytové jednotky č. 160/10, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 159 a 160 ve výši 6246/137979 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1637 a č. st. 1638 ve výši 6246/137979 v Domažlicích, Hořejší Předměstí a uzavření "Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na pozemku" dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 650.000,- Kč
Termín splnění: 22. 8. 2012 (OSM)

1947 - doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat nemovitost - bytovou jednotku č. 164/12, spoluvlastnický podíl na společných prostorech domu č.p. 163 a 164 ve výši 5115/128969 a spoluvlastnický podíl na stavebních parcelách č. st. 1641 a č. st. 1642 ve výši 5115/128969 v Domažlicích, Hořejší předměstí, dle předloženého návrhu s minimální kupní cenou 495.000,- Kč
Termín splnění: 2. 3. 2012 (OSM)

1948 - a) schvaluje záměr prodat stávajícímu nájemci bytovou jednotku č. 530/4, spoluvlastnický podíl v rozsahu 651/7620 na společných částech budovy č.p. 530, a spoluvlastnický podíl v rozsahu 651/7620 na stavební parcele č. st. 2598, k.ú. Domažlice v ulici Mánesova v Domažlicích – Týnské Předměstí
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce č. 530/4, spoluvlastnickému podílu v rozsahu 651/7620 na společných částech budovy č.p. 530, a spoluvlastnickému podílu v rozsahu 651/7620 na stavební parcele č. st. 2598, k.ú. Domažlice v ulici Mánesova v Domažlicích – Týnské Předměstí, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 8. 2012 (OSM)

1949 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ze stavební parcely č. st. 2583, 2584 a 2585, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl ve výši 7026/369163 ze stavebních parcel č. st. 2583, 2584 a 2585, vše k.ú. Domažlice dle předloženého návrhu
Termín splnění: 22. 8. 2012 (OSM)

1950 - souhlasí s umístěním fotovoltaického systému na střechu rodinného domu čp. 81 umístěného na stavební parcele č.st. 151, k.ú. Havlovice u Domažlic jako obec, na jejímž území se toto zařízení nachází (OSM)

1951 - bere na vědomížádost společnosti AMERICAN CHANCE CASINOS a.s., se sídlem Česká Kubice 64, PSČ 345 32 o prodej části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice (OSM)

1952 - mění a doplňuje usnesení č. 1887 ze dne 31. 1. 2012 takto:
souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – na náměstí Míru v Domažlicích ve dnech od 6. 3. 2012 do 10. 3. 2012, pro druh vozidla – AVIA A80 - N - nosič kontejnerů, SPZ: DO 88 - 58 z důvodu zásobování staveniště“ (OSM)

1953 - a) rozhodla vyloučit uchazeče PROJEKTPLAN CZ s.r.o., Projekční a inženýrská kancelář, Kosmonautů 718/6, 360 05 Karlovy Vary z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Aktualizace povodňového plánu města Domažlice, zpracování digitálního plánu města Domažlice a varovného a informačního systému obyvatelstva ve městě Domažlice"
b) schvaluje nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu "Aktualizace povodňového plánu města Domažlice, zpracování digitálního plánu města Domažlice a varovného a informačního systému obyvatelstva ve městě Domažlice" nabídku společnosti HF BIZ s.r.o., Slovanská 21, 787 01 Šumperk za cenu 149.000,- Kč bez DPH
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Aktualizace povodňového plánu města Domažlice, zpracování digitálního plánu města Domažlice a varovného a informačního systému obyvatelstva ve městě Domažlice" se společností HF BIZ s.r.o., Slovanská 21, 787 01 Šumperk dle předloženého návrhu (OSM)

1954 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků nacházejících se v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích – stavební parcely č. st. 4442 a pozemkové parcely č. 2490/39, obě v k.ú. Domažlice (OSM)

1955 - a) bere na vědomížádost Nájemního družstva GOLEM, družstva, nám. Míru 1, Domažlice ze dne 23. 1. 2012 a souhlasí s navrhovaným postupem
b) souhlasí jako člen Nájemního družstva GOLEM, družstva s podáním výpovědi mandátní smlouvy mezi Nájemním družstvem GOLEM, družstvem, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice a SECURITY INVESTMENT s.r.o., se sídlem Domažlické Předměstí 610, Klatovy III
c) nesouhlasí s podnájmem bytových jednotek nacházejících se v budově č.p. 86 v Kozinově ul., Domažlice (OSM)

1956 - a) souhlasí s pokácení smrku nacházejícím se na pozemkové parcele č. 84/1 v k.ú. Babylon na náklady žadatele
b) zplnomocňuje pana Jana Šturmu k vyřízení žádosti, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve věci povolení ke kácení stromu na pozemkové parcele č. 84/1 v k.ú. Babylon (OSM)

1957 - souhlasí s pokácením řady přerostlých smrků nacházejících se na pozemkové parcele č. 298/1 v k.ú. Domažlice na severní straně bytového domu č.p. 182 v ul. Kosmonautů, Domažlice (OSM)

1958 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení STL plynovodu na pozemkových parcelách č. 2446/11, 2448/3, 2490/3, 2490/10, 2490/24, 2490/25, 2490/26, 2490/27, 2490/28, 2490/29, 2490/30, 2490/41, 2490/45, 4949/1, vše v k.ú. Domažlice ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

1959 - schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 4779/13, k.ú. Domažlice vymezené situačním plánkem paní Janě Svatošové, podnikající pod označením Jana Svatošová, s místem podnikání Fibichova 434, Domažlice za účelem umístění předzahrádky, na dobu určitou do 31. 12. 2016 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že v čl. VIII. odst. 6. se doplňuje termín 30. 6. 2012 (OSM)

1960 - a) bere na vědomížádost Karla Volfa o odstranění veřejného osvětlení umístěného na domě č.p. 359 v Domažlicích ze dne 1. 2. 2012
b) neukládá odboru správy majetku zajistit vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení chodníku, který spojuje ulici Žižkova Havlíčkova mezi domy č.p. 359 a 78 a zařadit akci do návrhu rozpočtu na rok 2012
Termín splnění: 31. 3. 2012 (OSM)

1961 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti Ateliér stavebního inženýrství, s.r.o., se sídlem Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby „HAVLOVICE - rekonstrukce mostů ev. č. M01, ev. č. M02 a ev.č. M12“ za cenu 163.500,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ateliér stavebního inženýrství, s.r.o., IČ 28042395, se sídlem Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary na vypracování projektové dokumentace na realizaci stavby „HAVLOVICE - rekonstrukce mostů ev.č. M01, ev.č. M02 a ev.č. M12“ za předpokladu schválení této investiční akce v rozpočtu města na rok 2012 (OSM)

1962 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 1. 2012 dle předloženého návrhu (OSM)

1963 - neschvaluje sepis souhlasného prohlášení, kterým uznává vlastnické právo obce Babylon k pozemkům stavebním parcelám č. st. 123/1, 349, 350, 351/1, 357, 358, 368, 369, 370, 371, 372, 373 a pozemkovým parcelám č. 36/44, 36/45, 36/46, 36/47, 36/48, 36/49, 36/50, 36/51 a 36/52, vše k.ú. Babylon (OSM)

1964 - schvaluje záměr dát do výpůjčky nemovitosti – pozemkové parcely č. 2338/4, 2338/1, 2338/6, 4920/1, 2221/4, 4937/1, 2207/5, 2207/2, 2208/8, 2207/4, 2208/7, 2207/3, 2225/10, 2225/11, 2019/29, 2019/37, 2094/70, 1996/1, 2238/9, 1996/9, 1996/11, 1996/8, 1996/6, 2094/61, 2238/7, 2094/69, 1996/5, 1996/10, 2238/8, 1996/7, 2094/72, 1996/12, 2338/10, 4908/38, 4908/33 a stavební parcelu č. st. 2412, vše v k.ú. Domažlice (OSM)

1965 - ukládá odboru správy majetku zadat zpracování geometrického plánu na oddělení částí pozemkových parcel č. 2094/48, 4925/4 a 4925/8, vše k.ú. Domažlice, na kterých je plánována realizace stavby "Stezka pro pěší a cyklisty, část Domažlice - hranice k.ú. Luženičky"
Termín splnění: 13. 3. 2012 (OSM)

1966 - a) schvaluje pronájem pozemku - stavební parcely č. st. 4034 k.ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
b) schvaluje pronájem pozemku - stavební parcely č. st. 4035 k.ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
c) schvaluje pronájem pozemku - stavební parcely č. st. 4036 k.ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
d) schvaluje pronájem pozemku - stavební parcely č. st. 4037 k.ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
e) schvaluje pronájem pozemku - stavební parcely č. st. 4038 k.ú. Domažlice za účelem umístění garáže, na dobu neurčitou, za cenu 20,- Kč/m2/rok s inflačním nárůstem, výše kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíčního nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu
f) ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r.o. zaslat výzvu nájemcům bytových jednotek nacházejících se v bytovém domě č.p. 325 v ul. 28. října, Domažlice k vyklizení pozemkové parcely č. 2398/9, k.ú. Domažlice do 31. 5 2012
Termín splnění: 24. 2. 2012
g) schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 2398/9, k.ú. Domažlice (OSM)

1967 - doporučuje zastupitelstvu schválit záměr umístění výrobního areálu společnosti MP Besitz- u. VermietungsgmbH, Peterstalstrasse 152, Graz v průmyslové zóně za kasárny dle předloženého investičního záměru
Termín: 23. 2. 2012 (OSM)

1968 - schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 822/2011-SML mezi městem Domažlice a Povodím Vltavy, s.p., sídlo: Holečkova 8, PSČ 150 24, Praha 5 na zajištění stavby Havlovice, vodovod a kanalizace dle předloženého návrhu (OSM)

1969 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v rámci stavby „Domažlice, Fastrova 148 - kNN“ na pozemkových parcelách č. 4779/7, 4779/12 v k.ú. Domažlice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007023/VB2 dle předloženého návrhu (OSM)

1970 - a) bere na vědomí informaci Mgr. Endrštové, advokátky o přípravě žaloby na odstranění vad a nedodělků v objektu Kozinova 86, Domažlice
b) ukládá Mgr. Endrštové ve spolupráci s OSM a Nájemním družstvem GOLEM, družstvo vypracovat žalobu na odstranění vad a nedodělků v objektu Kozinova 86, Domažlice
Termín splnění: 30. 4. 2012
c) ukládá odboru správy majetku zadat zpracování znaleckého posouzení vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38 b.j. Domažlice“ prováděného zhotovitelem - společností DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. na základě smlouvy o dílo ze dne 24. 1. 2003, které byly v minulosti reklamovány a které zhotovitel neuznává, a na tomto základě zpracovat seznam vad díla pro potřeby podání žaloby
Termín splnění: 30. 4. 2012 (OSM)

1971 - bere na vědomížádost MUDr. Borise Vlka, Domažlice ze dne 5. 1. 2012 o zajištění zimní údržby místní komunikace v ulici Dukelská, Domažlice k domu č.p. 96 (OSM)

1972 - a) bere na vědomí podnět společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., na výstavbu prodloužení vodovodního řadu v Chrastavické ulici v Domažlicích v lokalitě u hřbitova
b) neschvaluje zařazení záměru na výstavbu prodloužení vodovodního řadu v Chrastavické ulici v Domažlicích v lokalitě u hřbitova do plánu investičních akcí (OSM)

1973 - a) ukládá odboru správy majetku vyzvat J.M. k zaplacení rozdílu mezi kupní cenou za bytovou jednotku č. 534/8 v budově čp. 534, čp. 535 v ul. Paroubkova v Domažlicích sjednanou ve Smlouvě o převodu vlastnického práva k bytové jednotce uzavřenou s Městem Domažlice a cenou předmětu převodu stanovenou znaleckým posudkem v době uzavření kupní nebo jiné smlouvy s třetí osobou
Termín splnění: 29. 2. 2012
b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit využití předkupního práva k bytové jednotce č. 534/8 v budově č.p. 534, č.p. 535 v ul. Paroubkova v Domažlicích (Týnské Předměstí) a s ní souvisejícímu spoluvlastnickému podílu na společných částech domu č.p. 534, č.p. 535 a na pozemcích p.č.st. 2602 a p.č.st. 2603 v k.ú. Domažlice, část obce Týnské Předměstí, obec Domažlice a odkup uvedené jednotky se souvisejícími spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a pozemcích za částku 529.000,- Kč od společnosti REMART CZ s.r.o.
Termín splnění: 22. 4. 2012 (OSM)

1974 - a) doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci týkající se vyhodnocení nabídek na prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti - stavební parcely č. 671, k.ú. Domažlice s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 411.000,- Kč a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu s tímto doplněním:
1. V části B., článku III., odst. (1) se doplňuje částka 411.000,- Kč (kupní cena)
2. V části B., článku III., odst. (2) se doplňuje částka 82.200,- Kč (jistina - 20 % z kupní ceny)
3. V části B., článku III., odst. (3) se doplňuje částka 328.800,- Kč (doplatek kupní ceny)
4. V části C., článku I., odst. (1) se doplňuje datum 31.10. 2012 (datum zpracování nabídky)
5. V části C., článku II., odst. (1) se doplňuje variabilní symbol 9063000671 a částka 82.200,- Kč (jistina)
Termín splnění: 22. 5. 2012 (OSM)

1975 - doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč se splatností 12 měsíců, poskytnutého Komerční bankou, a.s. dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 3. 2012 (OF)

1976 - vyhlašuje v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2002, č. 4/2003, č. 2/2004, č. 4/2007 a č. 1/2008 výběrové řízení na použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice v roce 2012 dle předloženého návrhu (OF)

1977 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Domažlice č. 3/2012, kterou se stanoví čas a místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Termín splnění: 30. 3. 2012 (OF)

1978 - schvaluje změnu ceníku zimního stadionu pro rok 2012 dle upraveného návrhu (OF)

1979 - souhlasí s prominutím odvodu z finančního vypořádání příspěvku na provoz za rok 2011 ve výši 137.382,52 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Domažlice s tím, že částka 137.382,52 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let (OF)

1980 - schvaluje program akce „Město dětem 2012“ dle varianty I (OKS - ÚŠK)

1981 - bere na vědomí právní rozbor přechodného ustanovení zákona 472/2011, který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zpracovaný Mgr. Jiřinou Endrštovou (OKS - ÚŠK)

1982 - souhlasí s převodem 4 ks kamenných soch (Chodský kruh, Nic, Fragment – Lavice, Oplakávání) v ceně 91.487,- Kč vytvořených v rámci Kamenosochařského sympozia Tusta Lapidea ve dnech 4. - 9. 7. 2011 z majetku Městského kulturního střediska v Domažlicích do majetku města Domažlice (OKS - ÚŠK)

1983 - bere na vědomí žádost Miss Deaf s.r.o. o finanční podporu z rozpočtu města Domažlice (OKS - ÚŠK)

1984 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 24. 1. 2012
b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 2. 2. 2012
c) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 6. 2. 2012

1985 - a) bere na vědomí rezignaci pana Josefa Urbana na funkci člena bytové komise
b) jmenuje členem bytové komise Jiřího Aulíka (tajemnice)

1986 - schvaluje návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22. 2. 2012 dle předloženého návrhu (tajemnice)

1987 - schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120033437 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín dle předloženého návrhu (OSM)

1988 - mění a doplňuje usnesení č. 1898 c) ze dne 31. 1. 2012 takto:
"schvaluje pronájem části pozemku - stavební parcely č. 1193 k.ú. Domažlice, dle geodetického zaměření označenou jako část "A" a pozemkové parcely č. 2319/1 k.ú. Domažlice o celkové výměře 671 m2 pro zahrádkářské účely, na dobu neurčitou, za cenu 10,- Kč/m2/rok, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu" (OSM)
 


Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 22. 2. 2012
Poslední aktualizace: 22. 2. 2012 00:00
Autor: